Гулевичи-Дрозденськi

29 червня 1596 р. Михайло Гулевич Дрозденський призначив опікунами дружини і дітей також рідних братів: Гнівоша, Стефана, Микиту і Федора [ЦГИАК, ф. 27, оп. 1, спр. 10, арк. 147 – 148]. 

У січні 1619 р. Гнівош Гулевич Дрозденський скаржився на своїх родичів – Анну Полубенську Михайлову Дрозденського, її сина Григорія і доньку Раїну, які субординовавши подданого своєго, на име Костюка, коваля, з села Дрозден, который, за росказанем панов своих, перемовивши слугу рукодайного єє мл Ивана, дяка, з Городла родом, и Огапку, гафтарку, подданую и выхованицу єго мл, которая на руках своих всю маєтност, охендозства и справы домовыє мела и за ключом у неє и ведомостю все было в моци, з дня осмнадцатого на ден деветнадцатый, месеца генваря, року теперешнего подъєхавши под двор Гудчобродский, тых слуг єго мл пана Дрозденского, скаржучого, из немалою маєтностю скаржучого рухомою выкрал и выкотил, и до двора панов своих в селе Дрозднях з маєтностю через тых слуг, зрайцов побраною, отдал1. Після цього Огапка зникає, але із свідчення возного довідуємося, що позивач знайшов її в місцевому монастирі. Так, 24 січня возний за ужитем пана Гневоша Гулевича Дрозденского был в селе и двореГудчобродском, гды з манастыра Гудчобродского подданую єго мл и выхованицу Огапку, гафтарку, ключницу, которая на руках своих всю маєтност их мл мевала, которая доброволне перед ним, возным, и шляхтою в усьому зізналася2. Відзначимо, що селоГудчий Брід було власністю панів Дрозденських, отже, вони (або хтось із них) були патронами обителі. 
1 Центральний державний історичний архів України у м.Києві (далі % ЦДІАК України). – Ф.25. – Оп.1. – Спр.111. – Арк.83 зв. 
Там само. – Арк.84 – 84 зв.
Comments