КалусовськiКАЛУСОВСЬКI
Печатка від 1558 р.
Калусовська Настасія Іванівна Федорова Вечерина, земянка волинська:I. Загальна характеристика та походження роду Калусовських


КАЛУСОВСЬКI гербу власного — земянський рід Володимирсського повіту, вихідці з Дорогочинського повіту.


2. Геральдика та сфрагистика.

Wstęp: który przedstawia w polu czerwonem dwie przewiązane szable srebrne, ostrzami do siebie, rękojeściami w górę zwrócone. W szczycie hełmu pięć piór strusich, na których z ukosa szabla. Herb ten zachował się na pieczęciach Piotra Kałusowskiego, ziemianina wołyńskiego, z lat 1521, 1541 i 1546 (Arch. Sang. III i IV) 


3. Генеалогічний розпис та бiограми Калусовських.

I

1. Макар

ІІ


2. Михно 
Манець Калу
совський (1475, 1504)
Mańko Kałusowski, pisarz litewski Kazimierza Jag., nabył Kałusowy i Winniki. Akt tego kupna potwierdził mu Aleksander Jag. (ML. 36). 
 “пан Михно Калусовский” згаданий як свідок у грамоті князя Михайла 
Роговицького від 1475 р. на продаж села Дажєва140. У 1502 р. король Олек­
сандр підтвердив Маньку Калусовському власність на його села Винники, Калусів (Калусовъ) та Вербично141. 
Великокнязівський дяк Манець Калу
совський звернувся до Олександра Яґеллончика з прохан
ням про обмін його землі в Лутові Дорогицького повіту на 
три дворища в селі Вербичне Володимирського повіту.  Великий
 князь литовський зважив на прохання свого дяка
 і видав йому надавчий лист на вказані дворища до своєї
 волі («осмотренья») і наказав великокнязівському 
дворянинові Сенюті ув’язати Манця у володіння двори
щами53. 
świadczy w Włodzimierzu 1504 r. 
53. РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 6. — Л. 109. 
140 Archiwum... – S. 72. – Nr LXXVI. 
141 Литовська метрика. – S. 95. – Nr 9.23

IIІ

?Роман
Василь Михнович Калусовський
 б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234 адв.

IV

Jan Романович
Jan i Bohdan Romanowicze i Piotr Kałusowscy, świadkowie na akcie rozgraniczenia dóbr Sanguszków 1537 r. (ML. 30 i Arch. Sang.).
Bohdan Romanowicze
Петро Васильович (1537, 1545)
б. Валынскай з-лi 208.
Jan i Bohdan Romanowicze i Piotr Kałusowscy, świadkowie na akcie rozgraniczenia dóbr Sanguszków 1537 r. (ML. 30 i Arch. Sang.). ¶ Wzmiankowany Piotr, był 1539 r. wyznaczony komisarzem królewskim, do rozgraniczenia dóbr (Gram. Ant.). 

Село Гряди згадується в 1545 р., коли воно належало до Петра Калусовського, який зобов`язаний був забезпечувати 2 городні володимирського замку.
В судовому листі коро-ля Жигимонта Старого у справі володимирських міщан із дворянином Петрашком Калусовським. Лист повідомляв про те, що окремі власники на Волині не мали права самостійно встановлювати мита у своїх володіннях, зокрема мостового мита, їм дозволялося це робити лише з дозволу верховного правителя. До речі, лист свідчив, що ця практика існувала від часів Вітовта. На господарського дворянина Петрашка Калусовського скаржилися війт та міщани міста Володимира, що він встановив їм нове мито на «доброволнои дорозе» в розмірі одного гроша і по 100 головажень
солі, чим «кривды делалъ и новину уводил»19. У відповідь на це дворянин Калусовський представив правителю привілей великого князя Вітовта. У ньому йшлося про надання Вітовтом володіння Калусово єврею Шаню і його нащадкам разом «зъ мытомъ гребельнымъ и мостовым, и болотнымъ». Принагідно зазначимо, що у Вітовта відкупщиком митних зборів був брестський єврей Шаня, який отримав у власність від великого князя разом з селом Калусово ще й село Винники у Володимирському повіті20. Єврей Шаня залишався володимирським митником і у великого князя литовського Свидригайла. С. Бершадський вважав, що Шаня належав до тієї категорії заможних євреїв, які накопичували відкупами значні суми грошей і згодом отримували від великого князя пожалування, або купляли у шляхти земельні володіння та ставали землевласниками і, на завершення вони, або їх ближні родичі, переходили у християнство21. У документі Жигимонта 1511 р. володимирські міщани посилалися на листи великого князя Свидригайла, «отца и брата н(а)шого» Казимира та Олександра і нинішнього польського короля і великого князя Жигимонта про заборону збирання з них мита у Володимирському повіті. Там, де Петрашко Калусовський нове мито встановив, не існувало ані мосту, ані греблі, про що дворянин добре знав. 
У розпорядженні Жигимонт Старий схвально відгукувався про давнину і зазначав, що привілей Вітовта видавався «тымъ обычаемъ», він (документ) лише вказаному єврею надавав Калусово з мостовим митом і перевозом. Оскільки привілеї великого князя Свидригайла, а також «отца и брата н(а)шого» та його особистий звільняли володимирських міщан від сплати цього мита у Володимирському повіті, верховний правитель їх (привілеї) підтверджував. Ухвала зводилася до дозволу короля не сплачувати на цій території мита: «не казали есмо таки мешчаномъ мыта тамъ давати подлугъ привилеевъ великог(о) кн(я)зя Швитрикгаила и отца, и брата нашого, королевъ их м(и)л(о)сти, и нашого». Господарський дворянин Петрашко Калусовський за неправові дії щодо володимирських міщан був покараний. Правитель йому наказав повернути міщанам награбоване: «а што… в нихъ пограбилъ, то казали есмо имъ поотъдавати». Лист засвідчувався королівською печаткою. На підтвердження важливості ухваленого рішення залучалися свідки: маршалок і секретар, намісник вітебський і брацлавський пан Іван Сопега; підкоморій, намісник ейшиський, пан Андрій Довоїнович; маршалок, намісник довговський, пан Богуш Боговитинович; писар і конюший дворний, намісник волкиницький і лепунський, пан Якуб Кунцович.
19 LM. Kn. Nr. 8. – № 594. – 1511. 03.02. – S. 436–437. 20 Бершадский С.А. Литовские евреи. История их юридического и общественного положения в Литве от Витовта до Люблинской унии: 1388–1569. – СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 1883. – – С. 238. 21 Бершадский, 1883. – С. 244.
Василь Васильович
?Малхер Васильович
Роман Васильович
IV


Іван Петрович Старший Калусовський (початок XVI ст.) 
— королівський дворянин, державний службовець. Виконував обов'язки володимирського гродського судді (1568) та поборця (податківця ― сучасною мовою) Володимирського повіту  1566 r. (Op. Włodzim. 923 f. 4).
Іван Калусовський мав рідних братів Івана Молодшого і Гнівоша (жынку було звати Богдана), а також двоюрідних, теж Калусовських, ― Андрія, Михайла і Федора. Обидві сім'ї володіли маєтками, землями. Один із маєтків Калусовських знаходився у селі Літин (нині Волинська область, Турійський район), с. Вербичним та с. Калусов. У 1570 році, згідно з поборовим реєстром, Гнівош Калусовський платив з Калусова (на південь від Володимира) і Вербичного від 7 дим. і 3 город; Іван Калусовський з тих самих сіл від 7 дим., З город., а Федір Калусовський з частини села з двох дим. і 2 гор. В 1577 році Василь Калусовський платив з Вербичного від 3 гор., а Іван від 4 дим. В 1583 році село все ще належало Калусовським. Володимирський ґродський суд. 1566–1570 рр. Зошит подокументальних описів актових книг ISBN 966-8225-15-5
Gniewosz, Iwan i Jan, wspólnie z Hulewiczem, ograbili Wołczka i Orańskiego 1575 r. Gniewosz i Iwan spłacili 1575 r. Wasilowej Rohozińskiej, zapis wianowy pierwszego jej męża Iwana Kałusowskiego (Op. Łuc. 2049 f. 14 i f. 28). 
Судячи з тестаменту Оникія Богдановича Бутетицького, дружину свою та малолітніх дітей він заповідав на виховання судді Івану Петровичу Калусовському і Федору Васильовичу Калусовському. Всіма маєтками мали розпоряджатись опікуни, не дружина і не рідний брат (хоча з ним заповідач мав в іншому повіті спільне майно) [12, с. 23–24]. 
Очевидно, що заповідач шукав надійних покровителів для сім’ї та майна, тому й вдався до таких кроків. 
Волинські грамоти XVI ст. / упоряд. В.Б. Задорож
ний, А.М. Матвієнко; НАН України. Ін-т укр. мови. Ін-т укр. археології. – К.: Наук. думка, 1995. – 245 с. 
20 липня 1561 р. Тетяна Григорівня Привередовська склала дарчу на ім’я свого чоловіка Івана Петровича Калусовського [Поліщук В. Урядницький клан луцького старости князя Богуша Корецького. – Український археографічний щорічник, 2004 р., т. 8-9, с. 286].
5 вересня 1561 р. брати Привередовські продали частину села Баєва своєму дядьку Василю Гулевичу [Поліщук В. Урядницький клан луцького старости князя Богуша Корецького. – Український археографічний щорічник, 2004 р., т. 8-9, с. 290].
Тетяна Григорівня Привередовська 
Iван Петрович Молодший
Гнiвош Петрович
Gniewosz był 1566 r. dworzaninem królewskim (Op. Łuc. 2040). Gniewosz, Iwan i Jan, wspólnie z Hulewiczem, ograbili Wołczka i Orańskiego 1575 r. Gniewosz i Iwan spłacili 1575 r. Wasilowej Rohozińskiej, zapis wianowy pierwszego jej męża Iwana Kałusowskiego (Op. Łuc. 2049 f. 14 i f. 28). 
Скарга Максима Лудовича на Гнівоша Калусовського про збройний наїзд на Вербиченський грунт, побиття й поранення підданих та погрози вбити його самого.
~ Богдана Ілляшівна Несвіцька.
Катерина Петрівна Калусовська
Чоловік:  Федор Пузовський, волинський земянин.
Андрiй Васильович
Продажний запис Андрія Васильовича Калусовського, даний стриечним братам Гнівошу та Іванові на Вербиченську частину маєтку. 25 серпня 1569 . . . 73
Продажний запис Андрія Васильовича Калусовського на землю, продану братам Гнівошу та Іванові Калусовським. 25 серпня 1569 . . . Волинські грамоти XVI ст. / Упорядники В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. — К.: Наукова думка, 1995. — 248 с. Пам’ятки української мови.76
Федір Васильович
Володимирський возний, володимирський городничий (1581).
Павло Васильович
~ Марина Михайлівна Бранська.
Юрій Васильович
Ганна Василівна
~ Ян Ласко Черчицький.
Михайл Романович
Василь Романович
~ Софія Славська

V


Mikołaj, syn Jana,
 pozwany o zabójstwo Stockich, w 1603 roku (Woł. I f. 1095). 
Януш Гнiвошевич Калусовський 
— шляхтич власного герба, представ
ник давньої фамілії, осілої початково у Володимирському повіті Волинсь­
кого воєводства (родове гніздо село Калусів, нині — Гряди Іваничівсько
го району Волинської області). Був сином Гнівоша Петровича Калусов
ського і Богдани Ілляшівни Несвіцької. Згадується серед дворян князя 
Януша-Павла Острозького в лютому 1618 р. (ЦДІА України у Києві, ф. 25, 
on. 1, спр. 112, арк. 348 зв.).
Василь Андрiйович
Михайло Андрiйович
Федiр Андрiйович
Юрій Васильович
~ Овдотя Богушівна Зайцева Луковська
Павло Васильович
~ ? Марина Михайлівна БранськаКалусовський Адам.
Рік написання: 1660.
Віровизнання, римо-католик
(гіпотетично).
Місце поховання, не зазначено.
Пожертви: на Затурецький
костел . 200 злотих, на шпиталі . 30
злотих.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 28.. On. 1..
Спр. 97. .Арк. 903 зв..904 зв.
318. Калусовський Дем.ян.
Рік написання: 1657.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: церква Св.
Архангела Михаїла у Радовичах.
Пожертви: на Михайлівську
церкву в Радовичах . 50 злотих.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 28.. On. 1..
Спр. 94. .Арк. 412.414 зв.
319. Калусовський Захарій.
Рік написання: 1648.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: церква Св.
Михайла у с. Михалів.
Пожертви: на церкву Св.
Михайла у с. Михалів . 200 злотих.
ЦЩАКУкраїни:Ф. 28.. On. 1..
Спр. 87. .Арк. 530, 531 зв.

Калусовсысий Петро.
Рік написання: 1632.
Віровизнання, східний обряд.
Місце поховання: Зимненський
монастир.
Пожертви: ігумену Зимненсько-
го монастиря о. Паїсію Люстицько-
му . ЗО злотих, володимирським
шпиталям . "руському" і
"лядському" . по 10 злотих.
ЦЩАК України: Ф. 28.. On. 1..
Спр. 67. . Арк. 255.257.
321. Калусовський Юрій.
Рік написання: 1627.
Віровизнання: православний.
Місце поховання: церква Св. Ми-
колая у Чернчицях.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 28.. On. 1..
Спр. 63. . Арк. 35 зв., 36 зв.


Калусовська Настасія Іванівна Федорова Вечерина, земянка волинська:
Печатка від 1558 р.:
Василь Романович (1576)
Калусовський Самуєль (можливо, це той самий офіцер, 
який служив і 1638 р.)Ротмістр приватних військ князя Владислава Домініка Заславського  1649–1650 

Калусовський Ярош 1603 р. на з’їзді волинської шляхти в Любліні разом з іншими його учасниками підписав заяву на ім’я короля та Сенату, в якій заявив про прийняття унії і закликав державних мужів Речі Посполитої надати підтримку З’єднаній Церкві.
Z dziejw Ukrainy. — Kijw, 1912. — S. 120.

¶ Na Kałusowie, czy Kałuszowie i Wierzbiczny, w powiecie włodzimierskim, dziedziczyli 1570 r.: Gniewosz, Jan i Teodor, a 1577 r.: Piotr, Bazyli, Teodor i Jan. Tenże sam, czy też inny Jan, dziedzic Leczyna w tymże roku (Jabł.). 

Teodor, horodniczy (włodzimierski??) 1593 r. (Arch. I. Z. Ros. III. 1). Daniel podpisał, z województwem wołyńskiem, elekcyę Władysława IV-go. ¶ Anastazya z Hośćskich, 1-o v. Kałuszowska, 2-o v. Janowa Hurkowa, 3-o v. Walentynowa Wkryńska 1644 r. Anna z Kałusowskich, wdowa po Mikołaju Kosińskim 1644 r. (Woł. VI C f. 254 i 256). Konstanty, żonaty z ks. Teodorą Czetwertyńską 1654 r. (Woł. VII A f. 39). ¶ Hieronim podpisał, z województwem smoleńskiem, elekcyę króla Michała, a Jan Kazimierz, z województwem nowogrodzkiem, obiór Augusta II-go. ¶ Aleksander, żonaty 1696 r. z Zofią z Borejszów. Aleksander, łowczy wiłkomierski 1716 r., żonaty z Barbarą Jaklińską, 1-o v. Piotrową Rawa Gawrońską (Gr. Krak. 302 f. 2295 i 317 f. 2107). Jan, ziemianin witebski 1719 roku (Ist. Jur. Mat. XXV). ¶ Michał, miecznik wołyński 1717 r., właściciel Wierzbnicy i Łobotyna 1725 roku (Czerniech. f. 450 i 934), pisarz ziemski czerniechowski 1726 r., w 1724 r. rozwiedziony z Konstancyą Kruszelnicką. Córka jego Wiktorya, urodzona z Teresy z Koźmina, 1-o v. za Józefem Gołuchowskim, miecznikiem owruckim, 2-o v. za Stefanem z Trojanowych Różyc Różyckim, cześnikiem kijowskim, 3-o v. za Józefem Duninem Wąsowiczem, cześnikiem wendeńskim (Zap.; Gr. Krak. 356 f. 1152). Stanisław, stronnik Augusta III-go, głosował za nim 1733 r. Józef, w powiecie wiłkomierskim 1764 r. (V. L.).

Comments