Котлубаї-Іляшовські

Варто поставити під сумнів також 
тюркське походження роду Котлубаїв (Котлубаїв-Ілляшовських), які ко-
ристувалися ймовірно руським за походженням252 гербом Кіт морський, 
про що свідчить зображення на печатці Давида Котлубая-Іляшовського 
від 1575 року 253.
252 AGAD. Perg. 6680, 6685.
253 Wittyg W. Nieznana szlachta polska. — S. 151.
Comments