ЛаскиЛАСКИ


1. Загальні відомості та походження.

ЛАСКИ герб (Łaskowie) - київський рід, родове гніздо — с. Ласки Овруцького повіту Київського воєводства (Boniecki A. Herbarz Polski. T. ХV. — S. 202).

Rodzina: Łasko
Herb: Leliwa (odm.)
Gniazdo: z Łasków w powiecie owruckim
Wstęp: Niesiecki daje im Leliwę bez odmiany, ale pieczęcie Michała, podsędka, z 1604 roku (Not. Dziadulew. )i Michała, sędziego winnickiego, z 1607 roku (Teka Rulikows.), przedstawiają Leliwę, nad którą dwie klamry lub belki ukośnie skrzyżowane (Ostrow. Nr. 1908). Gniazdem Łasków jest wieś Łaski, w powiecie owruckim, w województwie kijowskim, ale mieli majętności także na Wołyniu, bo 

Бібліографія.
Archiwum Sanguszków, Teki Rzymskie, teka XIII, N 64; Документи Брацлавського воєводства,..— C. 159, 196, 251—252, 369, 410; Ukraina.— Dz. I.— S. 133, 138— 139; Dz. II.— S. 429, 523—524, 580; Dz. III.— S. 712; Metryka Ruska (Wołyńska)...— S. 624; Herbarz Polski...— T. XV.— S. 202; [Luba Radzimiński Z]
„Drwęca", Pietniczany i ich dziedzice.— S. 19; Отамановський В. Д. Вінниця в XIV— XVII століттях.— С. 306, 341; Mazur К. W stronę integracji z Koroną...— S. 423, 426; Litwin H. Napływ szlachty polskiej...— S. 209—212; Litwin H. Rody pańskie Kijow.szczyzny...— S. 278—279.


2. Геральдика та сфрагистика.


Найдавніша видозміна герба панів Ласків 132 являла собою зображення знака у вигляді літери Х з загнутими в бік горішніми кінцями, як про це свідчить малюнок у ренесансовому щиті на печатці від 1559–1584 рр., що ймовірно належала панові Олехну Ласку 133. На печатці овруцького підстарости Івана Олехновича Ласка від 1569–1571 рр. зображення родового знака в ренесансовому щиті доповнено в долішній частині фігурами шестипроменевої зірки над півмісяцем, що лежить рогами догори134. Зображення зірки відсутнє в родовому гербі на печатці київського генерального возного (1594–1607) Кузьми Васильовича Ласка від 1584 року 135.
Звичну видозміну родового герба панів Ласків можемо бачити в другій частині чотиридільного барокового щита на печатці 1615 р. овруцького підстарости Якуба Марковича Петровича Вороницького з Ласків (у документах його іменовано також Ласком або Ласковським з Ворониці), мати якого, Марія Іванівна, походила з роду панів Ласків. Знак має вигляд літери Х з загнутими в бік кінцями, здолу — шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори136. Очевидно, саме виходячи з наявності в родовому гербі Ласків зірки та півмісяця пізніший гербовник Несецького ототожнив його з польським гербом Леліва 137.
Молодшою галуззю роду панів Ласків, що вела свій родовід від брацлавського земсько-
го підсудка (1580–1608) Михайла Олехновича Ласка-Вороновицького, який був одружений 
з Оленою Іванівною Вороновицькою, дідичкою Вороновиці, Саборова, Степанівки та Сорочина, були пани Ласки-Вороновицькі 138. Зображення знака у вигляді літери Х з загнутими у бік горішніми кінцями в супроводі восьмипроменевої зірки над півмісяцем, що лежить рогами догори, бачимо у ренесансовому щиті на трьох печатках пана Михайла Олехновича від 1580–1592 рр. 139, 1590–1597 рр. 140 і 1608 р. 141 Інша його печатка від 1598–1602 рр. мала подібне зображення, але з шестипроменевою зіркою замість восьмипроменевої 142.
Аналогічно було представлено родовий герб також на печатках вінницького гродського  судді (1591–1612) Михайла Михайловича Ласка-Вороновицького від 1599 р. (в овальному бароковому щиті, над яким розміщено шолом з наметом під шоломовою короною, а в нашоломнику —павичеві пера, на яких зображена лілія) 143 і 1604–1612 рр. (у ренесансовому щиті) 144.
Приблизно від цього ж часу походить бронзовий перстень зі сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих, який з високою часткою вірогідності можна ідентифікувати як приналежний до пана Михайла Михайловича (у горішній частині персня вирізьблено літери: МL). Він має вагу 10,0 г і складається з восьмикутної пластини розміром 18,5×12,5 мм і товщиною 2,5 мм та кільця висотою 25 мм, шириною 27,5 мм і товщиною 3–6,5 мм. Зображення герба розміщено у ренесансовому щиті та являє собою знак у вигляді літери Х з загнутими у бік горішніми кінцями над шестипроменевою зіркою та півмісяцем, що лежить рогами догори145
У колекції Музею зберігається ще одна печатка з таким самим зобра-
женням герба панів Ласків у ренесансовому щиті. Від бронзової матри-
ці залишилася восьмикутна пластина вагою 2,7 г, розміром 18,5×17 мм і товщиною 2 мм146. Наявні у полі печатки літери: WL дозволяють припустити, що печатка могла належати пану Василю Богдановичу Ласку-Вороновицькому. Відбиток його іншої печатки маємо при документі від 1644 р., але цього разу герб розміщено в півкруглому бароковому щиті, 
а зірка має п’ять променів 147.

133 AGAD. AZ, sygn. 2633, st. 60 (овальна, 16×15 мм; обабіч дата: 1559).
134 ЦДІАУК. Ф.44, оп. 1, спр. 1, арк. 63, 547 (овальна, 16×13 мм; згори напис: ИВА). 
135 AGAD. AZ, sygn. 2633, st. 60 (овальна, 15×13 мм; згори напис: КА). 
136 НБУВ ІР. Ф. 2, спр. 20 641.
137 Niesiecki K. Herbarz Polski. — Т. VІ. — S. 218.
138 Boniecki A. Herbarz Polski. — T. ХV. — S. 203.
139 APK. ASang, teka ХІV а, plik 28; teka ХVІ, plik 48; teka ХІХ, plik 60, st. 314 (овальна, 
17×15 мм; згори напис: МИХА). 
140 ЦДІАУК. Ф. 256, оп. 1, спр. 60, арк. 58; AGAD. AZ, sygn. 2680, st. 36, 58; APK. ASang, 
teka ХХІІ, plik 49, st. 290 (восьмикутна, 16×13 мм; згори літери: М: L). 
141 ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 2, спр. 7444/I, арк. 156-b (“Michał Łasko podsedek ziemski 
Bracławski 1608… Herb jego”). 
142 APK. ASang, teka ХХІІІ, plik 48; plik 58, st. 272; plik 73; teka ХХІV, plik 84 (овальна, 
16×14 мм; згори літери: М • L). 
143 APK. ASang, teka ХХІІІ, plik 58, st. 268 (восьмикутна, 17×16 мм; навколо літери: 
MLSB). 
144 НБУВ ІР. Ф. 2, спр. 22 619; APK. ASang, teka 132, plik 15, st. 3; Wittyg W. Nieznana 
szlachta polska. — S. 184 (овальна, 16×13 мм; згори літери: M: L); ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 2, спр. 
7444/I, арк. 468 (“Łasko herbu własnego (patrz Niesieckiego). Herb Łaskow z pieczęci Michała 
Łaska sędzi grodskiego Winnickiego 1607 r.”). 
145 Музей Шереметьєвих, Сфрагістика, МЦ-1504.
146 Музей Шереметьєвих, Сфрагістика, МЦ-1344; Однороженко  О.  Руськая сфра-
гистика периода позднего Средневековья (XIV — середина XVI в. // Антиквар. — К., 
2010. — №11 (48). — С. 41.
147 ЦДІАУК. Ф. 220, оп. 1, спр. 140, арк. 3 (восьмикутна, 12×10 мм; згори літери: DR). 

Джерело:
Олег Однороженко (Київ). Шляхетська геральдика Київської землі XV — першої половини XVII ст. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної кОлекції Музею Шереметьєва // Сфрагістичний щорічник · Випуск ІІ.


3. Генеалогія та біограми.


І


Олехно (1528)
na popisie ziemi wołyńskiej 1528 r., stawił pan Olechno Łasko jednego konia
~ z Duchny Swatkównej Chrennickiej, 
Діти: Maję, Iwana, Teodora i Michała.

ІІ


Іван Олехнович  † 1581
Iwan, Teodor i Michał cedowali część Kurozwanów Chrennickim 1579 r. Iwan, dziedzic Skorodnego i Korczyn, w kijowskim, 1581 r.
Одразу після унії співвласниками володінь на Київщині були троє синів Олехна – Іван (пом. після 1581 р.), Федір (пом. 1592 р.) і Михайло,  брацлавський земський підсудок (від 1580 р., пом. після 1607 р.). 
Михайло Олехнович  † po 1607
брацлавський земський підсудок
Брацлавську гілку представляв у 1569 р. Михайло Олехнович, який разом із рукою дружини Олени Вороновицької отримав значне землеволодіння у воєводстві, що складалося з Вороновиці, Сорочина та Степанівки на схід від Вінниці, а також частини Сабарова під самим містом. Михайло Ласко (пом. 1607/ 12 рр.) від 1580 р. був брацлавським земським підсудком.
Iwan, Teodor i Michał cedowali część Kurozwanów Chrennickim 1579 r.
Послами обиралися Михайло Ласко-батько - у 1572 і 1582 рр., а також Федір Ласко, брацлавський войський, у 1641 р.
Одразу після унії співвласниками володінь на Київщині були троє синів
Олехна – Іван (пом. після 1581 р.), Федір (пом. 1592 р.) і Михайло, 
брацлавський земський підсудок (від 1580 р., пом. після 1607 р.). 
Після смерті двох старших братів маєтності поділили, в результаті чого частини володінь отримали Михайло Олехнович, Кузьма Іванович (пом. після 1618 р.), а також Василь (пом. після 1615 р.) 
і Андрій (пом. після 1629 р.) Федоровичі.
Michał, trzeci syn Olechna, dziedzic Łasków i Dzunkowa, 1569 r. z powiatem winnickim złożył przysięgę na wierność Koronie, podpisał 1583 r. testament ks. Kurbskiego, podsędek ziemski bracławski 1591 r., a winnicki 1600 r., żył, zdaje się, jeszcze 1606 r., z żony; Oleny Iwanównej Woronowickiej, dziedziczki Woronowicy, Saborowa, Stepanówki i Soroczyna, pozostawił synów: Michała, Bohdana i Teodora, 
Дружина: Олена Іванівна Вороновицька.
Федір Олехнович  † 1592
Iwan, Teodor i Michał cedowali część Kurozwanów Chrennickim 1579 r.
Оtrzymał od żony część Perekał 1579 r., umarł 1592 r.
Owdotją Hulewiczówną Perekalską, 2-o v. Jakóbową Mioduszewską 1596 r., 
Марія Олехновна
1571 r. wdowę po Teodorze Woronie i synów: Iwana, Teodora i Michała, 

ІІІ


Марія Іванівна
żonę Marka Piotrowicza Woronickiego, wdowę 1598 r., żyjącą jeszcze 1628 r., dziedziczkę części Łasków, Żerewa i Bołotnicy, której synowie: Adam, Michał i Jakób Markowicze Piotrowicze, nazywali się z Woronicy Łaskowskiemi, a często nawet Łaskami. Z nich: Jakób, podstarości i Adam, pisarz grodzki żytomierscy 1615 r. zawiadują starostwem owruckim po świeżo zmarłym staroście (Źr. Dziej. v. XX i XXI). 
У ? році було виокремлено частку київских володінь для дочки Іванa Марії, заміжньої за Марком
Петровичем з Ворониці. 
 Mark Piotrowicz Woronicki
Кузьма Іванович
київський возний.
Andrzej i Wasil z stryjeczną siostrą Marją Iwanówną i z stryjem Michałem, dopełnili 1599 r. działu dóbr Łaski v. Łaskowszczyzna z Kuźmą Wasilewiczem Łaskiem (Op. Kij. 1).  Był on woźnym generałem województwa kijowskiego 1594-1607 r., a żył jeszcze 1618 r., w którym zasądził Markowiczów Piotrowiczów Łaskowskich, w sprawie o wydzielenie części Łasków.
Одразу після унії співвласниками володінь на Київщині були троє синів
Олехна – Іван (пом. після 1581 р.), Федір (пом. 1592 р.) і Михайло, 
брацлавський земський підсудок (від 1580 р., пом. після 1607 р.). 
Після смерті двох старших братів маєтності поділили, в результаті
чого частини володінь отримали Михайло Олехнович, Кузьма
Іванович (пом. після 1618 р.), а також Василь (пом. після 1615 р.) 
і Андрій (пом. після 1629 р.) Федоровичі. Василь і Кузьма позбулися своїх часток
(у 1615 і 1618 рр.). 
Богдан Михайлович
київський зем’янин; тримав уряд брацлавського скарбника (1622).
Bohdan, trzeci syn podsędka Michała, skarbnik bracławski 1629 r., współdziedzic Woronowicy i Stepanówki, z braćmi procesuje Steckich 1606 r. i Sutkowskiego 1612 r., pozostawił synów: Bazylego i Iwana. 
    У 1629 р. троє братів володіли досить скромними частинами родових маєтків. Михайло та Богдан у родовій Вороновиці та околицях відповідно 21 і 60 димами, а Федір - 32 у Бушинцях під Брацлавом, найімовірніше успадкованих по жіночій лінії.
Michał, Bohdan i Teodor procesują 1600 r. Kuźmę Łaska, a 1622 r. są opiekunami Jana Majkowskiego.
Михайло Михайлович Ласко  † 1633
Після Михайла Вороновицю успадкував один з трьох його синів, Михайло Ласко ziemskie. Він був вінницьким міським суддею (1591 г), а пізніше і вінницьким скарбником. 
Був за часів старости Юрія Струся вінницьким гродським суддею (від 1591 р.), а за Адама Калиновського - тамтешнім підстаростою (від 1622 р.). У 1632 р. шляхта й духовенство обрали його як контркандидата Петру Могилі на Київську православну митрополию.
У1629 р. троє братів володіли досить скромними частинами родових маєтків. Михайло та Богдан у родовій Вороновиці та околицях відповідно 21 і 60 димами, а Федір - 32 у Бушинцях під Брацлавом, найімовірніше успадкованих по жіночій лінії.
Після Андрія та Михайла спадок у Київщині отримали їхні
сини – відповідно Іван (пом. після l649 р.) і Михайло, гродський
суддя (від 1591 р.), згодом і брацлавський підстароста (від 1626 р., пом. 1633 р.).
Michał, Bohdan i Teodor procesują 1600 r. Kuźmę Łaska, a 1622 r. są opiekunami Jana Majkowskiego.
Michał, sędzia grodzki winnicki 1591 r., i poborca 1601 r., podstarości winnicki 1628-1630 r., dziedzic części Łasków i Woronowicy z przyległościami, wraz z żoną, ks. Owdotją Domontówną procesował 1599 r. Bohdana Deszkowskiego o niewpisanie aktu zamiany Domontowa, w kijowskim, na część Deszkowiec w bracławskim, razem z braćmi ma różne sprawy z współdziedzicami Łasków i sąsiadami 1602-1612 r.
~ Авдотії Домонтовій (Avdotia Domontowna), герба Остоя. 
Діти: Теодор (Theodor (Bogdan?) Łasko)
P 1632 Dokument, relacja El. 1632; Drevnij pomiannik...,  op. cit., s. 55
Федір Михайлович
У1629 р. троє братів володіли досить скромними частинами родових маєтків. Михайло та Богдан у родовій Вороновиці та околицях відповідно 21 і 60 димами, а Федір - 32 у Бушинцях під Брацлавом, найімовірніше успадкованих по жіночій лінії.
Michał, Bohdan i Teodor procesują 1600 r. Kuźmę Łaska, a 1622 r. są opiekunami Jana Majkowskiego.
Послами обиралися Михайло Ласко-батько - у 1572 і 1582 рр., а також Федір Ласко, брацлавський войський, у 1641 р.
Teodor, dziedzic Łuczyniec 1622 r., Borysówki i Buszyniec 1629 r., potomstwa nie zostawił. 
Б/д
Ганна Михайлівна
Чоловік 1-й: Матяш Шандировський, wojskiego bracławskiego 1630 roku. 
Чоловік 2-й: Jan Chałaim 1610 r.; 
Аполонія Михайлівна
Чоловік: Андрій Шандировський.
Василь Федорович † po  1615
київський зем’янин, син Овдоті Якубової Медушовської, брат Андрія Федоровича Ласка, пасерб Якуба Медушовського.
Andrzej i Wasil z stryjeczną siostrą Marją Iwanówną i z stryjem Michałem, dopełnili 1599 r. działu dóbr Łaski v. Łaskowszczyzna z Kuźmą Wasilewiczem Łaskiem (Op. Kij. 1).  W jakim stopniu pokrewieństwa był Kuźma z Olechnowiczami, dojść nie można. 
Одразу після унії співвласниками володінь на Київщині були троє синів Олехна – Іван (пом. після 1581 р.), Федір (пом. 1592 р.) і Михайло, брацлавський земський підсудок (від 1580 р., пом. після 1607 р.). 
Після смерті двох старших братів маєтності поділили, в результаті чого частини володінь отримали Михайло Олехнович, Кузьма Іванович (пом. після 1618 р.), а також Василь (пом. після 1615 р.) і Андрій (пом. після 1629 р.) Федоровичі. Василь і Кузьма позбулися своїх часток
(у 1615 і 1618 рр.). 
Андрій Федорович  † po  1629
Andrzej Fedorowicz Łasko z matką i ojczymem pozwał 1602 r. Marję Łaskównę Piotrowiczową o grabież poddanych, zapisał 1607 r. żonie, Ołenie Bylickiej, 800 florenów na Perekałach, dziedziczył na Łaskach i Perekałach jeszcze 1637 r., a po zmarłej drugiej żonie Oszczowskiej, spłacił 1629 r. posag wzięty jej braciom. 
 київський зем’янин, син Овдоті Якубової Медушовської,
брат Василя Федоровича Ласка, пасерб Якуба Медушовського — 52, 52 зв., 65, 106 зв.

Одразу після унії співвласниками володінь на Київщині були троє синів
Олехна – Іван (пом. після 1581 р.), Федір (пом. 1592 р.) і Михайло, 
брацлавський земський підсудок (від 1580 р., пом. після 1607 р.). 
Після смерті двох старших братів маєтності поділили, в результаті
чого частини володінь отримали Михайло Олехнович, Кузьма
Іванович (пом. після 1618 р.), а також Василь (пом. після 1615 р.) 
і Андрій (пом. після 1629 р.) Федоровичі.
~ Олена Станиславовна Білецька;
~ Ощовська
Полонія Федорівна
Dzieci tej ostatniej pozwały 1607 roku wujów i ciotki o ruchomości po rodzicach.
za Tomaszem Majkowskim

ІV


Іван Богданович (пом. 1658 р.) 
брацлавським скарбником (1639/40 рр.). Іван та його брат Василь були бездітними. Iwan, skarbnik bracławski 1640 r., komisarz z sejmu do oszacowania Szandyrowa i Trościańca, umarł 1658 r. Z żony, Biesiekierskiej, miał mieć córkę Helenę za Stanisławem Olszewskim (Źr. Dziej. XX i XXI; V. L. III f. 469; Woł. X f. 821; Sig. 1)
Василь Богданович (пом. після 1652 р.) 
Bazyli podpisał 1652 r. akt fundacji kościoła Wielednickiego, zapisał żonie, шш Szyszkównie Staweckiej, 10,000 florenów na Łaskach, Woronowicy i Stepanówce, umarł bezdzietnie, a wdowa testamentem spisanym 1670 r., sumę tę zapisała siostrzeńcowi swemu Aleksandrowi Trypolskiemu.
Katarzynie Szyszkównie Staweckа
Бездітний.
Fedor Michałowicz
був вінницьким міським суддею (1642) і воєводою брацлавським (1640). Він був двічі одружений — спочатку на Марині Ободенській (Marina Obodenska), власниці Пятничан і Покалева, а потім на Катерині Ганській. За одними даними Теодор (Богдан?) мав безліч дітей, а по інших — єдину дочку, Теофілу (Teofila Łasko), від першого шлюбу з Ободенською. Вороновицю розділили між його дочкою, Теофілою, яка вийшла заміж за Мартіна Радзимінського (Marcin Radzimiński) герба Любич, і третім сином Михайла Ласко (старшого), Богданом, одруженим на Катерині Ставеській (Stawiski). Оскільки він помер бездітним, його частина маєтку перейшла Теофілії Ласко-Радзимінській.
Піщаничі та Мочулинці у Овруцькому повіті, придбані в Некрашевичів після 1640 р., Федір Ласко продав у 1643 р. Андрієві Черхавському, одночасно отримавши сусідній Покалів, спадщину Федора Ободенського, з дочкою якого він був одружений. 
Після Михайла спадщина  на Київщині - Скородне - перейшла до його сина Федора, брацлавського войського (від 1640 р., пом. 1648 р.). Тож не дивно, що Ласки були активними радше на Брацлавщині, де у 1628 р. зафіксовано понад 110 димів, що належали цій родині. 
wojski bracławski 1640 r. i sędzia grodzki winnicki 1642 r., wyznaczony z sejmu 1640 r. komisarzem do oszacowania skonfiskowanych Szandyrowskiemu dóbr Szandyrowa i Trosciańca (V. L. III f. 469), pozwany 1642 r. przez ks. Koreckiego o trzecią część dóbr Kalnickich (Kij. V. 47), ożeniony 1-o v. z Maruszą Bohdanną Obodeńską dziedziczką Pietniczan i Pokalewa, 2-o v. z Katarzyną Hańską, która ponowiła śluby z Grocholskim i Radomyskim i zmarła bezdzietnie, umarł 1648 r., pozostawiwszy liczne potomstwo zmarłe, 
1) Маряна Ободенська
2) Katarzyną Hańską, która ponowiła śluby z Grocholskim i Radomyskim i zmarła bezdzietnie,
P Relacja Op. cit., s. 55
Iwan Andrzejowicz
Після Андрія та Михайла спадок у Київщині (Скородне)  отримали їхні
сини – відповідно Іван (пом. після l649 р.) і Михайло, гродський
суддя (від 1591 р.), згодом і брацлавський підстароста (від 1626 р., пом. 1633 р.).
Єва Андрійовна
za Mikołajem Rytarowskim; 
Хелена Андрійовна
za Szymonem Wigurą
Анна Андрійовна 
za Kondratem Minkowskim 1637 r. (Źr. Dziej. XXI; Teka W. Rulikow.). 

V

Хелена Іванівна
дочка Івана Богдановича.
~ za Stanisławem Olszewskim
Гаврило Федорович (1648)
Стефан Федорович (1648) 
wniósł 1648 r. manifest przeciw Wyhowskiemu o porwanie siostry (Arch. I. Z. Ros. IV. 1, Nr. 26). 
Марціана Федорівна
була героїнею авантюрної оповідки про Криштофа Виговського, який, приєднавшись до повстанців Богдана Хмельницького, викрав її й насильно пошлюбив.
Шлюб: Криштоф Виговський
Anastazja Федорівна
zmarła panną; 
Христина Федорівна
Шлюб: Юрій Клещовський
Теофілія Федорівна
Христина не мала дітей у шлюбі з Юрієм Клещовським, тож діти Теофіли та Мартіна Люби-Радзимінського успадкували всі брацлавські маєтки Ласків.
 Teofila, dziedziczka całego wielkiego majątku po rodzicach i dziadach, wniosła go mężowi, Marcinowi Lubiczowi Radzimińskiemu. W 1694 r. darowała część Pokalewa ks. Jakóbowi Druczeninowi Kniehinińskiemu, proboszczowi wielednickiemu (Źr. Dziej. XX i XXI; Teka W. Rulikows.; Kij. I. D. 205; Gr. Owruc. z 1694 r. i Gr. Kijow. z 1696 r.). 
Шлюб: Мартін Радзимінський.Ласко Богдан Петрович,
Богдан сын Петров Ласковича київський, зем’янин, чоловік Овдоті — 11 зв.
Благодаря этим же рукописям, из выписи с книг гродских Киевских стало известно, что отчизной известного Федька Голенчичаhttp://forum.vgd.ru/1231/18290...iew&o= была Метейковщина в Овручском повете (сейчас село Богдановка Овручского района).
Так, 23 сентября 1577 года староста оршанский Филон Кмита прислал до Остафия Ружинского, наместника воеводства Киевского, для вненсения до книг гродских Киевских следующие листы:
1) лист Федька Голенчича, который продал куплю отца своего на имя Метейковщину, Борисовичам: Данилу, Ивану, Еску, Федьку, Гриню за 40 коп грошей широкое личбы; при том были князь Григорий Борисович, наместник овруцкий, Петр Ласкович, земянин овруцкий, Петр и Федор Петрашевичи, Ркошка (Коркошка?) Семенович, Кожан Блищанович, Федор Вашевич; писал поп Василевский Иван;
2) духовница Григория Борисовича (жена Катерина Семашковна), который Метейковщину, что купили в пана Федора Голенчича, записывает брату своему Федору; при том были люди добрые Остафий, игумен Спасский, Яков, протопоп овруцкий, Никита, поп Воскресенский, Матей Гришкович, служебник старосты овруцкого;
3) лист Федька Борисовича с женой Любкой и з сыном Богданом, который куплю Метейковщину межи селами Чернецким (Черниговцы) и Клочковским из селищем на другой стороне реки Норыни продал Богдану Петровичу Ласковичу за 40 коп грошей литовских по 10 пенезей грош; при том были пан Михайло Халецкий, староста овруцкий, а дворяне господаря короля его милости Рохвал Полозович, Федор Ельцович, Солтан Степанович (Стецкович), Василий Дедкович, Семашкович; писан в Овручом апреля 15 дня индикта 5;
4) лист Богдана Петровича Ласка с женой Овдотьей, который куплю Метейковщину межи селами Чернецким и Клочковским из селищем на другой стороне реки Норыни продал Криштофу Кмите за 40 коп грошей литовских; при этом печати свои приложили паны Федор Андреевич Кисиль, Андрей Давидович Колтан, Федор Петрович Жилака; писан в Овручом под лето 1544 месяца марта 9 дня индикта 2.
Ласко Иван київський граничний~комор- ник — 5,5 зв., 19, 20, 26
Ласкiвна Мария - дружина Федора Яцковича Вороны Боратынского
Ласкiвна Мария - дружина Андрея Мокосия Баковецкого
Ласко Секуньска Анастасия - дружина Даниеля Войнича Линевского.
Dorota, żona Hawryła Hulanickiego 1594 r. 
Marusza Janowa Przesmycka 1600 r. 
Teodora za Marcjanem Ujazdowskim 1611 r. (Woł. II f. 751). 
Władysław spisał testament 1621 roku (Gr. Łuck.). Żona jego sprzedała 1620 r. część w Białymstoku i Horodyszczu. 
Krystyna, żona Jarosza Białostockiego 1637 roku.

Лев Ласко Секунський
володимирський повітник.
Дочка Івашка Зенковича Лабунського, ім’я якої нам невідоме 22.
22 ЦДІАУК. Ф. 25. Оп. 1. Од. зб. 4. Арк. 69 зв. 


Михайло Львович Ласко Секунський
Василь Іванович Лабунський затаїв якісь претензії, через образу на покійного брата і його синів
він записав: третину на вічність, а решту – у сумі 4 000 кіп грошів – синові сестри
Михайлові Львовичу Ласку-Секунському. У виданих із цього приводу листах, через
два дні внесених ним в актову книгу Луцького замку, перераховано маєтки Титків, 
Микулин, Довбунів, що належали йому начебто повністю, Лотівка, Біла, Судилків, 
Городище, Скалин, Тесновен, Татаринів і Ходаки, де йому належала половина, та
селища Велике йЛипняги повністю і половини в селищах Жуки, Сосонка й Побійна
Криниця29. На чому базувалися претензії пана Лабунського, джерела мовчать, але
реалізувати його волю і вступити у володіння маєтками племінникові не вдало-
ся. 
Рік 1573-й. Доповідна Кременецького возного Григорія Гуляницького: Був я у пана Ласка Секунського разом із слугою князя Збаражського, Лаврином Козулею. І Лаврин Козуля питає пана Михайла Ласка: «для чого ти наказав безвинно повісити боярина господарського Євхима, який мав братів і осілість в Жолобі? «І пан Михайло Ласко відповідає: «хто безвинно велів умертвити боярина Євхима, той за нього добре заплатить; а я велів його повісити тому, що він в той час був моїм селянином». Потім спитав Лаврин у пана Михайла Ласка: «По якій причині ти наказав замучити насмерть боярина Семена Воронка, Протаса Лавриновича і Степана Сєдельського, і для чого забрав усе їх майно?» Пан Ласко признався, що Воронко помер у нього в тюрмі, а про Лавриновича і Степана сказав: «вони отримали по заслугах, і я нікому не зобов’язаний давати у цьому звіт, так як вони були селянами моїх сіл» [10, с. 31].
29 ЦДІАУК. Ф. 25. Оп. 1. Од. зб. 4. Арк. 66-69 зв. Ті з поселень, які можна локалізувати, лежали
компактною групою в межах давньої округи города Полонного.
10. Иванишев Н. О Древнихъ сельскихъ общинахъ въ Югозападной Россіи.– Кіевъ. Въ типоргафіи Федорова и Мин., 1863. – 72 с.

Федір Михайлович Ласко Секунський Задибський
18 листопада 1609 р. з Олександрою з Чорторийських  та її чоловіком волинського хорунжого Василєм Семашком на Добрятині, судився племінник Криштофа  Богуфаловича Лабунського Федір Ласко-Секунський із Задиб, домагаючись, щоб вони повернули листи покійного Василя Лабунського його батькові на половину маєтку Судилків, які той, “будучи сам в летех зошлый”, начебто віддав колись її першому чоловікові, Криштофу Лабунському, на збереження. Але суд звільнив княжну від позову, оскільки батько позивача помер ще до її заміжжя з паном Лабунським67.
67 ЦДІАУК. Ф. 22. Оп. 1. Од. зб. 17. Арк. 114-115 зв


Bardziej przejrzyste są losy Łasków. Rod ten rozrastał się dwóch li.niach— kijowskiej i bracławskiej. Bracławską reprezentował w roku 1569 
Michał Olechnowicz, który wraz z ręką małżonki, Heleny Woronowickiej,  objął znaczne dobra w województwie, składające się z Woronowicy (B o p o h o b m ijh ), Soroczyna* i Stepanówki (OrenaHiBKa) na wschód od Winnicy oraz  części Sabarowa, pod samym miastem**. Michał Łasko (zmarł między 1607 i 
1612 r.) od 1580 r. był podsędkiem ziemskim bracławskim.

 Trzej z jego synów 
dożyli wieku dorosłego. Michał (zmarł po 1632 r.) był za czasów starosty 
Jerzego Strusia sędzią grodzkim Winnickim (od 1591 r.), a przy Adamie 
Kalinowskim tamtejszym podstarościm (od przed 1622 r.). W 1632 r. został 
obrany przez szlachtę i duchowieństwo na kontrkandydata Piotra Mohiły na 
prawosławną metropolię kijowską Bohdan (zmarł po 1630 r.) sprawował 
urząd skarbnika bracławskiego (przed 1622 r.). Fedor (zmarł po 1629 r.) nie 
pełnił żadnych urzędów. Ich siostry Anna i Apolonia wyszły za mąż za braci 
Matiasza i Andrzeja Szandyrowskich, przedstawicieli starego bracławskiego 
rodu pańskiego. W 1629 r. trzej bracia dzierżyli dość skromne działy w 
majątkach rodowych. Michał i Bohdan w rodowej Woronowicy i przyległo- 
ściach odpowiednio 21 i 60 dymów, zaś Fedor 32 dymy w podbracławskięh 
Buszyńcach odziedziczonych najprawdopodobniej „po kądzieli“. Umiarko.wana zasobność rodu nie ograniczała jego lokalnego prestiżu. W następnym 
pokoleniu łaskowie znowu dzierżyli dwa urzędy ziemskie. 

Syn Michała Fedor (zmarł 1648 r.) został wojskim bracławskim w roku 1640, zaś syn Bohdana 
Iwan (zmarł 1658 r.) — skarbnikiem bracławskim (1639/1640 r.). Iwan miał 
jeszcze brata Wasyla (zmarł po 1652 r.). Obaj byli bezdzietni. Fedor, żonaty 
z Marianną Obodeńską, miał również bezdzietnych synów Gabriela i Stefana, 
których po raz ostatni odnotowujemy żyjących w 1648 r. Córka Fedora 
Marcjanna była bohaterką awanturniczej opowieści o Krzysztofie Wyhow.skim, który przystąpiwszy do powstańców Bohdana Chmielnickiego upro.wadził ją i pojął pod przymusem za żonę. Jej siostry czekały regularne 
zamążpójścia. Krystyna nie miała potomstwa z Jerzym Kleszczowskim, zaś 
dzieci Teofili i Marcina Luba-Radzimińskiego odziedziczyły wszystkie 
bracławskie majątki Łasków. W drugim pokoleniu pounijnym Łaskowie byli 
wciąż prawosławni. Rodzina podtrzymywała związki ze Strusiami i Kali.nowskimi. Cieszyła się autorytetem na lokalnej scenie sejmikowej i wspar­ciem na dworze. Posłami bywali Michał Łasko ojciec — w 1572 i 1582 r. oraz 
Fedor Łasko, wojski bracławski — w 1641 r.25
* Dawny Soroczyn stanowi dziś południową część Вороновиці.
** Dawny Sabarów jest najbardziej na południe wysuniętą dzielnicą Winnicy.
 Informacje o Łaskach podaję na podstawie: 3.2. Ласки Чернчицькі (Czernczycki, Czerczycki)


Semen Łasko Czernczycki 1570 r., a Fedor Złoba i Iwan Czernczyccy, właściciele Czernczyc 1583 r. (Jabł.). Iwan Wołyniec Czernczycki, horodniczy łucki 1596 r. (Arch. I. Z. Ros. I. 1), następnie wojski łucki, pozostawił syna Jana, który w 1605 roku w grodzie warszawskim ceduje sumę Wojsławskiemu (DW. 32 f. 519). ¶ Jerzy Złoba Czerczycki i Aleksandra z Isajkowskich, 1-o v. Czerczycka, 2-o v. Janowa Rodkiewiczowa, zwalniają z procesu Rodkiewiczów 1625 r. (Kij. III C f. 28).
Hrehory i Konstanty pisali się z województwem wołyńskiem na elekcyę Władysława IV-go, a Adam Łasko Czerczycki na obiór Jana Kazimierza. 
Wacław Złoba (Czerczycki??), urodzony z ks. Katarzyny Czetwertyńskiej, kwitował wuja swego z sumy po babce 1652 r. (Kniaź.). 
Anastazya z Pawłowiczów Stefanowa Czerczycka, procesuje Jabłonowskiego 1694 r. (Woł. IX f. 1499). Bartłomiej subdelegat grodzki krzemieniecki 1785 r.
Wawrzyniec Złoba, dziekan katedralny, nominat sufragan i oficyał chełmski 1794 r. 
Euzebiusz, Antoni i Ignacy Łaskowie Czerczyccy, dowiedli swego szlacheckiego pochodzenia w Galicyi 1782 r., w sądzie ziemskim bełskim (Goł.).

Семен Ласко Чернчицький
З1знання возного Тихна Оранського про огляд пошкоджених пщданими в1ленських воеводич1в княз1в Радзив1лл1в границь Чернчицького грунту Семена Ласка Чернчицького. - Арк. 114, 114 зв.; док. 147.
Тетяна Лаврентіївна Іваницька
Ласко Черчицкая Марина Семеновна - дружина Лаврина-Войны Семеновича Оранского.
Ласко Черчицкий Ян - муж Ганны Васильевны Калусовской.
Маніфестація володимирського ґродського реєнта Григорія Ласка Чернчицького перед Володимирським ґродським урядом про те, що козаки, які у кількості кількох сотень у червні 1657 р. захопили м. Володимир,
Петро Ласко Черчицький
дослідник Френк Сисин згадує лист від Адама Киселя до Богдана Хмельницького з пропозицією розпочати переговори, переданий адресату цим гощанським
ігуменом не пізніше 13 червня 1648 року [65]. 
Зазначимо, що 30 вересня 1639 р. «Петроный
Ласко Черчыцкий» згадується як «законник мо-
настыра Гоского» [66], а 8 серпня 1642 р. – як
його економ [67
Під 1639 р. маємо дві скарги ченців Петронія Ласка Чернчицького і Лаврентія Петровича від себе, київського митрополита Петра Могили та ігумена: 10 вересня гощанський урядник Марк Ягодинський зустрів у місті Гощі цього Лаврентія і «без даня жадноє причины, словы ушчипливыми полжил, посоромотыл и особу духовную здеспектовал», після чого послав людей на монастирський ґрунт, де вони зламали Розп’яття
(«Круцифиис высокий») [23].
23. ЦДІАК України. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 169. – Арк. 500.
65. Sysyn F. Between Poland and the Ukraine. The dilemma of Adam Kysil, 1600–1653 / F. Sysyn. – Cambridge ; Massachu.sets, 1985. – P. 322.
66. ЦДІАК України. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 169. – Арк. 500.
67. Там само. – Спр. 230. – Арк. 1210 зв.

Łasko Krzysztof h. własnego (zm. 1700), regimentarz, starosta dymirski. Ur. przypuszczalnie przed r. 1635. Najprawdopodobniej pochodził z rodziny Łasków-Czer[n]czyckich, wywodzących się ze wsi Czer[n]czyce (okolice Włodzimierza Wołyńskiego), choć przydomka Czerczycki nigdy nie używał. Ojcem jego był, być może, Piotr, który w r. 1607 (?, raczej w 1617) otrzymał za waleczność Durnekowo w Czernihowszczyźnie na prawie lennym. Natomiast Fiodor Łasko, wojski bracławski, uważany przez Rollego za stryja Ł-i, wywodził się z innej linii Łasków (h. Leliwa). Ł. nie występuje w wojsku kozackim Bohdana Chmielnickiego. Należał zapewne do tej grupy prawosławnej szlachty ruskiej, która dążyła do przekształcenia Ukrainy w ramach Rzeczypospolitej w trzeci samodzielny człon państwa. Być może, jak jego prawdopodobny krewny, ojciec Petroni Łasko, mnich z monasteru w Huszczy, znajdował się w czasie powstania B. Chmielnickiego pod wpływem A. Kisiela, woj. bracławskiego. W każdym razie w l. 1657–9 Petroni i Ł. znajdowali się już w obozie Jana Wyhowskiego.
Ł. występował w r. 1659 w charakterze pułkownika kozackiego (oddziałów zaciężnych?), co by świadczyło, że musiał już mieć za sobą jakieś doświadczenie wojskowe, i to odbyte raczej w wojsku Rzpltej. Cieszył się dużym zaufaniem hetmana kozackiego, na co wskazuje fakt wysłania go na czele poselstwa na sejm 1659 r., i to w sprawach zdaje się nie tylko politycznych, ale i w celu przeprowadzenia zaciągów wojskowych. Wobec rychłego upadku Wyhowskiego Ł. objął dowództwo nad resztkami oddziałów zaciężnych eks-hetmana w sile ok. 2 000 ludzi. W styczniu 1660 r., po (częściowym?) przejęciu tych sił na żołd Rzpltej, Ł. został porucznikiem chorągwi kozackiej J. Wyhowskiego, tzn. w rzeczywistości jego zastępcą jako dowódcy pułku. Na czele tych oddziałów, jakoby powiększonych przez posiłki do liczby 4 000 ludzi, Ł. osłaniał Wołyń i w czerwcu t. r. rozbił ok. 2 000 Kozaków pod Ostrogiem. Wziął udział w wyprawie cudnowskiej, odznaczając się w walkach w dn. 14 X. Uczestniczył w wyprawie zadnieprzańskiej 1663–1664 (m. in. w zagonie Stefana Bidzińskiego). Nie został zamieszany w sprawę spisku Wyhowskiego i nie stracił zaufania dowództwa polskiego.
S. Czarniecki w r. 1664, a w następnych latach J. Sobieski cenili zdolności Ł-i, powierzając mu samodzielne dowództwo. Ł. wyrobił się na wybitnego zagończyka. W maju 1664, wespół z S. Łaźnińskim, na czele grupy jazdy rozbił kilkuset Kozaków pod Korsuniem. Dn. 8 VII t. r. pod Stawiszczami Czarniecki wysłał Ł-ę wraz z Chłopickim na obejście reduty kozackiej. W r. 1666 wziął udział w działaniach przeciw rokoszanom. W czerwcu–lipcu i w październiku 1667 parokrotnie dowodził samodzielnymi grupami w sile 8–10 chorągwi. W czerwcu wyruszył w bezskuteczny pościg za Tatarami, w połowie lipca rozbił czambuł w rejonie Satanowa. Ł. stale porucznikował dawnej chorągwi J. Wyhowskiego (od 1 V 1676 przekształconej na usarską) mimo zmieniających się dowódców: ks. A. Ostrogskiego (do r. 1673?), J. A. Morsztyna, podskarbiego w. kor., J. Wielopolskiego, kanclerza kor. (już w r. 1683), K. S. Radziwiłła, podkanclerzego lit. (od 1 II 1687). Chorągiew ta istniała jeszcze w r. 1698. W r. 1667 i 1683 (prawdopodobnie i później) wchodziła w skład pułku J. Sobieskiego. Od r. 1684 tytułowano Ł-ę pułkownikiem. Prawdopodobnie był on dowódcą jakiejś części parotysięcznego pułku króla. W okresie gdy chorągiew należała do ks. Ostrogskiego, Ł. sprawował zapewne dowództwo nie tylko jego chorągwi i pułku komputowego (istniał w r. 1672), ale także oddziałów ordynacji ostrogskiej, gdy dołączały do wojsk komputowych.
W r. 1670 doszło do zatargów między wojskiem polskim a kozackim w rejonie Białej Cerkwi i na Polesiu kijowskim, m. in. z powodu wprowadzenia załogi polskiej do Dymiru. Sobieski, biorąc prawdopodobnie pod uwagę «kozacką» przeszłość i prawosławne wyznanie Ł-i, wysłał go jesienią t. r. dla załagodzenia tych sporów, co nie dało rezultatów, zapewne ze względu na ogólne naprężenie stosunków między Rzecząpospolitą a P. Doroszenką. Prawdopodobnie uczestniczył Ł. w kampanii 1671 r.; przy rozkładaniu wojska w październiku t. r. na leże zimowe został skierowany na czele 6–7 chorągwi w okolice Białej Cerkwi. W lutym 1672 wespół z J. Piwem pobił na Wołyniu Tatarów wracających z wyprawy. Jesienią t. r. uczestniczył w wyprawie Sobieskiego na czambuły. Dn. 6 X pod Narolem, idąc w straży przedniej, rozbił 2 oddziały Tatarów. W bitwie pod Komarnem znajdował się w grupie S. Bidzińskiego. W r. 1673 odznaczył się pod Chocimiem. Dn. 27 XI t. r. został wybrany posłem na sejm od wojska. Był jednym z elektorów Jana III. W początkach października 1674 rozbił koło Zbaraża czambuł tatarski. W r. 1678 (?) został wysłany z 4 chorągwiami na Podole i Bracławszczyznę dla sprowadzenia stąd załóg polskich w myśl traktatu polsko-tureckiego. Wziął udział w wyprawie 1683 r., m. in. w wielkiej szarży w bitwie pod Wiedniem.
Gdy od r. 1685 naczelne dowództwo coraz częściej spoczywało w ręku hetmana w. kor. Stanisława Jabłonowskiego, Ł-ce powierzano coraz bardziej samodzielne zadania, gdyż sam Jabłonowski uważał go za «żołnierza dawnego dobrego i eksperyjencjej wielkiej». Tak więc już w r. 1685 stanął Ł. z 20 chorągwiami jazdy pod Trembowlą dla osłony wnętrza kraju przed wypadami z Kamieńca w czasie, gdy siły główne ruszyły do Mołdawii. Wzmocniony przez posiłki do ok. 8 000 jazdy, w październiku bił (na Wołyniu?) czambuły grupy sołtana gałgi. Dn. 2 VIII 1686 w czasie wyprawy mołdawskiej Jana III wysłano Ł-ę z 30 chorągwiami jazdy i kozakami na zagon pod Kamieniec. Po zakończonej kampanii Ł. dowodził silną partią kawalerii rozłożoną na Wołyniu. W marcu 1687 r. Ł. z naprędce zebranymi szczupłymi siłami bił czambuły Bek-murzy (w okolicach Złoczowa?). W początkach 1688 r. stał na czele partii jazdy na Wołyniu i Polesiu. Uczestniczył w wyprawie mołdawskiej 1691 r., m. in. eskortował działa i prowiant idące do twierdzy Niemiec (Neamtu). W okresie od schyłku 1692 r. do wiosny 1694 parokrotnie dowodził partiami w sile 23–32 chorągwi na Wołyniu. W r. 1699 znów stał na czele partii (ok. 1 500 koni) rozlokowanej na Polesiu kijowskim i Nadrosiu. Od listopada 1685 do śmierci był rotmistrzem chorągwi pancernej.
Wbrew opinii Korzona koniuszym kor. w r. 1683 był nie Ł., ale M. Matczyński. W r. 1684 Ł. posiadał tytuły stolnika kijowskiego i starosty dymirskiego. W r. 1691 zrzekł się tej ostatniej godności na rzecz syna Piotra, ale dalej używał tytułu starosty. Ł. nie był, jak uważają Rolle i Perdenia, dowódcą ani zwierzchnikiem Kozaków na Polesiu kijowskim. Miał z nimi liczne zatargi. W r. 1691 zrujnowali mu Demidowicze i Narodycze, chyba nawet w dużej mierze oni władali starostwem dymirskim. Jednakże w czerwcu 1692 król właśnie Ł-ę wysłał na pertraktacje z S. Palejem. Ł. zmarł w r. 1700, prawdopodobnie przed 23 V (nie żył na pewno 26 X). Należał do wybitnych zagończyków ze szkoły Czarnieckiego. Mimo że już nie młody, w latach 80-tych okazał się nadal energicznym dowódcą w walkach z Tatarami, należąc do czołowych wyższych oficerów polskich tego okresu.
Ożeniony był (przed r. 1670) z Marianną, córką Floriana Konstantego Potockiego, stolnika owruckiego, dziedziczką dość znacznych dóbr na Polesiu kijowskim (m. in. paru miasteczek). Wniosła mu ona Narodycze (Nowe) i trzymane zastawem Bieliłówkę i Sokole. W posiadaniu zastawnym Ł-i znałazły się Kwasiłów i Kornica. Prawdopodobnie dzierżył także Demidowicze. Z małżeństwa tego miał córkę Mariannę (wg Rollego, Katarzynę), wydaną za Balcera Wilgę z Godzimierza, oficera w wojsku ordynacji ostrogskiej, a potem w komputowym. Syn Piotr przejął po śmierci Ł-i jego chorągiew pancerną, a w l. 1701–2 był też dowódcą partii wojskowej ojca. Pozostał on również prawosławnym. Posiadał rodowe Czerczyce oraz Zarzyck, Cewelicze na Wołyniu i Peredyl, odziedziczone być może po ojcu.
Boniecki; – Chowaniec Cz., Wyprawa Sobieskiego do Mołdawii w 1686 r., „Przegl. Hist.-Wojsk.” T. 4: 1931; Korzon T., Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, Kr. 1923 II–III; Kubala L., Wojny duńskie i pokój oliwski, Lw. 1922; Lipiński W., Stanisław Michał Krzyczewski, Dwie chwile z dziejów porewolucyjnej Ukrainy, w: Z dziejów Ukrainy, Kijów 1912 s. 481, 581–3; Majewski W., Ostatnia kampania Czarnieckiego. Okres wiosenny. Cz. 1–2, Studia i Mater. do Hist. Wojsk., W. 1969 XV cz. 2 s. 113, W. 1970 XVI cz. I s. 136, 140; tenże, Podhajce – letnia i jesienna kampania 1667 r., tamże, W. 1960 VI cz. 1 s. 54, 68–71; Perdenia J., Stanowisko Rzeczypospolitej wobec sprawy Ukrainy na przełomie XVII–XVIII w., Wr. 1963; [Rolle A. J.] Antoni J., Pan Balcer z Godzimierza Wilga, w: Opowiadania, S. 4, W. 1884 s. 71–3, 87; tenże, Z przeszłości Polesia kijowskiego, W. 1882 s. 28–9, 55–6, 85; Wimmer J., Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej 1700–1717, W. 1956; tenże, Wyprawa wiedeńska 1683 r., W. 1957 s. 174; Zieliński H., Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie, „Przegl. Hist.-Wojsk.” T. 2: 1930 s. 16, 24; – Arch. Jugo-zap. Rossii, cz. III t. 2 s. 83–6, 237–8, 380–1, 405–6; Jerlicz J., Latopisiec albo kroniczka…, W. 1853 II 47; Kochowski W., Annalium Poloniae. Climacter II, Kr. 1688 s. 481; toż, Climacter III, Kr. 1698 s. 113, 143–4; Materiały do dziejów kampanii podhajeckiej 1698 r., Wyd. J. Wojtasik, Studia i Mater. do Hist. Wojsk., W. 1969 XV cz. 2 s. 270, 273; Materiały do dziejów wojny polsko-tureckiej 1672–1676 r., Wyd. J. Woliński, Studia i Mater. do Hist. Wojsk., W. 1965 XI cz. 2 s. 291; toż, W. 1966 XII cz. 2 s. 307; Materiały do wyprawy Sobieskiego w 1686 r., Wyd. Cz. Chowaniec, „Przegl. Hist-Wojsk.” T. 4: 1931 s. 315; Michałowski J., Księga pamiętnicza, Kr. 1864; Morsztyn Z., Muza domowa, Oprac. J. Dürr-Durski, W. 1954 II; Pamjatniki izdannye vremennoju kommissieju dlja razbora drevnich aktov…, Kiev 1859 III; Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, Wyd. F. Kluczycki, Kr. 1880–1 I cz. 1–2; Sarnecki K., Pamiętnik z czasów Jana Sobieskiego, Wyd. J. Woliński, Wr. 1958; Sobieski J., Listy… do żony Maryi Kazimiry…, Wyd. A. Z. Helcel, Kr. 1860; Wimmer, Materiały, Studia i Mater. do Hist. Wojsk., W. 1961 VII cz. 2 s. 406, 410; toż, tamże, W. 1962 VIII cz. 1 s. 254, 260; toż, tamże, W. 1963 IX cz. 1 s. 250, 260; – AGAD: Akta skarbowo-wojskowe Oddz. 85 nr 88; B. Czart.: rkp. 2699 k. 107, 123, 177, 206, 208; B. PAN w Kr.: rkp. 1081 s. 6–7, 21–3, 31, 58–9, 67; – Majewski W., Dzieje wojskowe powstania kozackiego (IV–XII 1664), (rkp. w posiadaniu autora).
Wiesław MajewskiComments