Куницькi

Znacznie „ciszej" przeżywali swoje dzieje Kuniccy. Posiadamy niewiele wzmianek źródłowych dotyczących tej rodziny. Świadczy to zresztą, że prowadzili raczej spokojne życie i rzadko wdawali się w konflikty i sądowe procesy, ale też nie pełnili funkcji publicznych. Ich majątki składały się w 1569 r. z Jatkowiec* i „gniazdowych" Kunicz (Куниче)* i prawdopodobnie pobliskich Kapuścian**, którymi administrowała wdowa po nieznanym z imienia protoplaście pounijnych Kunickich. W 1580 r. pojawia się w źródłach ich syn Michał. W następnym pokoleniu Sylwester (1602 r.), Jermoła (1606 i 1616 r.) i Bohdan (1599 r.), prawdopodobnie synowie Michała. W tym czasie 
Kuniccy tracą Jatkowce, które zostają włączone do ziem starostwa Lityń­skiego przez starostę Piotra Łaszcza. Następną generację reprezentują Bohdan (1616, 1629, 1636 r.) i Wasyl (1629 r.), ale brak danych o ich stopniu 
spokrewnienia. Obaj przedstawiciele rodu są zdecydowanie średnio zamożni. W 1629 r. posiadają odpowiednio 15 i 47 dymów. W tym czasie Kunicze, 
utracone jeszcze przed 1622 r. na rzecz Kopijowskich, są już w rękach Adama Kalinowskiego. Wasyl pozostaje właścicielem Kapuścian, a Bohdan części Kopijówki, odziedziczonej z pewnością po matce, lub babce, która musiała pochodzić z jednej z rodzin dzielących między siebie te dobra, to jest Kopijowskich, Juszkowskich lub Baszyńskich. W późniejszych latach odno.towujemy jeszcze Sylwestra (1630, 1635 r.) i Dymitra (1634 r.), prawdopodobnie synów Bohdana, dziedziców części Kopijówki. Brak nam informacji o koligacjach i koneksjach rodu. Odnotować jedynie trzeba, że w sporach Słupiczów, Bohdan Kunicki stawał w sądzie jako świadek powołany przez Wasyla Rohozińskiego. Po roku 1635 zanikają wzmianki o przedstawicielach tej familii17.
17 Informacje o Kunickich podaję na podstawie: Archiwum Państwowe w Lublinie (da.lej— AP w Lublinie), zespół Akta Trybunału Koronnego, sygn. 1028, N 28; AP w Krakowie,
AS, Teki Rzymskie, teka XXXI, N 40; BCzart., sygn. 2468, k. 160; Ukraina.— Dz. II.— S. 426,
521, 576, 622; Dz. III.— S. 709, 732; Документи Брацлавського воєводства...— C. 746; Herbarz
Polski..— 1909.— T. XIIL— S. 183.

КУНИЦЬКІ (з Куниць) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Дашка з Куниць 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 687; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 721; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 7 [10], 1).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 122.

Олег Однороженко

Comments