Косаковські

Косаковські (Коссаковські) - ма- 
зовецьк. шляхет. рід гербу Слєпов- 
рон. Валентій Косаковський, син 
Якуба, рідний брат віського чашн. 
Анджея і старости Миколая, був 
слугою кн. Януша-Павла Острозь­
кого. За даниною свого патрона в 
сумі 2 000 польських золотих три­
мав під Острогом села Головлі і 
Хотичин (останнє зараз у складі с. 
Головлі Славут. р-ну Хм. обл.), а 
також маєток Дубровиця в Берез- 
дівській волості97. Лвір Валентія 
Косаковського знаходився в тій 
част. пригородку, яку успадкували 
нащадки 0. Острозького. 1620 він 
згадується в інвентарі, укладеному 
напередодні поділу між дочками 
князя Софією, Катериною та Ан­
ною-Алоїзою. Відомо, що Коса­
ковський придбав двір у Стефана 
Гніздицького (див. вище) у 1610-х 
роках і тримав його до смерті 
(І* 1621)98. Далі нерухомість опини­
лася в доживотному володінні Ва- 
лентієвої вдови Анни Жоравської, 
яка господарювала тут ще 162399. 
1622 у переліку парафіян Ост- 
розьк. фарного костелу згадується 
двір і «другий дім» (!) пана Вален- 
тія Косаковського. У дворі меш­
кала вдова Валентія зі слугами, а в 
домі - родина Мартина стельмаха.
97 ЦДІАК України, ф. 25, on. 1, спр. 133, арк. 716 зв., 721 зв.
98 Akta kościoła farnego ostrogskiego od г. 1622... - S. 194.
99 ЦДІАК України, ф. 25, on. 1, спр. 133, арк. 715.
Comments