Крушельницькi

КРУШЕЛЬНИЦЬКІ h. Сас (de Cruszelnicza, de Krusyelnica, Kruszelniccy) –  земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Стрийському повіті Перемишльській землі. Родове гніздо -  село Крушельниця. Володіння чисельної родовой спільноти Крушельницьких, Корчинських, Підгородецьких та Скольських розмістилися в гірській частині Стрийського староства. 
Окрім однойменних поселень, у власності Крушельницьких, Корчинських, Підгородецьких та Скольських перебували також села Гребенів, Коростів, Тухля, Головецьке. В кожному з них вони мали свої частки. Ці населенні пункти також знаходилися у верхів’ї р. Опору.
4 жовтня 1395 р. Владислав Ягайло, польський король надав Іванові і Демянові село Крушельницю в Тустанівській волості . У 1445-1446 рр.власником Крушельниці був якийсь Міла . У 1460-1480-х роках – Прокіп і Грицько . Більш-менш повно генеалогія роду реконструюється з початку 16 ст.
В 1395 р. Владислав Ягайло надав якимось Івашкові та Дем’янові Крушельницю. Останні вважаються протопластами родини Крушельницьких. До кінця XV ст. інфомація про цей рід
надзвичайно скупа й лишень з 1490-х років відомості про Крушельницьких набирають регулярного характеру.
Brali dla odróżnienia różne przydomki, jak: Czulewicz, Fryzowicz, Lepiszewicz, Łazarewicz, Procewicz, Salewicz, Sławnikowicz, Surulewicz, Zieniewicz i inne
Pisali się: z Dussanów, z Jagielnicy, z Krynicy,

Джерела: 
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Петра з Крушельниці 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 687; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 722).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 70–71, 121, 162.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 697.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том V. – S. 397.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom XIІ. – S. 351.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 70.

3. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 202.

Олег Однороженко


Згідно з підтвердженням 1556 р. короля Сигізмунда II Августа, Ягайло в 1395 р. 
подарував “село в Тустанській волості Крушельницю на річці Стрий” якимсь Іванові та 
Дем’яну24. Назва волості примушує згадати не лише про дрогобицьке село Тустановичі, 
але і про староруську фортецю Тустань, яку, якщо вірити польському хроністові другої 
половини XIV ст. Янові Чарнковському, в 1349 р. захопили війська Казимира Вели-
кого. Люстрація 1564 – 1666 рр. повідомляла про городище Тустань – пункт збору 
мита з купців, що прямували до Дрогобича25. Городище знаходилося між селами Урич 
і Підгородці, за 7 км від Крушельниці. Ще нижче за течією Стрия лежали Корчин і – 
у місці впадання до Стрия Опора – королівське село Верхнє Синьовидне. У XIII ст. 
там існував добре укріплений монастир Святої Богородиці, в якому зупинявся Дани-
ло Галицький, повертаючись в 1241 р. з Угорщини26. У контексті вищевикладеного, 
здається, не буде надто сміливим припущення, що за часів незалежності Галицько-
Волинського князівства ланцюжок пограничних службових сіл розкинувся не лише 
у верхів'ях Дністра (на території майбутнього Самбірського повіту), але і в середній 
течії Стрия.
Інформація про Крушельницьких у записах XV ст. вкрай скупа. Мілько в 1445 – 
1446 рр. судився з Тетяною Криницькою. Грицько в 1462 р. заплатив 30 гривен з віна 
вдові бездітного Прокопа Крушельницького Тетяні і поступився своячці Федьці її 
частиною “мaternalium bonorum” – третини гірських сіл Сколе і Тухля, зберігши за 
собою таку ж частку дружини. У 1471 р. за 70 гривен він придбав у Корчинських дру-
гу третину Сколього. 10 років опісля родич з боку дружини Федько Криницький за 
60 злотих заставив йому свої частки Криниці і Кавського. Рідні брати Федько та Іван 
Крушельницькі, що держали їх в 1491 – 1494 рр., швидше за все, були синами Грицька. 
Восени 1497 р. частина Крушельниці, яка належала Іванові, була конфіскована Яном 
Ольбрахтом і передана Ауктові Паневському. Петро Крушельницький, який заплатив 
в 1508 р. зі своїх частин Крушельниці, Сколього та Тухлі 0,25 гривен27, мабуть, був 
онуком Грицька. 
Інші гілки роду в записах початку XVI ст. представлені двома Крушельницькими. 
Відомий з 1480 р. Лука був дідичем частини Крушельниці і тримав у заставі від Кри-
ницьких частини Криниці та Кавського. У червні 1501 р. він за 10 гривен поступився 
частиною Кавського Івашкові Тустановському. Дідич частини Крушельниці Стецько 
згадується у записі від 9 грудня 1505 р.28.

24 Словник староукраїнської мови XIV − XV ст. – Т. 1. – К., 1977. – С. 25, 518; Boniecki A. 
Herbarz polski. –Cz. 1. – T. 12. – Warszawa, 1908. – S. 351.
25 Monumenta Poloniae historica. – T. 2. – Lwów, 1872. – P. 627; Жерела до iсторії України-
Руси / Під ред. М. Грушевського. – Т. 1. – Львiв, 1895. – C. 204.
26 Полное собрание русских летописей. – Т. 2. – М., 1962. – Стб. 787; Крип’якевич I. Галицько-
Волинське князiвство. – К., 1984. – С. 33.
27 AGZ. – T. 13. – Lwów, 1888. – № 2549, 2668, 4715-4716. – S. 181, 191, 363; T. 18. – Lwów, 
1903. – № 147, 1449, 2085-2086, 2385. – S. 22, 213, 307, 348; Kutrzeba S. Materyały do dziejów 
pospolitego ruszenia... – № 247. – S. 295; Jabłonowski A. Polska XVI wieku pod względem geogra.ficzno-statystycznym... – S. 116.
28 AGZ. – T. 18. – Lwów, 1903. – № 1401, 1837, 2953, 4403. – S. 207, 266, 430, 591.


Król Władysław Jagiełło nadał r. 1395 Kruszelnicę nad rzeką Stryjem Iwa.nowi i Da mj a n o wi , najprawdopodobniej Wołochom, pod warunkiem wysyłania 1
na wyprawę 3 strzelców1. W zjeździe r. 1427 brał udział P i o t r 1 2, po którym widzimy 
dopiero r. 1445 Milę, procesującą się z Tatjaną Krynicką5. W r. 1462 objął rządy 
Hryćko, wypłacając wdowę Tatj anę po Pr okopi e pewną sumą a siostrze swej żony 
ustępując część nabytych dóbr w Skolem i Tuchli4. Niebawem usadowił się tam pewniej 
r. 1471, ponieważ udziały Krynickich przeszły do niego drogą kupna6. Pod koniec 
lat ośmdziesiątych wybuchł spór między właścicielami klucza skolskiego a Parnow.skimi o jakieś łąki, na których lokowano osadę Kor ostów. Iwaśko Kruszelnicki 
udał się z Iwaśkiem Hoszowskim do króla, który polecił Rafałowi Paniowskiemu 
zwrócić zajęte grunta i szkody wszystkie wynagrodzić6. W r. 1497 utracił Iwaśko do.bra na rzecz starostów stryjskich z powodu opuszczenia szeregów7. W tym czasie 
występuje obok niego brat Fedko oraz niewiadomego związku Łuka r. 1501 
i Steczko r. 15058. W r. 1508 zapisano na Piotra Kruszelnicę, Skole i część 
Tuchli9. Wiódł on z żoną Heleną w dalszym ciągu spór ze starostami jeszcze 
r. 152310. Andrzej z synem Maciejem zatwierdzili pierwszy przywilej rodowy 
w r. 1556 u. Jakiś odłam rodu przeniósł się w tym czasie na Podole, gdyż Zasie.lowo znajduje się r. 1570 w rękach Tomasza Kruszelnickiegolł. Herb gniazda 
znany Paprockiemu 18.
 Dod. do „Gazety Lwowskiej“ 1857, nr 41. Rzecz ciekawa, że dokument pisany po rusku, co rzadko
miało miejsce za Władysława Jagiełły.
* Notaty, nr 722. 3 Agz. XIII, nr 2549, 2668. 4 Ib. XIII, nr 4714-4716. 3 Ib. XVII,
nr 147. 6 Matr. Sum. IV. Sup. 1131, 1137, 1141. 7 Ib. II. 1093. 8 Agz. XVIII, nr 2085,
2953, 4403. 9 Źródła dziejowe XVIII/1, str. 116. 10 Agz. X, nr 346. 11 Dod. do „Gazety
Lwowskiej“ 1857, nr 41. 13 Hruszewski, Żereła VII, str. 81. 13 Herbarz, str. 696Władysław Jagiełło nadał 1395 r. Kruszelnicę, prawem lennem, Iwanowi i Damianowi. Przywilej ten potwierdził ich potomkom Zygmunt August 1556 r. ¶ Piotr z Kruszelnicy 1427 r. (Not. Zamoyskiego). Mila z Kruszelnicy ma sprawę w Przemyślu 1445 r. z Tatyanną z Krynicy. Wdowa po Prokopie, Tatyanna, ustąpiła oprawy swej na Kruszelnicy, za spłatą 30 grzywien Hryćkowi, 1462 roku. Hryćko za żoną dostał część Skoli i Tuchli, a 1481 roku wziął w zastaw część Krynicy. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Bracia, Fedko i Iwan, czyli Iwaszko, Kruszelniccy mają w latach 1491-1494 sprawy w Przemyślu Łukasz 1501 r., a Steczko 1505 r. tamże (AGZ. XII, XVII i XVIII). ¶ W 1497 r. nadał król Auktowi z Paniowa, staroście żydaczowskiemu, dobra Iwaszka z Kruszelnicy, za niestawienie się na wojnę (Wierzb. II. 1093). Piotr Kruszelnicki, wspólnie z żoną, Heleną, procesuje 1523 roku wyżej wymienionego Zbożnego z Paniowa (AGZ. X. 344, 345, 346, 377 i 378). Tenże Piotr Kruszelnicki, dziedzic Kruszelnicy, Skoli i Tuchli 1508 r. (Paw.), wraz z Hoszowskim i Korczyńskim, procesuje 1527 r. Jerzego z Paniowa, starostę żydaczowskiego, o zajęcie im z lasów 600 świń (St. P. Pr. Pom. VI. 361). ¶ Wolfowicz, mieszczanin lwowski, procesuje 1574 r. sukcesorów [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Jana Kruszelnickiego z Dussanów, o wzięte przez niego sukno, wartości 21 flor. i 24 gr., mianowicie: Anastazyę, żonę Macieja Siemiginowskiego, synów Maruchny, żony Jacka Sieniginowskiego i syna Nieradki, żony Mikołaja Borssowskiego, siostrę i siostrzeńców tegoż Jana (AGZ. X. 1774). [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] ¶ Na Kruszelnicy, Skoli i Tuchli, dziedziczyli 1589 r. Issaja; Ignat Wołk, Iwan Hołowka i bratanek ich Hryćko Popowięta; [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Jerzy, Jan. Tomasz i Piotr, bracia; Iwaszko i Wasilko Iljaszowięta; Łazarz Wassiowicz i Fedko Błyszczyc. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Jednocześnie Jerzy, Jan, Tomasz i Piotr, dziedziczyli na Korczynie (Paw.). Jerzy, Piotr i Marcin, synowie Tomasza, 1598 r. (Wyr. Lub. 77 f. 559). ¶ Andrzej, syn Jerzego, za zgodą matki swej, Elżbiety z Kłodnickich, zastawił część Hrehorowa Rosnowskiemu, a ten odstąpił to prawo 1617 r. Daniłowiczowi (Gr. Lwows. 216 f. 573). ¶ Teodora Słupiczanka, wdowa po Aleksandrze Kruszelnickim i dzieci ich: Andrzej, Augustyn, Stanisław, Jan, Franciszek, Ludwik, Wawrzyniec, Aleksandra, Helena i Maryna, pozwani 1637 r. przez Wiśniowieckich, o ograbienie poddanych ich Nossowieckich. Z nich Stanisław, żonaty z Maryanną Pasławską, pozostawił córkę Zuzannę, żonę Mikołaja Krasnosielskiego, której wnuk, Jan Łucki, spadłe na niego po niej wsie Nosowce, Michałówkę, Kunkę i Wasylówkę, sprzedał 1746 roku Bogdanowi Mikołajowi Ostrowskiemu (Bracł. IX f. 262 i Woł. XIII A f. 118) Marcin zawarł 1634 r. układ z Kalinowskim (Zs. Kam. Pod.). ¶ Krzysztof, pisarz grodzki włodzimierski 1643 r. ¶ Aleksander, chorąży czerniechowski 1660 r., rotmistrz królewski, zmarły 1665 r., z Zofii Orchowskiej, pozostawił: Andrzeja, Marcina Jana i Eufrozynę, których pozwali 1680 r. Molscy, o zastawę części Kruszelnicy (Zap. Lub. 50 f. 370 i Gr. Przem. z 1680 r.). ¶ Eufrozyna była za Adamem Jordanem, podkoniuszym koronnym, których syn, Józef Spytek, sprzedał 1724 r. część swoją Kruszelnicy, Krzysztofowi Kruszelnickiemu, podczaszemu żydaczowskiemu (Gr. Lwows.). ¶ Jan oblatował 1680 r. przywilej królewski, na część wójtostwa w Gwoźdzcu (Gr. Przem. 714 f. 532). Jan, Teodor, Stanisław, Grzegorz i drugi Jan, podpisali, z ziemią przemyską, elekcyę króla Michała. Stanisław i Jan, synowie Pawła i Barbary Strzemęskiej, 1664 r. w Lublinie (Zap. Lub. 48 f. 658). Jan, syn Krzysztofa i Katarzyny Owadowskiej, 1678 r. w Lublinie (Ibid. 57 f. 154). Jan i żona jego Zofia, otrzymali 1678 r. od króla trzy łąki i ćwierć pola w Wierzblanach, w starostwie jaworowskiem. W 1752 r. posiadali te łąki i pola w Wierzblanach Józef i Magdalena z Kryńskich Kruszelniccy, a około 1769 r. Stanisław (Kancl. 47 II f. 154; AGZ. X. 5627 i 7172). Córką Józefa i Magdaleny, była Katarzyna Tadeuszowa Kamińska 1785 r., a synem Antoni, zmarły 1795 r., żonaty z Magdaleną Duniecką, 2-o v. żoną Stanisława Mięty Mikołajewicza, z której: Maryanna, Ignacy i Michał (A. Lwows. For. Nob.). ¶ Niegdy Jan, z Joanny Dobrzyńskiej, pozostawił: Krzysztofa, Jarosza i Konstancyę 1701 r. (Bracł. XIV f. 904). Konstancya, 1717 r. rozwiedziona z Michałem Kałusowskim (Czerniech. f. 460). Krzysztof, stolnik czerniechowski 1717 r., podczaszy żydaczowski 1722 r., podstoli lwowski 1737 r., w końcu sędzia ziemski lwowski 1744 r., dziedzic Dubia, zapisał 1743 r. na tym majątku 7,000 flor. dla łacińskiego seminaryum, a 2,000 flor. Karmelitankom we Lwowie (Gal. Tab. Fund. 99 f. 277). W 1727 r. pozwał Potocki, wojewoda kijowski, jego, Sołtyków i sukcesorów Dobrzyńskich, o wykazanie praw swoich do dóbr Koniuszek, Berlina, Bołdur i Bielawiec (Woł. XII f. 36). Z Maryanny Humieckiej, córka jego Joanna. 1737 r. za Kazimierzem Maciejem Spendowskim, skarbnikiem owruckim, a syn Jan, podstoli lwowski 1767 r., a podczaszy 1772 r., fundował 1777 r. cerkiew w Dubiu (Gal. Tab. Fund. 81 f. 166). Umarł 1783 r., pozostawiwszy, z Joanny Szeptyckiej, 1-o v. Michałowej Rohozińskiej, a 3-o v. Janowej Tomaszewskiej, Teklę Maryannę, 1-o v. Wolańską, 2-o v. Aleksandrowiczową, Annę Kunegundę za Dionizym Dubieckim i syna Ignacego, dziedzica Dubia, zmarłego 1823 roku, wylegitymowanego ze szlachectwa 1809 r., w Wydziale Stanów galicyjskich, żonatego z Karoliną Siemiginowską, z której: Leon i Jan, polegli pod Boremlem 1831 r., Seweryn, Kajetan, Apolonia i Olimpia (Ibid. Rel. Nov. 121 f. 364; Instr. 93 f. 136). ¶ Kajetan, właściciel części Podlipiec, ożeniony z Julią Bemówną, pozostawił: Bolesława, inżyniera, żonatego z Albiną Matlachowską i Mieczysława, dziedziczącego na Podlipiu i Bereskiej Pasiece, którego, z Heleny Mierzyńskiej, zaślubionej 1874 r.: Juliusz, ur. 1875 r., Helena i Roman, ur. 1879 r. (Bork.). ¶ Maciej, podstoli lwowski 1744 r., umarł 1767 r. Konstanty, kapitan regimentu pieszego 1759 r. Helena Kłodnicka, Kazimierz i Antoni, rodzeństwo. Antoni, zmarły 1827 r., zaślubił 1796 r. Maryannę Koźmińską v. Kuźmińską z Ulicznego i z niej miał: Ludwika, żonatego 1831 r. z Maryanną Krynicką Juliannę, za Józefem Ortyńskim, Petronellę, Ewę. 1836 r. za Marcinem Sobolewskim i Maryannę, 1840 r. za Andrzejem Tołkaczem (A. Lwow. For. Nob.). ¶ Elżbieta Benigna, ksieni Benedyktynek we Lwowie 1801 r. Bazyli, żonaty 1805 roku z Katarzyną z Kakowskich, córką Jana i Teresy z Blumerów (Ibid.). Grzegorz, dziedziczący na Nowoszycach, posiadacz części Kuhajowa, umarł 1811 roku, pozostawiając, z Honoraty Żuławskiej: Faustyna, zaginionego bez wieści w wojsku austryjackiem, Annę, za Leonem Czerneckim, zmarłą 1817 r. i Elżbietę, 1821 r. za Karolem Drużbackim (Ibid.). ¶ Inny Grzegorz. z Katarzyny Bętkowskiej, pozostawił: Anastazyę Michałowę Borysławską, zmarłą 1824 r., Teodora, Jana i Aleksandra. Ten ostatni, zmarły 1822 r., z Anny z Chlibkiewiczów, pozostawił: Dymitra, Michała, ur. 1811 r., Maryannę Jaworską, Katarzynę, 1824 r. za Onufrym Mikowiczem Jaworskim, Magdalenę 1827 r. za Janem Topolnickim i Rozalię. 1844 r. za Jaworskim. Jan, brat Aleksandra, zmarły 1824 r., z Maryanny Jaworskiej, 2-o v. Grzegorzowej Popielowej, pozostawił: Łukasza i Anastazyę, 1844 r. za Piotrem Popielem (Ibid.). ¶ Inny Jan, zmarły 1817 r. w Wysocku wyższym, pozostawił, z Maryanny Komarnickiej: Ignacego, Michała w ułanach austryjackich, Grzegorza, Maryannę, 1821 r. za Bonifacym Wysoczańskim, Annę, Katarzynę i Justynę (Ibid.). Paweł; zmarły we Lwowie 1823 r., żonaty z Apolonią Kuncewiczówną, pozostawił: Wojciecha, Kazimierza, Józefę i Magdalenę (Ibid.). ¶ Legitymowali się ze szlachectwa w Galicyi niżej wymienieni Kruszelniccy: ¶ Z przydomkiem Czulewicz: Stefan. Jakób i Bazyli, synowie Grzegorza i Maryanny Hołyńskiej, wnukowie Bazylego i Maryanny Podhorodeckiej, prawnukowie Eliasza i Fenny z Korczyńskich, praprawnukowie Łukasza i N. Podhorodeckiej. Stefan miał, z Katarzyny Jaworskiej, syna Stefana. Jakóba synami byli: Piotr, Jakób i Benedykt; a po Bazylim, z Maryanny Charzewskiej, pozostali: Andrzej, Teodor, Jakób, Mikołaj i Jan, który, z Maryi Bilińskiej, miał Michała, 1832 r. (Gr. Tremb. z 1782 r. i A. Wydz. Stan. Galic. z 1832 r.). ¶ Jan, syn Pawła i Anny Salewiczównej Kruszelnickiej, z Anny Jędrzejowskiej, miał: Bazylego, dziedzica na Bratkowicach i Grzegorza. Ten ostatni, żonaty z Heleną Bereźnicką, miał Michała, Józefa i Jana, wylegitymowanych ze szlachectwa w Wydziale Stanów galicyjskich 1809 r. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] ¶ Jan, Andrzej i Grzegorz, bracia rodzeni, Jan. Grzegorz, Jacek i Eliasz, bracia rodzeni i Teodor, Bazyli, Grzegorz, Stefan i Jan, także bracia rodzeni, a między sobą stryjeczni, wylegitymowani ze szlachectwa w grodzie lwowskim, 1782 r. Z nich Bazyli miał synów: Stefana, Eustachego i Aleksego, 1840 r. ¶ Andrzej, syn Hrehorego i Maryanny Saliczównej Kruszelnickiej, z Maryanny Makarowiczównej Hołyńskiej, pozostawił: Jana, którego wnukowie: Jan i Ludwik 1841 r., Mikołaja, Aleksandra i Antoniego, którego wnukowie, z dwóch synów, Józef i Jan 1837 roku, a Jan i Onufry 1841 roku, wylegitymowani ze szlachectwa. ¶ Z przydomkiem Fryzowicz: [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Michał, Andrzej, Jan i drugi Andrzej, bracia rodzeni, wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r., w grodzie lwowskim. ¶ Z przydomkiem Lepiszewicz: Grzegorz, Paweł i Jan, synowie Andrzeja i Zofii Hołyńskiej, jako też Jakób i Szymon, synowie N., a wszyscy wnukowie Andrzeja i Anny z Witwickich, wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r., w ziemstwie lwowskiem, a Teodor, syn Stanisława i Anny z Jaworskich, wnuk tegoż Andrzeja, ale z Maryanny Hołyńskiej, w grodzie trembowelskim tegoż roku. ¶ Z przydomkiem Łazarewicz: Jan, Antoni, Stefan i Grzegorz, w grodzie lwowskim 1782 roku, zaś Grzegorz, Józef i Stefan, synowie Andrzeja i Eudoksyi z Sopowskich, wnukowie Jana i Zuzanny z Michalewskich, jako też Jan i Andrzej, synowie Grzegorza i Heleny z Jachowiczów, wnukowie Jana i także Heleny Jachowiczównej Hołyńskiej, prawnukowie Macieja i Konstancyi z Rakackich, w ziemstwie lwowskiem, także 1782 r. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Stefan i Mikołaj, bracia rodzeni, Stefan i Teodor, także bracia rodzeni, a między sobą stryjeczni, w grodzie lwowskim, 1782 roku. ¶ Jan, syn jednego z tych Stefanów i synowie jego: Józef i Paweł, legitymowali się ze szlachectwa 1841 r., w Wydziale Stanów galicyjskich. ¶ Z przydomkiem Procewicz: Grzegorz, Stanisław, Teodor, Jan i Dymitr, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r., w sądzie grodzkim lwowskim, a potomkowi jednego z nich, Stanisławowi, cesarz Franciszek I-szy przyznał staropolskie szlachectwo 1824 r. ¶ Z przydomkiem Sławnikowicz: Bazyli, syn Jana i Maryanny Winnickiej, wnuk Jana i także Maryanny Winnickiej, legitymował się ze szlachectwa w grodzie przemyskim, a Bazyli i Mikołaj, synowie Jerzego i Anny Czulewiczównej Kruszelnickiej, jako też Paweł Stanisław z synem Teodorem i Jan z synami: Bazylim Eliaszem, Janem i Mikołajem, synowie Jana i Fenny z Czulewiczów Kruszelnickich, a wszyscy czterej wnukowie Piotra i Maryanny Czerkawskiej, a także Jan, syn Aleksandra i Anastazyi Korczyńskiej, wnuk Andrzeja i Maryanny z Kruszelnickich, w grodzie trembowelskim 1782 r., zaś Jerzy; syn powyższego Jana i Maryi z Krasickich, w Wydziale Stanów galicyjskich 1805 r. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] ¶ Stefan, Maciej, Szymon i Grzegorz, bracia rodzeni i drugi Stefan, bracia stryjeczni Stefana, Michała, Jacka i Teodora, synów Jana i Teresy Parascewii z Liskowiczów Jaworskich, wszyscy zaś wnukowie Jana i Maryanny z Czulewiczów Kruszelnickich, w ziemstwie lwowskiem 1782 r., a Andrzej, syn powyższego Teodora i Anastazyi z Procewiczów Kruszelnickich, 1828 r.; Jan, syn Tomasza, z Teresy Jaworskiej, Piotr, syn Pawła, z Katarzyny Korczyńskiej, jako też Kazimierz i Benedykt, synowie Jakóba, także z Katarzyny Korczyńskiej, wszyscy wnukowie Piotra i Eleonory z Kłodnickich, a prawnukowie Hrehorego i Maryanny z Janickich, 1832 r.; niemniej Teodor, Jan i Mateusz, 1833 r. w Wydziale Stanów galicyjskich; w końcu Mikołaj i Grzegorz, w grodzie lwowskim, 1783 r., a Jan, syn Grzegorza, w Wydziale Stanów galicyjskich 1841 r. ¶ Z przydomkiem Surulewicz: [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Jakób, Szymon i Andrzej, bracia rodzeni; [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Teodor, Jan, Piotr i Jakób, także bracia rodzeni, a między sobą stryjeczni, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r., w grodzie lwowskim, a Teodor, dziedziczący na części Kurdwanówki, syn Stefana i Anny Kryczkowskiej, a wnuk powyższego Szymona, 1844 r. w Wydziale Stanów galicyjskich. ¶ Z przydomkiem Zieniewicz: Aleksander, syn Bazylego i Katarzyny Toporowskiej, wnuk Macieja i Maryanny Tustanowskiej, prawnuk Ihnata, w ziemstwie przemyskiem, 1782 r.; trzech Janów, między sobą braci stryjecznych, w grodzie lwowskim, 1782 r.; Teodor, Mikołaj, Maciej, Paweł i Jan, synowie Bazylego i Anastazyi Jaworskiej, wnukowie Grzegorza i Heleny Hołyńskiej, prawnukowie Jana i Anastazyi Kruszelnickiej, w grodzie trembowelskim 1782 r.; Konstanty, Jan i Andrzej z synem Symeonem, z Anastazyi Kulczyckiej urodzonym, synowie Jana i Anny Jaworskiej, 1831 r. w Wydziale Stanów galicyjskich. ¶ Bez przydomku zaś legitymowali się ze szlachectwa: Józef, syn Andrzeja i Agnieszki Barskiej, wnuk Bazylego i Anastazyi z Korczyńskich, w grodzie trembowelskim, 1782 r.; Michał, syn Jana i Franciszki Chmielowskiej, wnuk Piotra, prawnuk Symeona. w grodzie halickim, 1782 r., a Antoni, o którym wyżej, syn Józefa i Magdaleny z Kryńskich, wnuk Wojciecha i Konstancyi Sumiatkowskiej, prawnuk Jana i Zofii, w ziemstwie lwowskiem, 1782 r. (M. D. Wąs.). ¶ Teodor zaślubił 1818 r. w Salówce Maryannę Raciborzyńską, wdowę po Józefie Zakrzewskim. Andrzej, ze zmarłej 1811 r. Rozalii Rutkowskiej, pozostawił: Agnieszkę, ur. 1785 r., Katarzynę, ur. 1791 r. i Annę, ur. 1788 r., zaślubioną Janowi Fryczyńskiemu. Maryanna, zaślubiła 1801 r. Michała Ciszewskiego. Marcyanna, córka Andrzeja i Teresy, wyszła 1798 r. za Józefa Hankiewicza. Katarzyna, zaślubiona 1709 r. Michałowi Lisowskiemu, a Jan ożenił się 1710 r. z Franciszką Chmielowską (metr. w Czortkowie). ¶ Bartłomiej, zaślubił 1740 r. Zofię Pągowską, wdowę z Chomiakówki. Jerzy v. Grzegorz, ur. 1766 r., zaślubił w Nagórzance 1789 r., zmarłą 1836 roku, Domicellę Korczyńską i z niej miał: ¶a) Eliasza, ur. 1806 r., ożenionego 1-o v. 1834 r. w Salówce z Franciszką z Haczyńskich, wdową Szczeburzyńską, zmarłą 1853 r., 2-o v. 1856 r. z Maryą Duczymińską, wdową Szczurowską, pozostawił córkę Rozalię, ur. 1837 r., zaślubioną 1856 r. Michałowi Mećek. ¶b) Aleksandra, ur. 1813 r., ożenionego w Salówce 1843 r. z Maryanną Ziobrowską, z której pozostawił: Rozalię, ur. 1844 r., Franciszkę, ur. 1845 r., Karolinę, ur. 1847 r. i Annę, ur. 1850 r. ¶ Marya, córka Jakóba v. Jacka, żona Wojciecha Fedorowicza z Zabłotówki. zmarła 1830 r. Anna, córka Ignacego i Maryi Olsawickiej. żona Antoniego Cielińskiego, w Salówce 1830 r. Joanna, córka Mikołaja i Tekli z Hołyńskich, żona Ignacego Zaleskiego, w Nagórzance 1848 r. Anastazya, za Janem Karpińskim, w Salówce 1812 roku. Marya za Franciszkiem Grabowskim, zmarłym 1845 roku w Salówce. ¶ Jerzy z Jagielnicy, ur. 1776 r., zmarły 1818 r., zaślubił w Białobożnicy Franciszkę Wojciechowską. Anna, córka Jana, żona Kazimierza Wysockiego, 1801 roku w Nagórzance. Józef, syn Ignacego i Justyny Bojanowskiej, zaślubił w Nagórzance 1832 r. Katarzynę Ziobrowską, zmarłą 1859 r., z której pozostawił: Maryę, ur. 1849 r. i Jana, ożenionego 1862 r. z Katarzyną Szuszko (metryka w Jagielnicy). ¶ Ambroży Łazarewicz Kruszelnicki, ur. 1841 r., zmarły 1903 r., grec.-kat. proboszcz w Biały obok Tarnopola, pozostawił córkę Salomeę, znakomitą śpiewaczkę. Brat jego stryjeczny Jan, ur. 1830 r., zmarły 1902 r., gr.-kat. proboszcz w Jagielnicy Starej, z zaślubionej 1853 r. Franciszki N., miał synów: księdza Maryana, proboszcza w Jagielnicy Starej; Józefa, dyrektora kasy oszczędności w Tłumaczu i trzy córki: Janowę Hordziejewską, żonę gr.-kat. proboszcza w Szmańkowcach, Aleksandrowę Małanińską, żonę gr.-kat. proboszcza w Pauszówce i Porfirowę Jaremowiczowę, żonę notaryusza w Podhajcach (M. Zawadz.). ¶ Pierwszą żoną Jana Światopełka Zawadzkiego, była Anna Kruszelnicka, zmarła przed 1757 r. (Gr. Hal. 498 f. 58).


Rodowód

12.535.1
Władysław Jagiełło nadał 1395 r. Kruszelnicę, prawem lennem, Iwanowi
12.535.2
Damianowi. Przywilej ten potwierdził ich potomkom Zygmunt August 1556 r.
12.535.3
¶ Piotr z Kruszelnicy 1427 r. (Not. Zamoyskiego).
12.535.4
Mila z Kruszelnicy ma sprawę w Przemyślu 1445 r.
12.535.5
Tatyanną z Krynicy.
12.535.6
Wdowa po Prokopie,
12.535.7 & 6
Tatyanna, ustąpiła oprawy swej na Kruszelnicy, za spłatą 30 grzywien
12.535.8
Hryćkowi, 1462 roku.
12.535.9
Hryćko za żoną dostał część Skoli i Tuchli, a 1481 roku wziął w zastaw część Krynicy.
12.535.10
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
12.535.11
Bracia, Fedko
12.535.12
Iwan, czyli Iwaszko,
12.535.13 = 12
Kruszelniccy mają w latach 1491-1494 sprawy w Przemyślu
12.535.14
Łukasz 1501 r.,
12.535.15
Steczko 1505 r. tamże (AGZ. XII, XVII i XVIII).
12.535.16
¶ W 1497 r. nadał król Auktowi z Paniowa, staroście żydaczowskiemu, dobra
12.535.17
Iwaszka z Kruszelnicy, za niestawienie się na wojnę (Wierzb. II. 1093).
12.535.18
Piotr Kruszelnicki, wspólnie
12.535.19 & 18
z żoną, Heleną,
12.535.20 = 18
procesuje 1523 roku wyżej
12.535.21
wymienionego Zbożnego z Paniowa (AGZ. X. 344, 345, 346, 377 i 378).
12.535.22 = 18
Tenże Piotr Kruszelnicki, dziedzic Kruszelnicy, Skoli i Tuchli 1508 r. (Paw.), wraz z Hoszowskim i Korczyńskim, procesuje 1527 r. Jerzego z Paniowa, starostę żydaczowskiego, o zajęcie im z lasów 600 świń (St. P. Pr. Pom. VI. 361).
12.535.23
¶ Wolfowicz, mieszczanin lwowski, procesuje 1574 r. sukcesorów
12.535.24
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
12.535.25
Jana Kruszelnickiego z Dussanów, o wzięte przez niego sukno, wartości 21 flor. i 24 gr., mianowicie:
12.535.26
Anastazyę,
12.535.27 & 26
żonę Macieja Siemiginowskiego,
12.535.28
synów Maruchny,
12.535.29 & 28
żony Jacka Sieniginowskiego
12.535.30
i syna Nieradki,
12.535.31 & 30
żony Mikołaja Borssowskiego,
12.535.32 = 25
siostrę i siostrzeńców tegoż Jana (AGZ. X. 1774).
12.535.33
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
12.535.34
¶ Na Kruszelnicy, Skoli i Tuchli, dziedziczyli 1589 r. Issaja;
12.535.35
Ignat Wołk,
12.535.36
Iwan Hołowka
12.535.37
i bratanek ich Hryćko Popowięta;
12.535.38
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
12.535.39
Jerzy,
12.535.40
Jan.
12.535.41
Tomasz
12.535.42
Piotr, bracia;
12.535.43
Iwaszko
12.535.44
Wasilko Iljaszowięta;
12.535.45
Łazarz Wassiowicz
12.535.46
Fedko Błyszczyc.
12.535.47
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
12.535.48
Jednocześnie Jerzy,
12.535.49
Jan,
12.535.50
Tomasz
12.535.51
Piotr, dziedziczyli na Korczynie (Paw.).
12.535.52
Jerzy,
12.535.53
Piotr
12.535.54
Marcin,
12.535.55
synowie Tomasza, 1598 r. (Wyr. Lub. 77 f. 559).
12.535.56
¶ Andrzej,
12.535.57
syn Jerzego, za zgodą
12.535.58 & 57
matki swej, Elżbiety z Kłodnickich,
12.535.59 = 56
zastawił część Hrehorowa Rosnowskiemu, a ten odstąpił to prawo 1617 r. Daniłowiczowi (Gr. Lwows. 216 f. 573).
12.535.60 & 61
¶ Teodora Słupiczanka,
12.535.61
wdowa po Aleksandrze Kruszelnickim
12.535.62
i dzieci ich: Andrzej,
12.535.63
Augustyn,
12.535.64
Stanisław,
12.535.65
Jan,
12.535.66
Franciszek,
12.535.67
Ludwik,
12.535.68
Wawrzyniec,
12.535.69
Aleksandra,
12.535.70
Helena
12.535.71
Maryna, pozwani 1637 r. przez Wiśniowieckich, o ograbienie poddanych ich Nossowieckich.
12.535.72 = 64
Z nich Stanisław,
12.535.73 & 72
żonaty z Maryanną Pasławską,
12.535.74
pozostawił córkę Zuzannę,
12.535.75 & 74
żonę Mikołaja Krasnosielskiego,
12.535.76
której wnuk, Jan Łucki, spadłe na niego po niej wsie Nosowce, Michałówkę, Kunkę i Wasylówkę, sprzedał 1746 roku Bogdanowi Mikołajowi Ostrowskiemu (Bracł. IX f. 262 i Woł. XIII A f. 118)
12.535.77
Marcin zawarł 1634 r. układ z Kalinowskim (Zs. Kam. Pod.).
12.535.78
¶ Krzysztof, pisarz grodzki włodzimierski 1643 r.
12.535.79
¶ Aleksander, chorąży czerniechowski 1660 r., rotmistrz królewski, zmarły 1665 r.,
12.535.80 & 79
Zofii Orchowskiej,
12.535.81
pozostawił: Andrzeja,
12.535.82
Marcina Jana
12.535.83
Eufrozynę, których pozwali 1680 r. Molscy, o zastawę części Kruszelnicy (Zap. Lub. 50 f. 370 i Gr. Przem. z 1680 r.).
12.535.84 = 83
¶ Eufrozyna
12.535.85 & 84
była za Adamem Jordanem, podkoniuszym koronnym,
12.535.86
których syn, Józef Spytek, sprzedał 1724 r. część swoją Kruszelnicy,
12.535.87 = 127
Krzysztofowi Kruszelnickiemu, podczaszemu żydaczowskiemu (Gr. Lwows.).
12.535.88
¶ Jan oblatował 1680 r. przywilej królewski, na część wójtostwa w Gwoźdzcu (Gr. Przem. 714 f. 532).
12.535.89
Jan,
12.535.90
Teodor,
12.535.91
Stanisław,
12.535.92
Grzegorz i drugi
12.535.93
Jan, podpisali, z ziemią przemyską, elekcyę króla Michała.
12.535.94
Stanisław
12.535.95
Jan,
12.535.96
synowie Pawła
12.535.97 & 96
Barbary Strzemęskiej, 1664 r. w Lublinie (Zap. Lub. 48 f. 658).
12.535.98
Jan,
12.535.99
syn Krzysztofa
12.535.100 & 99
Katarzyny Owadowskiej, 1678 r. w Lublinie (Ibid. 57 f. 154).
12.535.101
Jan
12.535.102 & 101
i żona jego Zofia,
12.535.103 = 101
otrzymali 1678 r. od króla trzy łąki i ćwierć pola w Wierzblanach, w starostwie jaworowskiem.
12.535.104 = 478
W 1752 r. posiadali te łąki i pola w Wierzblanach Józef
12.535.105 & 104
Magdalena z Kryńskich
12.535.106 = 104
Kruszelniccy,
12.535.107 = 105
a około 1769 r.
12.535.108
Stanisław (Kancl. 47 II f. 154; AGZ. X. 5627 i 7172).
12.535.109 = 104
Córką Józefa
12.535.110 = 105
Magdaleny, była
12.535.111
Katarzyna
12.535.112 & 111
Tadeuszowa Kamińska
12.535.113 = 111
1785 r.,
12.535.114
a synem Antoni, zmarły 1795 r.,
12.535.115 & 114
żonaty z Magdaleną Duniecką,
12.535.116 & 115
2-o v. żoną Stanisława Mięty Mikołajewicza, z której:
12.535.117
Maryanna,
12.535.118
Ignacy
12.535.119
Michał (A. Lwows. For. Nob.).
12.535.120
¶ Niegdy Jan,
12.535.121 & 120
Joanny Dobrzyńskiej,
12.535.122
pozostawił: Krzysztofa,
12.535.123
Jarosza
12.535.124
Konstancyę 1701 r. (Bracł. XIV f. 904).
12.535.125 = 124
Konstancya, 1717 r.
12.535.126 & 125
rozwiedziona z Michałem Kałusowskim (Czerniech. f. 460).
12.535.127 = 122
Krzysztof, stolnik czerniechowski 1717 r., podczaszy żydaczowski 1722 r., podstoli lwowski 1737 r., w końcu sędzia ziemski lwowski 1744 r., dziedzic Dubia, zapisał 1743 r. na tym majątku 7,000 flor. dla łacińskiego seminaryum, a 2,000 flor. Karmelitankom we Lwowie (Gal. Tab. Fund. 99 f. 277).
12.535.128
W 1727 r. pozwał Potocki, wojewoda kijowski, jego, Sołtyków i sukcesorów Dobrzyńskich, o wykazanie praw swoich do dóbr Koniuszek, Berlina, Bołdur i Bielawiec (Woł. XII f. 36).
12.535.129 & 127
Maryanny Humieckiej,
12.535.130
córka jego Joanna.
12.535.131 & 130
1737 r. za Kazimierzem Maciejem Spendowskim, skarbnikiem owruckim,
12.535.132
a syn Jan, podstoli lwowski 1767 r., a podczaszy 1772 r., fundował 1777 r. cerkiew w Dubiu (Gal. Tab. Fund. 81 f. 166). Umarł 1783 r., pozostawiwszy, z
12.535.133 & 132
Joanny Szeptyckiej,
12.535.134 & 133
1-o v. Michałowej Rohozińskiej,
12.535.135 & 133
a 3-o v. Janowej Tomaszewskiej,
12.535.136
Teklę Maryannę,
12.535.137 & 136
1-o v. Wolańską,
12.535.138 & 136
2-o v. Aleksandrowiczową,
12.535.139
Annę Kunegundę
12.535.140 & 139
za Dionizym Dubieckim
12.535.141
i syna Ignacego, dziedzica Dubia, zmarłego 1823 roku, wylegitymowanego ze szlachectwa 1809 r., w Wydziale Stanów galicyjskich,
12.535.142 & 141
żonatego z Karoliną Siemiginowską, z której:
12.535.143
Leon
12.535.144
Jan, polegli pod Boremlem 1831 r.,
12.535.145
Seweryn,
12.535.146
Kajetan,
12.535.147
Apolonia
12.535.148
Olimpia (Ibid. Rel. Nov. 121 f. 364; Instr. 93 f. 136).
12.535.149 = 146
¶ Kajetan, właściciel części Podlipiec,
12.535.150 & 149
ożeniony z Julią Bemówną,
12.535.151
pozostawił: Bolesława, inżyniera,
12.535.152 & 151
żonatego z Albiną Matlachowską
12.535.153
Mieczysława, dziedziczącego na Podlipiu i Bereskiej Pasiece,
12.535.154 & 153
którego, z Heleny Mierzyńskiej, zaślubionej 1874 r.:
12.535.155
Juliusz, ur. 1875 r.,
12.535.156
Helena
12.535.157
Roman, ur. 1879 r. (Bork.).
12.535.158
¶ Maciej, podstoli lwowski 1744 r., umarł 1767 r.
12.535.159
Konstanty, kapitan regimentu pieszego 1759 r.
12.535.160
Helena
12.535.161 & 160
Kłodnicka,
12.535.162
Kazimierz
12.535.163
Antoni, rodzeństwo.
12.535.164 = 163
Antoni, zmarły 1827 r.,
12.535.165 & 164
zaślubił 1796 r. Maryannę Koźmińską v. Kuźmińską z Ulicznego i z niej miał:
12.535.166
Ludwika,
12.535.167 & 166
żonatego 1831 r. z Maryanną Krynicką
12.535.168
Juliannę,
12.535.169 & 168
za Józefem Ortyńskim,
12.535.170
Petronellę,
12.535.171
Ewę.
12.535.172 & 171
1836 r. za Marcinem Sobolewskim
12.535.173
Maryannę, 1840 r.
12.535.174 & 173
za Andrzejem Tołkaczem (A. Lwow. For. Nob.).
12.535.175
¶ Elżbieta Benigna, ksieni Benedyktynek we Lwowie 1801 r.
12.535.176
Bazyli,
12.535.177 & 176
żonaty 1805 roku z Katarzyną z Kakowskich,
12.535.178
córką Jana
12.535.179 & 178
Teresy z Blumerów (Ibid.).
12.535.180
Grzegorz, dziedziczący na Nowoszycach, posiadacz części Kuhajowa, umarł 1811 roku,
12.535.181 & 180
pozostawiając, z Honoraty Żuławskiej:
12.535.182
Faustyna, zaginionego bez wieści w wojsku austryjackiem,
12.535.183
Annę,
12.535.184 & 183
za Leonem Czerneckim,
12.535.185 = 183
zmarłą 1817 r.
12.535.186
Elżbietę, 1821 r.
12.535.187 & 186
za Karolem Drużbackim (Ibid.).
12.535.188
¶ Inny Grzegorz.
12.535.189 & 188
Katarzyny Bętkowskiej,
12.535.190
pozostawił: Anastazyę
12.535.191 & 190
Michałowę Borysławską,
12.535.192 = 190
zmarłą 1824 r.,
12.535.193
Teodora,
12.535.194
Jana
12.535.195
Aleksandra. Ten ostatni, zmarły 1822 r., z
12.535.196 & 195
Anny z Chlibkiewiczów,
12.535.197
pozostawił: Dymitra,
12.535.198
Michała, ur. 1811 r.,
12.535.199
Maryannę
12.535.200 & 199
Jaworską,
12.535.201
Katarzynę, 1824 r.
12.535.202 & 201
za Onufrym Mikowiczem Jaworskim,
12.535.203
Magdalenę 1827 r.
12.535.204 & 203
za Janem Topolnickim
12.535.205
Rozalię.
12.535.206 & 205
1844 r. za Jaworskim.
12.535.207 = 194
Jan,
12.535.208 = 195
brat Aleksandra,
12.535.209 = 207
zmarły 1824 r.,
12.535.210 & 208
Maryanny Jaworskiej,
12.535.211 & 210
2-o v. Grzegorzowej Popielowej,
12.535.212
pozostawił: Łukasza
12.535.213
Anastazyę, 1844 r.
12.535.214 & 213
za Piotrem Popielem (Ibid.).
12.535.215
¶ Inny Jan, zmarły 1817 r. w Wysocku wyższym, pozostawił,
12.535.216 & 215
Maryanny Komarnickiej:
12.535.217
Ignacego,
12.535.218
Michała w ułanach austryjackich,
12.535.219
Grzegorza,
12.535.220
Maryannę, 1821 r.
12.535.221 & 220
za Bonifacym Wysoczańskim,
12.535.222
Annę,
12.535.223
Katarzynę
12.535.224
Justynę (Ibid.).
12.535.225
Paweł; zmarły we Lwowie 1823 r.,
12.535.226 & 225
żonaty z Apolonią Kuncewiczówną,
12.535.227
pozostawił: Wojciecha,
12.535.228
Kazimierza,
12.535.229
Józefę
12.535.230
Magdalenę (Ibid.).
12.535.231 = 232
¶ Legitymowali się ze szlachectwa w Galicyi niżej wymienieni Kruszelniccy:
12.535.232 = 233
¶ Z przydomkiem Czulewicz:
12.535.233
Stefan.
12.535.234
Jakób
12.535.235
Bazyli,
12.535.236
synowie Grzegorza
12.535.237 & 236
Maryanny Hołyńskiej,
12.535.238
wnukowie Bazylego
12.535.239 & 238
Maryanny Podhorodeckiej,
12.535.240
prawnukowie Eliasza
12.535.241 & 240
Fenny z Korczyńskich,
12.535.242
praprawnukowie Łukasza
12.535.243 & 242
N. Podhorodeckiej.
12.535.244 = 233
Stefan miał,
12.535.245 & 244
Katarzyny Jaworskiej,
12.535.246
syna Stefana.
12.535.247 = 234
Jakóba
12.535.248
synami byli: Piotr,
12.535.249
Jakób
12.535.250
Benedykt; a po
12.535.251 = 235
Bazylim,
12.535.252 & 251
Maryanny Charzewskiej, pozostali:
12.535.253
Andrzej,
12.535.254
Teodor,
12.535.255
Jakób,
12.535.256
Mikołaj
12.535.257
Jan, który,
12.535.258 & 257
Maryi Bilińskiej, miał
12.535.259
Michała, 1832 r. (Gr. Tremb. z 1782 r. i A. Wydz. Stan. Galic. z 1832 r.).
12.535.260
¶ Jan,
12.535.261
syn Pawła
12.535.262 & 261
Anny Salewiczównej Kruszelnickiej,
12.535.263 & 260
Anny Jędrzejowskiej, miał:
12.535.264
Bazylego, dziedzica na Bratkowicach
12.535.265
Grzegorza.
12.535.266 & 265
Ten ostatni, żonaty z Heleną Bereźnicką, miał
12.535.267
Michała,
12.535.268
Józefa
12.535.269
Jana, wylegitymowanych ze szlachectwa w Wydziale Stanów galicyjskich 1809 r.
12.535.270
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
12.535.271
¶ Jan,
12.535.272
Andrzej
12.535.273
Grzegorz,
12.535.274
bracia rodzeni, Jan.
12.535.275
Grzegorz,
12.535.276
Jacek
12.535.277
Eliasz, bracia rodzeni
12.535.278
Teodor,
12.535.279
Bazyli,
12.535.280
Grzegorz,
12.535.281
Stefan
12.535.282
Jan, także bracia rodzeni, a między sobą stryjeczni, wylegitymowani ze szlachectwa w grodzie lwowskim, 1782 r.
12.535.283
Z nich Bazyli
12.535.284
miał synów: Stefana,
12.535.285
Eustachego
12.535.286
Aleksego, 1840 r.
12.535.287
¶ Andrzej,
12.535.288
syn Hrehorego
12.535.289 & 288
Maryanny Saliczównej Kruszelnickiej,
12.535.290 & 287
Maryanny Makarowiczównej Hołyńskiej,
12.535.291
pozostawił: Jana,
12.535.292
którego wnukowie: Jan
12.535.293
Ludwik 1841 r.,
12.535.294
Mikołaja,
12.535.295
Aleksandra
12.535.296
Antoniego, którego wnukowie,
12.535.297
z dwóch synów, Józef
12.535.298
Jan 1837 roku,
12.535.299
Jan
12.535.300
Onufry 1841 roku, wylegitymowani ze szlachectwa.
12.535.301 = 303
¶ Z przydomkiem Fryzowicz:
12.535.302
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
12.535.303
Michał,
12.535.304
Andrzej,
12.535.305
Jan i drugi
12.535.306 = 304
Andrzej, bracia rodzeni, wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r., w grodzie lwowskim.
12.535.307 = 308
¶ Z przydomkiem Lepiszewicz:
12.535.308
Grzegorz,
12.535.309
Paweł
12.535.310
Jan,
12.535.311
synowie Andrzeja
12.535.312 & 311
Zofii Hołyńskiej, jako też
12.535.313
Jakób
12.535.314
Szymon,
12.535.315
synowie N.,
12.535.316 = 322
a wszyscy wnukowie Andrzeja
12.535.317 & 316
Anny z Witwickich,
12.535.318 = 314
wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r., w ziemstwie lwowskiem,
12.535.319
Teodor,
12.535.320
syn Stanisława
12.535.321 & 320
Anny z Jaworskich,
12.535.322 = 287
wnuk tegoż Andrzeja, ale
12.535.323 = 290
Maryanny Hołyńskiej, w grodzie trembowelskim tegoż roku.
12.535.324 = 325
¶ Z przydomkiem Łazarewicz:
12.535.325
Jan,
12.535.326
Antoni,
12.535.327
Stefan
12.535.328
Grzegorz, w grodzie lwowskim 1782 roku, zaś
12.535.329
Grzegorz,
12.535.330
Józef
12.535.331
Stefan,
12.535.332
synowie Andrzeja
12.535.333 & 332
Eudoksyi z Sopowskich,
12.535.334
wnukowie Jana
12.535.335 & 334
Zuzanny z Michalewskich, jako też
12.535.336
Jan
12.535.337
Andrzej,
12.535.338
synowie Grzegorza
12.535.339 & 338
Heleny z Jachowiczów,
12.535.340
wnukowie Jana i także
12.535.341 & 340
Heleny Jachowiczównej Hołyńskiej,
12.535.342
prawnukowie Macieja
12.535.343 & 342
Konstancyi z Rakackich, w ziemstwie lwowskiem, także 1782 r.
12.535.344
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
12.535.345
Stefan
12.535.346
Mikołaj,
12.535.347
bracia rodzeni, Stefan
12.535.348
Teodor, także bracia rodzeni, a między sobą stryjeczni, w grodzie lwowskim, 1782 roku.
12.535.349
¶ Jan,
12.535.350
syn jednego z tych Stefanów
12.535.351
i synowie jego: Józef
12.535.352
Paweł, legitymowali się ze szlachectwa 1841 r., w Wydziale Stanów galicyjskich.
12.535.353 = 354
¶ Z przydomkiem Procewicz:
12.535.354
Grzegorz,
12.535.355
Stanisław,
12.535.356
Teodor,
12.535.357
Jan
12.535.358
Dymitr, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r., w sądzie grodzkim lwowskim, a potomkowi jednego z nich,
12.535.359
Stanisławowi, cesarz Franciszek I-szy przyznał staropolskie szlachectwo 1824 r.
12.535.360 = 361
¶ Z przydomkiem Sławnikowicz:
12.535.361
Bazyli,
12.535.362
syn Jana
12.535.363 & 362
Maryanny Winnickiej,
12.535.364
wnuk Jana i także
12.535.365 & 364
Maryanny Winnickiej,
12.535.366 = 361
legitymował się ze szlachectwa w grodzie przemyskim,
12.535.367
Bazyli
12.535.368
Mikołaj,
12.535.369
synowie Jerzego
12.535.370 & 369
Anny Czulewiczównej Kruszelnickiej, jako też
12.535.371
Paweł Stanisław
12.535.372
z synem Teodorem
12.535.373
Jan
12.535.374
z synami: Bazylim Eliaszem,
12.535.375
Janem
12.535.376
Mikołajem,
12.535.377
synowie Jana
12.535.378 & 377
Fenny z Czulewiczów Kruszelnickich, a wszyscy czterej
12.535.379
wnukowie Piotra
12.535.380 & 379
Maryanny Czerkawskiej, a także
12.535.381
Jan,
12.535.382
syn Aleksandra
12.535.383 & 382
Anastazyi Korczyńskiej,
12.535.384
wnuk Andrzeja
12.535.385 & 384
Maryanny z Kruszelnickich, w grodzie trembowelskim 1782 r., zaś
12.535.386
Jerzy;
12.535.387
syn powyższego Jana
12.535.388 & 387
Maryi z Krasickich, w Wydziale Stanów galicyjskich 1805 r.
12.535.389
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
12.535.390
¶ Stefan,
12.535.391
Maciej,
12.535.392
Szymon
12.535.393
Grzegorz, bracia rodzeni i drugi
12.535.394
Stefan,
12.535.395
bracia stryjeczni Stefana,
12.535.396
Michała,
12.535.397
Jacka
12.535.398
Teodora,
12.535.399
synów Jana
12.535.400 & 399
Teresy Parascewii z Liskowiczów Jaworskich,
12.535.401
wszyscy zaś wnukowie Jana
12.535.402 & 401
Maryanny z Czulewiczów Kruszelnickich, w ziemstwie lwowskiem 1782 r.,
12.535.403
Andrzej,
12.535.404
syn powyższego Teodora
12.535.405 & 404
Anastazyi z Procewiczów Kruszelnickich, 1828 r.;
12.535.406
Jan,
12.535.407
syn Tomasza,
12.535.408 & 407
Teresy Jaworskiej,
12.535.409
Piotr,
12.535.410
syn Pawła,
12.535.411 & 410
Katarzyny Korczyńskiej, jako też
12.535.412
Kazimierz
12.535.413
Benedykt,
12.535.414
synowie Jakóba,
12.535.415 & 414
także z Katarzyny Korczyńskiej,
12.535.416
wszyscy wnukowie Piotra
12.535.417 & 416
Eleonory z Kłodnickich,
12.535.418
a prawnukowie Hrehorego
12.535.419 & 418
Maryanny z Janickich, 1832 r.; niemniej
12.535.420
Teodor,
12.535.421
Jan
12.535.422
Mateusz, 1833 r. w Wydziale Stanów galicyjskich; w końcu
12.535.423
Mikołaj
12.535.424
Grzegorz, w grodzie lwowskim, 1783 r.,
12.535.425
Jan,
12.535.426
syn Grzegorza, w Wydziale Stanów galicyjskich 1841 r.
12.535.427 = 429
¶ Z przydomkiem Surulewicz:
12.535.428
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
12.535.429
Jakób,
12.535.430
Szymon
12.535.431
Andrzej, bracia rodzeni;
12.535.432
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
12.535.433
Teodor,
12.535.434
Jan,
12.535.435
Piotr
12.535.436
Jakób, także bracia rodzeni, a między sobą stryjeczni, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r., w grodzie lwowskim,
12.535.437
Teodor, dziedziczący na części Kurdwanówki,
12.535.438
syn Stefana
12.535.439 & 438
Anny Kryczkowskiej,
12.535.440
a wnuk powyższego Szymona, 1844 r. w Wydziale Stanów galicyjskich.
12.535.441 = 442
¶ Z przydomkiem Zieniewicz:
12.535.442
Aleksander,
12.535.443
syn Bazylego
12.535.444 & 443
Katarzyny Toporowskiej,
12.535.445
wnuk Macieja
12.535.446 & 445
Maryanny Tustanowskiej,
12.535.447
prawnuk Ihnata, w ziemstwie przemyskiem, 1782 r.;
12.535.448
trzech Janów, między sobą braci stryjecznych, w grodzie lwowskim, 1782 r.;
12.535.449
Teodor,
12.535.450
Mikołaj,
12.535.451
Maciej,
12.535.452
Paweł
12.535.453
Jan,
12.535.454
synowie Bazylego
12.535.455 & 454
Anastazyi Jaworskiej,
12.535.456
wnukowie Grzegorza
12.535.457 & 456
Heleny Hołyńskiej,
12.535.458
prawnukowie Jana
12.535.459 & 458
Anastazyi Kruszelnickiej, w grodzie trembowelskim 1782 r.;
12.535.460
Konstanty,
12.535.461
Jan
12.535.462
Andrzej
12.535.463
z synem Symeonem,
12.535.464 & 462
Anastazyi Kulczyckiej urodzonym,
12.535.465
synowie Jana
12.535.466 & 465
Anny Jaworskiej, 1831 r. w Wydziale Stanów galicyjskich.
12.535.467
¶ Bez przydomku zaś legitymowali się ze szlachectwa: Józef,
12.535.468
syn Andrzeja
12.535.469 & 468
Agnieszki Barskiej,
12.535.470
wnuk Bazylego
12.535.471 & 470
Anastazyi z Korczyńskich, w grodzie trembowelskim, 1782 r.;
12.535.472
Michał,
12.535.473
syn Jana
12.535.474 & 473
Franciszki Chmielowskiej,
12.535.475
wnuk Piotra,
12.535.476
prawnuk Symeona.
12.535.477 = 114
w grodzie halickim, 1782 r., a Antoni, o którym wyżej,
12.535.478
syn Józefa
12.535.479 = 105
Magdaleny z Kryńskich,
12.535.480
wnuk Wojciecha
12.535.481 & 480
Konstancyi Sumiatkowskiej,
12.535.482
prawnuk Jana
12.535.483 & 482
Zofii, w ziemstwie lwowskiem, 1782 r. (M. D. Wąs.).
12.535.484
¶ Teodor zaślubił 1818 r. w Salówce
12.535.485 & 484
Maryannę Raciborzyńską,
12.535.486 & 485
wdowę po Józefie Zakrzewskim.
12.535.487
Andrzej, ze
12.535.488 & 487
zmarłej 1811 r. Rozalii Rutkowskiej,
12.535.489
pozostawił: Agnieszkę, ur. 1785 r.,
12.535.490
Katarzynę, ur. 1791 r.
12.535.491
Annę, ur. 1788 r.,
12.535.492 & 491
zaślubioną Janowi Fryczyńskiemu.
12.535.493
Maryanna,
12.535.494 & 493
zaślubiła 1801 r. Michała Ciszewskiego.
12.535.495
Marcyanna,
12.535.496
córka Andrzeja
12.535.497 & 496
Teresy,
12.535.498 & 497
wyszła 1798 r. za Józefa Hankiewicza.
12.535.499
Katarzyna,
12.535.500 & 499
zaślubiona 1709 r. Michałowi Lisowskiemu,
12.535.501 = 473
Jan
12.535.502 = 474
ożenił się 1710 r. z Franciszką Chmielowską (metr. w Czortkowie).
12.535.503
¶ Bartłomiej,
12.535.504 & 503
zaślubił 1740 r. Zofię Pągowską,
12.535.505 & 504
wdowę z Chomiakówki.
12.535.506
Jerzy v. Grzegorz, ur. 1766 r., zaślubił w Nagórzance 1789 r.,
12.535.507 & 506
zmarłą 1836 roku, Domicellę Korczyńską
12.535.508
i z niej miał: ¶a) Eliasza, ur. 1806 r., ożenionego 1-o v. 1834 r. w Salówce
12.535.509 & 508
Franciszką z Haczyńskich,
12.535.510 & 509
wdową Szczeburzyńską,
12.535.511 = 509
zmarłą 1853 r.,
12.535.512 & 508
2-o v. 1856 r. z Maryą Duczymińską,
12.535.513 & 512
wdową Szczurowską,
12.535.514
pozostawił córkę Rozalię, ur. 1837 r.,
12.535.515 & 514
zaślubioną 1856 r. Michałowi Mećek.
12.535.516
¶b) Aleksandra, ur. 1813 r., ożenionego w Salówce 1843 r.
12.535.517 & 516
Maryanną Ziobrowską, z której
12.535.518
pozostawił: Rozalię, ur. 1844 r.,
12.535.519
Franciszkę, ur. 1845 r.,
12.535.520
Karolinę, ur. 1847 r.
12.535.521
Annę, ur. 1850 r.
12.535.522
¶ Marya,
12.535.523
córka Jakóba v. Jacka,
12.535.524 & 522
żona Wojciecha Fedorowicza z Zabłotówki.
12.535.525
zmarła 1830 r. Anna,
12.535.526
córka Ignacego
12.535.527 & 526
Maryi Olsawickiej.
12.535.528 & 525
żona Antoniego Cielińskiego, w Salówce 1830 r.
12.535.529
Joanna,
12.535.530
córka Mikołaja
12.535.531 & 530
Tekli z Hołyńskich,
12.535.532 & 529
żona Ignacego Zaleskiego, w Nagórzance 1848 r.
12.535.533
Anastazya,
12.535.534 & 533
za Janem Karpińskim, w Salówce 1812 roku.
12.535.535
Marya
12.535.536 & 535
za Franciszkiem Grabowskim, zmarłym 1845 roku w Salówce.
12.535.537
¶ Jerzy z Jagielnicy, ur. 1776 r., zmarły 1818 r., zaślubił w Białobożnicy
12.535.538 & 537
Franciszkę Wojciechowską.
12.535.539
Anna,
12.535.540
córka Jana,
12.535.541 & 539
żona Kazimierza Wysockiego, 1801 roku w Nagórzance.
12.535.542
Józef,
12.535.543
syn Ignacego
12.535.544 & 543
Justyny Bojanowskiej, zaślubił w Nagórzance 1832 r.
12.535.545 & 542
Katarzynę Ziobrowską, zmarłą 1859 r., z której
12.535.546
pozostawił: Maryę, ur. 1849 r.
12.535.547
Jana,
12.535.548 & 547
ożenionego 1862 r. z Katarzyną Szuszko (metryka w Jagielnicy).
12.535.549
¶ Ambroży Łazarewicz Kruszelnicki, ur. 1841 r., zmarły 1903 r., grec.-kat. proboszcz w Biały obok Tarnopola,
12.535.550
pozostawił córkę Salomeę, znakomitą śpiewaczkę.
12.535.551
Brat jego stryjeczny Jan, ur. 1830 r., zmarły 1902 r., gr.-kat. proboszcz w Jagielnicy Starej,
12.535.552 & 551
z zaślubionej 1853 r. Franciszki N.,
12.535.553
miał synów: księdza Maryana, proboszcza w Jagielnicy Starej;
12.535.554
Józefa, dyrektora kasy oszczędności w Tłumaczu
12.535.555
i trzy córki:
12.535.556 & 555
Janowę Hordziejewską,
12.535.557 = 555
żonę
12.535.558 & 555
gr.-kat. proboszcza w Szmańkowcach,
12.535.559
12.535.560 & 559
Aleksandrowę Małanińską,
12.535.561 = 559
żonę
12.535.562 & 559
gr.-kat. proboszcza w Pauszówce
12.535.563
i
12.535.564 & 563
Porfirowę Jaremowiczowę,
12.535.565 = 563
żonę
12.535.566 & 563
notaryusza w Podhajcach (M. Zawadz.).
12.535.567 & 568
¶ Pierwszą żoną Jana Światopełka Zawadzkiego, była
12.535.568
Anna Kruszelnicka, zmarła przed 1757 r. (Gr. Hal. 498 f. 58).


Comments