Климовичі

З призначенням у 1628 р. нового воєводи Олександра Заславського в Києві 
згадується новий замковий намісник. У серпні 1628 р. ним став Мартин Климович, який 
завізував лист Мелетія Смотрицького до митрополита Іова Борецького [22, с. 77]. На 
цього намісника скаржилися і московські купці, яких він разом з київським війтом 
Созоном пограбував. Помилково ця скарга датована 1645 р. але це відбулося не пізніше 
лютого 1629 р., коли помер київський війт Созон Балика [27, с. 406].
На нашу думку, це перший в історії міста випадок, коли дуже важливу і 
відповідальну посаду у воєводській адміністрації посіла людина, яка походила з 
незаможної шляхти. В подимному реєстрі Київського воєводства за 1640 р. Климовичі є 
одними з найбідніших шляхтичів, які володіли тільки одним поселенням, що складалося з 
півдиму [28, с. 93]. Ми припускаємо, що це був випадок, коли на підвоєводській посаді 
знаходилась людина, що була нещодавно номінована на шляхетство. По-перше, саме 
прізвище, що є характерним для міщанського стану. По-друге, це прізвище міцно 
пов’язане з середовищем київського міщанства. У 1575 р. «Домна Малковна Степанова, 
жона Климовича, міщанка з государського міста київського разом з сином Іваном 
Степановчем, сином Климовичем» продала комору з місцем міщанину Мітковичу. Під 
купчою стоїть підпис тогочасного київського війта Юрія Климовича [29, арк. .1].
Тож можна припустити, що Мартин Климович походив з середовища київського 
міщанства і недавно отримав шляхетське достоїнство. Тим більше, що призначав його 
князь Олександр Заславський, який вчився в навчальних закладах Голандії, Франції та Німеччини, де в нього міг певною мірою нівелюватися шляхетський гонор, і він зміг 
призначити на відповідальну посаду здібну людину, незважаючи на його становище.
22. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
Археографической комиссией. – СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1865. – Т. 2. – 287 с.
27.Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах / ред. кол.: П. Гудзенко. 
– М.: Изд-во АН СССР, 1954. – Т. 1. – 583 с.
28.Яковенко Н. Склад шляхти-землевласників Київського воєводства напередодні визвольної війни 
українського народу 1648 – 1654 // Феодалізм на Україні: Збірник наукових праць / відп. ред. В. Смолій. –
К.: Наукова думка, 1990. – С. 79 – 99.
29. Російський державний архів давніх актів. – Ф. 1478. – Оп. 1. – Од. зб. 20
Comments