Горайни


Rodzina: Horain (także: Horaim)
Herb: Śreniawa
Wstęp: na Wołyniu i w województwie wileńskiem. Horainowszczyzna, w powiecie nowogrodzkim, musiała do nich w odległych czasach należyć

Przydomki: Połoński, Połoński, Połoński, Połoński,

Pisali się: na Radowicach,
ГОРАЇНИ (Horaynowie) – земянський рід, у XVI–XVII ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.Джерела:
– печатка Яна Гораїна 1577 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 52, арк. 19v);
– печатка Федора Гораїна 1590 р. (ANK, AS, Teka ХVІІІ, Plik 41; Plik 59);
– печатка Богуша Гораїна 1593 р. (ANK, AS, Teka ХХ, Plik 49; Plik 56; Teka ХХІV, Plik 5);
– печатка Богуша Гораїна 1614 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 198, арк. 22, 23v; ф. 2228, оп. 1, спр. 185, арк. 1, 4);
– печатка Яна Гораїна 1634 p. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 208, арк. 14);
– печатка Каспера Гораїна 1673 p. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 113).печатка Богуша Гораїна, 1614 р.


2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1186;
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 855.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита червоно-срібний намет (герб Вруби).Джерела:
– печатка Богуша Гораїна 1593 р. (ANK, AS, Teka ХХ, Plik 42).
– печатка Яна Гораїна 1630 p. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 208, арк. 1, 2, 5, 9, 13; ANK, AS, Teka ХVІ, Plik 5).

Олег ОднороженкоІван Богушевич Горайн


Стефан Іванович Горайн (зг. 1615), 
молодший син Івана Богушовича Горайна, кременецького земського підсудка 1623–1640 рр.31, брат Миколая Горайна, володимирського земського писаря 1633–1647 рр.32;
Учень Луцької ієзуїтської школи.


Гораїн Криштоф (дружина .Варвара Боговитинівна). Рік написання: 1625.
Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання, на розсуд дружини.
Пожертви: на храм, де

спочиватиме його тіло, . 400 злотих, на Ро-

венський костел . 500 злотих, а також

300 злотих на шпиталі в Луцьку,

Олиці, Клевані, Рівному та Понебилі.

ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..

Спр. 149. .Арк. 1145.1148.

512

155. Гораїн Микола.

Рік написання: 1647.

Віровизнання: римо-католик.

Місце поховання: Домініканський

костел Св. Діви Марії у Луцьку.

Пожертви: Оскільки волю свого

батька Яна Федоровича Гораїна на

змурування родинної каплиці у

домініканському костелі він так і не

виконав, то зараз на цю потребу

виділяє 1,5 тис. злотих. Доручає

також виконати інші легації

домініканкам, зроблені його батьком і які

не виконав він сам.

ЦЩАКУкраїншФ. 28.. On. 1..

Спр. 83. . Арк. 1386 зв..1389 зв.

156. Гораїн Ян.

Рік написання: 1619.

Віровизнання: римо-католик.

Місце поховання: костел Св. Діви

Марії в Луцьку.

Пожертви: Ян Гораїн доручає

своєму синові Миколаю змурувати

каплицю при костелі Св. Діви Марії

у Луцьку і виділяє на це

будівництво 1 тис. злотих. 2 тис. злотих

виділяється на потреби ченця-домі-

ніканина о. Стефана Гораїна .

молодшого сина Яна Гораїна.

Зазначається, що ця сума після смерті

о. Стефана має перейти в

розпорядження Луцького домініканського

монастиря. Цей монастир в

перспективі мав отримати також не-

встановлену суму грошей, позичену

князю Ольбрихту . Станіславу

Радзивілл, у забезпечення якої Го-

раїни володіли фільварком Борсу-

ковщизна, островом Момотовщиз-

ною, селом Дубищі маєтком Дерни

та волоками під Оликою. Крім того,

Ян Гораїн пожертвував на католицькі

шпиталі в Луцьку, Олиці та Харлупігроші загальною сумою в 250 злотих.

ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..

Спр. 112. . Арк. 33.35.

157. Гораїнівна Анна (чоловік

Ієронім Шоланський).

Рік написання: 1657.

Вір

овизнання: римо-католичка.

Місце поховання: Луцький костел

оо. єзуїтів.

Пожертви: на Луцький костел
оо. єзуїтів . 500 злотих.

ЦЩАК України: Ф. 25.. On. 1..

Спр. 282. .Арк. 184,185 зв.

nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Horain i brat jego Semen, dostarczali w początkach XVI-go wieku 6 koni na potrzeby wojenne (ML. 8). Horain Hryhoriewicz, dworzanin królewski 1516 r. (ML. 10). Iwan Horain, dworzanin królewski, 1541 r. (ML. 19). Horain i Waśko Porski razem stawiają jednego konia na popisie ziemi wołyńskiej z 1528 r. ¶ Ławryn Horain, ziemianin powiatu krzemienieckiego 1564 roku (Op. Łuc. 2038). [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Ławryn z bratem Hryćkiem pozwali ks. Zbaraskiego 1564 r., o zagrabienie dóbr Berezec ich bratanków, dzieci Jacka Berezeckiego. Anastazya Dziusanka Iwanowa Horainowa, zrzekła się 1575 r. praw do Tesowa na rzecz Michała Pawłowicza (Op. Łuc. 2049 f. 12). Lubka Horainówna, za Janem Drygulskim 1590 r.; Katarzyna, żona Iwana Isajkowskiego 1599 r., wdowa 1636 r. Testament Elżbiety Wacławowej Liniewskiej oblatowany w Łucku 1616 r. Fedor, dziedzic Witkowa 1596 r., zapisał 1594 r. żonie, Zofii Janównie Gęsińskiej 300 kóp groszy litew. (Z teki W. Rulikowskiego). Katarzyna, 1-o v. Jasiennicka 1579 r., 2-o v. za Bazylim Paszyńskim 1595 roku (Woł. 1 f. 176). Helena, Katarzyna, Aleksander i Wacław, dzieci Teodora, procesują 1600 r. ks. Wiśniowieckiego, o wyrzucenie ich ze Starego Wiśniowca, zastawy ich ojca (Woł. i f. 517). Wacław, zastawny posiadacz Rudy od Czartoryskich 1630 roku. ¶ Grzegorz Iwanowicz i Helena z Kozińskich, 1-o v. Iwanowa Białostocka, Horainowie-Połońscy, procesują Białostockiego 1597 r. Filon i Simeon Horainowie-Połońscy, synowie Grzegorza, ale urodzeni z drugiej jego żony, Bohdany z Radowickich, jeszcze nieletni, procesują 1620 r. Radowickich o spadek, po Annie z Radowickich Ilinie Złotolińskiej (Woł. i f. 367 i IV f. 259). Sylwester Horain-Połoński pozwał 1637 r. Jana, Mikołaja i Hrehorego, w zakonie Gedeona, Horainów-Połońskich o dług. Barbara z Bohowitynów Kozieradzkich, 1-o v. Mikołajowa Czaplicowa, wdowa po Krzysztofie, procesuje 1627 roku siostrę swą ks. Woroniecką, o wyrzucenie z dworku w Łucku. Dzieci ich: Andrzej, Stanisław, Szymon, Krystyna i Izabella 1630 r. (Woł. V A f. 175 i 181; Gr. i Zs Łuckie). ¶ Jarosz pozwał Traczewskiego o obelgi 1610 r. w Łucku. Jan z żoną, Anastazyą Prószyńską, współdziedzice Karabaczyna i innych 1631 r. (Zs. Kijow.). Anna Ładowiczówna, wdowa po Janie, 2-o v. Fedorowa Okołowa 1629 r. Marcybelli z Witoniża Mikołajowej Horainowej testament oblatowany 1621 r. w Łucku, a Piotra 1622 r. Krystyna, za Remigianem Moszyńskim 1661 r. Zofia z Jarnowskich, 1-o v. Horainowa Korczakowska, 2-o v. Jerzowa Sulikowska 1663 r. (Woł. VII C f. 53; VIII A f. 172). ¶ Bohdanna z Orłowskich Fedorowa Horainowa z synami, nabyła 1572 roku Kołkozów od Chomiaka. W 1595 r. jest ona żoną Piotra Oleszy. Córka ich Anna Fedorówna, żona Jakóba ks. Czetwertyńskiego 1570 r. Syn Bohusz Fedorowicz, poborca wołyński 1599 r., podsędek krzemieniecki 1606 r., w końcu podkomorzy krzemieniecki, dziedzic Komarówki 1577 r., kupił 1585 r. Stołpce od Deniska, sprzedał oba te sioła Żytyńskim, a nabył Jarowice z przyległościami od Czetwertyńskich 1622 r. Ożeniony z Oleną Oleszanką Berezecką, zmarłą 1613 r., pozostawił kilkoro dzieci. Synowie podzielili się Jarowicami i innemi dobrami w łuckim i krzemienieckim powiatach, a akt działu oblatowany w Łucku 1645 r. Z nich: ¶ Jan, podsędek 1623 r., a sędzia ziemski krzemieniecki 1633 r., ożeniony 1-o v. z Apolonią Hulewiczówną, która kwitowała 1616 r. ojca swego z posagu, a spisała testament 1623 r., 2-o v. z ks. Maryną Massalską 1629 r. Z pierwszą żoną oddał Jan w zastaw część Młynowa Siemaszce 1619 r., a następnie odstąpił tegoż roku sumy swej 10,000 fl. na, tymże Młynowie Iwanowi i Anastazyi z Horainów Żytyńskim (Teka W. Rulikowskiego). Dzieci Jana z drugiej żony: Andrzej. Eliasz i Zuzanna, procesują 1643 r. Leszczyńskiego o Babołoki (Woł. VI C f. 36). ¶ Mikołaj, sędzia ziemski włodzimierski 1630 r. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Bogusław, Jan i Jerzy, bracia, wspólnie z wyżej wymienionymi Andrzejem i Eliaszem, także braćmi, podpisali z województwem wołyńskiem, elekcyę Jana Kazimierza. ¶ Bogusław Jan, właściciel Kostyowa i Jezierzan (Zap. Lub. 47 f. 64), pisarz ziemski łucki 1661 r., sędzia ziemski kijowski 1664 r., z tym tytułem podpisał obiór Jana III-go. Żona jego, Katarzyna z Sokołowskich, córka Andrzeja, sekretarza królewskiego (Op. Żyt. 21), 1-o v. Łukaszowa Chmielecka, stolnikowa bracławska, zeznała 1657 r. testament (Arch. I. Z. Ros. I. 4). ¶ Jerzy, pisarz ziemski włodzimierski 1651 r., zmarły 1661 r., z Katarzyny z Babińskich pozostawił córki: Teresę, Annę i Zofię, nad któremi sprawował opiekę stryj ich Bogusław Jan (Woł: VI D. f. 44; Zap. Lub. 48 f. 986; 50 f. 5 i 51 f. 138). ¶ Aleksander Hieronim, żonaty 1668 r. z Anną z Piratyna (Woł. VI D f. 34). Czy nie tenże sam, tylko Aleksander, sędzia i deputat wojskowy w ziemi czerskiej 1656 r. (M. 200 f. 26), którego córka Helena, zeznała 1655 r. zapis dożywocia z mężem, Kazimierzem Bielawskim (Perp. Czers. 11 f. 751). Jan, podstoli parnawski 1660 r., żonaty z Maryną z Podczaskich, 2-o v. Ładziną, a 3-o v. Hańską (Zap. Lub. 51 f. 26 i Woł. IX f. 1159). Stefan, archimandryta mielecki 1670 r. (Zap. Lub. 53 f. 371). Jan, podstoli parnawski, Kasper, pisarz grodzki włodzimierski i podstarości łucki i Marek na Radowicach, podpisali z województwem wołyńskiem, elekcyę Jana III-go. ¶ Kasper, sędzia grodzki łucki 1664 r., a podstarości łucki 1670 r. i pisarz grodzki włodzimierski 1671 r. Łukasz, stolnik czerniechowski do 1673 r. N., stolnik wołyński 1661 r. ¶ Jan Bogusław, podczaszy parnawski 1690 r. i sędzia grodzki krzemieniecki 1702 r., podczaszy wołyński 1704 r., właściciel Starej Czetwertni (Woł. X f. 9 i 334), żonaty z Krystyną Czapską, miał z niej synów: Jana, Antoniego, kanclerza łuckiego 1727 r., Henryka, Kaspra, Bogusława, Ferdynanda i Jerzego, kanonika łuckiego 1738 r. (Woł. XI f. 1668; Bracł. XV f. 1427 i XVI f. 569; Czerniech. f. 975 i 1475). ¶ Kasper, z Zofii z Wolańskich, pozostawił syna Ignacego, procesującego Chylińskich 1761 r. (Czerniech. f. 1577 i Bracł. XVII f. 1816). Ignacy, podstarości i poseł starodubowski 1786 r. (V. L.). Eleonora, za Danielem Rożeńcem Jełowickim 1711 r. (Woł. X f. 21). Konstancya, za Wojciechem Czermińskim 1696 r. ¶ Konstancya, 1-o v. Godebska, 2-o v. Szujska, chorążyna brzeska-litewska, zmarła przed 1725 r. (Woł. XI f. 1568). N., stolnik parnawski 1736 r. Teofila, za Wiktorem Szumowskim 1726 r. (Kij. X. f. 1603). ¶ Jan Horain, na dworze księcia Stanisława Radziwiłła, od którego otrzymał 1587 r. Dobiszcza. Żona jego, Dorota Witoniska, uzyskała potwierdzenie zapisu 1616 r. (Arch. I. Z. Ros. VI. 1 i Gr. Łuckie). Jan, cześnik oszmiański, podpisał z województwem brzeskiem-litewskiem, elekcyę Jana III-go. Aleksander, z kustosza i oficyała wileńskiego, proboszcza infułata gieranońskiego, biskup smoleński 1710 r.; a biskup żmudzki 1716 r., umarł w 1735 r. ¶ Pisali się z województwem wileńskiem na obiór Stanisława Augusta: Aleksander, podstoli wileński, Aleksander, biskup hireneński, referendarz W. Ks. Litewskiego, Jan Antoni, podkomorzy wileński, starosta jałowski, poseł na sejm electionis, Michał, horodniczy i poseł wileński, Kasper, Ignacy i Kazimierz, wojskowiczowie wileńscy. Z nich: ¶ Jan, v. Jan Antoni, pisarz grodzki wileński 1720 r., podwojewodzy i podczaszy wileński 1731 r., jako poseł województwa wileńskiego, podpisał 1733 roku konfederacyę generalną warszawską (Obl. Warsz. 49 f. 422). W 1746 r. otrzymał prawem lennem dobra Grundisowskie w Inflantach (Sig. 27). W 1748 r. podkomorzy wileński, 1764 r. kasztelan brzeski-litewski, a 1768 r. wojewoda, żonaty z Moniką Świnka-Zielińską, umarł 1777 r. Kawaler orderu Św. Stanisława 1765 r. Syn jego Tadeusz, był 1764 roku sędzią kapturowym województwa wileńskiego (Akta XIII), a drugi syn, Jan Nepomucen, szambelan Stanisława Augusta. 1786 roku, członek rządu tymczasowego w Warszawie 1794 r., z żony Kunegundy Świnka-Zielińskiej, podkomorzanki nurskiej, pozostawił synów: Tadeusza i Michała, wojskowych polskich, emigrantów 1831 r., z których Tadeusz zginął 1839 roku w bitwie w Algierze, a Michał, generał wojsk hiszpańskich, umarł 1855 roku w Madrycie. ¶ Ksiądz Aleksander, biskup hireneński, sufragan żmudzki, archidyakon wileński, referendarz litewski i kawaler orderu Orła Białego 1762 roku, umarł w 1774 roku. ¶ Aleksander, podstoli wileński 1764 r., wojski i podwojewodzy 1765 r., pozostawił czterech synów: Kaspra, szambelana Stanisława Augusta 1789 r. i Leona, o których konstytucya z 1780 r. wspomina, Ignacego i Kazimierza. ¶ Kazimierz, chorąży husarski 1776 r. (MP.). Michał, starosta nowomłyński 1733 r. (Akta XIII). Michał Antoni, miecznik i pisarz grodzki wileński 1750 r. Michał, trzeci syn wojewody, horodniczy wileński i oberstleytenant regimentu buławy wielkiej litewskiej, członek komisyi wojskowej 1764 r. (V. L.), podkomorzy wileński 1765 roku, zabity w konfederacyi barskiej, zostawił potomstwo z Czechowiczównej (Bart.). ¶ Józef, czwarty syn wojewody, umarł 1756 r. (Kur. Pols.). ¶ Jan Horain, syn Teodora, testamentem z 1647 r. zapisał dobra swe synowi Mikołajowi, drugiemu synowi księdzu Janowi 1,000 fl. i córce Joannie posag. Mikołaj, pisarz ziemski włodzimierski 1633 r., nabył 1626 r. część Radowicz i Lityna od Malińskich, za 58,000 fl. (Teka W. Rulikowskiego). Wprowadzony 1642 r. został w posiadanie drugiej części dóbr Radowicze, w włodzimierskiem; nabytych tegoż roku od Mikołaja Sieniuty Radohoskiego (Gr. Włodz.). ¶ Mikołaj, syn Jana Teodorowicza, ożeniony z Katarzyną Żylińską, pozostawił syna Marka (Dekret wywodowy Deput. Wołyń. z 1802 r.). Marek zeznał 1661 roku z żoną, Katarzyną Trembińską, zapis wzajemnego dożywocia i sprzedał Radowicze i Lityn Bielickim, a synowie jego: Wojciech, Kasper i Jan, kwitowali go 1695 i 1696 r. z summ po matce zabezpieczonych na Radowiczach. ¶ Wojciech zeznał 1689 r. zapis dożywocia z żoną, Anną Kalityńską (Gr. Włodzim.). Syn ich Dymitr, mianowany 1719 r. podczaszym (nazywany czasem łowczym i podstolim) parnawskim, ożeniony z Fortunatą Stempkowską (Bracł. XV f. 2015), pozostawił synów: Wojciecha, ur. 1723 r. (metr. w Korcu), Waleryana i Stanisława nieletniego, którzy zeznali dział dóbr po rodzicach w latach 1762 i 1764 r. (Gr. Łuckie). Wojciech wziął część Moszczy zastawną, Waleryan część Horainówki, a Stanisław część Czernyża. ¶ Wojciech, cześnik rzeczycki, utrzymany został 1775 r. przez komisyę likwidacyjną Stepańską, przy posiadaniu dóbr Moszcza i Korabliszcze, a 1783 r. nabył od Nikodema Czarnockiego, starosty daniszewskiego, dobra Sadek w województwie wołyńskiem (Gr. Łuckie). ¶ Waleryan v. Jakób Waleryan Radowicki Horain, drugi syn Dymitra, sprzedał 1799 r. Horainówkę Grzegorzowi Frankowskiemu, a 1791 r. ustąpił synom swoim: Mikołajowi i Wincentemu, urodzonym z Zuzanny Lubienieckiej, 12,000 fl. na dobrach Płoskie Ledóchowskiego. ¶ Józef Wincenty, syn Waleryana, ur. 1769 r. w Moszczach (metr. w Aleksandryi), z żony Tekli z Byczkowskich, pozostawił syna Jana z Dukli Erazma, ur. 1799 r., który w 1835 r. nabył Łukanówkę, a w 1843 r. zyskał zatwierdzenie szlachectwa w Cesarstwie (z Teki B. W. Rummla).
Rodowód
7.812.1
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]

7.812.2
Horain

7.812.3
i brat jego Semen, dostarczali w początkach XVI-go wieku 6 koni na potrzeby wojenne (ML. 8).

7.812.4
Horain Hryhoriewicz, dworzanin królewski 1516 r. (ML. 10).

7.812.5
Iwan Horain, dworzanin królewski, 1541 r. (ML. 19).

7.812.6
Horain

7.812.7
i Waśko Porski razem stawiają jednego konia na popisie ziemi wołyńskiej z 1528 r.

7.812.8
¶ Ławryn Horain, ziemianin powiatu krzemienieckiego 1564 roku (Op. Łuc. 2038).

7.812.9
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]

7.812.10
Ławryn

7.812.11
z bratem Hryćkiem

7.812.12 = 10
pozwali ks. Zbaraskiego 1564 r., o zagrabienie dóbr Berezec ich bratanków,

7.812.13
dzieci Jacka Berezeckiego.

7.812.14 & 15
Anastazya Dziusanka

7.812.15
Iwanowa Horainowa,

7.812.16 = 14
zrzekła się 1575 r. praw do Tesowa na rzecz Michała Pawłowicza (Op. Łuc. 2049 f. 12).

7.812.17
Lubka Horainówna,

7.812.18 & 17
za Janem Drygulskim 1590 r.;

7.812.19
Katarzyna,

7.812.20 & 19
żona Iwana Isajkowskiego 1599 r., wdowa 1636 r. Testament

7.812.21
Elżbiety

7.812.22 & 21
Wacławowej Liniewskiej

7.812.23 = 21
oblatowany w Łucku 1616 r.

7.812.24
Fedor, dziedzic Witkowa 1596 r., zapisał 1594 r.

7.812.25 & 24
żonie, Zofii Janównie Gęsińskiej 300 kóp groszy litew. (Z teki W. Rulikowskiego).

7.812.26
Katarzyna,

7.812.27 & 26
1-o v. Jasiennicka

7.812.28 = 26
1579 r.,

7.812.29 & 26
2-o v. za Bazylim Paszyńskim 1595 roku (Woł. 1 f. 176).

7.812.30
Helena,

7.812.31
Katarzyna,

7.812.32
Aleksander

7.812.33
i Wacław,

7.812.34
dzieci Teodora,

7.812.35 = 33
procesują 1600 r. ks. Wiśniowieckiego, o wyrzucenie ich ze Starego Wiśniowca, zastawy ich ojca (Woł. i f. 517).

7.812.36 = 33
Wacław, zastawny posiadacz Rudy od Czartoryskich 1630 roku.

7.812.37
¶ Grzegorz Iwanowicz

7.812.38 & 37
i Helena z Kozińskich,

7.812.39 & 38
1-o v. Iwanowa Białostocka,

7.812.40 = 37
Horainowie-Połońscy, procesują Białostockiego 1597 r.

7.812.41
Filon

7.812.42
i Simeon Horainowie-Połońscy,

7.812.43 = 37
synowie Grzegorza, ale

7.812.44 & 43
urodzeni z drugiej jego żony, Bohdany z Radowickich, jeszcze nieletni,

7.812.45 = 42
procesują 1620 r. Radowickich o spadek, po Annie z Radowickich Ilinie Złotolińskiej (Woł. i f. 367 i IV f. 259).

7.812.46
Sylwester Horain-Połoński pozwał 1637 r.

7.812.47
Jana,

7.812.48
Mikołaja

7.812.49
i Hrehorego, w zakonie Gedeona,

7.812.50 = 49
Horainów-Połońskich o dług.

7.812.51 & 53
Barbara z Bohowitynów Kozieradzkich,

7.812.52 & 51
1-o v. Mikołajowa Czaplicowa,

7.812.53
wdowa po Krzysztofie,

7.812.54 = 51
procesuje 1627 roku

7.812.55
siostrę swą

7.812.56 & 55
ks. Woroniecką,

7.812.57 = 55
o wyrzucenie z dworku w Łucku.

7.812.58
Dzieci ich: Andrzej,

7.812.59
Stanisław,

7.812.60
Szymon,

7.812.61
Krystyna

7.812.62
i Izabella 1630 r. (Woł. V A f. 175 i 181; Gr. i Zs Łuckie).

7.812.63
¶ Jarosz pozwał Traczewskiego o obelgi 1610 r. w Łucku.

7.812.64
Jan

7.812.65 & 64
z żoną, Anastazyą Prószyńską,

7.812.66 = 64
współdziedzice Karabaczyna i innych 1631 r. (Zs. Kijow.).

7.812.67 & 68
Anna Ładowiczówna,

7.812.68
wdowa po Janie,

7.812.69 = 67


7.812.70 & 69
2-o v. Fedorowa Okołowa

7.812.71 = 69
1629 r.

7.812.72 & 73
Marcybelli z Witoniża

7.812.73
Mikołajowej Horainowej

7.812.74 = 72
testament oblatowany 1621 r. w Łucku,

7.812.75
a Piotra 1622 r.

7.812.76
Krystyna,

7.812.77 & 76
za Remigianem Moszyńskim 1661 r.

7.812.78
Zofia z Jarnowskich,

7.812.79 & 78
1-o v. Horainowa Korczakowska,

7.812.80 & 78
2-o v. Jerzowa Sulikowska

7.812.81 = 78
1663 r. (Woł. VII C f. 53; VIII A f. 172).

7.812.82 & 83
¶ Bohdanna z Orłowskich

7.812.83
Fedorowa Horainowa

7.812.84 = 82
z synami, nabyła 1572 roku Kołkozów od Chomiaka.

7.812.85 & 82
W 1595 r. jest ona żoną Piotra Oleszy.

7.812.86
Córka ich Anna Fedorówna,

7.812.87 & 86
żona Jakóba ks. Czetwertyńskiego 1570 r.

7.812.88
Syn Bohusz Fedorowicz, poborca wołyński 1599 r., podsędek krzemieniecki 1606 r., w końcu podkomorzy krzemieniecki, dziedzic Komarówki 1577 r., kupił 1585 r. Stołpce od Deniska, sprzedał oba te sioła Żytyńskim, a nabył Jarowice z przyległościami od Czetwertyńskich 1622 r.

7.812.89 & 88
Ożeniony z Oleną Oleszanką Berezecką, zmarłą 1613 r., pozostawił kilkoro dzieci.

7.812.90
Synowie podzielili się Jarowicami i innemi dobrami w łuckim i krzemienieckim powiatach, a akt działu oblatowany w Łucku 1645 r. Z nich: ¶ Jan, podsędek 1623 r., a sędzia ziemski krzemieniecki 1633 r.,

7.812.91 & 90
ożeniony 1-o v. z Apolonią Hulewiczówną, która kwitowała 1616 r. ojca swego z posagu, a spisała testament 1623 r.,

7.812.92 & 90
2-o v. z ks. Maryną Massalską 1629 r. Z pierwszą żoną oddał

7.812.93 = 90
Jan w zastaw część Młynowa Siemaszce 1619 r., a następnie odstąpił tegoż roku sumy swej 10,000 fl. na, tymże Młynowie

7.812.94 & 95
Iwanowi

7.812.95
i Anastazyi z Horainów

7.812.96 & 95
Żytyńskim (Teka W. Rulikowskiego).

7.812.97 = 90
Dzieci Jana

7.812.98
z drugiej żony: Andrzej.

7.812.99
Eliasz

7.812.100
i Zuzanna, procesują 1643 r. Leszczyńskiego o Babołoki (Woł. VI C f. 36).

7.812.101
¶ Mikołaj, sędzia ziemski włodzimierski 1630 r.

7.812.102
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]

7.812.103
Bogusław,

7.812.104
Jan

7.812.105
i Jerzy, bracia, wspólnie z wyżej wymienionymi

7.812.106 = 98
Andrzejem

7.812.107 = 99
i Eliaszem, także braćmi, podpisali z województwem wołyńskiem, elekcyę Jana Kazimierza.

7.812.108
¶ Bogusław Jan, właściciel Kostyowa i Jezierzan (Zap. Lub. 47 f. 64), pisarz ziemski łucki 1661 r., sędzia ziemski kijowski 1664 r., z tym tytułem podpisał obiór Jana III-go.

7.812.109 & 108
Żona jego, Katarzyna z Sokołowskich,

7.812.110
córka Andrzeja, sekretarza królewskiego (Op. Żyt. 21),

7.812.111 = 109


7.812.112 & 111
1-o v. Łukaszowa Chmielecka, stolnikowa bracławska,

7.812.113 = 111
zeznała 1657 r. testament (Arch. I. Z. Ros. I. 4).

7.812.114
¶ Jerzy, pisarz ziemski włodzimierski 1651 r., zmarły 1661 r.,

7.812.115 & 114
z Katarzyny z Babińskich

7.812.116
pozostawił córki: Teresę,

7.812.117
Annę

7.812.118
i Zofię, nad któremi sprawował opiekę

7.812.119 = 108
stryj ich Bogusław Jan (Woł: VI D. f. 44; Zap. Lub. 48 f. 986; 50 f. 5 i 51 f. 138).

7.812.120
¶ Aleksander Hieronim,

7.812.121 & 120
żonaty 1668 r. z Anną z Piratyna (Woł. VI D f. 34).

7.812.122 = 120
Czy nie tenże sam, tylko Aleksander, sędzia i deputat wojskowy w ziemi czerskiej 1656 r. (M. 200 f. 26),

7.812.123
którego córka Helena, zeznała 1655 r. zapis dożywocia z

7.812.124 & 123
mężem, Kazimierzem Bielawskim (Perp. Czers. 11 f. 751).

7.812.125
Jan, podstoli parnawski 1660 r.,

7.812.126 & 125
żonaty z Maryną z Podczaskich,

7.812.127 & 126
2-o v. Ładziną,

7.812.128 & 126
a 3-o v. Hańską (Zap. Lub. 51 f. 26 i Woł. IX f. 1159).

7.812.129
Stefan, archimandryta mielecki 1670 r. (Zap. Lub. 53 f. 371).

7.812.130 = 125
Jan, podstoli parnawski,

7.812.131
Kasper, pisarz grodzki włodzimierski i podstarości łucki

7.812.132
i Marek na Radowicach, podpisali z województwem wołyńskiem, elekcyę Jana III-go.

7.812.133 = 131
¶ Kasper, sędzia grodzki łucki 1664 r., a podstarości łucki 1670 r. i pisarz grodzki włodzimierski 1671 r.

7.812.134
Łukasz, stolnik czerniechowski do 1673 r.

7.812.135
N., stolnik wołyński 1661 r.

7.812.136
¶ Jan Bogusław, podczaszy parnawski 1690 r. i sędzia grodzki krzemieniecki 1702 r., podczaszy wołyński 1704 r., właściciel Starej Czetwertni (Woł. X f. 9 i 334),

7.812.137 & 136
żonaty z Krystyną Czapską,

7.812.138
miał z niej synów: Jana,

7.812.139
Antoniego, kanclerza łuckiego 1727 r.,

7.812.140
Henryka,

7.812.141
Kaspra,

7.812.142
Bogusława,

7.812.143
Ferdynanda

7.812.144
i Jerzego, kanonika łuckiego 1738 r. (Woł. XI f. 1668; Bracł. XV f. 1427 i XVI f. 569; Czerniech. f. 975 i 1475).

7.812.145
¶ Kasper,

7.812.146 & 145
z Zofii z Wolańskich,

7.812.147
pozostawił syna Ignacego, procesującego Chylińskich 1761 r. (Czerniech. f. 1577 i Bracł. XVII f. 1816).

7.812.148 = 147
Ignacy, podstarości i poseł starodubowski 1786 r. (V. L.).

7.812.149
Eleonora,

7.812.150 & 149
za Danielem Rożeńcem Jełowickim 1711 r. (Woł. X f. 21).

7.812.151
Konstancya,

7.812.152 & 151
za Wojciechem Czermińskim 1696 r.

7.812.153
¶ Konstancya,

7.812.154 & 153
1-o v. Godebska,

7.812.155 & 153
2-o v. Szujska, chorążyna brzeska-litewska,

7.812.156 = 153
zmarła przed 1725 r. (Woł. XI f. 1568).

7.812.157
N., stolnik parnawski 1736 r.

7.812.158
Teofila,

7.812.159 & 158
za Wiktorem Szumowskim 1726 r. (Kij. X. f. 1603).

7.812.160
¶ Jan Horain, na dworze księcia Stanisława Radziwiłła, od którego otrzymał 1587 r. Dobiszcza.

7.812.161 & 160
Żona jego, Dorota Witoniska, uzyskała potwierdzenie zapisu 1616 r. (Arch. I. Z. Ros. VI. 1 i Gr. Łuckie).

7.812.162
Jan, cześnik oszmiański, podpisał z województwem brzeskiem-litewskiem, elekcyę Jana III-go.

7.812.163
Aleksander, z kustosza i oficyała wileńskiego, proboszcza infułata gieranońskiego, biskup smoleński 1710 r.; a biskup żmudzki 1716 r., umarł w 1735 r.

7.812.164
¶ Pisali się z województwem wileńskiem na obiór Stanisława Augusta: Aleksander, podstoli wileński,

7.812.165
Aleksander, biskup hireneński, referendarz W. Ks. Litewskiego,

7.812.166
Jan Antoni, podkomorzy wileński, starosta jałowski, poseł na sejm electionis,

7.812.167
Michał, horodniczy i poseł wileński,

7.812.168
Kasper,

7.812.169
Ignacy

7.812.170
i Kazimierz,

7.812.171
wojskowiczowie wileńscy.

7.812.172 = 166
Z nich: ¶ Jan, v. Jan Antoni, pisarz grodzki wileński 1720 r., podwojewodzy i podczaszy wileński 1731 r., jako poseł województwa wileńskiego, podpisał 1733 roku konfederacyę generalną warszawską (Obl. Warsz. 49 f. 422). W 1746 r. otrzymał prawem lennem dobra Grundisowskie w Inflantach (Sig. 27). W 1748 r. podkomorzy wileński, 1764 r. kasztelan brzeski-litewski, a 1768 r. wojewoda, żonaty z

7.812.173 & 172
Moniką Świnka-Zielińską,

7.812.174 = 172
umarł 1777 r. Kawaler orderu Św. Stanisława 1765 r.

7.812.175
Syn jego Tadeusz, był 1764 roku sędzią kapturowym województwa wileńskiego (Akta XIII),

7.812.176
a drugi syn, Jan Nepomucen, szambelan Stanisława Augusta. 1786 roku, członek rządu tymczasowego w Warszawie 1794 r., z żony

7.812.177 & 176
Kunegundy Świnka-Zielińskiej,

7.812.178
podkomorzanki nurskiej,

7.812.179
pozostawił synów: Tadeusza

7.812.180
i Michała, wojskowych polskich, emigrantów 1831 r., z których

7.812.181 = 179
Tadeusz zginął 1839 roku w bitwie w Algierze,

7.812.182 = 180
a Michał, generał wojsk hiszpańskich, umarł 1855 roku w Madrycie.

7.812.183 = 165
¶ Ksiądz Aleksander, biskup hireneński, sufragan żmudzki, archidyakon wileński, referendarz litewski i kawaler orderu Orła Białego 1762 roku, umarł w 1774 roku.

7.812.184 = 164
¶ Aleksander, podstoli wileński 1764 r., wojski i podwojewodzy 1765 r.,

7.812.185
pozostawił czterech synów: Kaspra, szambelana Stanisława Augusta 1789 r.

7.812.186
i Leona, o których konstytucya z 1780 r. wspomina,

7.812.187
Ignacego

7.812.188
i Kazimierza.

7.812.189
¶ Kazimierz, chorąży husarski 1776 r. (MP.).

7.812.190
Michał, starosta nowomłyński 1733 r. (Akta XIII).

7.812.191
Michał Antoni, miecznik i pisarz grodzki wileński 1750 r.

7.812.192
Michał, trzeci syn

7.812.193 = 172
wojewody,

7.812.194 = 192
horodniczy wileński i oberstleytenant regimentu buławy wielkiej litewskiej, członek komisyi wojskowej 1764 r. (V. L.), podkomorzy wileński 1765 roku, zabity w konfederacyi barskiej,

7.812.195 & 192
zostawił potomstwo z Czechowiczównej (Bart.).

7.812.196
¶ Józef, czwarty syn

7.812.197 = 172
wojewody,

7.812.198 = 196
umarł 1756 r. (Kur. Pols.).

7.812.199
¶ Jan Horain,

7.812.200
syn Teodora,

7.812.201 = 199
testamentem z 1647 r. zapisał dobra swe

7.812.202
synowi Mikołajowi,

7.812.203
drugiemu synowi księdzu Janowi 1,000 fl.

7.812.204
i córce Joannie posag.

7.812.205 = 202
Mikołaj, pisarz ziemski włodzimierski 1633 r., nabył 1626 r. część Radowicz i Lityna od Malińskich, za 58,000 fl. (Teka W. Rulikowskiego). Wprowadzony 1642 r. został w posiadanie drugiej części dóbr Radowicze, w włodzimierskiem; nabytych tegoż roku od Mikołaja Sieniuty Radohoskiego (Gr. Włodz.).

7.812.206 = 202
¶ Mikołaj,

7.812.207 = 199
syn Jana Teodorowicza,

7.812.208 & 206
ożeniony z Katarzyną Żylińską,

7.812.209
pozostawił syna Marka (Dekret wywodowy Deput. Wołyń. z 1802 r.).

7.812.210 = 209
Marek zeznał 1661 roku

7.812.211 & 210
z żoną, Katarzyną Trembińską, zapis wzajemnego dożywocia

7.812.212 = 210
i sprzedał Radowicze i Lityn Bielickim,

7.812.213
a synowie jego: Wojciech,

7.812.214
Kasper

7.812.215
i Jan, kwitowali go 1695 i 1696 r. z summ po matce zabezpieczonych na Radowiczach.

7.812.216 = 213
¶ Wojciech zeznał 1689 r. zapis dożywocia z

7.812.217 & 216
żoną, Anną Kalityńską (Gr. Włodzim.).

7.812.218
Syn ich Dymitr, mianowany 1719 r. podczaszym (nazywany czasem łowczym i podstolim) parnawskim,

7.812.219 & 218
ożeniony z Fortunatą Stempkowską (Bracł. XV f. 2015),

7.812.220
pozostawił synów: Wojciecha, ur. 1723 r. (metr. w Korcu),

7.812.221
Waleryana

7.812.222
i Stanisława nieletniego, którzy zeznali dział dóbr po rodzicach w latach 1762 i 1764 r. (Gr. Łuckie).

7.812.223 = 220
Wojciech wziął część Moszczy zastawną,

7.812.224 = 221
Waleryan część Horainówki,

7.812.225 = 222
a Stanisław część Czernyża.

7.812.226 = 223
¶ Wojciech, cześnik rzeczycki, utrzymany został 1775 r. przez komisyę likwidacyjną Stepańską, przy posiadaniu dóbr Moszcza i Korabliszcze, a 1783 r. nabył od Nikodema Czarnockiego, starosty daniszewskiego, dobra Sadek w województwie wołyńskiem (Gr. Łuckie).

7.812.227 = 221
¶ Waleryan v. Jakób Waleryan Radowicki Horain,

7.812.228 = 218
drugi syn Dymitra,

7.812.229 = 227
sprzedał 1799 r. Horainówkę Grzegorzowi Frankowskiemu, a 1791 r. ustąpił

7.812.230
synom swoim: Mikołajowi

7.812.231
i Wincentemu,

7.812.232 & 227
urodzonym z Zuzanny Lubienieckiej,

7.812.233 = 229
12,000 fl. na dobrach Płoskie Ledóchowskiego.

7.812.234
¶ Józef Wincenty,

7.812.235 = 227
syn Waleryana,

7.812.236 = 234
ur. 1769 r. w Moszczach (metr. w Aleksandryi),

7.812.237 & 234
z żony Tekli z Byczkowskich,

7.812.238
pozostawił syna Jana z Dukli Erazma, ur. 1799 r., który w 1835 r. nabył Łukanówkę, a w 1843 r. zyskał zatwierdzenie szlachectwa w Cesarstwie (z Teki B. W. Rummla).

Comments