Кємличі

КЕМЛИЧІ гербу Равич (Kiemliczowie h. Rawicz) - рицарський і шляхетський рід,  землевласники у Галицькій і Подільської землях na Krzywcaci i Babicach. 

Конрад Кемлич з Влостовіц (ймовірно, в Люблінській землі)  наприкінці 1432 р. отримав у воло­діння на Поділлі село Студеницю1. 
Влостовіце - колишнє село Люблінської землі, зараз частина м. Пулави. У відповідній статті історико-географічного словника люблінського воєводства у Середньовіччі Wlostowice alias Włostów серед власників не згадано особи з іменем Конрад2.

1. Молчановський H. Очерк известий о Подольской земле. - С. 386. Цей документ він знайшов у кам янецькій земській книзі за 1597 р.; Pułaski К. Stare osady w ziemie kamienieckiej i dziedzi­ czące na nich rody podolskiej szlachty historycznej // Pułaski K. Szkice i poszukiwania historyczne. - Kraków, 1906. - Serya Trzecia. - S. 133. 

2. Słownik historyczno-geograficzny wo­ jewództwa lubelskiego w średniowieczu / Opr. S. Kuraś // Dzieje lubelszczyzny. - Warszawa, 1983. - T. III. - S. 263-264ПРОТОПЛАСТИ


JAN KIEMLICZ, 
ziemianin szląski, zganił w Krakowie 1424 r. Turzynę z Dawidowa (St. Pr. P. Pom. VII. 3). 

КОНРАД

Konrad Kemlicz z Uljaszowic 1425 roku zganiony przez Piotra Łukkę. 

Конрад Кемлич з Влостовіц (ймовірно, в Люблінській землі)  наприкінці 1432 р. отримав у воло­діння на Поділлі село Студеницю1. 
Влостовіце - колишнє село Люблінської землі, зараз частина м. Пулави. У відповідній статті історико-географічного словника люблінського воєводства у Середньовіччі Wlostowice alias Włostów серед власників не згадано особи з іменем Конрад2.

Вирішальною подією для долі Поділля стала битва під Копистирином на р. Мурафа 30 листопада 1432 р., коли війська Свидриґайла, якими ко­ мандував князь Федько Несвизький1 за підтримки татарських і молдав­ ських сил, програли коронним військам2. Укладене перемир’я зумовило поділ Поділля на дві частини, звівши уявний мур посередині однієї істо­ ричної території. У цій битві, за свідченням Длуґоша, відзначився рицар Кемлич, який своєю відвагою і мужністю вирізнявся з усього коронно­ го війська3. Він, імовірно, тотожний з Конрадом Кемличем з Влостовіц. (ймовірно, в Люблінській землі), який наприкінці 1432 р. отримав у воло­ діння на Поділлі село Студеницю4.


1. Молчановський H. Очерк известий о Подольской земле. - С. 386. Цей документ він знайшов у кам янецькій земській книзі за 1597 р.; Pułaski К. Stare osady w ziemie kamienieckiej i dziedzi­ czące na nich rody podolskiej szlachty historycznej // Pułaski K. Szkice i poszukiwania historyczne. - Kraków, 1906. - Serya Trzecia. - S. 133. 

2. Słownik historyczno-geograficzny wo­ jewództwa lubelskiego w średniowieczu / Opr. S. Kuraś // Dzieje lubelszczyzny. - Warszawa, 1983. - T. III. - S. 263-264.

1 В орденських джерелах його окреслено як «гетьмана» Поділля (hertczogVetko houptman us der Podolie). Цит. за: Lewicki A. Powstanie ŚwidrygieHy. - Kraków, 1892. - S. 332. - Przyp. 28.
2 Ibidem.-S. 162-163.
3 Длуґошів опис битви під Копистрином див.: Długossii J. Historiae Polonicae libri ХП / Ins- truxit I.Żegota Pauli. - T. IV. - Libri ХІ-ХІІ // Długosz J. Opera omnia / Cura A. Przezdziecki. - T. XIII. - Cracoviae, 1877. - P. 489-490.
4. Молчановський H. Очерк известий о Подольской земле. - С. 386. Цей документ він знайшов у кам янецькій земській книзі за 1597 р.; Pułaski К. Stare osady w ziemie kamienieckiej i dziedzi­ czące na nich rody podolskiej szlachty historycznej // Pułaski K. Szkice i poszukiwania historyczne. - Kraków, 1906. - Serya Trzecia. - S. 133. 


ВОЛЬБРАМ

Імовірно, його син Вольбрам Кемліч (Wolbrom Kyemlicz) є серед свідків документа кам янецького земського суду 16 вересня 1446 р. AGAD. - Zbiór doku­ mentów pergaminowych. - Sygn. 7301.

STANISŁAW 
otrzymał 1432 r. od króla Władysława Studzienicę na Podolu, zapewne za przyczynienie się do zwycięstwa pod Kopestrzynem, o czem pisze Długosz (Zs. Kamieniec.). 

JAN, 
przy lustracyi Rusi i Podola, okazał 1469 r. listy królewskie, na 180 grzywien na Ostrowie i Domamiszycach, w halickiem i na 200 grzyw. na Zapuchowie i Wasilewicach na Podolu (Paw.; Jabł.). Maciejowi z Babiniec daje oblig Monasterski 1646 

******

І.


ЯН КЕМЛИЧ
Jan Kiemlicz z Babiniec 1521 — 1534, z Krzywiec  r.1539 (Ks. 3598 ff. 10 V., 215 v.; Dodat. 10). Jan i Jakób 1541 r. (Ks. 3598 f. 276). Jan, Maciej i Jan Kiemlicze, ojciec z synami 1543 r. (Ks. 3598 f. 302). 
У 1523 році шляхтич Ян Кемліч отримав для Бабинців локаційний привілей на німецькому праві. Протягом 1530—1547 рр. населений пункт фіґурував як місто.
31 грудня 1521 р. на сеймі у Пйотркові Вікторин Подфіліпський отримав королівське село Стрілківці, що у Скальському повіті, з рук Яна Кемлича, власника Бабинців5.

ЯКУБ


ЮРІЙ КЕМЛИЧ
У виданні 1889 року Олександра Яблоновського, в описі земель Руських території Волині і Поділля, наводиться документ латинською мовою, в якому згадується село Кривче, а саме у 1530 та 1542 роках. В перекладі із латинської мови, щодо села Кривче, говориться: «У Кривче, Кемлич Юрик пообіцяв, що не проводитиме ніяких покарань, що обмежували б свободу громадян». В 1542 році в селі було 2 плуги. Кемлич Юрик був господарем села до 1563 року [3, с. 245-246].
Данилейко В. М. "Село Кривче та замок Контських, згідно нових архівних та іконографічних даних" // Наукові записки / Видання Національного заповідника «Замки Тернопілля» - Збараж, 2018, - №8, – С. 244-251.


ІІ.

МАЦЕЙ, СИН ЯНА
Jan na Krzywcu, a Maciej na Babińcach 1558 r. dziedzice.

ЯН, СИН ЯНА
Jan zapisał 500 fl. żonie Konstancyi, córce Andrzeja Sieciecha z Borowego Szczawina, wojskiego kamienieckiego, 1551 r. 
Jan na Krzywcu, a Maciej na Babińcach 1558 r. dziedzice.

ІІІ.

ELBIETA, córka Macieja
1572  (Ks. 3603 f. 279).


TOMASZ (1572, † до 1596)
1572  (Ks. 3603 f. 279).
Tomasz 1590 r., miał córki, Dorotę za Wolińskim, wojskim kamienieckim, i Zofię lv. Babską, 2v. za Wydźgą, podsędkiem lwowskim.

JAN, syn Jana
1572  (Ks. 3603 f. 279).

IV.


DOROTA
 za Wolińskim, wojskim kamienieckim, 

ZOFIA
lv. Babską, 
2v. za Wydźgą, podsędkiem lwowskim.
Comments