Кудли


Остап Кудло-Корчиківський, чоловік Аннуші і батько Федора, помер в останні дні липня або на початку серпня 1573 р. [25, s. 281–282, 
309–310]


1573, серпня 26. – Приятельська угода про поділ рухомого і 
нерухомого майна між заславським зем’янином Федором Остаповичем 
Кудлою та його мачухою Аннушою Косовичівною Остаповою Кудловою 
[25, s. 309-310].
Archiwum Państwowe w Krakowie. – Oddział na Wawelu. – Archiwum 
Sanguszków (APK AS). – APK AS. – Rękopisy, № 27
Того ж днz
Пришодши пtрtд мtнt, Василz Aилиповича Коптu, намtстника 
жославского, зtмtнин их м[и]л[ости] кн[z]жат Жославских панъ Иванъ 
Косовичъ з дочкою своtю на имz Аннушою Jстаповою Кудловою а 
Atдоромъ Jстаповичомъ Кудломъ24, показавши пtрtдо мною лист jт
приzтtл своихъ полюбовных, и просили, абы тотъ листъ до книг замковых
записанъ, которыи лист такъ сt сам в собt маtт:
Z, Atдор Jстапович, а [z], Аннуша Jстаповаz, jзнаимуtм тымъ на-
шим листом пtрtд каждымъ станомъ, кому бы была тог[о] потрtба вtдати 
або, чтучи tго, слышати, иж tсмо jбоz сторона зєзволили и дали сz у моц
их м[и]л[о]сти паномъ tго м[и]л[ости] пану Zну Кграtвскому, старостt
бtрtздовскому25, а tго м[и]л[ости] пану Пtтру Друкгомиру26, а tго м[и] л[ости] пану Тимошtви Подоскому27, роздtлити нас во имtничку нашомъ28, 
и в маtтности, рtчах рухомых. Их м[и]л[остъ] пановt нашли мtжи нами: 
Мнt, Atдорови, части в людtх и в кгрунтtхъ во всtмъ и в рухомых
рtчахъ половица, [а] мачосt моtи п[а]нtи Анънуши Jстаповои трtтzz
част в людtх и в кгрунтtхъ, а в маtтности половина з дtвками, а сtстрами 
моими. И рtчи, што пристои ку службt воtнънои, то мнt подано, бо z
маю службу служити своим накладомъ, толко люди вырад вси повинни 
будут дати мнt. А коли пани Аннуша, мачоха моz, поидtт замуж, то толко 
маtтность, рtчи рухомыt маtть побрати из собою, а сtстры мои, дtвки 
свои, маtт тою маtтностю замуж выдати, а z j том нt мам вtдати, а до 
людtи и имtньz н[а]шого нt будtть мtти ничого, ни до будованьz. Zкож
дtл тот маtмо jбоz сторона дtржати вtчнt моцно нtпорушно. А tстли 
бы котораz сторона з нас дtл тот мtл[а] нарушити а j то jдно другого до 
враду позывати, тогды повинни будtмъ на замок врад Жославскии заруки 
дtсtть копъ заплатити, а сторона сторонt дtсtт коп гр[о]шtи, а заплативши 
заруки, прtдсt тот дtлъ вtчнt дtржати маtмъ. 
И на то tсмо мtжи сtбt дали листы н[а]ши под пtчатми ихъ м[и]л[ости] 
панов вышtи помtнtных.
Писанъ у Сtмакох29 лtта Божtго Нарожtньz тисtча пzтсот
сtмдtсzт трtтtго м[t]с[t]ца маz двадцать шостого днz.
А што на долзtх готовых гр[о]шtи, то маtмо, выправивши, подtлити 
наполы.
А по вычитаню тог[о] листа просили jбоz сторона, абы тот лист слово 
jт слова был до книг замковых записанъ, чого z, выслухавши и дочтаточнt
з нtго вырозумtвши, длz памtти до книг замковых записати tсми казал.
Comments