Красовські ІІ


19.98 КБ


КРАСОВСЬКІ герба Ястржембець – шляхетський та козацько-старшинський рід Чернигівської землі. Б
ере початок від шляхтича Йосипа Красовського (серед. – 2-га пол. 17 ст.), який на сеймі 1659 р. (коли було затверджено «урізаний» варіант Гадяцької угоди) 5 червня Йосип отримав на ленному праві у Чернігівському воєводстві с. Волинку (поблизу Сосниці на Чернігівщині) після смерті шляхтича Івана Красовського та його сина Петра13.

Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. — Т. 2. — С. 566.

З його численного потомства відзначився Михайло Йосипович (р. н. невід. – п. до 1729), він був білоуським сотником(бл. 1700), черніг. полковим суддею (1710–16). Один із синів Михайла Йосиповича – Тимофій Михайлович (р. н. невід. – п. бл. 1765) – був спочатку сотником Сумського полку (1732), а згодом сум. полковим обозним (1756–61), ін. син – Іван Михайлович (р. н. невід. – п. бл. 1770) сотник лебединський (1767). 1773–82 білоуським сотником був Василь Дмитрович (бл. 1751 – п. після 1811), а Іван Дмитрович (р. н. невід. – п. 1770) – сотником городницьким (1770). До цього роду належали: відомий військ. та держ. діяч, учасник антинаполеонівських кампаній та Війни 1812, в. о. новоросійського та бессарабського генерал-губернатора (1830–31), генерал від інфантерії (1841) О.Красовський(1781–1843) та його син – військовик, учасник загальнорос. демократ. і укр. нац. рухів 1850–60-х рр., підполковник А.Красовський (1822–1868); відомий педагог, дир. 2-ї Харків. г-зії (1846–55) Микола Петрович (1808–55); генерал-лейтенант, постійний чл. Інженерного к-ту (1908–09) Ростислав Володимирович (1841–1909); земський діяч, чл. Держ. ради Російської імперії (1908), гласний Санкт-Петерб. міськ. думи та Черніг. губернських земських зборів (1908), таємний радник (1908) Михайло Васильович (1851–1911; див. М.Красовський).


Фамільні папери Красовських (принаймні, слобідської гілки роду), які розпорошені по всьому ф. 2 «Історичні матеріали» Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського4. Окремі матеріали зберігаються у Відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника5, Центральному державному історичному архіві України у м. Київ6, Відділі рукописів Російської державної бібліотеки7, Російському державному вій-ськово-історичному архіві8 та Державному архіві Російської Федерації9.

4 ІР НБУВ. — Ф. 2. — Спр. 131–134, 150–160, 228, 230, 249, 255, 296, 300, 302–305, 337–345, 359–360, 362–365, 367–368, 383, 386–389, 391–392 (а, б), 394, 7019–7066, 17565–17578 а (джерелознавчій характеристиці цих документів буде присвячено окрему статтю). 
5 ЛНБ України ім. В. Стефаника. ВР. — Ф. 5. — Спр. 4065, 4108; Ф. 9. — Спр. 565. 
6 ЦДІАК України. — Ф. 380. — Оп. 2. — Спр. 7; Ф. 1710. — Оп. 2. — Спр. 17, 62, 116, 329; Ф. 1725. — Оп. 1. — Спр. 22; Ф. 1817. — Оп. 1. — Спр. 17, 83; Ф. 1973. — Оп. 1. — Спр. 2104. 
7 ОР РГБ. — Ф. 218. — № 1253. — 4 ед. хр. (1749–1822 гг.) 
8 РГВИА. — Ф. 801. — Оп. 21. — Д. 48. 
9 Государственный архив Российской Федерации. — Ф. 109. — 1 экс. — Д. 230. — Ч. 42.

Рід внесено до 1-ї, 2-ї та 3-ї частин Родовідних книг Черніг. та Харків. губерній.
л. 169/ Любетцкой шляхтич
Марко Козимеров сын Войтеховичь Красовский
    1 человек.


Джерело: 
Світлана Потапенко, Микола Михайліченко.   Красовські: походження та персональний склад слобідської гілки шляхетсько-старшинського і дворянського роду // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів / Відпов. редактор В. Смолій. — К: Інститут історії України НАН України, 2014. — 258 с.

Щит: в голубом поле серебряная подкова, сопровождаемая внутри серебряным кавалерским крестом. Нашлемник: ястреб, держащий в лапе подобную же подкову с крестом (Ястржембец). 

Джерело: 
Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 84-85. Изображение: Гербовник дворянских родов царства Польского : [В 2-х ч.]. - Варшава, 1853. Часть 2, стр. 148 - http://elib.shpl.ru.

I.

1.  Иосиф Красовский, 
"благородный", за непоколебимую веру, военные, верные и храбрые поступки в Войске Запорожском, получил 5 июня 1659 г. на вальном сейме в Варшаве привилегию короля Яна-Казимира на ленное поместье в воеводстве Черниговском с. Волынку со всеми угодьями и хуторами, после смерти "благородного" Ивана Красовского и сына его Петра; дворянин, жаловался на дворянина Юрия-Петра Лимонта в том, что тот насильственным образом вытеснил его из пожалованного ему пожизненного имения в Мозырском повете Акцюцевичей и Заполья, вследствие чего, по грамоте 12 мая 1661 г. короля Яна-Казимира, велено дворянину Ивану Зборомирскому вновь отдать ему эти имения; 16 мая 1673 г. получил привиллегию короля Михаила, подтверждающую с. Волынку с хуторами и жалующую ему с. Чернотичи со всеми угодьями за ним и "потомством его мужеска пола, от колена его происходящим, особливо за благородными Самуилом, Михаилом, Фомой, другим Самуилом, Андреем и Александром Красовскими, родными братьями, и их потомкам".


II.

2. \ 1. Самуил Иосифович старший, упоминается в 1673 г.

3. \ 1. Михаил Иосифович, Белоусский сотник, черниговского полка (около 1700 г.); Черниговский полковой есаул (1710-1716). – По надаче гетмана Мазепы владел в Седневской сотне с Старыми Боровичами и слободкой Андрушичами, которые отобраны от
него и отданы Черниговскому полковнику Павлу Полуботку; 19 янв. 1710 г., гетман, "знаючи его перед урядом его асаулства полкового Черниговского в войску Запорожском и на уряде уже в полку Черниговском неоттепер охочо ронячиеся услуги и видячи его способность и до далших войскових прислуг быти слушному", – дал ему вместо с. Старых Боровичей и сл. Андрушичей – в Черниговском полку с. Роище и с. Скоренец; † до 1729 г.

Ж. – Марина Николаевна Грембецкая, дочь Черниговского полкового обозного (1698-1711); за нею дворы и грунты в с. Евтуховом Белоусе.

4. \ 1. Фома Иосифович, упоминается в 1673 г.

5. \ 1. Самуил Иосифович младший, упоминается в 1673 г.

6. \ 1. Андрей Иосифович, упоминается в 1673 г.

7. \ 1. Александр Иосифович, упоминается в 1673 г.

III.

8. \ 3. Тимофей Михайлович, с 1725 г. в службе; сотник Сумского полка (1732); Сумский полковой обозный (1756-1761); у него Лебединской сотни 4 дв., в с. Будылке 1 дв., в хут. Гудымовщине 1 дв. (1732); 7 окт. 1756 г. продал свою пятую часть из отцовских имений братьям Якову и Дмитрию Красовским (№№ 11 и 12).

9. \ 3. Павел Михайлович, значковой товарищ Черниговского полка (1730 г.); за ним в с. Роище 10 дв. и с. Евтуховом Белоусе 3 дв. (1730); в 1731 г. продал грунты в с. Белоусе Николаю Гладкому и Григорию Волевачу; 5 мая 1740 г. купил с братьями Яковом и Дмитрием у значкового товарища Федора и сына его Василия Грембецких грунты в с. Белоусе; в 1753 г. продал в д. Скоренце 4 двора со всеми людьми и грунтами бунчуковому товарищу Николаю Тризне; † до апр. 1757 г.

Ж. – 1) ___.

2) Анастасия ___, 28 апр. 1757 г. Черниговский городовой атаман Григорий Плохута и канцелярист Григорий Александрович, по инструкции Черниговского полкового суда, выделили ей "на вдовиный столец" грунта в с. Белоусе; жива в 1780 г.

10. \ 3. Иван Михайлович, сотник Лебединский (1767); поручик в отставке; пятая часть имений отца, полученная им, была впоследствии уступлена его детьми Петру (№ 17) и Василию (№ 18)

Красовские — 568

Яковлевичам Красовским; у него в Лебединском комиссарстве 25 "подданных" (1767).

11. \ 3. Яков Михайлович, с 1739 г., в службе значковым товарищем Черниговского полка; то же в 1760 г.; дважды был выбираем кандидатом в сотники Белоусские (1751) и Роисские (1760); 11 июля 1760 г. – войсковой товарищ; в 1764 г. избран кандидатом в земские подсудки Черниговского повета; в 1765 г., по указу Малороссийской Коллегии, выбран от Черниговского полка почтмейстером, от коей должности, "будучи не в состоянии ее продолжать более по летам своим и за слабость очей", уволен 15 июня 1767 г. бунчуковым товарищем; владел родовыми грунтами в с. Роище и благоприобретенными в д. Великой Веси; за ним при с. Роище м. п. 43 души (1764); † до 1782 г.

Ж – (1760) Ульяна Ивановна Янушкевич (Бутенко), дочь Черниговского полкового писаря (1717-31); за нею с. Великая Весь *) [**].

12. \ 3. Дмитрий Михайлович, "за бывшего полковника Черниговского Измайлова определен в 1739 г. в число значковых товарищей Черниговского полка; был над высланными с полку Черниговского на городовую Черниговскую работу казаками и посполитыми, в надсмотрении в сделании мостов в г. Батурине на р. Сейме и по разным местам по главному Киевскому тракту и в г. Нежине; в надсмотрении Тулиголовского почтового стану, також в доправке в сотнях Роисской и Любецкой доимок, в учрежденной Пограничной от Польской стороны Мотовиловской Следственной Комиссии, в сборе чиновничьих и служительских денег, в сочинении ревизии и полковым Комиссаром при армейских Рижском и Астраханском полках"; значковой товарищ (1771). – 8 июня 1740 г. купил у Василия Грембецкого, у сестры его Евдокии Грембецковны огород с селитьбою в с. Белоусе; 8 нояб. 1750 г. купил у Анны Молявкиной и ее сыновей Осипа и Ивана "грунты Молявчинские", именно "Иванчин" в с. Белоусе; за ним при с. Евтуховом Белоусе м. п. 28 и д. Скоренце м. п. 47 душ (1764); его духовное завещание – 7 янв. 1771 г.; † в январе 1771 г.; за его наследниками в слоб. Черничиной посполитых 5 дворов (1781).

Ж. – Феодосия ___.

13. \ 3? Алексей ___, внук № 1-го.

– \ 3. Ирина Михайловна, упоминается в духовном завещании ее матери Марины Николаевны от 24 февр. 1732 г. [**].

*) Обозрение Рум. Описи Малороссии, стр. 69.

[**] С изменениями и дополнениями, внесенными В.Л. Модзалевским (см. стр. 718).

Красовские — 569

IV.

14. \ 8. Иван Тимофеевич, род. 1744; с 1752 г. в службе в Сумском казачьем полку подпрапорным, а затем вахмистром Сумского гусарского полка (1767); 1 янв. 1768 г. – прапорщик; из прапорщиков Сумского гусарского полка уволен 5 июля 1770 г. тем же чином; 31 мар. 1771 г. награжден чином поручика; у него в Лебединском комиссарстве 272 "подданных" (1767); имел в Сумской провинции деревни (1771); помещик Лебединского у. (1786).

– \ 9. Прасковья Тимофеевна.

За Гавриилом Ивановичем Кучериновым, титулярным советником, Лебединским уездным казначеем.

– \ 9. Анна Павловна, от 1-го брака; единственная дочь.

За Иваном Васильевичем Мокриевичем, значковым товарищем Черниговского полка (1760), владевшим землями и 9 хатами в слоб. Роисской (1760); его 1-я жена.

15. \ 10. Федор Иванович, 5 окт. 1765 г. в службе курьером при штате бывшего в Крыму при хане Шагин-Гирее чрезвычайным посланником и полномочным министром действит. статского советника Веселицкого; "за рачительное его сей должности исправление произведен по Высочайшему Именному указу прапорщиком; потом находился у производимого в Бахчисарае строения"; 15 авг. 1785 г. – подпоручик при отставке; помещик Лебединского у. (1786).

16. \ 10. Иван Иванович, служил в Брянском пехотном полку подпрапорщиком; 20 дек. 1782 г. – прапорщик при отставке; помещик Лебединского у. (1786).

17. \ 11. Петр Яковлевич, род. 1755 г.; 10 мая 1777 г. в службе значковым товарищем Черниговского полка; с 31 окт. 1777 г. и. д. сотника Роисского за отлучкой сотника; 19 июня 1782 г. – войсковой товарищ; в 1782 г. "находился у размежевания уездной границы (Черниговского у.)"; асессор в учрежденной в г. Чернигове Военного Суда Комиссии (1783); в 1784 г., во время путешествия чрез Малую Россию Императрицы Екатерины II, находился "в присмотре за постройкой путевого дома в слободе Роисской комиссионером"; 20 окт. 1787 г. – поручик; 10 янв. 1788 г. – земский исправник Черниговского у.; в 1791 г. – уволен; в 1811 г. был избран от дворянства подкоморным для окончания, по указу Сената, дела помещиков Селецкого с Романовским. За ним "плотина с одним амбаром об одном

Красовские — 570

коле на р. Стрижне в с. Роище (1781); за ним с братом Василием Яковлевичем (№ 18) при с. Роище м. п. 64, ж. п. 67 душ (1782); за ним одним в с. Роище: в 1795 г. – м. п. 12, ж. п. 11, в 1811 г. – м. п. 40, в 1816 г. – м. п. 38, ж. п. 27 душ; за ним наследственных и благоприобретенных Черниговского повета в с. Роищах (где и жил) м. п. 44 души (1811); за ним в с. Роище м. п. 46 душ и около 400 дес. земли (1850?); жил в с. Роище (1804).

Ж. – Варвара Петровна Посудевская, дочь полкового писаря [*].

18. \ 11. Василий Яковлевич, с 1778 г. в службе полковым канцеляристом Черниговской Полковой Канцелярии; сотенный атаман Черниговского полка (1783); 20 сент. 1783 г. – войсковой товарищ; тоже в 1787 г.; за его наследниками в с. Роище м. п. 64, ж. п. 68 душ (1795); † до 1794.

Ж. – Мария Ивановна Молявка, дочь войскового товарища, вдова в 1794 г. [*]

– \ 11. Екатерина Яковлевна (1794).

За (1794) Петром ___ Леневичем, полковым есаулом (1794).

– \ 11. Ульяна Яковлевна, девица в 1794 г.

19. \ 12. Иван Дмитриевич, старший сын, 22 апр. 1763 г. – в службе значковым товарищем Черниговского полка; 5 марта 1770 г. – Городницкий сотник из значковых товарищей; † в ноябре 1770 г.

Ж. – Агриппина ___, за нею при с. Новом Белоусе м. п. 4, ж. п. 3 и д. Скоренце м. п. 9, ж. п. 5 душ (1795).

20. \ 12. Василий Дмитриевич, род. 1751-1753; с 1768 г. в службе; 8 дек. 1768 г. – сотенный атаман Черниговского полка; был в Турецком походе; 31 янв. 1771 г. – значковой товарищ; 24 янв. 1773 г. – Белоусский сотник и был им по 26 июля 1782 г., когда произведен в бунчуковые товарищи; презус в Военном Суде (1784); 1 июля 1787 г. – премьер-майор; 10 января 1788 г. – судья Черниговского уездного суда; 28 янв. 1791 г. – заседатель Черниговского верхнего земского суда; в 1794 г. – уволен; 27 февр. 1795 г. – депутат в Дворянской Комиссии; в 1799 г. – уволен; в 1808 г. – был в милиции Черниговского повета тысячным начальником, а затем, по определению Черниговского Генерального Суда, комиссаром Маршалковского Комиссарского Суда; премьер-майор в отставке (1811). – За ним в с. Евтуховом Белоусе подсоседков 9 дворов (1781); за ним в д. Скоренце м. п. 37, ж. п. 37, с. Евтуховом Белоусе м. п. 44, ж. п. 34, в хуторе при слободке Черничиной м. п. 21, ж. п. 18 душ (1782); при с. Евтуховом Белоусе м. п. 12, ж. п. 17, слободке Черничиной м. п. 24, ж. п. 26, д. Скоренце м. п. 2, ж. п. 3 души

[*] С изменениями и дополнениями, внесенными В.Л. Модзалевским (см. стр. 718).

Красовские — 571

(1795); при с. Новом Белоусе 6, д. Скоренце 3, слоб. Черничиной 4, хут. Черничином 22 м. п. души (1811); при Новом Белоусе м. п. 4, ж. п. 5, д. Скоренце м. п. 2, ж. п. 3 души (1816); за ним Черниговского повета наследственных при с. Новом Белоусе (где и жил) 12, в хут. при слоб. Черничиной 24, д. Скоренце 2, купленных в слоб. Черничиной 3, а всего м. п. 41 душа (1811) *); часть своих земель в с. Евтуховом Белоусе продал подкоморому Михаилу Дунину-Борковскому.

Ж. – Ирина Павловна Мокриевич, дочь бунчукового товарища.

21. \ 12. Осип Дмитриевич, жив в январе 1771 г.; † бездетным.

22. \ 12. Григорий Дмитриевич, род. 1769; 3 мар. 1778 г. в службе к письменным делам Черниговского гродского суда; 3 апр. 1780 г. – подканцелярист; 23 янв. 1782 г. – в Черниговский уездный суд; 8 февр. 1782 г. – коллежский канцелярист; 25 сент. 1786 г. – уволен; 28 сент. 1786 г. – в Черниговскую Казенную Палату; 18 июля 1788 г. – уволен; 2 мая 1797 г. – коморник Черниговского повета; 31 дек. 1800 г. – коллежский регистратор; 18 авг. 1802 г. – вновь избран коморником того же повета; 16 янв. 1806 г. – уволен; 20 сент. 1807 г. – земский комиссар Черниговского повета; 1 янв. 1809 г. – уволен; с 10 мая по 22 нояб. 1810 г. – подсудок Черниговского поветового суда для присутствия по делам помещиков Еньков; 22 нояб. 1810 г. – вновь земский комиссар того же повета; 5 сент. 1811 г. – уволен; с 26 авг. по 14 дек. 1812 г. – смотритель кордонной цепи в Черниговском у. по Днепру, на границе Черниговской и Минской губ.; судья Черниговского поветового суда по 15 января 1813 г., когда избран депутатом в 1-й департамент Черниговского Генерального Суда; 31 дек. 1815 г. – губернский секретарь; 18 окт. 1818 г. – уволен; 18 окт. 1820, в 1823 г., 2 янв. 1830 г. – избирался и был депутатом во 2-м департаменте Черниговского Генерального Суда; 26 окт. 1832 г. – уволен; присутствовал в Черниговском Приказе Общественного Призрения; 26 окт. 1832 г. – подкоморий (межевой судья) Черниговского у.; то же в 1838 г.; 31 дек. 1834 г. – коллежский секретарь; 14 дек. 1823 г. – Владимира 4-ой степ. – За ним при с. Новом Белоусе м. п. 11, ж. п. 13, д. Скоренце м. п. 18, ж. п. 16 душ (1795); при с. Новом Белоусе (он же и

*) 23 января 1809 г., им, братом Григорием (№ 22) и племянником Гавриилом (№ 35) избран был по вопросу о дележе наследственных имений "медиаторский суд" в составе: статского советника и кавалера Романа Марковича, надворного советника Георгия Товстолеса, колл. секрет. Петра Молявки и поручика Петра Красовского.

Красовские — 572

Евтухов Белоус) 20, с. Красном 6, д. Скоренце 7 м. п. души (1811); в хуторе при с. Новом Белоусе м. п. 28, ж. п. 37, с. Красном м. п. 6, ж. п. 5, д. Скоренце м. п. 7, ж. п. 6 душ (1816); в хут. при с. Новом Белоусе 34, д. Скоренце 6, с. Красном 9 душ (1834); за ним благоприобретенных при м. Олишевке, Козелецкого у., 15 душ (1838); за ним наследственных в с. Новом Белоусе 11, д. Скоренце 18, благоприобретенных в Новом Белоусе 11, а всего м. п. 40 душ (1811); жил в Новом Белоусе (1811); холост в 1811 г.

Ж. – Мария Григорьевна Шрамченко, дочь майора, у нее Козелецкого у. родовых в м. Олишевке 13, д. Оксаковке 10, с. Лихачеве 1, Нежинского у. в с. Смолянке 5 душ (1838) [**].

– \ 12. Анна Дмитриевна.

За ___ Грибом*).

– \ 12. Дария Дмитриевна [**].

За Семеном Матусевичем, сотенным атаманом, жителем Черниговского у. (1786), род. около 1749 г. [**]

23. \ 13. Григорий Алексеевич, канцелярист (1793); получил свидетельство о единородстве от №№ 17 [Красовский Петр Яковлевич], 20 [Красовский Василий Дмитриевич], 22 [Красовский Григорий Дмитриевич] и 35 [Красовский Гаврило Иванович].

V.

24. \ 14. Петр Иванович, сержант (1786).

25. \ 14. Александр Иванович, мичман (1786).

26. \ 14. Евграф Иванович, кадет Морского Корпуса (1786).

Highslide JS
Афанасий Иванович Красовский

27. \ 14. Афанасий Иванович, род. 17 янв. 1781 г.; 23 июня 1795 г. – в службе унтер-офицером 4 батальона Бугского егерского корпуса; в 1798 г. – переведен в 13 егерский полк; 4 января 1800 г. – подпоручик; 12 янв. 1803 г. – поручик; участвовал в походе из Одессы в Корфу (1804); в 1805 г. – в походе морем в Неаполь, причем находился при спасении ставших близ Мессины на мель фрегата и 4 транспортов с десантными войсками, получив за это Анну 3-ей степ.; в кампанию 1806 г. участвовал в сражении с французами близ Новой Рагузы; в 1807 г. находился в Герцеговине и принимал участие в блокаде г. Никшича, а потом и. д. бригад-майора в Бокка-ди-Катаро; 6 мар. 1808 г. – штабс-капитан; с июля 1809 г. – капитан; в 1809 г. – находился при блокаде и сдаче крип. Мачина и за отличие при осаде Силистрии получил Владимира 4-й степ.; 19 мая 1810 г., при Туртукае командовал стрелками и 20 числа

*) От этого брака дети: Иван Гриб, Черниговский купец (1809), и Прасковия, бывшая в 1809 г. замужем за Григорием Шишовым, титулярным советником.

[**] С изменениями и дополнениями, внесенными В.Л. Модзалевским (см. стр. 718).

Красовские — 573

завладел укреплением, за что получил Георгия 4-го класса; был в деле при креп. Рущуке, за что награжден золотой шпагой с надписью "за храбрость"; за осаду Журжи получил Владимира 4-й степ.; 10 мая 1811 г. – майор, а затем, вскоре, за разбитие неприятельского отряда близ Виддина – подполковник, и получил вторично золотую шпагу с надписью "за храбрость"; 27 авг., при взятии штурмом укрепленного острова на Дунае, командовал батальонами Мингрельского и 43 егерского полков, причем ранен в бок ружейной пулею; за сражение 7 сент. близ Виддина произведен в полковники; за боевые отличия в течение всей Турецкой кампании получил Анну 2-ой степ. и алмазные знаки того же ордена; 1 янв. 1812 г. – командир 14 егерского полка; был в делах и сражениях: при Козьем Броде и Городечне, Новосвержине, за взятие штурмом Борисовских укреплений (9 нояб.). – Георгия 3-го класса; во время переправы через Березину, в сражении при Молодечне, ранен пулей в живот; в 1813 г. – генерал-майор за отличие под Лейпцигом; 1814 г. – при блокаде креп. Гамбурга, в сражении при м. Краоне, Лаоне и взятии Парижа, причем награжден золотой шпагой, украшенной алмазами, с надписью "за храбрость" и аннинской лентой; 1815 г. – командир 3 бригады 3 гренадерской дивизии, с которой был во вторичном походе за Рейн; 30 окт. 1819 г. уволен в отпуск для излечения от ран и назначен состоять по армии; 23 мая 1823 г. – начальник штаба 4 пехотного корпуса; 1826 г. – генерал-лейтенант, вслед затем получил назначение на должность начальника 20 пехотной дивизии, с которой участвовал в усмирении лезгин; в 1827 г. – в бою при Ушагени разбил 30-тысячную Персидскую армию под предводительством Аббас-Мирзы, причем был ранен в правую руку и получил Владимира 2-ой степ.; затем участвовал во взятии Сардар-Абада и командовал осадным корпусом под Эриванью; 29 сент. 1828 г. – начальник 7-ой пехотной дивизии; с 1829 г. – командир 3 пехотного корпуса, с которым принудил сдаться на капитуляцию креп. Силистрию, получив за это Владимира 1-ой степ., после чего действовал при креп. Шумле; 22 авг. 1830 г. – и. д. Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, с оставлением в должности корпусного командира; 15 февр. 1831 г. – уволен от должности генерал-губернатора; 13 мар. 1831 г. – начальник главного штаба 1-ой Армии, которая состояла в ведении барона Розена; начальствуя авангардом, вытеснил корпус Ромарино в Галицию, разбил отряды Каменского и Рожицкого и занял Краков; 20

Красовские — 574

нояб. 1831 г. – генерал-адъютант к Его Императорскому Величеству; 3 апр. 1834 г. – член Военного Совета, а через полтора месяца – начальник 6 пехотного корпуса, с оставлением в прежних званиях; председатель Особого Комитета для выработки новых правил о производстве унтер-офицеров в офицеры (1836); 16 авг. 1841 г. – генерал-от-инфантерии; 25 октября 1842 г. – командир 1 пехотного корпуса; имел Прусский орден Красного Орла 2-го класса; † 18 мая 1843 г. и погребен в Киево-Печерской Лавре *).

Ж. – Дария Андреевна ___, род. 29 июня 1805 г. † 17 авг. 1855 г.; погребена с мужем; у нее в Орловской губернии благоприобретенных 2000 душ (1855).

28. \ 17. Петр Петрович, род. 1780; коллежский секретарь, служащий в Черниговском Генеральном Суде (1811).

29. \ 17. Иван Петрович, род. 4 февр. 1784 г. в с. Роищах, Черниговского у.; восприемник Дмитрий Петрович Посудевский; в службе 29 нояб. 1804 г. из студентов Импер. Московского Университета в Контору запасных провиантских магазейнов с чином коллежского регистратора; 4 дек. 1806 г. – в Коммиссариатский Штат с чином 14 класса (в Москве); 4 мая 1813 г. – прапорщик 12 егерского полка; 25 авг. 1816 г. – подпоручик; 2 авг. 1817 г. – поручик; 8 дек. 1817 г. – адъютант к генерал-майору Мещеринову; 24 февр. 1818 г. – старший адъютант 13 пехотной дивизии; 29 нояб. 1819 г. – штабс-капитан за отличие; 28 февр. 1820 г. – в Томский пехотный полк; 15 февр. 1821 г. – капитан при отставке; 15 апр. 1825 г. – депутат от дворян в 1 департаменте Черниговского Генерального Суда; 1 янв. 1830 г. – уволен; судья Кролевецкого уездного суда (1840); помещик с. Псаровки, Кролевецкого у. (1829-1830).

Ж. – Феодосия ___.

30. \ 17. Яков Петрович, род. 19 окт. 1793 г. в с. Роищах; восприемник коллежский асессор Степан Григорьевич Енко; "по окончании наук в гимназии отправлен в Артиллерийский Корпус" (1811).

*) Считаю нужным оговориться, что генерал-адъютант А. И. Красовский поставлен только предположительно сыном № 14-го; к этому есть много вероятий, ибо у № 14-го в 1786 г. показан малолетний сын Афанасий, а генерал-адъютант А. П. Красовский по послужному списку показан происходящим из дворян Слободско-Украинской губ. О нем см. портрет и биографию в "Памяти о членах Военного Совета", составил Н. М. Затворницкий, С.-Пб. 1907. стр. 156-159.

Красовские — 575

31. \ 17. Платон Петрович, род. 13 янв. 1795 г. в с. Роищах; восприемник Петр Васильевич; "по окончании наук в гимназии отправлен в Артиллерийский Корпус" (1811); 29 сент. 1811 г. – в службе юнкером в 1 артиллер. бригаде; 9 нояб. 1811 г. – в 5 резервную бригаду; 15 мар. 1812 г. – прапорщик 3 артиллер. бригады; 8 окт. 1814 г. – в 8 бригаду; 17 июня 1818 г. – подпоручик; переведен в 10, 15 и, наконец, 14 мар. 1820 г. – в 12 артиллер. бригаду; 2 июня 1821 г. – поручик; был в походах: 1812 г. – под Витебском, Бородиным (где получил Анну 4-го класса), Красным (вновь Анну 4-го класса), 1813 г. – при Люцене и во Франции при Меце; 30 мар. 1823 г. – уволен тем же чином; то же в 1836 г.

Ж. – Варвара Петровна Голубкова, дочь коллежского асессора; за нею имение в Одоевском у., Тульской губ.

32. \ 17. Владимир Петрович, род. 5 сент. 1804 г. в с. Роищах; восприемник корнет Осип Яковлевич Рашевский; в службе 29 янв. 1824 г. из кадет 1 Кадетского Корпуса прапорщиком 1 Морского полка; 18 июля 1826 г. – подпоручик; 15 июня 1830 г. – поручик; 18 апр. 1832 г. – плац-адъютант в С.-Петербургскую крепость; 8 окт. 1833 г. – в пехотный принца Вильгельма Прусского полк, с оставлением в прежней должности; 24 авг. 1834 г. – назначен состоять по армии с тем же чином; 23 мая 1835 г. – прикомандирован для испытания по службе к Полоцкому Кадетскому Корпусу; в июне 1836 г. – переведен туда; 31 окт. 1839 г. – штабс-капитан Корпуса лесничих; 26 дек. 1839 г. – лесной ревизор Полтавской губ.; 5 апр. 1843 г. – капитан; 1 апр. 1845 г. – лесной ревизор Пензенской губернии; 22 апр. 1846 г. – майор при отставке; 10 мая 1849 г. – комиссионер Комитета сооружения Черниговского (впоследствии – Киевского) шоссе от Годилович до Броваров; 26 июня 1849 г. – утвержден; 1 нояб. 1849 г. – член того же Комитета по избранию Черниговского губернского предводителя дворянства; 19 нояб. 1849 г. – утвержден; то же в 1850 г.; жил в с. Роищах, Черниговского у. (1850).

Ж. – Анастасия Семеновна ___, † до 1850.

33. \ 17. Николай Петрович, род. 12 дек. 1808 г. в с. Роищах; восприемник коллежский асессор Андрей Васильевич Ваксель; в 1828 г. окончил курс Импер. Московского Университета со степенью кандидата; 15 янв. 1830 г. в службе канцелярским чиновником в Департаменте Государственного Казначейства с чином коллежского секретаря: 19 мар. 1831 г. – в Черниговскую Казенную Палату; 1 июня 1831 г. – уволен; 15 июня 1831 г. —

Красовские — 576

подпоручик 2 Малороссийского казачьего полка о назначением и. д. старшего адъютанта Малороссийских казачьих войск; 7 авг. 1833 г. – корнет Серпуховского уланского полка; 25 мая 1834 г. – старший адъютант в Штабе 1 резервного артиллер. корпуса; 5 июня 1834 г. – поручик с утверждением в должности; 5 янв. 1836 г. – Станислава 3-ей степ.; 10 апр. 1837 г. – штабс-ротмистр; 28 окт. 1837 г. – Анну 3-ей степ.; 28 июля 1839 г. – ротмистр; 15 дек. 1842 г. – Владимира 4-ой степ.; 28 янв. 1844 г. – майор при отставке; 29 февр. 1844 г. – инспектор студентов Харьковского Университета; 26 февр. 1845 г. – переименован в титулярные советники; 25 июля 1846 г. – директор училищ Орловской губ.; 28 окт. 1846 г. – директор 2 Харьковской гимназии; 9 авг. 1850 г. – коллежский асессор; 12 янв. 1851 г. – Анну 2-ой степ.; 10 мар. 1851 г. – надворный советник; 14 дек. 1851 г. – коллежский советник; 5 янв. 1854 г. – статский советник; 3 дек. 1854 г. – Анну 2-ой степ. с короной; у него в с. Роище м. п. 4 души (1834); за ним с братьями нераздельных в Черниговской губ. 49 душ (1855); † 28 июня 1855 г.

Ж. – графиня Мария Симоновна Гендрикова.

– \ 17. Мария Петровна, род. около 1785 г.

– \ 17. Анна Петровна, род. 19 нояб. 1789 г. в с. Роищах; восприемница "Анна Иванова Посудевского сестра".

? За Сергеем Сергеевичем Васильевым, ротмистром (1849).

– \ 17. Александра Петровна, род. 22 мар. 1801 г. в с. Роищах; восприемница "госпожа Татьяна Стаховичева".

34. \ 18. Иван Васильевич, род. 1782; 12 сент. 1797 г. в службе к письменным делам земского суда Черниговского повета с чином губернского регистратора; 31 дек. 1800 г. – коллежский регистратор; повытчик исковых, формальным порядком производимых, долговых, опекунских и поточных дел; 28 авг. 1802 г. – возный подкоморский Черниговского повета; по 15 мар. 1802 г. – находился в докладе дел Черниговского земского суда; 31 дек. 1803 г. – губернский секретарь; 15 янв. 1806 г. – подсудок Черниговского поветового суда; 6 дек. 1806 г. – уволен; 5 апр. 1807 г. – к делам Черниговского Дворянского Депутатского Собрания; 31 дек. 1808 г. – титулярный советник; 28 сент. 1811 г. – коллежский асессор при отставке; 15 янв. 1812 г. и с 1815 г. – депутат во 2 департаменте Черниговского Генерального Суда; 20 дек. 1818 г. и 1 янв. 1824 г. – депутат в 1 департаменте того же Суда; 1 янв. 1821 г. и 1 янв. 1830 г. – депутат дворянства от Черниговского у. в Черниговском Дворянском Депутатском Собрании; то же в 1832 г.; 7 апр. 1823 г. – Владимира 4-ой степ. – За ним наследственных в с. Роищах м. п. 36 душ (1811);

[*] С изменениями и дополнениями, внесенными В.Л. Модзалевским (см. стр. 718).

Красовские — 577

там же м. п. 17, ж. п. 15 душ (1816); за ним родовых Черниговского у. в с. Роищах 40 и Козелецкого у. в м. Олишевке 20, да благоприобретенных Остерского у. в д. Упирихе 27 и м. Гоголеве м. п. 4 души (1831). *).

Ж. – Ульяна ___, за нею приданых в м. Олишевке и с. Смолянке м. п. 26 душ (1811); родовых Остерского у. в д. Нестеровке 75 и м. Гоголеве м. п. 25 душ (1831).

35. \ 19. Гаврило Иванович, род. 26 мар. 1770 г.; 12 мая 1783 г. – в службе в Черниговском верхнем земском суде; 13 нояб. 1784 г. – коллежский канцелярист, 1 мая 1786 г. – в Черниговский городовой магистрат; 1 мар. 1797 г. – повытчик; 1 сент. 1797 г. – возный Черниговского поветового земского суда; 15 дек. 1797 г. – земский писарь; 15 июля 1799 г. – земский подсудок того же суда; 25 авг. 1802 г. – уволен; в 1806 г. избран от дворян Черниговского повета казначеем для сбора и хранения милиционной суммы в земском войске Черниговского повета и был в этой должности до 12 авг. 1808 г.; в 1812 г. избран дворянским чиновником в кордонной цепи по границе Черниговской с Минской губернией; с 1824 г. – земский подсудок Черниговского повета; с 1827 г. – депутат дворянства в Черниговском Дворянском Депутатском Собрании и был в этой должности до окончания трехлетия. – За ним в с. Евтуховом Белоусе м. п. 4, ж. п. 3 и в д. Скоренце м. п. 9, ж. п. 5 душ (1795); в хут. Гавриловке при слободке Черничиной 11, д. Кошовке 6, д. Скоренце 16, с. Новом Белоусе 10 м. п. душ (1811); за ним наследственных в с. Новом Белоусе (где и жил) 4, д. Скоренце 9 и благоприобретенных 5 м. п. душ (1811); при Новом Белоусе м. п. 9, ж. п. 13, д. Кошовке м. п. 5, ж. п. 1, д. Скоренце м. п. 16, ж. п. 21, хут, Гавриловке при Черничиной слободке м. п. 9, ж. п. 6, хут. Задесенском м. п. 5, ж. п. 2 души (1816); Черниговского повета в с. Белоусе, д. Скоренце, Кошовке и хуторах м. п. 45 душ (1826); в хут. при с. Новом Белоусе 22, д. Гуте 9, Скоренце 13 и хут. Гавриловке 14 м. п. душ (1834).

Ж. – 1) Елена ___, † до 1811 г.; за нею приданых Суражского у. при с. Дубовичах м. п. 23 души (1811);

2) Анна Петровна ___, (1841).

36. \ 20. Иван-Богдан Васильевич **), род. 21 сент. 1787 г. в с. Но-

*) Ему приходились родственниками Иван (род. 1792) и Павел (род. 1794) Степановичи Сахновские.

**) Крещен с именем Ивана.

Красовские — 578

вом Белоусе; восприемник Григорий Красовский (№ 22?); 23 дек. 1798 г. в службе к делам Черниговского поветового земского суда; 31 дек. 1801 г. – уволен; 4 нояб. 1802 г. – по 2 департамент Черниговского Генерального Суда с чином губернского регистратора; 31 дек. 1805 г. – коллежский регистратор; 14 июня 1807 г. – уволен; 11 июля 1807 г. – к делам Черниговского Дворянского Депутатского Собрания; 31 дек. 1808 г. – губернский секретарь; 31 дек. 1812 г. – коллежский секретарь; то же в 1816 г. – За ним при слоб. Черничиной м. п. 4, ж. п. 4, хут. Богдановке м. п. 24, ж. п. 20 душ (1816).

Ж. – Елисавета ___*); за нею в Черниговском у. м. п. 36 душ (1813).

– \ 20. Елисавета Васильевна, род. около 1776 [**].

– \ 20. Евдокия Васильевна, род. около 1778 [**].

– \ 20. София Васильевна, род. около 1779 [**].

– \ 20. Агафия Васильевна, род. около 1780 [**].

37. \ 22. Николай Григорьевич, род. 28 мар. 1821 г. в с. Новом Белоусе; восприемник штабс-капитан Яков Дунин-Борковский; 28 мар. 1837 г. в службе канцеляристом к делам Черниговской Палаты Гражданского Суда; 13 мар. 1812 г. – к делам Черниговского Дворянского Депутатского Собрания; коллежский регистратор со старшинством с 28 мар. 1839 г.; губернский секретарь со старшинством с 28 мар. 1813 г.; 7 сент. 1815 г. – в Черниговскую Казенную Палату; 31 янв. 1846 г. – бухгалтер ревизского отделения по 4 стопу; 15 янв. 1818 г. – коллежский секретарь; то же в 1849 г.; коллежский советник; за ним в с. Новом Белоусе м. п. 5 душ (1831); за ним родовых в с. Новом Белоусе 5 душ и 28 дес. земли, нераздельных с братьями Козелецкого у. 61 душа и 100 дес. земли (1819); † 1898 г.

Ж. – (20 нояб. 1843 г. в Чернигове) Елисавета Ивановна Книговская, род. 1823 г., дочь надворного советника Ивана Петровича.

38. \ 22. Дмитрий Григорьевич, род. 30 окт. 1823 г. в с. Новом Белоусе; восприемник надв. сов. Данило Ясновский; в 1838 г. – "обучается в доме по непространному изречению языка".

– \ 22. Мавра Григорьевна, род. 25 апр. 1813 г. в с. Новом Белоусе; восприемница Анастасия Васильевна Занькевич, дочь коллежского регистратора; девица в 1838 г.

– \ 22. Мария Григорьевна, род. 11 июля 1814 г. в с. Новом Белоусе; восприемница губернск. секретаря, жителя Масаловского (?) Ивана Еньки жена Мария.

*) Вероятно она – Елисавета Афанасьевна К., жена титул. советника, владевшая в с. Новом Белоусе 2, д. Скоренце 4 и х. Богдановке 30 душами (1834).

[**] С изменениями и дополнениями, внесенными В.Л. Модзалевским (см. стр. 718).

Красовские — 579

За .(7 февр. 1843 г. в с. Волынке, Сосницкого у.) Яковом Ананиевичем Брежинским, коллежским секретарем, род. 1809 г.

– \ 22. Надежда Григорьевна, род. 1 мая 1820 г. в с. Новом Белоусе; восприемница – 2-я жена № 35-го.

VI.

39. \ 27. Андрей Афанасьевич, 22 ноля 1840 г. из пажей Пажеского Е. И. В. Корпуса прапорщик Гренадерского короля Фридриха-Вильгельма III полка; поручик (1843); 5 окт. 1843 г. переведен корнетом в Новомиргородский уланский полк; 30 окт. 1858 г. – подполковник; † до 1875 г.

40. \ 27. Афанасий Афанасьевич, род. 1829; 10 февр. 1833 г. назначен пажем к Высочайшему Двору; 19 авг. 1842 г. поступил в Пажеский Е. И. В. Корпус; 13 июля 1848 г. – уволен к статским делам с чином коллежского регистратора; 28 авг. 1848 г. – младший помощник столоначальника в Канцелярии Московского военного генерал-губернатора; 14 янв. 1849 – канцелярский чиновник там же (по новому штату); 15 апр. 1850 г. – в Штат Канцелярии Киевского военного, Подольского и Волынского генерал-губернатора; 31 окт. 1851 г. – канцелярский чиновник в Канцелярии попечителя Киевского учебного округа; 2 нояб. 1851 г. – штатный смотритель Киево-Подольского уездного дворянского училища; то же в 1855 г.; холост в 1855 г.

41. \ 27. ___ Афанасьевич, 17 янв. 1857 г. из пажей Пажеского Е. И. В. Корпуса прапорщик Нижегородского драгунского Короля Виртембергского полка.

42. \ 27. Павел Афанасьевич, 16 июня 1861 г. из камер-пажей корнет л.-гв. Гусарского Его Величества полка.

43. \ 29. Иван Иванович, род. 26 сент. 1829 г. в, хут. Павловском, Кролевецкого у.; восприемник помещик хут. Патютского (?) колл. ас. Григорий Иванович Загорский.

44. \ 29. Модест Иванович, род. 1 окт. 1830 г. в хут. Павловском; восприемник колл. ас. Г. И. Загорский, житель Покошицкий.

45. \ 31. Ахилл Платонович, род. 31 янв. 1823 г. в с. Бабошине, Одоевского у., восприемники: помещик с. Бабошина, Одоевского у. Петр Иванович Голубков и с. Яншина Елисавета Петровна Арсеньева; кадет Корпуса путей сообщения (1837).

Красовские — 580

46. \ 31. Всеволод Платонович, род. 15 янв. 1831 г. в с. Бабошине; восприемник: помещик с. Бабошина отставной колл. сов. Иван Васильевич Голубков и сестра Александра.

– \ 31. Александра Платоновна, упоминается в 1831-1836 г.г.

– \ 31. Зинаида Платоновна, род. 13 июня 1826 г. в с. Бабошине; восприемник П. И. Голубков.

– \ 31. Эмилия Платоновна, упоминается в 1836 г.

47. \ 32. Ростислав Владимирович, род. 11 июня 1841 г. в Полтаве; восприемники: командир Полтавского батальона Иван Григорьевич Быковский и статск. советница Мария Челаева (?); генерал-лейтенант, постоянный член Инженерного Комитета (1908); † 7 янв. 1909 г. в Петербурге и погребен в Александро-Невской Лавре *).

48. \ 32. Константин Владимирович, род. 28 сент. 1842 г. в Полтаве; восприемник титул. сов. Петр Петрович Курилов.

– \ 32. Елена Владимировна, род. 28 сент. 1842 г. в Полтаве (близнец брата Константина); восприемники: подполковник И. Г. Быковский и жена полковника Пелагея Семеновна Григорович.

49. \ 33. Александр Николаевич, род. 30 нояб. 1838 г. в Чугуеве; восприемники: камергер граф Александр Иванович Гендриков и жена отставного гв. штабс-капитана графа Симона Сергеевича Гендрикова – графиня Елисавета Васильевна; в Харьковской гимназии (1855).

50. \ 33. Николай Николаевич, род. 1 дек. 1839 г. в Чугуеве; восприемники: отставной гв. штабс-капитан Александр Васильевич Стремоухов и жена отставного гв. штабс-капитана Александра Симоновна Сомова; в Харьковской гимназии (1855).

– \ 33. Елисавета Николаевна, род. 15 янв. 1838 г. в Харькове; восприемники: генерал-от-кавалерии Алексей Петрович Никитин и графиня Прасковья Александровна Гендрикова, рожд. княжна Хилкова.

– \ 33. София Николаевна, род. 13 мар. 1842 г. в Чугуеве; восприемники: помещик Воронежской губ. Василий Александрович Сомов и помещика Змиевского у. отставного гв. штабс-капитана Павла Васильевича Стремоухова жена Матрона Алексеевна.

За Николаем Николаевичем Сомовым, поручиком, помещиком Харьковской губ. род. 1833 г.

– \ 33. Мария Николаевна, род. 1 мая 1844 г. в Харькове; воспри-

*) "Новое Время" 8 янв. 1909 г., № 11791.

Красовские — 581

емники: П. В. Стремоухов и графиня Е. В. Гендрикова.

51. \ 34. Антон Иванович, род. 1810; за ним при с. Роищах 16 душ (1811); упоминается в 1823 г.; † до 1831 г.

52. \ 34. Николай Иванович, род. 25 мая 1815 г. в м. Олишевке; восприемник губ. секр. Андрей Шрамченко; в Черниговской гимназии (1831).

53. \ 34. Иван Иванович, род. 17 апр. 1819 г. в м. Олишевке; в Черниговском поветовом училище (1831).

54. \ 34. Василий Иванович, род. 7 мар. 1823 г. в м. Олишевке; восприемник – брат Антон; в 1839 г. окончил курс 1 Киевской гимназии; 28 июня 1841 г. в службе в Гренадерском Императора Франца I полку унтер-офицером; 5 окт. 1841 г. – подпрапорщик; 23 февр. 1843 г. – портупей-прапорщик; 6 дек. 1843 г. – прапорщик Днепровского пехотного полка; 24 нояб. 1845 г. – подпоручик при отставке; 14 авг. 1847 г. – судья Остерского межевого суда; 21 сент. 1849 г. – переименован в коллежские регистраторы; 26 мая 1851 г. – вновь избран на ту же должность; 23 янв. 1852 г. – губернский секретарь; коллежский секретарь; за ним родовых в Остерском у. 115 м. п. душ и 800 дес. земли (1853); † до 1859 г.

Ж. – (11 нояб. 1849 г. в м. Олишевке) Мария Александровна Шрамченко, род. 1831 г., дочь † артиллерии подпоручика, жителька Олишевская *).

– \ 34. Мария Ивановна, род. 1813; девица в 1831 г.

? За Федором Федоровичем Репешком, титулярным советником (1849).

– \ 34. Ульяна Васильевна, род. 1818.

55. \ 35. Георгий (Егор) Гаврилович, род. 4 февр. 1804 г. в с. Новом Белоусе; восприемник колл. асес. Федор Грембецкий; окончил курс народного училища и в 1824 г. Черниговской губернской гимназии; 3 дек. 1824 г. в службе канцелярским чиновником в Черниговоком уездном суде; 31 дек. 1828 г. – коллежский регистратор; 10 февр. 1830 г. – регистратор; 31 дек. 1830 г. – губернский секретарь; 11 июля 1832 г. – уволен; 11 нояб. 1832 г. – заседатель Черниговского уездного суда; 7 нояб. 1835 г. – вновь избран на ту же должность; 23 янв. 1838 г. – становой пристав 3 стана Черниговского у.; 31 дек. 1838 г. – коллежский секретарь;

*) При бракосочетании были поручителями: флота капитан-лейтенант Платон и артиллерии подпоручик Николай Шрамченки, штабс-капитан Иван Полетика и титул. сов. Вильгельм Петерс.

Красовские — 582

титулярный советник со старшинством с 31 дек. 1842 г.; 14 окт. 1843 г. – уволен; 21 окт. 1844 и 1 июля 1849 г. – избран депутатом о надзоре за продажей горячих напитков по Черниговскому у в 3 округе; то же в 1850 г.; жил в Новом Белоусе (1837); за ним родовых Черниговского у. 58 душ, 325 дес. и благоприобретенных того же у. 23 души и 250 дес. земли (1850).

Ж. – Мария Николаевна Молявка, дочь губернского секретаря.

– \ 35. Александра Гавриловна, род. 1808; упоминается в 1832 г.

56. \ 36. Иван Иванович (Богданович), род. 24 июля 1813 г. (в с. Новом Белоусе?); 7 нояб. 1830 г. в службе к делам Черниговского уездного суда канцеляристом; 3 дек. 1832 г. – к делам Черниговского Губернского Правления; коллежский регистратор со старшинством с 31 дек. 1834 г.; 25 февр. 1836 г. – в Черниговский земский суд; 9 июля 1839 г. – регистратор; 15 янв. 1840 г. – в Комиссию для ревизии действий Черниговского Дворянского Депутатского Собрания; губернский секретарь со старшинством с 31 дек. 1838 г.; то же в 1843 г.

57. \ 36. Михаил Богданович (Иванович), род. 6 нояб. 1815 г. в приходе с. Жукоток, Черниговского у.; восприемник сын губернского секретаря Георгий Андреевич Шихуцкий; 17 нояб. 1828 г. в службе в Дворянском полку для научения порядка военной службы; 31 мая 1833 г. уволен по болезни с чином 14 класса; 15 июня 1833 г. – в Канцелярию 2 Отделения Правит. Сената; губернский секретарь со старшинством с 15 июня 1833 г.; 28 нояб. 1839 г. – уволен; 3 февр. 1842 г. – в Черниговский межевой суд; там же служил и в 1843 г. – За ним родовых Черниговского у. в д. Жоведи 102 души и 1200 дес. земли (1843).

Ж. – (9 нояб. 1840 г. в с. Смолине, Остерского у.) Варвара Ивановна Дзвонкевич, род. 1821, дочь помещика титул. сов. Ивана Васильевича*).

– \ 36. Федосья Ивановна (Богдановна), род. 1808.

– \ 36. Ксения Ивановна (Богдановна), род. 1810.

– \ 36. Екатерина Ивановна (Богдановна), род. 1812.

58. \ 37 Илларион Николаевич, род. 26 янв. 1846 г. в с. Новом Белоусе; восприемники: статск. сов. Илларион Федорович Долгий и коллежс. секретаря Якова Брежинского жена Мария Григорьевна

*) При бракосочетании были поручителями: колл. рег. Иван Красовский (№ 56?), колл. рег. Егор Молявка, колл. секр. Николай, подпоручик Егор Дзвонкевичи.

Красовские — 583

(дочь № 22).

59. \ 37. Алексей Николаевич, род. 16 мар. 1848 г. в Чернигове; восприемница М. Г. Брежинская.

60. \ 37. Григорий Николаевич, род. 8 янв. 1850 г. в с. Новом Белоусе; губернский секретарь.

61. \ 37. Николай Николаевич, род. 1858; † до 1901.

Ж. – Евгения Ростиславовна Викентьева.

62. \ 37. Александр Николаевич, род. 1860; коллежский регистратор.

63. \ 37. Сергей Николаевич, род. 1863.

– \ 37. Елисавета Николаевна, род. 1865.

За Александром Васильевичем Митаревским, коллежским асессором, род. 1851.

VII.

Highslide JS
Михаил Васильевич Красовский - https://ru.wikipedia.org

64. \ 54. Михаил Васильевич, род. 25 июля 1851 г. в м. Гоголеве, Остерского у.; восприемники: помещик прапорщик Александр Александрович Шрамченко и умершего подпоручика Александра Ильича Шрамченка дочь девица Ольга; бывший обер-прокурор Уголовного Кассационного департамента Правит. Сената; тайный советник (1908); член Государственного Совета по выбору от Черниговского земства, гласный С.-Петербургской городской Думы и Черниговского губернского земского собрания (1908).

Ж. – Мария Ивановна Полетика, дочь Козелецкого уездного предводителя дворянства [в 1-м браке была за Пашковским – см. т. 4, стр. 148].

65. \ 54. Константин Васильевич, род. 18 мая 1853 г. в м. Гоголеве; восприемники: артиллерии штабс-капитан Александр Николаевич Молявка и О. А. Шрамченко; надворный советник, земский начальник Остерского у.

Ж. – Клавдия Орестовна Новицкая.

66. \ 54. Евгений Васильевич, род. 12 февр. 1856 г. в м. Гоголеве; восприемники: штабс-капитан Александр Павлович Бенецкий и девица О. А. Шрамченко.

– \ 54. Ольга Васильевна, род. 27 янв. 1855 г. в м. Гоголеве; восприемники: отставной подпоручик Михаил Николаевич Александрович и девица О. А. Шрамченко.

67. \ 55. Иван Георгиевич, род. 3 дек. 1832 г. в с. Новом Белоусе; восприемник Черниговский уездный предводитель дворянства губ. секрет. Николай Иванович Лашкевич; в Черниговской гимназии (1850).

Красовские — 584

68. \ 55. Михаил Георгиевич, род. 10 янв. 1837 г. в с. Новом Белоусе; восприемники: артиллерии штабс-капитан Александр Николаевич Молявка и помещица девица Ольга Николаевна Молявка; в Черниговской гимназии (1850).

69. \ 55. Александр Георгиевич, род. 14 янв. 1839 г. в с. Новом Белоусе; восприемники те же, что у брата Михаила.

70. \ 55. Петр Георгиевич, род. 11 июня 1844 г. в с. Новом Белоусе; восприемники: А. Н. Молявка и Надежда Андреевна Демидович, дочь умершего поручика; титулярный советник.

– \ 55. Анна Георгиевна, род. 9 февр. 1835 г. в с. Новом Белоусе; восприемница – 2-я жена № 35-го [Красовская Анна Петровна]*).

– \ 55. Надежда Георгиевна, род. 7 июня 1841 г. в с. Новом Белоусе; восприемник А. Н. Молявка, житель дер. Москалев, и Мария, дочь № 22-го.

– \ 55. Елисавета Георгиевна, род. 18 окт. 1842 г. в с. Новом Белоусе; восприемники: А. Н. Молявка и 2-я жена № 35-го [Красовская Анна Петровна].

71. \ 57. Владимир Михайлович, род. 27 мая 1848 г. в приходе в с. Андреевки, Черниговского у.; восприемники: титул. сов. помещик Иван Васильевич Дзвонкевич и дочь его Анастасия.

72. \ 57. Иван Михайлович, род. 1856 г.; земский начальник Черниговского у.

73. \ 57. Георгий Михайлович, род. 1858 г.; штабс-ротмистр.

74. \ 57. Михаил Михайлович, род. 1860 г., † 1899 г.

– \ 57. Варвара Михайловна, род. 1842 г.

– \ 57. Анна Михайловна, род. в феврале – марте 1843 г.

– \ 57. Александра Михайловна, род. 14 апр. 1844 г. в приходе с. Андреевки; восприемники: И. В. Дзвонкевич и титул. сов. Петра Ивановича Домонтовича жена Мария Григорьевна.

– \ 57. Анастасия Михайловна, род. 29 окт. 1845 г. в приходе с. Андреевки; восприемники: И. В. Дзвонкевич и помещика Алексея Павловича Домонтовича дочь девица Надежда.

За Михаилом Петровичем Домонтовичем, род. 1843 [**].

– \ 57. Мария Михайловна, род. 11 янв. 1847 г. в приходе с. Андреевки; восприемники те же, что у сестры Александры.

За ___ Лишиным.

75. \ 60. Михаил Григорьевич, род. 1879 г.

76. \ 60. Николай Григорьевич, род. 1881 г.

*) Не она ли: Анна Егоровна К., за Иваном Михайловичем Савичем, штабс-капитаном, род. 1823 † 1887 г.

[**] С изменениями и дополнениями, внесенными В.Л. Модзалевским (см. стр. 718).

Красовские — 585

77. \ 60. Иван Григорьевич, род. 1883 г.

– \ 61. Евгения Николаевна, род. 1888 г.

– \ 61. Елисавета Николаевна, род. 1889 г.

VIII.

– \ 65. Вера Константиновна, род. 1879 г.

– \ 65. Нина Константиновна, род. 1881 г.

– \ 65. Ольга Константиновна, род. 1884 г.

– \ 65. Мария Константиновна, род. 1886 г.

– \ 65. Зинаида Константиновна, род. 1889 г.

78. \ 70. Александр Петрович, род. 1869 г.

79. \ 70. Михаил Петрович, род. 1870 г.

80. \ 70. Николай Петрович, род. 1875 г.

91. \ 70. Леонид Петрович, род. 1877 г.

92. \ 70. Аркадий Петрович, род. 1878 г.

93. \ 74. Владимир Михайлович, род, 1887 г.Одна з гілок цього роду осіла і у Білоусі, зокрема, за матеріалами Румянцевського опису Малоросії, у с.Євтухов Білоус знаходились володіння значкового товариша Дмитра Красовського, с. Велика Весь володів войськовий товариш Яків Красовський (отримав цю  маєтність від тестя Івана Бутенка). Останній 1760 р. заповів Якову “всю свою службу”. Якову належало і с.Роїще.
В. Зайченко називає деяких представників цієї родини оселених у Новому Білоусі:
1 коліно:
1. Михайло Йосипович Красковський – сотник Чернігівського полку (біля 1700 р.), у 1710-1716 рр. – полковий осавул, білоуський сотник (близько 1722 р.) Його дружиною була Марина Миколаївна Грембицька, за якою він отримав у посаг ґрунти у с. Євтухів Білоус;
2 коліно:
2. Павло Михайлович (у 1740 р. придбав з братом Дмитром ґрунти у Грембицьких), помер 1780 р., коли його дружина Анастасія отримала в Білоусі ґрунти „на вдовиний столець”;
3. Дмитро Михайлович – козак, помер 1771 р.;
4. Яків Михайлович – був значковим товаришем, двічі висувався на посаду білоуського та роїського сотника;
3 коліно:
5. Василь Дмитрович, 1751 року народження, у службі з 1768 р., сотенний отаман Чернігівського полку, 1771 р. – значковий товариш, білоуський сотник (1773-1782 рр.), з 1782 – бунчуковий товариш, з 1787 р. – прем‘єр-майор, пізніше займав посаду судді чернігівського повітового суду. Його дружиною була Ірина Павлівна Дебодоній-Мокрієвич, донька бунчукового товариша, від шлюбу народилися доньки Єлизавета та Євдокія.
Можливо, це він згадувався у 1784-1785 рр. як бунчуковий товариш, знаходимо його серед дворян, що підтвердили шляхетність козаків с.Неданчичі Мишків-Гришичів.
6. Григорій Дмитрович (?) – колезький реєстратор, у 1834 – колезький секретар;
4 коліно:
7. Гаврило Григорович (?) – земський писар (1805 р.).
Додамо, що у 1785 р. Чернігівська дворянська депутатська комісія по розгляду доказів на дворянство розглядала справу бунчукового товариша Василя, войськовових товаришів Петра та Василя, колезького канцеляриста Григорія та Гаврила Красовских. Пошукувачі дворянства доводили, що “по древности пребывания в польской области Красовских фамилии, кто был первоначальной их предок неизвестно, что род их Красовских из древних времен имеет начало своего благородства выше ста лет и произошел в Польском королевстве в повете Мозырском”. Своїм прадідом вони зазначали Йосифа Красовського, який “был за польських королей Казимира и Михалы в военной службе”. За службу Ян Казимир у 1661 р. пожалував його селами у Мозирському повіті, а Михайло у 1673 р. надав с.Волинку у Чернігівському повіті. Дід пошукувачів – Михайло Красовський був білоуським сотником та чернігівським полковим осавулом, 1711 р. отримав привілей гетьмана І.Скоропадського. Його діти – бунчуковий товариш Василь, колезький канцелярист та мешканець Ніжина Григорій, войськовий товариш Дмитро, були визнані  у дворянстві, тоді ж був визнаний у дворянстві і  губернський секретар Григорій Дмитрович Красовський. Справу згаданого вище колезького канцеляриста Григорія Красовського у 1806 р. було передано до Герольдії. Григорій Красовський доводив своє дворянство і перед Новгород-Сіверською комісією у 1793 р. і у 1789 р. здобув підтвердження дворянських прав. 
Відомо, що у 1860-1864 рр. колезький асесор Микола Григорович Красовський разом з рідним братом Олексієм володів землями та селянами у селах Новий Білоус та Скоренець. Серед інших представників роду слід згадати Івана Михайловича Красковського, мешканця Чернігова. 

Опубліковано: Кондратьєв І.В. Під Литвою, Москвою та Польщею (до історії сіл Чернігівського району у ХV – першій половині ХVII ст.). – Чернігів, 2005. – С. 70-72.

Comments