Кевличі (Бражинські)

Кивличи, Бражи(н)ские київські зем’яни 
Rodzina:Kiewlicz
Herb:Leliwa
Wstęp: w województwie kijowskiem, wołyńskiem i na Litwie

Przydomki: Brażyński,

Кевлич Ян, земянин київський:
Печатка від 2.3.1619:В полі печатки ренесансовий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет (герб Леліва).
восьмикутна, розмір 18х15 мм.
Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 96. 2.3.1619.І

Богдан Кевля
1496 (7004) г. инд. 14. июля 16. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Алексан-
дра конюшему троц., тиуну медниц. Михну Яновичу [Клочко] о пожаловании 
намест. вилен. воев. вилен. Богдану Кевле земли пуст. Готевщины и чел. Томаш-
ку с бр. в Медниц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 119 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Вып. 1. № 297. С. 115–116 (по коп. 2)


І

Федор Кевлич-Бражинський
Михайло Кевлич-Бражинський
Устиман Кевлич-Бражинський

ІІ

Іван Федорович Кевлич-Бражинський
Мисько Федорович Кевлич-Бражинський
Яков Федорович Кевлич-Бражинський

Bohdan Kiewła, namiestnik Radziwiłła, wojewody wileńskiego, otrzymał 1496 r. od króla Aleksandra Golewszczyznę, w powiecie miednickim (ML. 5). Andrzej Mikołajewicz Kiewlicz, bojar powiatu wileńskiego i oszmiańskiego w latach 1546-1550 (ML. 47, 63 i 65). Stanisław, ziemianin oszmiański 1592 roku (Arch. Dubr. V). Hrehory, komisarz królewski 1595 r., do rozgraniczenia dóbr (Arch. I. Z. Ros. VII. 1). ¶ Mikołaj, syn Grzegorza, w województwie kijowskiem, 1584 r., podstarości żytomierski 1598 r. Ziemianin kijowski Grzegorz Mikołajewicz 1586 r. (Op. Żyt. 8). Michał i Mikołaj Kiewliczowie Brażyńscy, w województwie kijowskiem 1609 roku (Op. Żyt. 11). N., z Fenny Korczewskiej, córki Olechny, miał synów: Ustymana, Michała, nazwanych ziemianami kijowskimi 1598 r. (Op. Kij. 1) i Fedora. W 1595 roku otrzymali trzecią część Korczewa. Ustyman pozostawił syna Fedora, Michał miał synów: Fedora, Iwana i Mikołaja, a Fedor synów: Myszkę, Iwana i Jakwa (Teka W. Rulikowskiego). Mikołaj i Iwan Kiewliczowie-Brażyńscy, synowie Fedora, w powiecie żytomierskim 1629 r. (Op. Żyt. 9). ¶ Krzysztof, żonaty z Anną Komorowską, której 1592 r. zapisał 2,000 flor., miał synów: Andrzeja, Gabryela i Feliksa, którzy zawarli układ między sobą 1630 roku (Op. Żyt. 14) i córkę Maryannę, za Wrzeszczem. ¶ Andrzej, żonaty z Leonorą Woroniczówną, 2-o v. żoną Andrzeja Próchnickiego i Feliks, zmarli bezpotomnie, a Tomasz, syn Gabryela, sukcesor po ojcu i stryjach, pozwany został 1640 r. przez Wrzeszczów, o 4,200 fl. posagu, należnego Maryannie, córce Krzysztofa (Kij. i f. 38 i IV B f. 9). Dorota, za Wojciechem Białoskórskim 1609 r. (AGZ. X. 3107). ¶ Stanisław, pisarz skarbu królewskiego 1619 r. (M. 384 f. 26), następnie skarbu koronnego, otrzymał 1624 roku konsens królewski, na nabycie wójtostwa w Kokoszce, ze starostwa sandomierskiego (M. 165). ¶ Jan, komisarz królewski 1647 r., do rozgraniczenia dóbr. Katarzyna, żona Bogusława Łuszczewskiego, zeznała z nim zapis dożywocia 1650 r. (Perp. Czers. 11 f. 264). Samuel podpisał, z województwem kijowskiem, elekcyę króla Michała Jan, chorąży chorągwi wołoskiej 1697 r. (Op. Kij. 7). Maryanna, za Dominikiem Studniarskim 1718 r. (Kij. IX f. 257). ¶ Krzysztof zapisał 1653 r. Spiahło, cerkwi Św. Trójcy w Wilnie. Sukcesorowie jego: Mikołaj i Stanisław, najechali te dobra 1654 roku i odebrali je (Arch. Zbor. Dok. X). Władysław podpisał, z województwem trockiem, obiór Augusta II-go. Jerzy, w powiecie wiłkomierskim, 1764 r. Michał, żonaty z Anną Abramowiczówną, sprzedał 1784 r. Kleje, w powiecie oszmiańskim, Abramowiczowi (A. Sąd. pow. Oszm.). ¶ Andrzej Kiewlicz z synami: Jerzym i Janem, Józef z synem Kazimierzem i Konstanty z synami: Andrzejem i Marcinem, synowie Jerzego, wnukowie Wincentego, prawnukowie Benedykta, praprawnukowie Aleksandra, dziedzica 1650 r. dóbr Giry, w powiecie oszmiańskim, legitymowali się ze szlachectwa 1808 roku, przed Deputacyą Wywodową wileńską. ¶ Stanisław Michał Józef, dyrektor Instytutu Szlacheckiego w Warszawie 1852 r., syn Józefa, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie, przed 1850 r. Zdzisław, ur. 1833 r., zmarł 1853 r. w Warszawie.

Rodowód

10.99.1
Bohdan Kiewła, namiestnik Radziwiłła, wojewody wileńskiego, otrzymał 1496 r. od króla Aleksandra Golewszczyznę, w powiecie miednickim (ML. 5).
10.99.2
Andrzej Mikołajewicz Kiewlicz, bojar powiatu wileńskiego i oszmiańskiego w latach 1546-1550 (ML. 47, 63 i 65).
10.99.3
Stanisław, ziemianin oszmiański 1592 roku (Arch. Dubr. V).
10.99.4
Hrehory, komisarz królewski 1595 r., do rozgraniczenia dóbr (Arch. I. Z. Ros. VII. 1).
10.99.5
¶ Mikołaj,
10.99.6
syn Grzegorza, w województwie kijowskiem, 1584 r.,
10.99.7 = 5
podstarości żytomierski 1598 r. Ziemianin kijowski
10.99.8
Grzegorz Mikołajewicz 1586 r. (Op. Żyt. 8).
10.99.9
Michał
10.99.10
Mikołaj Kiewliczowie Brażyńscy, w województwie kijowskiem 1609 roku (Op. Żyt. 11).
10.99.11
N.,
10.99.12 & 11
Fenny Korczewskiej,
10.99.13
córki Olechny,
10.99.14
miał synów: Ustymana,
10.99.15
Michała, nazwanych ziemianami kijowskimi 1598 r. (Op. Kij. 1)
10.99.16
Fedora. W 1595 roku otrzymali trzecią część Korczewa.
10.99.17
Ustyman
10.99.18
pozostawił syna Fedora,
10.99.19 = 15
Michał
10.99.20
miał synów: Fedora,
10.99.21
Iwana
10.99.22
Mikołaja,
10.99.23 = 16
Fedor
10.99.24
synów: Myszkę,
10.99.25
Iwana
10.99.26
Jakwa (Teka W. Rulikowskiego).
10.99.27
Mikołaj
10.99.28 = 25
Iwan Kiewliczowie-Brażyńscy,
10.99.29 = 23
synowie Fedora, w powiecie żytomierskim 1629 r. (Op. Żyt. 9).
10.99.30
¶ Krzysztof,
10.99.31 & 30
żonaty z Anną Komorowską, której 1592 r.
10.99.32 = 30
zapisał 2,000 flor.,
10.99.33
miał synów: Andrzeja,
10.99.34
Gabryela
10.99.35
Feliksa, którzy zawarli układ między sobą 1630 roku (Op. Żyt. 14)
10.99.36
i córkę Maryannę,
10.99.37 & 36
za Wrzeszczem.
10.99.38 = 33
¶ Andrzej,
10.99.39 & 38
żonaty z Leonorą Woroniczówną,
10.99.40 & 39
2-o v. żoną Andrzeja Próchnickiego
10.99.41 = 35
Feliks, zmarli bezpotomnie,
10.99.42
Tomasz,
10.99.43 = 34
syn Gabryela, sukcesor po ojcu i stryjach, pozwany został 1640 r. przez Wrzeszczów, o 4,200 fl. posagu, należnego
10.99.44 = 36
Maryannie,
10.99.45 = 30
córce Krzysztofa (Kij. i f. 38 i IV B f. 9).
10.99.46
Dorota,
10.99.47 & 46
za Wojciechem Białoskórskim 1609 r. (AGZ. X. 3107).
10.99.48
¶ Stanisław, pisarz skarbu królewskiego 1619 r. (M. 384 f. 26), następnie skarbu koronnego, otrzymał 1624 roku konsens królewski, na nabycie wójtostwa w Kokoszce, ze starostwa sandomierskiego (M. 165).
10.99.49
¶ Jan, komisarz królewski 1647 r., do rozgraniczenia dóbr.
10.99.50
Katarzyna,
10.99.51 & 50
żona Bogusława Łuszczewskiego,
10.99.52 = 50
zeznała z nim zapis dożywocia 1650 r. (Perp. Czers. 11 f. 264).
10.99.53
Samuel podpisał, z województwem kijowskiem, elekcyę króla Michała
10.99.54
Jan, chorąży chorągwi wołoskiej 1697 r. (Op. Kij. 7).
10.99.55
Maryanna,
10.99.56 & 55
za Dominikiem Studniarskim 1718 r. (Kij. IX f. 257).
10.99.57
¶ Krzysztof zapisał 1653 r. Spiahło, cerkwi Św. Trójcy w Wilnie.
10.99.58
Sukcesorowie jego: Mikołaj
10.99.59
Stanisław, najechali te dobra 1654 roku i odebrali je (Arch. Zbor. Dok. X).
10.99.60
Władysław podpisał, z województwem trockiem, obiór Augusta II-go.
10.99.61
Jerzy, w powiecie wiłkomierskim, 1764 r.
10.99.62
Michał,
10.99.63 & 62
żonaty z Anną Abramowiczówną,
10.99.64 = 62
sprzedał 1784 r. Kleje, w powiecie oszmiańskim, Abramowiczowi (A. Sąd. pow. Oszm.).
10.99.65
¶ Andrzej Kiewlicz
10.99.66
z synami: Jerzym
10.99.67
Janem,
10.99.68
Józef
10.99.69
z synem Kazimierzem
10.99.70
Konstanty
10.99.71
z synami: Andrzejem
10.99.72
Marcinem,
10.99.73
synowie Jerzego,
10.99.74
wnukowie Wincentego,
10.99.75
prawnukowie Benedykta,
10.99.76
praprawnukowie Aleksandra, dziedzica 1650 r. dóbr Giry, w powiecie oszmiańskim,
10.99.77 = 70
legitymowali się ze szlachectwa 1808 roku, przed Deputacyą Wywodową wileńską.
10.99.78
¶ Stanisław Michał Józef, dyrektor Instytutu Szlacheckiego w Warszawie 1852 r.,
10.99.79
syn Józefa,
10.99.80 = 78
legitymował się ze szlachectwa w Królestwie, przed 1850 r.
10.99.81
Zdzisław, ur. 1833 r., zmarł 1853 r. w Warszawie.


Comments