Кринські

Кринські гербу «Пржегіня», осілої в Дрогицькій землі Троцького, а з 1513 р. Підляського воєводства [75, s. 379]. 
75. Boniecki A. Herbarz Polski. Warszawa, 1908. T. XІІ. 400 s

Вацлав Кринський
новгород-сіверський судовий підстароста (червень 1646 – січень 1648), без сумніву, був особою залежним від Пісочинських. Кар’єру в канцеляріях розпочав як підписок луцької 
ґродської канцелярії в 1627 р., продовжив знову ж таки як підписок, але у володимирській ґродській канцелярії (1627–1629) [53, c. 334, 351]. З 1631 по 1636 р. Вацлав виконував функції бурграбія у Кременці [49, арк. 53; 50, арк. 2, 6]. У новгород-сіверському ґроді В. Кринський з’явився у середині 1640-х рр. і прослужив до козацької революції. Подальша його доля невідома. 
49. ЦДІАК. Ф. 21 «Кременецький гродський суд». Оп. 1. Спр. 83. 115 арк.
50. ЦДІАК. Ф. 21. Оп. 1. Спр. 94. 67 арк.
53. Яковенко Н. Матеріали до персонального складу канцелярій Волині, Наддніпрянщини та Східного Поділля (остання третина ХVI – середина ХVIІ століть). До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ; Львів, 2004. Т. І. С. 320–357.
Comments