РОДОВОДИ ШЛЯХТИ‎ > ‎I‎ > ‎

Ілінські

Rodzina:Iliński
Herb:Lis
Gniazdo:z Ilińska w województwie wołyńskiem
Wstęp: z których jedna linia otrzymała tytuł hrabiowski austryjacki 1779 r., przyznany w cesarstwie rosyjskiem, ze zmianą herbu (Ostr. 1087)

Pisali się: na Załużu,Bazyli Bogdanowicz Iliński, namiestnik zwiahelski księcia Ostrogskiego 1582 r., wziął w zastaw za 200 kóp groszy lit. Krywicze od Mokreńskiego (Op. Łuc. 2060 f. 9; Op. Żyt. 8 i Arch. I. Z. Ros. VI. 1). Umarł 5-go Marca 1588 r. w Romanowszczyznie, spisawszy testament, w którym wymienia żonę Annę Mokrzańską (v. Mokreńską) i dzieci: Domnę, Olgę i Iwana. Wdowa wyszła 2-o v. za Filona Raja 1594 r., a wtedy ks. Ostrogski broniąc dzieci Bazylego, kazał spisać całą fortunę. Domna wyszła za Mikołaja Gabryelowicza Swiackiego 1590 r., a Olga v. Aleksandra, za Ostafieja Krajewskiego. 

Jan, syn Bazylego, z żoną Dorotą Szczepanowską, pozwał 1632 r. Charlęskiego o szkody, a 1639 r. wziął w zastaw Żerów i Babienice od Łaszcza. Córce ich, Domicelli, zapisał 1640 r. mąż, Adam Radliński, 400 fl. Zmarła ona 1686 r. ¶ Aleksander, syn Jana, wojski czerniechowski 1659 r. i burgrabia łucki 1660 r., pozwał 1639 r. Jana Tworkowskiego o spadek po stryjecznym bracie, Janie Szawule Ilińskim, 1644 roku wpływa do sprawy spadkowej po Mokrzańskich, zasądza na infamię zabójców wuja, Jakóba Szczepanowskiego i podpisał wraz [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] z Piotrem (synem swoim pewno). z województwem czerniechowskiem, elekcyę króla Michała i Jana III-go. Ożeniony z Reginą Korczewską, oprócz syna Piotra Stanisława, miał jeszcze, Michała i Franciszka, którzy zginęli za Chmielniczyzny, oraz córki: Maryannę, za Eustachym Bakowieckim 1669 r., Petronellę, za Piotrem Damianem Ruszczycem 1686 r. (AGZ. X. 6390 z 1701 r.), Annę, za Krzysztofem Magnuszewiczem 1705 r. (Gr. Krzemieniec.) i Franciszkę. Ten sam może Aleksander, w młodym bardzo wieku, był pisarzem grodzkim żytomierskim 1629 roku (Op. Żyt. 9). ¶ Piotr Stanisław, wojski czerniechowski 1685 r., z Zofii Skarbkówny, pozostawił synów: Aleksandra i Kazimierza, oraz córkę Konstancyę. W 1692 r. po zwali oni Kurdwanowskich, o niedotrzymanie umowy zawartej z ich ojcem (Woł. IX f. 1265). Konstancya jest 1723 r. żoną Jana Szulborskiego, a bracia jej dziedziczą 1701 r. dobra po babce, Reginie z Korczewskich, na mocy jej testamentu. Aleksander, z Anny Kamińskiej, miał mieć dwóch synów: Józefa Kazimierza i Antoniego. ¶ Józef Kazimierz, wojski kijowski 1762 r., a podczaszy żytomierski 1776 r., podpisał z województwem, kijowskiem i wołyńskiem, elekcyę Stanisława Augusta. Żonaty 1-o v. z Zofią ze Śleszyńskich Wilamowską, 2-o v. z Heleną z Szuszczewiczów, pozostawił syna Heliodora, ożenionego z Anną z Żurowskich, z której synowie: Franciszek, Tadeusz i Ignacy. ¶ Franciszek, właściciel Chrabużnej, z Korduli Wiśniewskiej pozostawił trzech synów: z których Jan i Mikołaj zmarli bezpotomnie, a Ignacy, oficer b. wojsk polskich, żonaty-z Kamillą z Jastrzębskich, miał syna Dymitra, ur. 1850 r., właściciela Kostenic i Świnny, ożenionego z Ludwiką Burczak-Abramowiczówną, z której córka Marya i syn Włodzimierz, ur. 1881 r. (Żychl.). ¶ Tadeusz, zmarły 1824 r., z Karoliny Kołyszko, miał synów: Benedykta i Józefa, ożenionego z Anną Iwaszkiewiczówną, oraz córkę Waleryę, zaślubioną 1864 r. Augustowi Spira. ¶ Ignacy, właściciel Maniowiec, żonaty z Joanną Kornelowską, miał z niej synów: Heliodora i Kazimierza. Heliodor, właściciel Maniowiec, zmarły 1858 r., z hr. Honoraty Dunin-Borkowskiej, pozostawił synów: Heliodora, ur. 1856 r. i Czesława, ur. 1858 r. Ten ostatni, właściciel Maniowiec, zaślubił w Sławucie 1894 r. Klarę z Przesmyckich Jarząbkowskę. Kazimierz, z Jelskiej, pozostawił synów: Józefa i Kazimierza. ¶ Antoni, drugi syn Aleksandra, horodniczy winnicki 1772 r. i przełożony nad zamkami województwa bracławskiego, zmarły 1780 r. (Kancl. 61), pozostawił syna Franciszka Ksawerego, ożenionego z Chrzanowską, po którym syn Aleksander na Załużu, żonaty ze Szczawińską, miał sześciu synów: Antoniego, generała wojsk tureckich. Franciszka Ksawerego, Seweryna, ożenionego z Jadwigą Paczowską, Henryka, ożenionego z Kadłubiską, Cezarego i Aleksandra. Synowie Seweryna: Bronisław żonaty z Chrzanowską, Witold ożeniony z Anną Krukowską, z której: Aleksander, Władysław, Marya, Anna, i Tadeusz, żonaty z Heleną Malecką (Bork. i Żychl.). ¶ Kazimierz, drugi syn Piotra Stanisława, dziedzic Romanowa, towarzysz roty pancernej, otrzymał 1701 r. starostwo niżyńskie, a w 1722 r. został wojskim kijowskim. W 1723 r. był pułkownikiem wojsk koronnych (Bracł. XV f. 1523). Konstytucya z 1717 r. przyznała mu 231,156 flor., za utrzymanie fortecy i wojska w Białocerkwi; poseł kijowski 1722 r. W 1738 r. z żoną i czterema synami, dostał w dożywocie od księcia Sanguszki Listwin, za wyświadczone usługi w różnych sprawach. W 1741 r. nabył wspólnie z żoną Kurne, w województwie kijowskiem, od Skorupków (Kij. XI f. 467), a 1749 r. Czeremosznę i Smolany, za 90 000 fl. od Gostyńskiego. W 1745 r. otrzymał konsens królewski, na odstąpienie starostwa niżyńskiego synowi Janowi Benedyktowi, a protestował 1754 r. przeciw Trzeciakowi, o podstępne pozyskanie wójtostwa kijowskiego. Zmarł 1756 roku. Żonaty 1-o v. z Rozalią Klińską, zmarłą bezdzietnie 1729 r., a 2-o v. z Anną Suszczewiczówną, zostawił z niej synów: Jana Kajetana, Jana Benedykta, Michała i Stanisława Jana Nepomucena, oraz córkę Maryannę, wydaną po niedoszłym ślubie z Ignacym Podhodoreckim, 14-go Marca 1766 roku za Szymona Tarłę, starostę skalskiego, a 2-o v. za Franciszka Strzałkowskiego 1784 r. Był i piąty syn nieznany z imienia, który tak jak i Michał musiał umrzeć dzieckiem po 1738 r. ¶ Jan Benedykt został dworzaninem pokojowym królewskim 1758 r., a podkomorzym królewskim 1759 r. Ojciec odstąpił mu też starostwa niżyńskiego, które po jego śmierci zaszłej 1761 r., otrzymał Podhorodyński (Sig. 27 i 29). ¶ Stanisław Jan Nepomucen, ur. 14-go Maja 1744 r. (metr. w Zasławiu), jako starosta (czy to nie ma być starościc ??) niżyński, podpisał z województwem kijowskiem, obiór Stanisława Augusta. Właściciel Kurnego, z dworzanina pokojowego królewskiego, został cześnikiem owruckim 1768 r. W 1772 r. on i żona jego, Karolina z Giżyckich, 1-o v. Kiljanowa Wisłocka, otrzymali konsens królewski, na wykupienie z rąk Stempkowskich Cudynowiec i Kumanowiec, w województwie podolskiem, czego też dokonali za 200,000 fl. i 360 dukatów, a w 1774 r. otrzymali Łozowę, w tymże województwie (Kancl. 50 II f. 168 i 52 II f. 259). ¶ Jan Kajetan, najstarszy syn Kazimierza, ur. 17-go Lipca 1731 r. (metr. w Dubnie), dziedzic Romanowa, starosta żytomierski 1753 r. i poseł kijowski, podpisał elekcyę Stanisława Augusta. W 1784 roku kawaler orderu Św. Stanisława, a 1791 r. Orła Białego. W 1765 r. pozwany wraz z bratem Janem Nepomucenem przez Hańskich, o unieważnienie nabycia Kurnego (Kij. XIII f. 1613). W 1775 roku sprzedał Czeremosznę Pinińskiemu, a 1782 r. nabył Wczorajsze od Wesslów. W tymże roku udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie, w sądzie ziemskim lwowskim. Żonaty 1-o v. 1764 r. z Maryanną Józefą Wesslówną, wdową po Aksaku, staroście rawickim. 2-o v. z Katarzyną Bielską, córką Józefa, zmarłą 1790 r., a 3-o v. z Anną Jakobą Braconnier, zmarłą 1813 r. we Lwowie, z której była córka Apolonia Konstancya. Tej ostatniej i jej matce zapisał Jan Kajetan 72,000 fl. na Jeziernej. Apolonia wyszła za Michała Garapicha de Sichelburg, adwokata we Lwowie. ¶ Z pierwszej żony miał Jan Kajetan córki: Ludwikę, za Bartłomiejem Giżyckim, marszałkiem gubernialnym wołyńskim i Annę Maryę, żonę 1-o v. Franciszka Zabierzowskiego, szambelana Stanisława Augusta 1786 r., zmarłego 1813 r., a 2-o v. Franciszka Ksawerego Brückmanna i kilku synów, z których Hipolit Józef, chrzczony 1766 r. w Nieświeżu, zmarł dzieckiem, Albin zmarł 1785 r., a pozostali przy życiu Janusz Stanisław i Józef August. ¶ Janusz Stanisław, szambelan Stanisława Augusta 1785 roku, rotmistrz kawaleryi narodowej, w imieniu ojca swojego wystawił 1789 r. oblig Blancowi, na 14,000 dukatów (M. 302 f. 30). W tymże jeszcze 1789 r. generał inspektor kawaleryi koronnej i kawaler orderu Św. Stanisława (DW. 105 f. 1344 i 1373). W 1790 r. kawaler orderu Orła Białego. W 1791 r. poseł województwa kijowskiego. Zginął pod Markuszowem 1792 r. ¶ Józef August, dziedzic Romanowa, tamże urodzony, hrabia austryjacki 1779 r., szef regimentu pieszego grenadierów 1788 r., kawaler orderu Św. Stanisława 1789 r., a Orła Białego 1792 r., poseł województwa kijowskiego 1791 r., generał lejtenant wojsk koronnych 8-go Sierpnia 1793 r. (Arch. I. Z. Ros. VI. 2). W 1793 r. szambelan dworu rosyjskiego, hrabia 1797 r., tajny radca i senator cesarstwa rosyjskiego, gubernator wołyński, kawaler wielu orderów umarł w Petersburgu 1844 roku. Ulubieniec cesarzewicza, następnie cesarza Pawła, który miał sposobność poznać jego zacny charakter i bezinteresowność, otrzymał od niego starostwo ulanowskie na własność, a starostwo cudynowskie w piędziesięcioletnie posiadanie.¶ W 1808 roku założył Ilińsk i Augustówkę w dobrach nabytych w gubernii chersońskiej, a 1803 r. Instytut głuchoniemych w Romanowie, gdzie też fundował Jezuitów 1808 r. i Maryawitki 1819 r. W Ulanowie wybudował kościół 1804 r. ¶ Józef August żonaty 1790 r., 1-o v. z hr. Eleonorą Antoniną Komorowską, która po rozwodzie z nim 1804 r., wyszła 1811 r. za generała Litwinowa (Teka W. Rulikowskiego), 2-o v. z francuską wdową Crac, z pierwszej żony miał dwóch synów: Henryka i Janusza. ¶ Hr. Henryk, właściciel Romanowa, ur. 1792 r., zmarły 1871 r., kamerjunker dworu cesarsko-rosyjskiego 1816 r., marszałek gubernialny wołyński 1818 r., z Michaliny Bierzyńskiej, córki Adama i Teresy z Walewskich, pozostawił córkę Jadwigę, zaślubioną 1846 roku Henrykowi Steckiemu, która mu wniosła Romanów. ¶ Hr. Janusz, szambelan, tajny radca i senator cesarstwa rosyjskiego, marszałek gubernialny wołyński, kawaler maltański, właściciel Tajkur i Iliniec, z Oktawii Morawskiej, pozostawił syna Aleksandra, właściciela Tajkur i Oktawina, pułkownika wojsk rosyjskich, ożenionego 1863 r. z Franciszką Klaudyą Kaszowską, córką Adolfa i Maryi z Romanowskich, z nią rozwiedziony. Żona jego wyszła następnie za ks. Edwina Druckiego Lubeckiego. Córki hr. Janusza. a siostry hr. Aleksandra: Joanna, żona 1-o v. Stanisława Worcella, z nim rozwiedziona, 2-o v. za hr. Edwardem Kellerem, tajnym radcą i senatorem cesarstwa rosyjskiego; Stefania, za Władysławem Laskim, właścicielem Ostrowca, dyrektorem banku międzynarodowego w Petersburgu; Leonia, żona Adolfa Kaszowskiego, właściciela dóbr Kurasz na Wołyniu, zmarłego w Warszawie 1883 r.; Henryka, za hr. Arturem Krasickim, właścicielem Ziabczyc; Oktawia, żona Gustawa Kurzenieckiego, właściciela Dubwi, w powiecie pińskim (Bork. i Żychl.). ¶ Tytuł i nazwisko hr. Ilińskich, przeszły w ostatnich czasach na Aleksandra Kaszowskiego, syna Adolfa i Leonii z hr. Ilińskich. ¶ Stanisław Iliński, starosta moszyński 1719 r. (Bracł. XV f. 1685). Michał, 1737 r. w województwie kijowskiem (Arch. I. Z. Ros. III. 3). Szymon, cześnik starodubowski 1749 r. Ksawery nabył 1753 r. od Kazimierza, starosty niżyńskiego, dobra Sały, ale synowie jego, Wiktor i Antoni, ustępują z tych dóbr wskutek protestu dzieci Kazimierza. Antoni, ożeniony z Brygidą Wirską 1763 r. Mikołaj Wiktor podpisał z województwem kijowskiem, elekcyę Stanisława Augusta. ¶ Jakób Floryan dzierżawił 1781 r. miasto Żytomierz od Kajetana. Ksawery, burgrabia grodzki żytomierski 1788 r. i skarbnik wołyński 1790 r. Aleksander, regent grodzki żytomierski 1780 r. Jan, skarbnik żytomierski, umarł 1780 r. Konstanty, syn Andrzeja, podpułkownik wojsk rosyjskich 1850 r.

Rodowód

8.73.1
Bazyli Bogdanowicz Iliński, namiestnik zwiahelski księcia Ostrogskiego 1582 r., wziął w zastaw za 200 kóp groszy lit. Krywicze od Mokreńskiego (Op. Łuc. 2060 f. 9; Op. Żyt. 8 i Arch. I. Z. Ros. VI. 1). Umarł 5-go Marca 1588 r. w Romanowszczyznie, spisawszy testament, w którym wymienia żonę
8.73.2 & 1
Annę Mokrzańską (v. Mokreńską)
8.73.3
i dzieci: Domnę,
8.73.4
Olgę
8.73.5
Iwana.
8.73.6 & 2
Wdowa wyszła 2-o v. za Filona Raja 1594 r., a wtedy
8.73.7
ks. Ostrogski broniąc
8.73.8 = 1
dzieci Bazylego, kazał spisać całą fortunę.
8.73.9 = 3
Domna
8.73.10 & 9
wyszła za Mikołaja Gabryelowicza Swiackiego 1590 r.,
8.73.11 = 4
Olga v. Aleksandra,
8.73.12 & 11
za Ostafieja Krajewskiego.
8.73.13
¶ Jan,
8.73.14 = 8
syn Bazylego,
8.73.15 & 13
z żoną Dorotą Szczepanowską,
8.73.16 = 13
pozwał 1632 r. Charlęskiego o szkody, a 1639 r. wziął w zastaw Żerów i Babienice od Łaszcza.
8.73.17
Córce ich, Domicelli,
8.73.18 & 17
zapisał 1640 r. mąż, Adam Radliński, 400 fl.
8.73.19 = 17
Zmarła ona 1686 r.
8.73.20
¶ Aleksander,
8.73.21 = 13
syn Jana,
8.73.22 = 20
wojski czerniechowski 1659 r. i burgrabia łucki 1660 r., pozwał 1639 r. Jana Tworkowskiego o spadek
8.73.23
po stryjecznym bracie, Janie Szawule Ilińskim, 1644 roku wpływa do sprawy spadkowej po Mokrzańskich, zasądza na infamię zabójców
8.73.24
wuja, Jakóba Szczepanowskiego i podpisał wraz
8.73.25
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
8.73.26
Piotrem (synem swoim pewno). z województwem czerniechowskiem, elekcyę króla Michała i Jana III-go.
8.73.27 & 20
Ożeniony z Reginą Korczewską,
8.73.28 = 26
oprócz syna Piotra Stanisława,
8.73.29
miał jeszcze, Michała
8.73.30
Franciszka, którzy zginęli za Chmielniczyzny,
8.73.31
oraz córki: Maryannę,
8.73.32 & 31
za Eustachym Bakowieckim 1669 r.,
8.73.33
Petronellę,
8.73.34 & 33
za Piotrem Damianem Ruszczycem 1686 r. (AGZ. X. 6390 z 1701 r.),
8.73.35
Annę,
8.73.36 & 35
za Krzysztofem Magnuszewiczem 1705 r. (Gr. Krzemieniec.)
8.73.37
Franciszkę.
8.73.38 = 20
Ten sam może Aleksander, w młodym bardzo wieku, był pisarzem grodzkim żytomierskim 1629 roku (Op. Żyt. 9).
8.73.39 = 28
¶ Piotr Stanisław, wojski czerniechowski 1685 r.,
8.73.40 & 39
Zofii Skarbkówny,
8.73.41
pozostawił synów: Aleksandra
8.73.42
Kazimierza,
8.73.43
oraz córkę Konstancyę.
8.73.44
W 1692 r. po zwali oni Kurdwanowskich, o niedotrzymanie umowy zawartej z ich ojcem (Woł. IX f. 1265).
8.73.45 = 43
Konstancya jest 1723 r.
8.73.46 & 45
żoną Jana Szulborskiego, a bracia jej
8.73.47 = 42
dziedziczą 1701 r. dobra
8.73.48 = 27
po babce, Reginie z Korczewskich, na mocy jej testamentu.
8.73.49 = 41
Aleksander,
8.73.50 & 49
Anny Kamińskiej,
8.73.51
miał mieć dwóch synów: Józefa Kazimierza
8.73.52
Antoniego.
8.73.53 = 51
¶ Józef Kazimierz, wojski kijowski 1762 r., a podczaszy żytomierski 1776 r., podpisał z województwem, kijowskiem i wołyńskiem, elekcyę Stanisława Augusta.
8.73.54 & 53
Żonaty 1-o v. z Zofią ze Śleszyńskich
8.73.55 & 54
Wilamowską,
8.73.56 & 53
2-o v. z Heleną z Szuszczewiczów,
8.73.57
pozostawił syna Heliodora,
8.73.58 & 57
ożenionego z Anną z Żurowskich,
8.73.59
z której synowie: Franciszek,
8.73.60
Tadeusz
8.73.61
Ignacy.
8.73.62 = 59
¶ Franciszek, właściciel Chrabużnej,
8.73.63 & 62
Korduli Wiśniewskiej pozostawił trzech synów: z których
8.73.64
Jan
8.73.65
Mikołaj zmarli bezpotomnie,
8.73.66
Ignacy, oficer b. wojsk polskich, żonaty-z
8.73.67 & 66
Kamillą z Jastrzębskich,
8.73.68
miał syna Dymitra, ur. 1850 r., właściciela Kostenic i Świnny,
8.73.69 & 68
ożenionego z Ludwiką Burczak-Abramowiczówną,
8.73.70
z której córka Marya
8.73.71
i syn Włodzimierz, ur. 1881 r. (Żychl.).
8.73.72 = 60
¶ Tadeusz, zmarły 1824 r.,
8.73.73 & 72
Karoliny Kołyszko,
8.73.74
miał synów: Benedykta
8.73.75
Józefa,
8.73.76 & 75
ożenionego z Anną Iwaszkiewiczówną,
8.73.77
oraz córkę Waleryę,
8.73.78 & 77
zaślubioną 1864 r. Augustowi Spira.
8.73.79 = 61
¶ Ignacy, właściciel Maniowiec,
8.73.80 & 79
żonaty z Joanną Kornelowską,
8.73.81
miał z niej synów: Heliodora
8.73.82
Kazimierza.
8.73.83 = 81
Heliodor, właściciel Maniowiec, zmarły 1858 r.,
8.73.84 & 83
hr. Honoraty Dunin-Borkowskiej,
8.73.85
pozostawił synów: Heliodora, ur. 1856 r.
8.73.86
Czesława, ur. 1858 r. Ten ostatni, właściciel Maniowiec, zaślubił w Sławucie 1894 r.
8.73.87 & 86
Klarę z Przesmyckich
8.73.88 & 87
Jarząbkowskę.
8.73.89 = 82
Kazimierz,
8.73.90 & 89
Jelskiej,
8.73.91
pozostawił synów: Józefa
8.73.92
Kazimierza.
8.73.93 = 52
¶ Antoni,
8.73.94 = 49
drugi syn Aleksandra,
8.73.95 = 93
horodniczy winnicki 1772 r. i przełożony nad zamkami województwa bracławskiego, zmarły 1780 r. (Kancl. 61),
8.73.96
pozostawił syna Franciszka Ksawerego,
8.73.97 & 96
ożenionego z Chrzanowską,
8.73.98
po którym syn Aleksander na Załużu,
8.73.99 & 98
żonaty ze Szczawińską,
8.73.100
miał sześciu synów: Antoniego, generała wojsk tureckich.
8.73.101
Franciszka Ksawerego,
8.73.102
Seweryna,
8.73.103 & 102
ożenionego z Jadwigą Paczowską,
8.73.104
Henryka,
8.73.105 & 104
ożenionego z Kadłubiską,
8.73.106
Cezarego
8.73.107
Aleksandra.
8.73.108 = 102
Synowie Seweryna:
8.73.109
Bronisław
8.73.110 & 109
żonaty z Chrzanowską,
8.73.111
Witold
8.73.112 & 111
ożeniony z Anną Krukowską, z której:
8.73.113
Aleksander,
8.73.114
Władysław,
8.73.115
Marya,
8.73.116
Anna,
8.73.117
Tadeusz,
8.73.118 & 117
żonaty z Heleną Malecką (Bork. i Żychl.).
8.73.119 = 42
¶ Kazimierz,
8.73.120 = 39
drugi syn Piotra Stanisława,
8.73.121 = 119
dziedzic Romanowa, towarzysz roty pancernej, otrzymał 1701 r. starostwo niżyńskie, a w 1722 r. został wojskim kijowskim. W 1723 r. był pułkownikiem wojsk koronnych (Bracł. XV f. 1523). Konstytucya z 1717 r. przyznała mu 231,156 flor., za utrzymanie fortecy i wojska w Białocerkwi; poseł kijowski 1722 r. W 1738 r. z żoną i czterema synami, dostał w dożywocie od księcia Sanguszki Listwin, za wyświadczone usługi w różnych sprawach. W 1741 r. nabył wspólnie z żoną Kurne, w województwie kijowskiem, od Skorupków (Kij. XI f. 467), a 1749 r. Czeremosznę i Smolany, za 90 000 fl. od Gostyńskiego. W 1745 r. otrzymał konsens królewski, na odstąpienie starostwa niżyńskiego synowi
8.73.122 = 126
Janowi Benedyktowi,
8.73.123 = 121
a protestował 1754 r. przeciw Trzeciakowi, o podstępne pozyskanie wójtostwa kijowskiego. Zmarł 1756 roku.
8.73.124 & 119
Żonaty 1-o v. z Rozalią Klińską, zmarłą bezdzietnie 1729 r.,
8.73.125 & 119
a 2-o v. z Anną Suszczewiczówną,
8.73.126
zostawił z niej synów: Jana Kajetana,
8.73.127 = 126
Jana Benedykta,
8.73.128
Michała
8.73.129
Stanisława Jana Nepomucena,
8.73.130
oraz córkę Maryannę, wydaną po niedoszłym ślubie z Ignacym Podhodoreckim, 14-go Marca 1766 roku
8.73.131 & 130
za Szymona Tarłę, starostę skalskiego,
8.73.132 & 130
a 2-o v. za Franciszka Strzałkowskiego 1784 r. Był i piąty syn nieznany z imienia, który tak jak
8.73.133 = 128
Michał musiał umrzeć dzieckiem po 1738 r.
8.73.134 = 127
¶ Jan Benedykt został dworzaninem pokojowym królewskim 1758 r., a podkomorzym królewskim 1759 r. Ojciec odstąpił mu też starostwa niżyńskiego, które po jego śmierci zaszłej 1761 r., otrzymał Podhorodyński (Sig. 27 i 29).
8.73.135 = 129
¶ Stanisław Jan Nepomucen, ur. 14-go Maja 1744 r. (metr. w Zasławiu), jako starosta (czy to nie ma być starościc ??) niżyński, podpisał z województwem kijowskiem, obiór Stanisława Augusta. Właściciel Kurnego, z dworzanina pokojowego królewskiego, został cześnikiem owruckim 1768 r. W 1772 r. on i żona jego,
8.73.136 & 135
Karolina z Giżyckich,
8.73.137 & 136
1-o v. Kiljanowa Wisłocka,
8.73.138 = 135
otrzymali konsens królewski, na wykupienie z rąk Stempkowskich Cudynowiec i Kumanowiec, w województwie podolskiem, czego też dokonali za 200,000 fl. i 360 dukatów, a w 1774 r. otrzymali Łozowę, w tymże województwie (Kancl. 50 II f. 168 i 52 II f. 259).
8.73.139 = 122
¶ Jan Kajetan,
8.73.140 = 119
najstarszy syn Kazimierza,
8.73.141 = 139
ur. 17-go Lipca 1731 r. (metr. w Dubnie), dziedzic Romanowa, starosta żytomierski 1753 r. i poseł kijowski, podpisał elekcyę Stanisława Augusta. W 1784 roku kawaler orderu Św. Stanisława, a 1791 r. Orła Białego.
8.73.142 = 126
W 1765 r. pozwany wraz z bratem Janem Nepomucenem przez Hańskich, o unieważnienie nabycia Kurnego (Kij. XIII f. 1613).
8.73.143 = 141
W 1775 roku sprzedał Czeremosznę Pinińskiemu, a 1782 r. nabył Wczorajsze od Wesslów. W tymże roku udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie, w sądzie ziemskim lwowskim.
8.73.144 & 139
Żonaty 1-o v. 1764 r. z Maryanną Józefą Wesslówną,
8.73.145 & 144
wdową po Aksaku, staroście rawickim.
8.73.146 & 139
2-o v. z Katarzyną Bielską,
8.73.147
córką Józefa,
8.73.148 = 146
zmarłą 1790 r.,
8.73.149 & 139
a 3-o v. z Anną Jakobą Braconnier, zmarłą 1813 r. we Lwowie,
8.73.150
z której była córka Apolonia Konstancya.
8.73.151 = 139
Tej ostatniej i jej matce zapisał Jan Kajetan 72,000 fl. na Jeziernej.
8.73.152 = 150
Apolonia
8.73.153 & 152
wyszła za Michała Garapicha de Sichelburg, adwokata we Lwowie.
8.73.154 = 151
¶ Z pierwszej żony miał Jan Kajetan
8.73.155
córki: Ludwikę,
8.73.156 & 155
za Bartłomiejem Giżyckim, marszałkiem gubernialnym wołyńskim
8.73.157
Annę Maryę,
8.73.158 & 157
żonę 1-o v. Franciszka Zabierzowskiego, szambelana Stanisława Augusta 1786 r., zmarłego 1813 r.,
8.73.159 & 157
a 2-o v. Franciszka Ksawerego Brückmanna i kilku synów, z których
8.73.160
Hipolit Józef, chrzczony 1766 r. w Nieświeżu, zmarł
8.73.161
dzieckiem, Albin zmarł 1785 r., a pozostali przy życiu
8.73.162
Janusz Stanisław
8.73.163
Józef August.
8.73.164 = 162
¶ Janusz Stanisław, szambelan Stanisława Augusta 1785 roku, rotmistrz kawaleryi narodowej, w imieniu ojca swojego wystawił 1789 r. oblig Blancowi, na 14,000 dukatów (M. 302 f. 30). W tymże jeszcze 1789 r. generał inspektor kawaleryi koronnej i kawaler orderu Św. Stanisława (DW. 105 f. 1344 i 1373). W 1790 r. kawaler orderu Orła Białego. W 1791 r. poseł województwa kijowskiego. Zginął pod Markuszowem 1792 r.
8.73.165 = 163
¶ Józef August, dziedzic Romanowa, tamże urodzony, hrabia austryjacki 1779 r., szef regimentu pieszego grenadierów 1788 r., kawaler orderu Św. Stanisława 1789 r., a Orła Białego 1792 r., poseł województwa kijowskiego 1791 r., generał lejtenant wojsk koronnych 8-go Sierpnia 1793 r. (Arch. I. Z. Ros. VI. 2). W 1793 r. szambelan dworu rosyjskiego, hrabia 1797 r., tajny radca i senator cesarstwa rosyjskiego, gubernator wołyński, kawaler wielu orderów umarł w Petersburgu 1844 roku. Ulubieniec cesarzewicza, następnie cesarza Pawła, który miał sposobność poznać jego zacny charakter i bezinteresowność, otrzymał od niego starostwo ulanowskie na własność, a starostwo cudynowskie w piędziesięcioletnie posiadanie.¶ W 1808 roku założył Ilińsk i Augustówkę w dobrach nabytych w gubernii chersońskiej, a 1803 r. Instytut głuchoniemych w Romanowie, gdzie też fundował Jezuitów 1808 r. i Maryawitki 1819 r. W Ulanowie wybudował kościół 1804 r.
8.73.166 = 165
¶ Józef August żonaty 1790 r.,
8.73.167 & 166
1-o v. z hr. Eleonorą Antoniną Komorowską, która po rozwodzie z nim 1804 r.,
8.73.168 & 167
wyszła 1811 r. za generała Litwinowa (Teka W. Rulikowskiego),
8.73.169 & 166
2-o v. z francuską
8.73.170 & 169
wdową Crac,
8.73.171
z pierwszej żony miał dwóch synów: Henryka
8.73.172
Janusza.
8.73.173 = 171
¶ Hr. Henryk, właściciel Romanowa, ur. 1792 r., zmarły 1871 r., kamerjunker dworu cesarsko-rosyjskiego 1816 r., marszałek gubernialny wołyński 1818 r.,
8.73.174 & 173
Michaliny Bierzyńskiej,
8.73.175
córki Adama
8.73.176 & 175
Teresy z Walewskich,
8.73.177
pozostawił córkę Jadwigę,
8.73.178 & 177
zaślubioną 1846 roku Henrykowi Steckiemu, która mu wniosła Romanów.
8.73.179 = 172
¶ Hr. Janusz, szambelan, tajny radca i senator cesarstwa rosyjskiego, marszałek gubernialny wołyński, kawaler maltański, właściciel Tajkur i Iliniec,
8.73.180 & 179
Oktawii Morawskiej,
8.73.181
pozostawił syna Aleksandra, właściciela Tajkur i Oktawina, pułkownika wojsk rosyjskich,
8.73.182 & 181
ożenionego 1863 r. z Franciszką Klaudyą Kaszowską,
8.73.183
córką Adolfa
8.73.184 & 183
Maryi z Romanowskich, z nią rozwiedziony.
8.73.185 & 182
Żona jego wyszła następnie za ks. Edwina Druckiego Lubeckiego.
8.73.186 = 179
Córki hr. Janusza.
8.73.187 = 181
a siostry hr. Aleksandra:
8.73.188
Joanna,
8.73.189 & 188
żona 1-o v. Stanisława Worcella, z nim rozwiedziona,
8.73.190 & 188
2-o v. za hr. Edwardem Kellerem, tajnym radcą i senatorem cesarstwa rosyjskiego;
8.73.191
Stefania,
8.73.192 & 191
za Władysławem Laskim, właścicielem Ostrowca, dyrektorem banku międzynarodowego w Petersburgu;
8.73.193
Leonia,
8.73.194 & 193
żona Adolfa Kaszowskiego, właściciela dóbr Kurasz na Wołyniu, zmarłego w Warszawie 1883 r.;
8.73.195
Henryka,
8.73.196 & 195
za hr. Arturem Krasickim, właścicielem Ziabczyc;
8.73.197
Oktawia,
8.73.198 & 197
żona Gustawa Kurzenieckiego, właściciela Dubwi, w powiecie pińskim (Bork. i Żychl.).
8.73.199 = 200
¶ Tytuł i nazwisko hr. Ilińskich, przeszły w ostatnich czasach na
8.73.200
Aleksandra Kaszowskiego,
8.73.201 & 202
syna Adolfa
8.73.202 = 193
Leonii z hr. Ilińskich.
8.73.203
¶ Stanisław Iliński, starosta moszyński 1719 r. (Bracł. XV f. 1685).
8.73.204
Michał, 1737 r. w województwie kijowskiem (Arch. I. Z. Ros. III. 3).
8.73.205
Szymon, cześnik starodubowski 1749 r.
8.73.206
Ksawery nabył 1753 r. od
8.73.207
Kazimierza, starosty niżyńskiego, dobra Sały, ale
8.73.208
synowie jego, Wiktor
8.73.209
Antoni, ustępują z tych dóbr wskutek protestu
8.73.210
dzieci Kazimierza.
8.73.211 = 209
Antoni,
8.73.212 & 211
ożeniony z Brygidą Wirską 1763 r.
8.73.213
Mikołaj Wiktor podpisał z województwem kijowskiem, elekcyę Stanisława Augusta.
8.73.214
¶ Jakób Floryan dzierżawił 1781 r. miasto Żytomierz od
8.73.215
Kajetana.
8.73.216
Ksawery, burgrabia grodzki żytomierski 1788 r. i skarbnik wołyński 1790 r.
8.73.217
Aleksander, regent grodzki żytomierski 1780 r.
8.73.218
Jan, skarbnik żytomierski, umarł 1780 r.
8.73.219
Konstanty,
8.73.220
syn Andrzeja,
8.73.221 = 219
podpułkownik wojsk rosyjskich 1850 r.


Comments