Хребтовичі

ХРЕБТОВИЧІP. V. Holobuc\kyj
kandytat filosofs\kyx nauk
Nacional\na biblioteka Ukra]ny
imeni V.I. Vernads\koho
m. Ky]v
UKRA}NS|KO-BILORUS|KYJ RID XREPTOVYÇIV
(XREBTOVYÇIV) V ISTORYÇNYX PODIQX X◊ – POÇATKU (XREBTOVYÇIV) V ISTORYÇNYX PODIQX X◊ – POÇATKU
X◊III ST. X◊III ST.

Tradycijno rid Xreptovyçiv (Xrebtovyçiv) poçynagt\ vid lytov.s\kyx koreniv, posylagçys\ na svidçennq pol\s\koho heral\dysta X◊III st.
Kaspara N[s[c\koho, qkyj vvaΩav, wo rid Xreptovyçiv poçyna[t\sq vid
Vyßeherda çy Vyßherta, qkyj prysvo]v sobi i svo]m nawadkam pol\-
s\kyj herb OdrovonΩ3. Ce vidbulosq, qk vin vvaΩa[, na Horodel\s\komu
sejmi 1413 r., de bulo ukladeno pol\s\ko-lytovs\ku unig, wo obmeΩyla
uçast\ pravoslavnyx u derΩavnomu upravlinni Lytovs\ko-Rus\ko] der-
Ωavy, zrivnqvßy paniv latyns\koho obrqdu z pol\s\kog ßlqxtog. La.tynyzovana lytovs\ka ßlqxta todi mala pryjnqty pol\s\ki ßlqxets\ki
herby. Dijsno, qkwo dotrymuvatysq versi] K. N[s[c\koho, to rid Xrepto.vyçiv buv lytovs\koho poxodΩennq. Odnak my zna[mo, wo Xreptovyçi z
pradavnix çasiv buly pravoslavni, i ce vnosyt\ pevni korektyvy qk v ]x
poxodΩennq, tak i v podal\ßu istorig rodu. Mabut\ cq obstavyna zumo.vyla te, wo vΩe bil\ß blyz\ki do naßyx çasiv heral\dysty – rosiqnyn
knqz\ O.B. Lobanov-Rostovs\kyj4 i polqk A. Bon[c\kyj5 – versig poxod-
Ωennq Xreptovyçiv vid Vyßherta zalyßagt\ ostoron\. I xoça perßyj z nyx vvaΩa[ rid lytovs\kym za poxodΩennqm, odnak rodonaçal\nykom
joho nazyva[ Bohdana Xreptovyça, qkyj Ωyv u kinci X◊ st. A. Bon[c\-
kyj posyla[t\sq na zhaduvani namy rodynni zapysy fundatora bibliote.ky Joaxima Xreptovyça pro te, wo des\ u seredyni X◊ st. vidbuvsq roz.dil ma[tku Worsy miΩ Bohdanom, Danylog, Vasylem i Mitkom (Myko.log), synamy Qkova. Isnuvannq c\oho Qkova pidtverdΩu[t\sq i aktom
1528 r., qkym korol\ Syhizmund nada[ Bohurym (Bohuryn, Buhryn) na Vo.lyni u volodinnq Bohdanovi Martynovyçu Xrebtovyçu. V akti bulo ska.zano, wo ma[tok (dobra) buv vlasnistg Myxajla Z[nov’[vyça ta Danyla
Qkovyça Xreptovyça. Ostannij viddav ma[tok svo[mu bratovi Bohdanovi,
syn qkoho Vasyl\ razom z Z[nov’[vyçem podaruvav joho Bohdanovi Mar.tynovyçu, pleminnyku Vasylq. Pradid Bohdana Martynovyça – Qkiv i
buv, qk vvaΩa[ A. Bon[c\kyj, protoplastom rodu Xreptovyçiv6.
Velykyj znavec\ istori] Lytovs\ko-Rus\ko] derΩavy Matvij Lgbav.s\kyj dopovng[ svidçennq heral\dystiv novymy danymy. Tak, sered knq.ziv i boqr, kotri zobov’qzuvalysq doderΩuvatys\ i vsilqko spryqty doho.voru vid 1432 r., qkyj uklav Velykyj knqz\ Lytovs\kyj Svydryhajlo z
Livons\kym ordenom, M. Lgbavs\kyj vkazu[ na pana Xrebta (Threbet)7,
kotroho vin v inßomu misci nazyva[ “Svydryhajlov¥m znatn¥m boqry.nom”, vid qkoho Xreptovyçi, za joho dumkog, vedut\ svo[ poxodΩennq.
MoΩlyvo, a ce sxodyt\sq i za çasom, wo Xrebet i Qkiv odna j ta Ω
sama osoba. Krim c\oho, z toho Ω roku (15 Ωovtnq 1432 r.) vidoma
hramota Syhizmunda, v kotrij z metog oslabyty vplyv Svydryhajla na
pravoslavnu ßlqxtu, zaznaçeno, wo j na ostanng poßyrggt\sq prava,
kotri buly raniße dani Horodel\s\kog uni[g lyße katolykam; vona te.per takoΩ moΩe korystuvatysq pol\s\kymy herbamy i klejnodamy8. OtΩe,
lyße na pidstavi herbu OdrovonΩ lytovs\ke poxodΩennq Xrebtovyçiv
nemoΩlyvo dovesty. yçi, qki buly pravoslavnymy i naleΩaly do rus\ko] parti] qk svo[g
blyz\kistg do Svydryhajla14, tak i svo]my ma[tkamy, tak odyn – Worsy,
poblyzu Novhorodka (suçasne – Novohrudok v Bilarusi) znaxodyvsq v
Çornij Rusi, a inßyj – Bohuryn – nХребтович

Яків


Богдан Яковлевич Хребтович
 Xreptovyça. Vid perßoho ßlgbu z Fedkog,
doçkog ukra]ns\koho knqzq Griq Çetvertyns\koho, vin mav syna Ivana,
vid druhoho ßlgbu z nevidomog nam Ωinkog mav ßestero ditej: syniv
Mitka (Mykolaq), Iana, Dmytra, Vasylq, Martyna, a takoΩ doçku (im’q
nevidome). Sered cyx onukiv Qkova Xreptovyça (Xrebta?) najpomitnißu
rol\ v istori] Lytovs\ko-Rus\ko] derΩavy vidihraly peredusim Ivan
(Ivaßko) Lytavor, Martyn ta Fedko (Fedir).
Comments