Лацькі

Laccy vel Ladzey.
Osada Lackie, nazwana zapewne od jakiegoś Laczka, była w ciągu XV w. 
w posiadaniu spowinowaconego z Hołoweńczycami i innemi gniazdami rodu Sasów 
Lackich. Na zjeździe 1427 r. widzimy z tej miejscowości Dr aga, Mar ka i Mi.c h a ł a 7. Z ksiąg sądowych dowiadujemy się, że dwaj pierwsi razem z Lazarem 
i Ma ł g o r z a t ą , później żoną Jana Siostrzeńca z Komorowa, są dziećmi owego 
Michała8. Bracia pozostawili liczne potomstwo, które występuje bez oznaczenia stopnia 
pokrewieństwa. Mamy więc do czynienia z braćmi O m e l j a n e m i C h o d k i e m 
1445 r., Jackiem 1451 f., znów z braćmi L a z a r e m i S e ń k i e m 1452 r., Maksy.m e m 1457 r., Anną 1465 r., O 1 e n ą, S o n j ą i N a s t k ą za Maksymem z Łanczyna 
1466 r., wreszcie z Fedorem i jego siostrą M a r u s i ą, żoną Iwana Bratkowskiego, 
1485 r.9 Niektórzy z rodowców sprzedali swe części w Łąckiem Iwaśkowi Szumlań- 
skiemul0. Gniazdo zanika w początkach w. XVI, zdaje się w związku z wojnami 
polsko-mołdawskiemi.
1 Notaty, nr 153, 154, 156. 8 Agz. XII. 356, 448, 1003—1006, 1198, 1405, 1473, 1585.
9 Ib. XII. 1648, 2146, 2427, 2485. 3219, 3285, 4240 XIX. 863, 1027, 12o2.
10 Ib. XIX. 863, 876, 961.
Comments