Кучковські

Кучковські - шляхет. рід гербу 
Ястжембець, походив із Краків, во­
євод. 1592 Ян Кучковський - круп- 
ський урядник В.-К. Острозько­
го110. Свідчень про приналежність 
інших представників роду до слуг 
князів Острозьких не віднайдено. 
Можливо, до них належав Павло 
Кучковський, власник двору в при- 
городкѵ. Двір Кѵчковських знахо- 
дився в «ординатській» част. при- 
городку і до 1618 належав Я ну 
Риминському (див. ниэ/сче). У тес- 
таменті Риминський називає Павла 
Кучковського «повинним», а не 
названу на ім’я пані Кучковську 
(дружину або матір Павла) - тіт­
кою. Саме їй він подарував влас­
ний дім в Острозьк. замку. 19 квіт­
ня 1621 у дворі Павла Кучковсько­
го (!), «на пригородку будучом», 
возний Матвій Микулич поклав 
позов за скаргою підданого кн. 
Криштофа Збаразького Матиса про 
вбивство в Острозі в грудні 1619 
його брата Олекси.
ЦЦІАК України,
ф. 25, оп. 1, спр.
109, арк. 39(1618);
ф. 21, оп. 1, спр.
66, арк. 306(1621)
110 ЦДІАК України, ф. 25, on. 1,  спр. 42, арк. 132.
Учень, що згодом прийняв свячення в Товаристві Ісуса з «Червоної Русі»  Томаш Кучковський, Кучковські служили кня­зям Острозьким принаймні з 1590-х рр.143, 143 Так, Ян Кучковський згадується як крупський урядник Василя-Костянтина Острозького в 1592 році: Там само. Спр. 42, арк. 132.

Comments