Головинські

ГОЛОВИНСЬКІ - Hołowińscy herbu Kostrowiec Odmienny (własnego) – polski ród szlachecki i arystokratyczny pochodzenia litewsko-ruskiego, a może wielkoruskiego, zamieszkujący Wołyń i Kijowszczyznę, pieczętujący się herbem Kostrowiec Odmienny. Do znakomitości rodu należą arcybiskupmohylewski Ignacy Hołowiński, polityk Ignacy Hołowiński, bibliofil i mecenas sztuki Herman Hołowiński, przemysłowiec Zenon Hołowińskiczy powstaniec 1831 i Marszałek szlachty powiatu owruckiego Wilhelm Hołowiński.

Według tradycji, trzej bracia Hołowińscy, bojarzy moskiewscy: Semen, Jan i Piotr, zbiegli w 1576 roku "na Litwę" by uniknąć prześladowań przez cara Iwana Groźnego. Jest również możliwe, że ród Hołowińskich wywodzi się z sioła Hołowin na Wołyniu, które znajduje się w okolicach miasta Równe. W pierwszych latach XVI wieku Hołowińscy są już opisani jako „powietnicy łuccy”. W tych latach, z nadań królów Aleksandra Jagiellończyka oraz Zygmunta Augusta, Hołowińscy uzyskali pobliskie dobra: Jankiewicze, Lubusze, Borestowice, Podłużne, Panfiłowicze, Beresko, Peremirkę, Rokitne Wielką i Małą, Piaski (dzielnica Beresteczka), Ostalce na Wołyniu i Cudynowce w powiecie chmielnickim. W 1525 roku nabyli od Rohaczewskich Wielkie Krzywice w powiecie łuckim. W 1545 roku Hołowińscy sprzedają swoją rodową siedzibę Hołowin i przenoszą się do Wielkich Krzywic, a następnie do Szumska pod Żytomierzem (dziś Шумськ (Житомирська область)). Szumsk został im przyniesiony w wianie przez Aleksandrę z Woroniczów. Z czasem Hołowińscy posiedli dobra nad Dnieprem: Rzyszczów i Prucki oraz sąsiednie wioski. Przy rzyszczowskim kościele pw Świętej Trójcy znajdowała się nekropolia rodowa.

Znaczenie rodu wzrosło poprzez dobrane związki małżeńskie jak Tymoteusza Hołowińskiego, podwojewoda kijowskiego z Zofią Ostaszkówną Białą, Jana Hołowińskiego z Marią Anną (Marianną, Marcjanną) ze starszej gałęzi rodu Krasińskich z Krasnego wdową po Chomiaku, Dymitra Hołowińskiegomarszałka sejmiku województwa kijowskiego w latach 1697-1684 z Alexandrą Woronicz, Jerzego Hołowińskiego, miecznika czernichowskiego z Franciszką Szczeniowską, Aleksandra Hołowińskiego (zm. przed 1740), miecznika i cześnika smoleńskiego z Marią Hulewicz, czy Anny Hołowińskiej z Konstantym ks. Podwysockim.

Obecność Hołowińskich na Kresach upamiętniona została przez wieszcza Adama Mickiewicza w czwartej księdze Pana Tadeusza:


"I tam na Ukrainie, czy się dotąd wznosi
Przed Hołowińskich domem, nad brzegami Rosi,
Lipa tak rozrośniona, że pod jej cieniami
Stu młodzieńców, sto panien szło w taniec parami?
Головин — нині село Костопільського району Рівненської області.

Herb Hołowiński, odmiana herbu Kostrowiec.
"Krzyż żółty, prosto do góry stojący na dwóch górach zielonych powinien być, które jednak tym kształtem wyrażają, hak herb Odrowąż; pod krzyżem księżyc nie pełny, rogami do góry obrócony, żółty, na hełmie pięć piór strusich. Nabytym ten herb być powiada z tej okazji w Ruskich krajach: Jeden z przodków tej familii, ze dwóch gór podle siebie leżących, zważywszy wojsko nieprzyjacielskie snem zmorzone, pod głęboką noc, przecież im księżyc przyświecał, z ludźmi swymi na nich uderzył, i szczęśliwie pokonał; przetoż w nagrodę tego zwycięstwa, góry obydwie z których upatrzył nieprzyjaciela, księżyc przy którym wojował, w herb jego zaniesione. Tym się herbem pieczętują Hołowińscy, który Kojałowicz zowie Kostrowiec odmienny."[Nies.]
Rodziny należące do herbu: Hołowiński


Іще одна важлива інформація, почерпнута із заяви, зробленої 17 листопада 1558 року, стосується сімейного статусу Миколая Строцці. У ній згадується його дружина Зофія, що, як відомо, походила з дому Головинських24.
Всупереч твердженню деяких істориків, шляхетська сім’я, в якій народилася Зофія, мала не польське, а руське коріння25. Її родовим гніздом було село Головин Степанської волості26, що від 1511 до 1620 року належала князям Острозьким. Упродовж всього зазначеного періоду Головинські тримали свою отчизну на ленному праві. Серед десятків представників цього роду, з покоління в покоління відданих Острозьким, бачимо багатьох «рукодайних»
слуг, урядників контрольованих князями ґродських судів, управителів ма-
єтків, ротмістрів надвірних хоругов, бояр-зем’ян. Батько Зофії, Яцько Ан-
дрійович, служив Острозьким іще в першій половині XVI століття, а мати
походила з сім’ї степанських ленників Промчейків-Ремчицьких27
.
Сама Зофія Головинська провела молодість на дворі Олександри Слуць-
кої († 1562), вдови кн. Костянтина Івановича і матері кн. Василя-Костянти-
на Острозьких. Із джерел відомо, що шлюб з італійцем не був для неї пер-
шим. Близькі родичі й приятелі Головинської через багато років згадували,
що її ще неповнолітньою дівчинкою батько віддав «до службъ еи милости
княжны Слуцкое до францимеру еи милости», де вона була «зацне цвичона
в уцтивом выхованю» і де, «уподобавши ее собе, упросил ее был у княжны ее
милости в стан светый малженский при бытности отца ее пана Яцка Голо-
винского и с позволенем его» дворянин київського воєводи Данило (Дахно)
Мокренський. Невдовзі після одруження Мокренський помер, і лише піс-
ля цього «пан Ганибал з дому Строцего, также дворанин его милости кня-
жати Острозского, добре значный и всѣм добре заховалый и доброе славы
чоловѣкъ, понял был тую вдову»28
.
Окрім посагу, дружина Миколая Ганібеля-Влоха внесла в його дім не
менш важливий капітал — зв’язки. Через шлюб із Головинською італієць породичався з багатьма шляхетськими сім’ями, такими як Бутовичі, Остан-
ки, Черевчеї, Лясоти, Житинські, Костюшки-Хоболтовські, Золотолинські,
Єрличі, Лобоси, Раї, Ледавські та інші. Характерна деталь: усі перерахова-
ні родини належали до клієнтарного угрупування кн. Острозьких. Зв’язки з
цими людьми, встановлені десь у середині XVI століття, і після смерті пана
Миколая відігравали важливу роль для його нащадків, згуртовуючи родин-
но-свояцьку групу.
Повертаючись до заяви, яку Ганібель-Влох зробив у листопаді 1558
року, згадаймо й про те, що в ній фіксується місце проживання його роди-
ни — сільце Кривичі неподалік міста Рівного в Луцькому повіті29. У цьому
маєтку панові Миколаю та його дружині належала лише частка, яку вони
мали «ув одделе от земянина господарьского пана Стеца Омелянского и
от малъженки его панеи Богданы»30. Кривицькими землями й, окрім них,
іще певним «уділом» у селі Калиновичі Ковельського староства на початку 1550-х володів перший чоловік Зофії Головинської, Дахно Мокренський31
.
Права на спадок по його смерті переходили до єдиної дочки Настасії, проте до настання її повноліття і видання заміж цими добрами розпоряджалися мати, вітчим Миколай Ганібель-Влох та інші опікуни32.
Після смерті Миколая Строцці його дітей декілька років
виховувала вдова Зофія з Головинських. Однак пані Ганібелевій не судилося
няньчити онуків: у лютому 1577 року під час великого нападу татар на Волинь
вона потрапила в ясир і невдовзі по тому «у Орди живота своего доконала»41
.
Можна припустити, що після цієї події діти опинилися в опіці найближчої
рідні — дядьків Яцьковичів Головинських.


27 ЦДІАК України. — Ф. 28, оп. 1, спр. 7, арк. 4 зв.
28 Там само. — Спр. 32, арк. 462. Дахно Мокренський помер десь у середині 1550-х, див.
Російський державний архів давніх актів (далі скорочення: РДАДА). — Ф. 389, оп. 1, спр. 202,
арк. 86 зв. (ковельський боярин Дахно згадується як живий ще в 1560 р., що є явною опискою,
адже його дружина за два роки до того уже була заміжня за паном Влохом); ЦДІАК України. —
Ф. 25, оп. 1, спр. 1, арк. 60.
24 Okolski S. Orbis Polonus. — Cracovia, 1641. — T. 1. — F. 555. Наталя Старченко називає
дружиною Миколая Ганібеля дочку Яцька Речицького, проте в документі, на який вона
посилається, насправді йдеться не про дружину, а про тещу «влоха», яка до того ж носила
прізвище Ремчицька (в оригіналі писар пропустив літеру), див.: Старченко Н. Конфлікт у
Володимирі 1566 р.: варіант мікроісторичного прочитання // Соціум. Альманах соціальної
історії. — К., 2003. — Вип. 3. — С. 65–98.
25 Quirini-Popławska D. Działalność włochów w Polsce… — S. 28: у тексті батько Зофії помилково
названий овруцьким мечником (як відомо, цей уряд був впроваджений наприкінці XVII ст.,
див.: Urzędnicy województw kijowskiego i czerniechowskiego XV–XVIII wieku. Spisy / Opr. E. Janas
i W. Kłaczewski. — Kórnik, 2002. — S. 83).
26 Головин — нині село Костопільського району Рівненської області.

27 ЦДІАК України. — Ф. 28, оп. 1, спр. 7, арк. 4 зв.
28 Там само. — Спр. 32, арк. 462. Дахно Мокренський помер десь у середині 1550-х, див.
Російський державний архів давніх актів (далі скорочення: РДАДА). — Ф. 389, оп. 1, спр. 202,
арк. 86 зв. (ковельський боярин Дахно згадується як живий ще в 1560 р., що є явною опискою,
адже його дружина за два роки до того уже була заміжня за паном Влохом); ЦДІАК України. —
Ф. 25, оп. 1, спр. 1, арк. 60.
29 Кривичі — нині село Рівненського району Рівненської області.
30 ЦДІАК України. — Ф. 25, оп. 1, спр. 1, арк. 60.
31 Там само. — Ф. 26, оп. 1, спр. 2, арк. 350 зв.—351 зв. Калиновичі — нині село Калинівка
Ковельського району Волинської області.
32 Настасія Мокренська вийшла заміж за одного з управителів Ковельського староства —
миляновецького піднамісника Станіслава Остойського, див. ЦДІАК України. — Ф. 26,
оп. 1, спр. 9, арк. 3–4 зв. (продаж подружжям Остойських своєї частки в Кривичах Остафію
Свищовському, 1594 р.); ф. 28, оп. 1, спр. 24, арк. 652 зв.—654 зв. (купівля Остойськими другої
половини с. Калиновичі у дядька Настасії Богдана Мокренського, 1590 р.); РДАДА. — Ф. 389,
оп. 1, спр. 202, арк. 85 зв.—86 зв. (королівське підтвердження Остойським прав на посідання
с. Калиновичі, 1601 р.).


41 ЦДІАК України. — Ф. 28, оп. 1— Спр. 32, арк. 462.

Головинський Геврасій.
Рік написання: 1624.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: Бержницька
церква.
Пожертви: на Бережницьку церкву
жертвує 10 злотих.
ЦЩАК України: Ф. 25.. Oil 1..
Спр. 142. .Арк. 144.146 зв.


Hołowińscy przybyli z Rosji do RP w 1576 roku, w epoce kiedy Batory był pod Pskowem. Protoplaści: Semen Hołowiński, Jan Hołowiński i Piotr Hołowiński, trzech braci, najprawdopodobniej Semen, najmłodszy z braci, jest ojcem Jacka.

[Bibliografia: Kijowska teka Hołowińskich, Boniecki, Paprocki, Uruski, SGKP, Górski Konstanty-Historya jazdy polskiej, Kraków 1894, spis urzędników kijowskich]

Drzewa genealogiczne 1. ? Hołowiński 1.1. Semen Hołowiński 1.1.1. Jacek Hołowiński (Hrehory u Bon) ur ok 1550 + Maria Dymitrówna Butowicz h Ogończyk (Ur,Nies) ur ok 1565, siostra Jacka (1574,1600) chorążego kijowskiego [Bon., Uruski] 1.1.1.1. Matwiej Hołowiński (1592) zastawny, posiadacz Bronnego 1.1.1.2. Gerwazy Hołowiński + Katarzyna Pełczyńska 1.1.1.3. Tymoteusz Hołowiński, podwojewodza kijowski 1594, 08.06.1594 nabył część Krzywic za 2300 kóp +(1)(1584,1592) Zofia Ostaszkówna Biała, ślub 1584 +(2) Marusza Rohozianka. 1.1.1.3a.1. Gabryel Hołowiński (Hawreło u Paprockiego, te pokolenie tylko u Bonieckiego), podsędek krzemieniecki, kupił od Korytyńskich Korytne, Chotyń i Rudki, złożył 1604 r. w grodzie krzemienieckim manifest o spaleniu się dworu w Korytnie i wszystkich dokumentów, „na pogany z Czartoryskim bywał”. Zamordowany przez Korytyńskich na drodze do Krzemieńca w 1608 + Anna z Trelińskich 1.1.1.3a.1.1. Alexander Hołowiński (Andrzej?, te pokolenie tylko u Bonieckiego), pozwał Korytyńskich z matką i siostrą o zabicie ojca w 1608 + ?? Lassota, (brat: Jerzy Lassota, zm 1633, dziedzic Kostomia, jego córka: Barbara, zapisał Kolulię-Słobody i Kremnę swoim siostrzeńcom Hołowińskim; być może brat: Lew Lassota, skarbnik kijowski 1615-1620 [JKP]) 1.1.1.3a.1.1.1. Stefan Hołowiński, 1633 dziedziczy po wuju Lassocie 1.1.1.3a.1.1.2. Łukasz Hołowiński, dziedziczy po wuju Lassocie 1633, z żoną w 1648 spisali testament 1.1.1.3a.1.1.2.1. Konstanty Hołowiński, 1682 procesuje Piasoczyńskich o 7000 florenów, 2.11.1683 pozwał dzieci Dymitra, Szymona, Samuela i Krystynę o zabór majątku po jego ojcu 1.1.1.3a.1.1.3. Anna Hołowińska, procesuje Piasoczyńskich 1682 + ?? Wielhorski, miecznik wołyński 1682 1.1.1.3a.1.1.4. Zofia Hołowińska (1675), procesuje Piasoczyńskich 1682 + Michał Bratkowski 1.1.1.3a.1.1.5. Jan Hołowiński (1632), 1633 dziedziczy po wuju Lassocie, 19.12.1667 kontrakt zastawny z Janem i z Krystyną Hołowińską G... spisany w Hołowinie, napisał testament w 1673 + Maria Krasińska z Krasnogo h. Korwin, ojciec: Jan (ze starszej gałęzi Krasińskich), matka: Dorota Nieborska 1.1.1.3a.1.1.5.1. Samuel Hołowiński (1673,1674), dziedzic Krzywic, 1682 procesuje Piasoczyńskich, miecznik owrucki 1684, cześnik owrucki 1695, miecznik kijowski 1701 + Krystyna Zdziarska 1.1.1.3a.1.1.5.1.1. Ludwika Hołowińska, ur ok 1680, sprzedaje Kustyń Steckiemu, +(1) ?? Piaskowski +(2) Stanisław Rzewuski-Suchodolski 1.1.1.3a.1.1.5.1.2. Jan Hołowiński, miecznik owrucki 1722 + Teofila Lisiecka 1.1.1.3a.1.1.5.1.2.1. Aniela Hołowińska 1.1.1.3a.1.1.5.1.2.2. Teresa Hołowińska + Antoni Szczepkowski 1.1.1.3a.1.1.5.1.2.3. Franciszek Hołowiński 1.1.1.3a.1.1.5.2. Dymitr Hołowiński (1673,1675), 21.09.1672 wyruszył na wojnę „przeciw nieprzyjaciołom Krzyża Świętego”, 1682 procesuje Piasoczyńskich, 1683 proces z Konstantym o Krzywice, zm przed 1701 + Aleksandra Woronicz (1701), dziedziczka Prucek. Skarga na „Filona ojca i syna tegoż Woroniczow” że napadli na Szumsk z 12 armatami żelaznymi i spiżowymi, zm ok 1717 1.1.1.3a.1.1.5.2.1. Szymon Hołowiński (1750), po 1711 przejął i zaludnił Prucki, kazał tam „wkopać wolę”, mieszkał w Szumsku, 29.08.1715 proces przeciw siostrze Krystynie, zm po 1750 + Joanna Kreczmer 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1. Aleksander Hołowiński + Maria Hulewicz 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.1. Ignacy Hołowiński, miecznik smoleński, dziedzic Demonszczyzny, Kuźminiec i części Rzyszczowa, w 1754 proces o posag po Aleksandrze z Woroniczów Hołowińskiej z wujem Jerzym 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.1.1. Aleksander Hołowiński, ur 1765, chorąży wojsk rosyjskich + Maria z Sobolewskich Jasińska, ur 1770, córka Józefa (skarbnika smoleńskiego?), ślub 2.3.1794 w Przemyślu 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.1.1.1. Ludwik Hołowiński, ur pomiędzy 1795 i 1802 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.1.1.2. Józefa Hołowińska, ur 1794 + Paweł Sebastian Pieńkowski 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.1.2. Stanisław Hołowiński, ur 1769, bezdzietny, dziedzic Mokohijówki, kawaler maltański + 1-voto Anna Skulska (1795), + 2-voto ? Kruzerówna, + 3-voto ? Humiecka 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.1.3. Kazimierz Hołowiński, ur 1770, bezżenny w 1795 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.2. Andrzej Dymitri Hołowiński, cześnik smoleński, zm przed 1795, 1754 proces o posag po Aleksandrze z Woroniczów Hołowińskiej z wujem Jerzym 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.2.1. Mateusz Hołowiński, ur 1772, bezżenny w 1795, posiada 342 dusz 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.1.2.2. Michał Hołowiński, ur 1766, cześnik smoleński (1794) + ? Jakubowska, ślub przed 1802, posiada 342 dusz 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2. Jerzy Hołowiński, zm przed 1795, miecznik czernichowski 1754, właściciel Prucek, mieszkał w Szumsku, napadnięty przez Kozaków w Pruckach którzy zabrali 12000 zł i jedwabne obicie a potem odjechali ze słowami "poroztajtie zdorowy", żona Franciszka miała wtedy 14 (!) lat. 1754, akt podziału z Andrzejem-Dymitrem po Aleksandrze z Woroniczów Hołowińskiej + Franciszka Szczeniowska h Kuszaba z Chodorowa, córka prawdopodobnie Michała ur ok 1685, pana na Chodorowie, który w 1733 kupuje Rzyszczów i Chodorów od Tyszkiewicza za 40 000 zł (1730-42) i Anny Pasławskiej, wnuczka Jana i Marianny Kozińskiej, prawnuczka Alexandra i Katarzyny Falkowskiej (1695,1714), praprawnuczka Samuela i prapraprawnuczka Jerzego i Anny Staryca Czerkasównej (zm oboje przed 1695). 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.1. Jan Hołowiński, "zakłuty" przez hajdamaków w 1768 w Pruckach 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2. Ignacy Hołowiński, ur 1751, dziedzic Prucek i Czaplicówki, komornik ziemski kijowski, marszałek powiatu bohusławskiego, stolnik przemyski, 1785 procesuje sukcesorów Woroniczowych, 19.08.1792 kawaler orderu Sw. Stanisława z rąk Stanisława-Augusta, ledwie życie uratował ratując brata Jana w Pruckach w 1768, legitymowany 27.03.1802, posiada 2060 dusz + Maria-Róza Bogurajska, ur 1751, dziedziczka Szumska i Rzyszczowszczyzny [nad. Jerzy Klijanienko, za: Teka Hołowińskich z Kijowa] 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1. Zachariasz Hołowiński, ur 1770 (bliźniak Kazimierza?), dziedzic Prucek, marszałek powiatu bohusławskiego, dymisja z rangą chorążego 08.8.1792, w 1829 wybudował kościół w Rzyszczowie + Zofia Sulatycka 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.1. Cecylia Hołowińska, panna 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.2. Pelagia Hołowińska + Józef Proskura h Krzyżostrzał, marszałek wasylkowski, miał pałacyk w Makojówce, stracił majątek w 1819, uczeń Loży Masońskiej w Warszawie (Bracia Polacy Zjednoczeni), syn Józefa-Kalasantego (syna Karola) 1783-1849, zakłada majątek w Ładychach, ożeniony z Konstancją Grocholską h Syrokomla, 2 corki Zofia za Medardem Szaszkiewiczem h własnego, autora piesni i muzyki do wierszy Tarasa Szewczenki i ?? 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.3. Maria Hołowińska + Xavery Saryusz-Zalewski h Jelita, ur 1787 zm 1839, kapitan 4 pulku strzelców konnych, Virtuti Militari, Legia Honorowa, dzieci: Pelagia za Edwardem Jaxa Chamiec h Gryf, Franciszek i Tadeusz 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.4. Kornelia Hołowińska + Władyslaw Montrésor 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.5. Ignacy Hołowiński, kapitan I pułku, zginął w 1834 pod Poniewieżem w akcji powstańczej 1831 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.6. Zenon Hołowiński, ur 1804 w Równe, zm 10.11.1887, marszałek Guberni Kijowskiej, marszałek powiatu kaniowskiego, skończył uniwersytet wileński, założył w 1847 cukrownię w Pruckach, kupił Mikołajówkę Steblowską którą zamienił na osadę fabryczną + Teresa-Maria Morgulec h własnego, ślub 24.02.1829, w intercyzie długi spis przodków Hołowińskich aż do Hrehora (?), córka Jana i Ludwiki z Ciąglińskich, podkomorzego powiatu żytomierskiego, dziedziczka Moszkowiec w żytomierskim (ojciec chrzestny Kazimierza Pieńkowskiego jest Morgulec - do wyjaśnienia - JK) 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.6.1. Bolesław Hołowiński, zm dzieckiem 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.6.2. Wanda Hołowińska, zm dzieckiem 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.6.3. Stanisława Hołowińska, zm dzieckiem 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.6.4. Anna Hołowińska, dziedziczka Prucek + Kazimierz ks. Podhorski, ur 1831 zm 1898, ślub 1861 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.1.6.5. Maria Hołowińska, ur 20.06.1846 zm 10.04.1916 +(1) Tadeusz Czosnowski, zm 1885, ślub 1880, +(2) Roger hr Łubienski, ślub 1894 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.2. Anna Hołowińska + Jan-Nepomucen Borejko h Kościesza (odm Borejko) por chorągwi 66 patent 21.04.1790, podkomorzy mohylewski, odznaczony Virtuti Militari 1792, ślub 1793 przez biskupa kijowskiego K. Cieciszowskiego. Syn Franciszka Piusa Borejko, podkomorzego latyczowskiego i Heleny z Krasickich). 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.2.1. Emilia Borejko h Kościesza (odm Borejko) + Herman Hołowiński, ojciec: Onufry (patrz niżej), matka Helena Krajewska 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.2.2. Pius Lew Borejko 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.2.3. Włodzimierz Mikołaj Borejko 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.2.3 Stanisław Hołowiński, marszałek szlachty pow. bohusławskiego, kawaler maltański z rąk ksiecia Poniatowskiego 1793 + Anna ? 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.3. Onufry Hołowiński, ur 1755, deputat Sądu Głównego Kijowskiego 1szy Departament, marszałek powiatu kijowskiego, podział dóbr po bracie Janie 1785, w 1785 sprzedaje Szumsk, Dworzec, Wolicę, Żeleźniak i Hołowinkę (blisko Żytomierza) za 15000 Ignacemu i Szczęsnej z Woroniczów Działyńskim i przenosi się na Rzyszczowszczyznę, legitymowany 27.03.1802, kupił Steblów od Andrzeja ks. Woronieckiego w 1812 + Helena z Krajewskich, ur 1765 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.3.1. Jan Hołowiński, ur 1784 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.3.2. Herman Hołowiński, ur 1788, zm 1841, dziedzic Steblowa, "zasidatiel" Głównego Kijowskiego Sądu 1szy Departament, posiada 287 dusz, przyjaciel Ignacego Hołowińskiego - arcybiskupa mohylewskiego i Adama Mickiewicza, zebrał znaczną bibliotekę, lipa w Steblowie jest opisana w Panu Tadeuszu + Emilia Borejko (kuzynka - patrz wyżej), Mickiewicz poświecił jej poemat "Podróżni" 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.3.2.1. Anna Hołowińska + Kazimierz ks Podwysocki, zamieszkiwali w Rychtach na Podolu, sprzedali Steblów Zenonowi Hołowińskiemu (syn Zachariasza - patrz wyżej) 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.4. Kazimierz Hołowiński, ur 1759, starosta perejesławski, posiada 1013 dusz w 2 miejscowosciach, legitymowany 27.03.1802 + Brygida z Breniewskich, ur 1766 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.4.1. Urban Hołowiński, ur 1784 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.4.2. Paweł Hołowiński 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.4.3. Piotr Ewaryst Hołowiński, ur 1786 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.4.4. Joanna Hołowińska, ur 1786 (bliźniaczka Piotra-Ewarysta) 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.4.5. Justyna Hołowińska, ur 1785 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.5. Piotr Hołowiński, ur 1761, chorąży sanocki, kupił od Franciszka-Xaverego Szczeniowskiego Chodorów, legitymowany 27.03.1802, posiada 527 dusz + Helena z Peczyńskich ur 1771 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.5.1. Antoni Hołowiński, ur 1788 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.2.5.2. Józefa Hołowińska, ur 1790 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.3. Apolonia Hołowińska + Antoni Swięcicki 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.4. Teresa Hołowińska + Paweł Kondracki 1.1.1.3a.1.1.5.2.1.5. Anna Hołowińska, panna 1.1.1.3a.1.1.5.2.2. Samuel Hołowiński 1.1.1.3a.1.1.5.2.3. Krystyna Hołowińska (1715) +(1) ?? Lwowicz, +(2) ?? Gadomski 1.1.1.3a.1.1.5.2.4. Aleksandra Hołowińska, testament w Krzywicach 5.2.1677 będąc słabego zdrowia 1.1.1.3a.1.1.5.3. Wacław Hołowiński 1.1.1.3a.1.1.5.3.1. Anna Hołowińska w 1679 otrzymała od dziadka Jana 1500 złp na mocy testamentu z 1673 + Jan Kazimierz Marynowski (Martowski?) 1.1.1.3a.1.2. Katarzyna Hołowińska, pozwała Korytyńskich o zabicie ojca 1.1.1.3a.2. Tomasz Hołowiński [SGKP] 1.1.1.3a.2.1. Eudoxia Hołowińska + Michał Sedymentowicz Kropiwnicki 1.1.1.3a.2.2. Halszka Hołowińska + Jerzy Michajłowicz ks Czartoryski ur ok 1560 zm 1626, starosta łucki, sprzedał Czartorysk Janowi Pacowi syn Jędrzej ks Czartoryski i córka + Kazimierz Piaseczyński starosta mławski i ostrołęcki, pułkownik i regimentarz, bezdzietni. 1.1.1.3a.3. Bohusz (Bogdan) Hołowiński, „w Prusiech zginął” przy samym królu [Uruski] 1.1.1.4. Anna Hołowińska (1585) + Jan Pokotyło Petrykowski 1.1.1.5 Fedora Hołowińska + Fedor Czerwiec 1.1.1.6 Dachno Hołowiński, ziemianin królewski krzemieniecki 1559 1.2. Jan Hołowiński 1.3. Piotr Hołowiński 1. ?? Hołowiński, prawdopodobnie potomek Franciszka (syna Jana i Teofili Lisieckiej - patrz wyżej) 1.1. Piotr Hołowiński zm 1810 + Dominika Łęska, ur 1771 Międzyrzecz Korecki, zm 09.04.1837 w Ostrogu na raka piersi. Ojciec Dominiki: Józef Łęski (powiesił Żyda), matka Klara Szybinska. Brat Klary – ksiądz Szybiński, rektor Pijarów w Miedzyrzeczu. Dominika miała 5 sióstr i 1 brata. 1.1.1. Mikołaj Hołowiński ur 1772 zm 1831 Kijów 1.1.2. Tekla Hołowińska 1.1.3. Krystyna Hołowińska 1.1.4. Antoni Hołowiński 1.1.5. Jan Hołowiński, zm młodo 1.1.5.1. Antoni Hołowiński, zm młodo 1.1.5.2. dziecko, zm młodo 1.1.6. Eleonora Hołowińska 1.1.7. Ignacy Hołowiński, ur 05.10.1807 Owrucz zm 19.10.1855 St Petersburg. Nauczyciel religii w szkole dla szlachty w Żytomierzu, 1835 kanonik żytomierski, 1842 rektor Akademii Duchownej w St Petersburgu, 1848 arcybiskup mohylewski. Pisał pod pseudonimem Żegota Kostrowiec. Częsty gość w Steblowie u Hermana Hołowińskiego. 1.1.8. Gabryel Hołowiński, zginął 1831 w wojsku 1.2. Jakób Hołowiński 1.3. Ludwik Hołowiński, towarzysz kawalerii narodowej 1. Daniel Hołowiński + Pelagia Hruszwicka, pozwał imieniem swoich synów w 1610 wuja ich Pawła Hruszwickiego, o wydzielenie im po babce czwartej części Wierzchowska (pow. Równe). Pelagia jest córką Filipa i Pelagii Michałównej Puchaczównej Wierzchowskiej [Bon.] 1.1. Hrehorceg Hołowinski 1.2. Tichon Hołowinski 1. ?? Hołowiński 1.1. Aleksy Hołowiński, imieniem swoim i dzieci pozostałych po siostrze Filonowej Tetrzyńskiej, procesują Gnatowskich o Knihynin 1645 + Teomila Knihynińska [Bon.] 1.1.1. Teodor Hołowinski 1.1.2. Wacław Hołowiński 1.2. ?? Hołowińska zm przed 1645 + Filon Tetrzyński, mieli dzieci
Osoby nie powiązane genealogicznie ?? Hołowiński + Marya Zalewska, zm w Żukowie, w siedleckiem, przed 1871 [Bon] ?? Hołowiński ur Wolyn, Montauban (Tarn) [Almanach Historique Tabasz Krosnowski 1846] ?? Hołowiński, ur Podole s. Lieut. D’Inf [Almanach Historique Tabasz Krosnowski 1846] ?? Hołowińska + ?? pisarz ziemski, podsędek buski 1668 [Bon.] ?? Hołowińska + Olech ??, wspólnie z synem Mikołajem, zastawiła Wołki przed 1622 [Bon.] ?? Hołowiński + Aleksandra Zielińska, w drugiej połowie XVlII-go wieku [Bon.] ?? Hołowiński + Marianna Krasińska h Ślepowron, córka Jana (ze starszej gałęzi Krasińskich) ?? Hołowiński + Marya Zalewska, zm w Żukowie, w siedleckiem, przed 1871 [Bon.] Aleksander Hołowiński, zesłany do Usola za powstanie 1863 r [Lasocki – wspomnienia] Edward Hołowiński, własciciel Chmielnika gm Hostoml, ok 1860 Antoni Hołowiński, 1844-1906, lekarz, patrz biblioteka Estreicher Antoni Hołowiński, zm 1840, lekarz?, patrz biblioteka Estreicher J. Hołowiński1 Louhans (Saone Loire) [Almanach Historique Tabasz Krosnowski 1846] Jan Hołowiński + Nastazja Żytyńska, zm 1597, córka Borysa [Bon.] Kazimierz Hołowiński + Brygida Dunin, wprowadzony 1787 w posiadanie domu w Warszawie (Bon) Kazimierz Hołowiński, marszałek powiatu owruckiego w 1812 Kazimierz Hołowiński + Brygida Dunin, wprowadzony 1787 w posiadanie domu w Warszawie [Bon.] Kazimierz Hołowiński, marszałek powiatu owruckiego w 1812 Matylda Hołowińska, zm w Paryzu [akt zgonu z 14.10.1854] Stanisław Hołowiński kupił od Korytyńskich 1593 część Korytnej, Chocimia i Białej Krynicy (Helesin), za 10,000 fl (możliwa pomyłka z Tymoteuszem (1.3) u Bonieckiego) Stanisław Hołowiński kupił Mikołajówkę w pow. kaniowskim nad Potokiem w 1789 od Mikołaja Potockiego (?) Szymon Hołowiński Fleurence (Gers) [Almanach Historique Tabasz Krosnowski 1846] Wilhelm Hołowiński, marszałek powiatu owruckiego, powstaniec 1831 w powiecie owruckim, przejął siłą od Rosjan 15,000 rubli, skazany na rozstrzelanie, kara zamieniona na ciężkie prace. Konfiskata majątku Wiązówka i Słoboda w powiecie owruckim. Wilhelm Hołowiński, marszałek powiatu owruckiego, powstaniec 1831 w powiecie owruckim, przejął siłą od Rosjan 15,000 rubli, skazany na rozstrzelanie, kara zamieniona na ciężkie prace
Comments