КоритенськiRodzina: Korytyński (także: Koryteński)
Herb: Korczak

Wstęp: 
z tą odmianą, że na tarczy, pod trzema wrębami, półksiężyc srebrny rogami w górę kładą, z Korytna i Chocienia, w powiecie krzemienieckim


Павло Коритинський
1569 Вересня 30 – Оповідання холмського підкоморія Михайла Джалинського про позов його до суду пп. Павлом та Федором Коритинськими, док. № 2, арк. 1 зв., 2.
У справі Дмитра Яловицького з Павлом Кори-
тенським, що розглядалася у кременецькому ґродському суді, умоцований
Яловицького Григорій Дедеркало, незадоволений рішенням суддів, просив
«от такового декрету их неслушного» апеляції до старости кн. Януша
Збаразького1.
1. ЦДІАК України. — Ф. 28. — Спр. 16. — Арк. 196 зв.–197 зв., 1583 р. 

Коритинський Гаврило, луцький бурграбій


Pawłowa Koryteńska stawiła 1528 r. na popis ziemi wołyńskiej jednego konia. Fedor Iwanowicz Koryteński, podpisany na zapisach Anny Sanguszkowej 1544 i 1545 r. (Arch. Sang.). ¶ Paweł Koryteński (Korycieński), współopiekun Rusinównej 1574 roku (Op. Łuc. 2049 f. 6, 55 i 65), dziedziczył 1583 r. na Korytnie, Chocieniu, Białej Krynicy i Połunicznem (Jabł.). Z Reginy z Kozińskich, jego dzieci: Jan, Fedor, Mikołaj, Dymitri, Fedora i Helena, skazane 1591 r. na zapłacenie Rzyszczewskiemu 950 kóp gr. litew. Fedor i żona jego, Elżbieta Rogalanka, sprzedali 1593 r. Hołowińskiemu, części swoje na Korytnie i wymienionych wyżej wsiach, spadłe na Fedora po ojcu i młodszych braciach, za 10,000 flor. (Woł. I f. 52 i XIV f. 395). ¶ Fedor Iwanowicz Koryteński, podpisany na zapisach Anny Sanguszkowej 1544 i 1545 r. (Arch. Sang.), miał córki: Opranię, za ks. Ostafim Wasilewiczem Sokolskim 1568 r. i Annę, zmarłą 1594 r., za Mikitą Michałowiczem Oszczowskim, oraz syna Michała. Ten ostatni, pisarz ziemski łucki 1566 r., wykonał przysięgę wierności, po przyłączeniu Wołynia do Korony. Dziedziczył on 1583 r. na Korytnie i Chocieniu, a był oprócz tego właścicielem Domaszowa, części Polany, części Tesluchowa i pięciu innych wsi (Jabł.). Wraz z Pawłem, sprawował opiekę nad Rusinówną 1574 roku. Z Fedory Markówny Żórawnickiej, miał córkę Annę, żonę 1-o v. Jerzego Bohdanowicza księcia Massalskiego, 2-o v. Michała Hulewicza 1609 roku i synów: Iwana, Hawryłę i Hrehorego, procesujących się 1599 r. z Massalską, o 200 kóp gr. lit. (Bracł. I f. 560). Z nich: ¶ Iwan zaślubił Fedorę Timofiejównę Świszczowską i z niej pozostawił córkę Fedorę i synów: Aleksandra, Stefana i Gabryela, którzy w 1643 roku zawarli układ z Massalskimi i Hulewiczami (Bracł. XI f. 438). Stefan żył jeszcze 1663 r., w którym, wspólnie z żoną, Katarzyną Koziczanką, procesuje Zamoyskiego o najazd Świszczowa (Woł. VIII A f. 521). ¶ Hawryło (Gabryel) był burgrabią łuckim, w latach 1635-1647, a Hrehory, żonaty 1613 r. z Maruszą Iwanówną Oszczowską. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] ¶ Hrehory (Grzegorz) pozwany był 1608 r. przez Hołowińskich, że z rozkazu matki swej i przy pomocy brata Iwana i Mikołaja i Jana Paszkowiczów Koryteńskich, zabił na publicznej drodze Gabryela Hołowińskiego, jadącego do Krzemieńca (Woł. II f. 72 i 76). ¶ Karol, Kasper i Bazyli procesują się z archimandrytą Pieczerskiej Ławry 1630 r. Krzysztof, ziemianin orszański, sprzedał 1669 r. Łużek w orszańskiem, za 500 flor., Pawłowi Chociatowskiemu i żonie jego, Pelagii z Korytyńskich (Ist. Jur. Mat. XXVI). [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] ¶ Onufry, elektor Stanisława Augusta, wierszopis z czasów Stanisława Augusta, umarł 1769 r. w Warszawie. Siostra jego N., 1751 r. za Niemcewiczem, cześnikiem brzeskim. Agnieszka z Domańskich, córka Jakóba Abrahama i Maryanny ze Stogniewów, wdowa po Franciszku Korytyńskim, w ziemi czerskiej, 1750 r. (Perp. Czers. 29 f. 247). ¶ Augustyn, syn Gabryela i Jadwigi Sakowiczównej, miał z Cecylii Witernickiej, syna Mateusza, wylegitymowanego ze szlachectwa 1782 r.; w sądzie grodzkim trembowelskim. ¶ Syn jego Franciszek, żył 1818 r. Drugi syn jego Wincenty, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskiem, przed 1850 r. Obaj bracia sprzedali 1804 r. części Bereźnicy, Jurkowiec i Wasylkowiec Wąsowiczom. ¶ Michał, Andrzej i Bazyli, synowie księdza gr.-kat. Jana i Anny Haluniewiczównej, wnukowie Szymona i Barbary Piotrowskiej, prawnukowie Józefa i Anny z Cieszanowskich, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r., w sądzie ziemskim buskim. ¶ Z nich Bazyli, gr.-kat. proboszcz w Łubnie, zaślubił Maryannę Demkowiczównę Dobrzańską i z niej pozostawił księdza Benedykta, proboszcza gr.-kat. w Łubnie, żonatego z Maryanną Krypiakiewiczówną, z której ksiądz Zenon, proboszcz gr.- kat. w Warężu, ożeniony z Henryką Łotuszkówną, miał syna Tytusa Antoniego, ur. 1842 r., wylegitymowanego ze szlachectwa 1869 r., w galicyjskim Wydziale krajowym (M. D. Wąs.). ¶ W gubernii podolskiej legitymowali się ze szlachectwa niżej wymienieni Korytyńscy: Grzegorz, Maciej, Andrzej Teodor i Grzegorz, synowie Jana, Wojciech, Kazimierz i Andrzej z synem Maciejem Teodorem, synowie Michała i Fryderyk z synem Kilianem Józefem, syn Antoniego, a wszyscy wnukowie Teodora, prawnukowie Antoniego, praprawnukowie Jana, prapraprawnukowie Jerzego, 1845 r., a Justyn, Michał i Józef, synowie Andrzeja Teodora, 1865 r. (Spis.). ¶ W gubernii wołyńskiej legitymowali się ze szlachectwa Mikołaj i Stanisław, synowie Ignacego, wnukowie Pantaleona, prawnukowie Macieja, 1834 r.

Rodowód

11.308.1
11.308.2 & 1
Pawłowa Koryteńska
11.308.3 = 1
stawiła 1528 r. na popis ziemi wołyńskiej jednego konia.
11.308.4
Fedor Iwanowicz Koryteński, podpisany na zapisach
11.308.5
Anny
11.308.6 & 5
Sanguszkowej
11.308.7 = 5
1544 i 1545 r. (Arch. Sang.).
11.308.8
¶ Paweł Koryteński (Korycieński), współopiekun Rusinównej 1574 roku (Op. Łuc. 2049 f. 6, 55 i 65), dziedziczył 1583 r. na Korytnie, Chocieniu, Białej Krynicy i Połunicznem (Jabł.).
11.308.9 & 8
Reginy z Kozińskich,
11.308.10
jego dzieci: Jan,
11.308.11
Fedor,
11.308.12
Mikołaj,
11.308.13
Dymitri,
11.308.14
Fedora
11.308.15
Helena, skazane 1591 r. na zapłacenie Rzyszczewskiemu 950 kóp gr. litew.
11.308.16 = 11
Fedor
11.308.17 & 16
i żona jego, Elżbieta Rogalanka,
11.308.18 = 16
sprzedali 1593 r. Hołowińskiemu, części swoje na Korytnie i wymienionych wyżej wsiach, spadłe na
11.308.19 = 16
Fedora po ojcu i młodszych braciach, za 10,000 flor. (Woł. I f. 52 i XIV f. 395).
11.308.20 = 4
¶ Fedor Iwanowicz Koryteński, podpisany na zapisach
11.308.21 = 5
Anny
11.308.22 = 6
Sanguszkowej
11.308.23 = 21
1544 i 1545 r. (Arch. Sang.),
11.308.24
miał córki: Opranię,
11.308.25 & 24
za ks. Ostafim Wasilewiczem Sokolskim 1568 r.
11.308.26
Annę, zmarłą 1594 r.,
11.308.27 & 26
za Mikitą Michałowiczem Oszczowskim,
11.308.28
oraz syna Michała. Ten ostatni, pisarz ziemski łucki 1566 r., wykonał przysięgę wierności, po przyłączeniu Wołynia do Korony. Dziedziczył on 1583 r. na Korytnie i Chocieniu, a był oprócz tego właścicielem Domaszowa, części Polany, części Tesluchowa i pięciu innych wsi (Jabł.).
11.308.29 = 8
Wraz z Pawłem, sprawował opiekę nad Rusinówną 1574 roku.
11.308.30 & 28
Fedory Markówny Żórawnickiej,
11.308.31
miał córkę Annę,
11.308.32 & 31
żonę 1-o v. Jerzego Bohdanowicza księcia Massalskiego,
11.308.33 & 31
2-o v. Michała Hulewicza 1609 roku
11.308.34
i synów: Iwana,
11.308.35
Hawryłę
11.308.36
Hrehorego, procesujących się 1599 r. z Massalską, o 200 kóp gr. lit. (Bracł. I f. 560).
11.308.37 = 34
Z nich: ¶ Iwan
11.308.38 & 37
zaślubił Fedorę Timofiejównę Świszczowską
11.308.39
i z niej pozostawił córkę Fedorę
11.308.40
i synów: Aleksandra,
11.308.41
Stefana
11.308.42
Gabryela, którzy w 1643 roku zawarli układ z Massalskimi i Hulewiczami (Bracł. XI f. 438).
11.308.43 = 41
Stefan żył jeszcze 1663 r., w którym, wspólnie
11.308.44 & 43
z żoną, Katarzyną Koziczanką,
11.308.45 = 43
procesuje Zamoyskiego o najazd Świszczowa (Woł. VIII A f. 521).
11.308.46
¶ Hawryło (Gabryel) był burgrabią łuckim, w latach 1635-1647,
11.308.47
Hrehory,
11.308.48 & 47
żonaty 1613 r. z Maruszą Iwanówną Oszczowską.
11.308.49
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
11.308.50
¶ Hrehory (Grzegorz) pozwany był 1608 r. przez Hołowińskich, że z rozkazu matki swej i przy pomocy
11.308.51
brata Iwana
11.308.52
Mikołaja
11.308.53
Jana Paszkowiczów Koryteńskich, zabił na publicznej drodze Gabryela Hołowińskiego, jadącego do Krzemieńca (Woł. II f. 72 i 76).
11.308.54
¶ Karol,
11.308.55
Kasper
11.308.56
Bazyli procesują się z archimandrytą Pieczerskiej Ławry 1630 r.
11.308.57
Krzysztof, ziemianin orszański, sprzedał 1669 r. Łużek w orszańskiem, za 500 flor.,
11.308.58 & 59
Pawłowi Chociatowskiemu
11.308.59
i żonie jego, Pelagii z Korytyńskich (Ist. Jur. Mat. XXVI).
11.308.60
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
11.308.61
¶ Onufry, elektor Stanisława Augusta, wierszopis z czasów Stanisława Augusta, umarł 1769 r. w Warszawie.
11.308.62
Siostra jego N., 1751 r.
11.308.63 & 62
za Niemcewiczem, cześnikiem brzeskim.
11.308.64 & 67
Agnieszka z Domańskich,
11.308.65
córka Jakóba Abrahama
11.308.66 & 65
Maryanny ze Stogniewów,
11.308.67
wdowa po Franciszku Korytyńskim, w ziemi czerskiej, 1750 r. (Perp. Czers. 29 f. 247).
11.308.68
¶ Augustyn,
11.308.69
syn Gabryela
11.308.70 & 69
Jadwigi Sakowiczównej,
11.308.71 & 68
miał z Cecylii Witernickiej,
11.308.72
syna Mateusza, wylegitymowanego ze szlachectwa 1782 r.; w sądzie grodzkim trembowelskim.
11.308.73
¶ Syn jego Franciszek, żył 1818 r.
11.308.74
Drugi syn jego Wincenty, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskiem, przed 1850 r. Obaj bracia sprzedali 1804 r. części Bereźnicy, Jurkowiec i Wasylkowiec Wąsowiczom.
11.308.75
¶ Michał,
11.308.76
Andrzej
11.308.77
Bazyli,
11.308.78
synowie księdza gr.-kat. Jana
11.308.79 & 78
Anny Haluniewiczównej,
11.308.80
wnukowie Szymona
11.308.81 & 80
Barbary Piotrowskiej,
11.308.82
prawnukowie Józefa
11.308.83 & 82
Anny z Cieszanowskich,
11.308.84 = 77
legitymowali się ze szlachectwa 1782 r., w sądzie ziemskim buskim.
11.308.85 = 77
¶ Z nich Bazyli, gr.-kat. proboszcz w Łubnie,
11.308.86 & 85
zaślubił Maryannę Demkowiczównę Dobrzańską
11.308.87
i z niej pozostawił księdza Benedykta, proboszcza gr.-kat. w Łubnie,
11.308.88 & 87
żonatego z Maryanną Krypiakiewiczówną, z której
11.308.89
ksiądz Zenon, proboszcz gr.- kat. w Warężu,
11.308.90 & 89
ożeniony z Henryką Łotuszkówną,
11.308.91
miał syna Tytusa Antoniego, ur. 1842 r., wylegitymowanego ze szlachectwa 1869 r., w galicyjskim Wydziale krajowym (M. D. Wąs.).
11.308.92 = 93
¶ W gubernii podolskiej legitymowali się ze szlachectwa niżej wymienieni Korytyńscy:
11.308.93
Grzegorz,
11.308.94
Maciej,
11.308.95
Andrzej Teodor
11.308.96 = 93
Grzegorz,
11.308.97
synowie Jana,
11.308.98
Wojciech,
11.308.99
Kazimierz
11.308.100
Andrzej
11.308.101
z synem Maciejem Teodorem,
11.308.102
synowie Michała
11.308.103
Fryderyk
11.308.104
z synem Kilianem Józefem,
11.308.105
syn Antoniego,
11.308.106
a wszyscy wnukowie Teodora,
11.308.107
prawnukowie Antoniego,
11.308.108
praprawnukowie Jana,
11.308.109
prapraprawnukowie Jerzego, 1845 r.,
11.308.110
Justyn,
11.308.111
Michał
11.308.112
Józef,
11.308.113 = 95
synowie Andrzeja Teodora, 1865 r. (Spis.).
11.308.114
¶ W gubernii wołyńskiej legitymowali się ze szlachectwa Mikołaj
11.308.115
Stanisław,
11.308.116
synowie Ignacego,
11.308.117
wnukowie Pantaleona,
11.308.118
prawnukowie Macieja, 1834 r.


Comments