КорницькіІ генерація

Федір Промчейкович  Корницький  (1540, 1552)
Fedor Promczejkowicz Kornicki żył 1540 r. (Arch. Sang. IV). » 
1552, 7-ма городня між великим будинком і Надбрамною вежою:– Грицька Сенютича, Василя Єрмолинського й Федора Корницького та їхніх «потужников» із маєтків Ляхівці, Семенів і Корниця з відповідними присілками; в описі 1552 р. тут дві городні – сіл Ляхівці, Миклаші й Жемелинці Григорія Сенюти та сіл Корниця, Жижниківці, Тихомль, Войнигів, Ольшаниця панів Федора й Кунаша Корницьких і Григорія Сенюти157, яку з одного боку обдер вітер; 13-та городня – маєтки Грицька Сенютича (Ляхівці), Федора Корницького і його братів (Корниця) та Василя Єрмолинського і його братів (Семенів, Гулівці108 й інші села).
Кунаш Корницький

ІІ генерація


Сидор Федорович Корницький
У 1568 р. шлюбний контракт мав таку форму. Дата: «Лета 
божого нароження тисяча пятсот шестдесят осмого мца сен­
тября пятого дня». Вступна частина: «В роках судових от єго 
королевское мти з сейму гроденского уфалених коториє ся по- 
виволеню сейму валного городенского в шести неделях в року 
шестдесят осмом судит почал пришодши і постановившися в зам­
ку єго королевское мити в Кремянце перед нами судом зупол- 
ним Андреем Юхновичем Куневским судею а Савином Гнєвашо- 
вичем Яловицким подсудком врядниками земскими повету 
кремянецкого пан Сидор Федорович Корницкий оповедал і 
добровольне а очевисто до книг земских слови визнал».
Чоловік розповідав суду, з якої сім’ї його дружина та який 
посаг за нею він одержав. В свою чергу він записував за дружи­
ною частину своїх маєтків на суму, рівноцінну посагу, на що да­
вав -свій лист, який тут же занотовувався в книзі. Закінчення до­
кумента: «а так ми тое оповеданє і доброволноє очевистоє ви­
знане пана бидора Корницкого і лист єго записаний за прозбою 
єго до книг зем'ских слово в слово записат казали і випис с книг 
малжонце єго пане Людмиле за уснйм прошением его с печатми 
нашими на то дали писан у Кремянцу» 8.


Виговський Олек­
сандр
1 шл. - N Єничівна
2 шл. - Маруша Левківна
Корницька
ЦДІАК України, ф. 26, оп. і,
спр. 14, арк. 835-838.
Promczejkowie. Sydor Kornicki, właściciel 1570 r. Sielca i pięciu wsi, w powiecie krzemienieckim (Jabł. f. 18). Jerzy i żona jego, Eudoksya Andrzejówna z Rudeckich, sprzedali 1575 r. część Rudki Rudeckiemu (Op. Łuc. 2049 f. 41 i 42). Regina Michałowa Krajewska, podsędkowa krzemieniecka i Pelagia Dominikowa Chorzewska, 1595 r. Eudoksya, siostra ich, żona Dominika Andruskiego, nie żyła już w tym roku (Woł. I f. 152). ¶ Iwan, Bohdan, dziedzic Kornicy i Marcin, synowie Pawła i Maryny, 1580 roku. Stanisław, Ewa i Regina, dzieci Bohdana i Anny, zawarli ugodę z Drożeckimi 1594 r. (Wyr. Lub. 7 f. 844 i 1122; 42 f. 295; Zap. Lub. 7 f. 528). ¶ Lew Łohwinowicz Kornicki z synami: Andrzejem i Kirykiem, pozwani 1609 r. przez Gąsiorowskiego, o udowodnienie swego szlachectwa (Bracł. II f. 1539 i III f. 1140). Żoną Lwa była siostra Hrehorego i Michała Proskurów Suszczańskich (Kij. II A f. 105). Marcelemu zabezpieczył 1636 r. sumę Łoziński, a Andrzejowi odstąpiła 1642 r. sumę Błędowska (Gr. Kamien.). Jan, żonaty z Maruszą Krasnosielską, 1647 r. (Kij. VI C f. 120). Jan, domownik Sieniawskich, dziedziczył 1648 r. na Załużu i Pererosłem (Zs. Lwows.).


Rodowód

11.240.1
Fedor Promczejkowicz Kornicki żył 1540 r. (Arch. Sang. IV). » Promczejkowie.
11.240.2
Sydor Kornicki, właściciel 1570 r. Sielca i pięciu wsi, w powiecie krzemienieckim (Jabł. f. 18).
11.240.3
Jerzy
11.240.4 & 3
i żona jego, Eudoksya Andrzejówna z Rudeckich,
11.240.5 = 3
sprzedali 1575 r. część Rudki Rudeckiemu (Op. Łuc. 2049 f. 41 i 42).
11.240.6
Regina
11.240.7 & 6
Michałowa Krajewska, podsędkowa krzemieniecka
11.240.8
Pelagia
11.240.9 & 8
Dominikowa Chorzewska,
11.240.10 = 8
1595 r.
11.240.11
Eudoksya, siostra ich,
11.240.12 & 11
żona Dominika Andruskiego,
11.240.13 = 11
nie żyła już w tym roku (Woł. I f. 152).
11.240.14
¶ Iwan,
11.240.15
Bohdan, dziedzic Kornicy
11.240.16
Marcin,
11.240.17
synowie Pawła
11.240.18 & 17
Maryny, 1580 roku.
11.240.19
Stanisław,
11.240.20
Ewa
11.240.21
Regina,
11.240.22
dzieci Bohdana
11.240.23 & 22
Anny,
11.240.24 = 21
zawarli ugodę z Drożeckimi 1594 r. (Wyr. Lub. 7 f. 844 i 1122; 42 f. 295; Zap. Lub. 7 f. 528).
11.240.25
¶ Lew Łohwinowicz Kornicki
11.240.26
z synami: Andrzejem
11.240.27
Kirykiem, pozwani 1609 r. przez Gąsiorowskiego, o udowodnienie swego szlachectwa (Bracł. II f. 1539 i III f. 1140).
11.240.28 = 25
Żoną Lwa
11.240.29 & 28
była
11.240.30
siostra Hrehorego
11.240.31
Michała Proskurów Suszczańskich (Kij. II A f. 105).
11.240.32
Marcelemu zabezpieczył 1636 r. sumę Łoziński,
11.240.33
Andrzejowi odstąpiła 1642 r. sumę Błędowska (Gr. Kamien.).
11.240.34
Jan,
11.240.35 & 34
żonaty z Maruszą Krasnosielską, 1647 r. (Kij. VI C f. 120).
11.240.36
Jan, domownik Sieniawskich, dziedziczył 1648 r. na Załużu i Pererosłem (Zs. Lwows.).


Comments