КняждворськіКНЯЖДВОРСЬКІ (Kniażdworscy) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

Bardzo szczupłe wiadomości zachowały się o dziedzicach Kniazio — lubKniaż- 
dworu pod Kołomyją. Na zjeździe 1427 r. reprezentowali gniazdo dwaj bracia, A n.d r e j k o i Roman, obaj też wycisnęli pieczęcie z herbem Sas9. Od tego czasu fi.guruje w zapiskach aż do lat ośmdziesiątych Roman, niewiadomo, czy ten sam, czy 
też potomek któregoś z powyższych. Raz tylko pojawia się 1458 r. Herman Kniaź- 
dworski, lecz można przypuścić, że jest to raczej pomyłka pisarza sądowego, który 
przemianował Romana na Hermana10. Roman pisał się także z M a rk o w i e c do chwili 
sprzedaży tej majętności Piotrowi z Uhernik (1463 r.) V. W r. 1482 zapisał córce 
Ruch nie, którą poślubił Hryć Krechowiecki, 60 grzywien na Kniażdworze; zgodziła 
się na to również małżonka Romana, D u m n a 12. Na tej zapisce kończą się dzieje 
Sasów Kniaźdworskich.
» Notaty, nr 304, 305. 10 Agz. XII. 4280. » Ib. XII.
17, 3069, 1172. ł* Ib. XIX. 931.1. На блакитному полі золотий знак у вигляді перехрещеної здолу стріли вістрям вгору, яку перетинає півколо кінцями додолу.

Джерела:
– печатка Андрійка з Княждвору 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 304; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 9 [12], 3).
– печатка Романа з Княждвору 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 305; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 9 [12], 4).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 97, 160.

Олег Однороженко

Comments