Гостськi

РІД ГОСТСЬКИХ: 
МАТЕРIАЛИ ПО ГЕНЕАЛОГИИ И ПРОПОСОГРАФИИ.I. Общие сведения, похождения роду, геральдика.

Гойські, також Гостські — український шляхетський рід гербу Кердея. Свого часу Каспер Несецький вказував, що рід, як і роди Чапличів, Дзюсів, Козинських, пішов від Кердеїв, точніше, від Грицька (Яна) Кердеєвича.[1].
Пани Гостські, гніздом яких був маєток Гоща, розташований у Луцькому повіті на
р. Горині*, становили одне з відгалужень відомої кровноспорідненої спільноти руської
знаті Великого князівства Литовського і Польського королівства, об’єднаної похо-
дженням від особи на ім’я Кирдей та однойменним із нею гербом.
Протягом майже всієї історії роду топоантропонім, яким він користувався, мав форму «Гостський», а домінуюча нині в літературі форма «Гойський» з’явилася тільки в останні роки його існування й уживалася паралельно з попередньою, тому ми надаємо перевагу першій із них, значно давнішій і тривалішій. Серед волинської знаті до Кирдеїв належали також Шиловичі, Дчуси-Ляхівські, Кирдеї-Мильські, Кирдеї-Мнишинські, Чапличі-Шпанівські, Козинські й Кривецькі, а в Галицькій Русі  Поморянські.
Рід Гостських, який становив одне з відгалужень кровноспорідненої спільноти Кирдеїв, був започаткований у другій чверті XV ст., а в середині XVII ст. припинився. За два століття існування цього клану в ньому змінилося шість поколінь, які у відомих нам джерелах репрезентують 22 особи. Найбільша активність роду припадає на кінець XV  початок XVI ст., тобто на час діяльності Богдана Сенковича, та на останню третину XVI й першу третину XVII ст., коли діяли Ярофій Васильович та Гаврило Романович і його син Роман Гаврилович Гостські, що володіли значними маєтками й займали поважні уряди регіонального рівня. Службова кар’єра, матримоніальні зв’язки з провідними шляхетськими родами Волині й Київщини, майновий стан свідчать про ви-
сокий статус панів Гостських у сучасному їм суспільному середовищі. З кінця XVI ст. рід
відзначався також певною активністю на поприщі релігії, його представниками засно-
вано два монастирі й два центри антитринітарського руху.
За час існування роду Гостських через
руки належних до нього осіб пройшло 62
поселення (у т. ч. 7 містечок), переважна
більшість яких (46 поселень, у т. ч. 5 місте-
чок) знаходилася на Волині; 14 поселень (у
т. ч. 2 містечка) зафіксовано в Київському
воєводстві, по одному  на Берестейщині і в
Мозирському повіті. Найдавніші маєтки
лежали в Луцькому повіті у найбільшому
скупченні володінь шляхетських родів,
об’єднаних гербом Кирдей. Деякі поселення
становили вислуги, купівлі, але більшість
виникли в результаті залюднення вже наяв-
них ґрунтів. Володіння Гостських мало дро-
билися під час поділів, майже не розпроду-
валися, зате через відсутність нащадків чо-
ловічої статі двічі переходили по жіночій лінії в чужі руки, внаслідок чого нагромаджені
ними латифундії розпорошилися.

Володіння роду Гостських.

Волинське воєводство
Луцький повіт: Андрусіїв (с. Андрусіїв Го-
щанського р-ну Рівнен. обл.); Блудів (с. Світа-
нок Корецького р-ну Рівнен. обл.); Бокшин
(с. Бокшин Корецького р-ну Рівнен. обл.); Бра-
нів (с. Бранів Корецького р-ну Рівнен. обл.);
Глубочок (?); Гоща (с-ще Гоща Гощанського
р-ну Рівнен. обл.); Гульцівське дворище (десь під
Луцьком); двірець (див. Кобилій двірець); Жав-
рів (с. Жаврів Гощанського р-ну Рівнен. обл.);
Жалинка (с. Жалянка Гощанського р-ну Рівнен.
обл.); Жданчин (?); Застав’я (с. Застав’я Коре-
цького р-ну Рівнен. обл.); Звірів, Звірово (с. Зві-
рів Ківерцівського р-ну Волин. обл.); Кобилій
двірець (під Луцьком); Котів (колишнє с. Котів
на березі р. Горинь проти с. Козлин Рівненсь-
кого р-ну Рівнен. обл.); Красний Брід (?); Крупа
(с. Гориньград Перший Рівненського р-ну Рів-
нен. обл.); Кудринці (ур. Кудранка на пн. сх. від
с. Жалянка Гощанського р-ну Рівнен. обл.);
Кузьминське дворище (десь під Луцьком); Куро-
звони (с. Курозвани Гощанського р-ну Рівнен.
обл.); Любаша (с. Мала Любаша Костопільсь-
кого р-ну Рівнен. обл.); Майків (с. Майків Го-
щанського р-ну Рівнен. обл.); Микулин (с. Ми-
кулин Гощанського р-ну Рівнен. обл.); Миля-
тин (с. Милятин Острозького р-ну Рівнен. обл.);
Михалківці (с. Михалківці Острозького р-ну
Рівнен. обл.); Руда, Рудня (?); Рясники (с. Ряс-
ники Гощанського р-ну Рівнен. обл.); Селище
(колишнє с. Мале Селище у верхів’ї р. Замчи-
сько по сусідству із с. Жалянка Гощанського
р-ну Рівнен. обл.); Сенів (с. Синів Гощанського
р-ну Рівнен. обл.); Сенне (с. Садове Гощансь-
кого р-ну Рівнен. обл.); Собівка (ур. Собівка у
верхів’ї р. Замчисько по сусідству із с. Жалянка
Гощанського р-ну Рівнен. обл.); Сокол (с. Кур-
чиця Городницького р-ну Житомирської обл.);
Терентіїв (с. Терентіїв Гощанського р-ну Рівнен.
обл.); Тудорів (с. Федорівка Гощанського р-ну
Рівнен. обл.); Чернихів (с. Черняхів Острозького
р-ну Рівнен. обл.).
Кременецький повіт: Бережці Вишні, част.
(с. Великі Бережці Кременецького р-ну Терноп.
обл.); Бережці Нижні, част. (с. Малі Бережці Кре-
менецького р-ну Терноп. обл.); Дорофіїв (див. Ярофіївка); Кімнатка (с. Кімната Кременецького
р-ну Терноп. обл.); Комарівка (див. Ярофіївка);
Лідихів, част. (с. Лідихів Кременецького р-ну
Терноп. обл.); Лосятин, част. (с. Лосятин Креме-
нецького р-ну Терноп. обл.); Орля (х. Вірля Кре-
менецького р-ну Терноп. обл.); Почаїв (с. Ст. По-
чаїв Кременецького р-ну Терноп. обл.); Ридомль
(с. Ридомиль Кременецького р-ну Терноп. обл.);
Савчичі (с. Савчиці Кременецького р-ну Терноп.
обл.); Устечко (с. Устечко Кременецького р-ну
Терноп. обл.); Хотовиця, Хотовичі (с. Хотовиця
Кременецького р-ну Терноп. обл.); Ярофіївка,
Дорофіїв, Комарівка (с. Комарівка Кременецького р-ну Терноп. обл.).
Київське воєводство
Житомирський повіт: Пулини (с-ще Червоноармійськ Житомир. обл.); Соколів (с. Соколів
Червоноармійського р-ну Житомир. обл.).
Мозирський повіт: Бабичі (с. Бабичі Речицького р-ну Гомельської обл., Бєларусь).
Овруцький повіт: Гостське (десь під Овру-чем); Зарівні (с. Заровенька Ємільчинського р-ну
Житомир. обл.); Карпилівка (с. Карпилівка Новоград-Волинського р-ну Житомир. обл.);
Мойсейовичі Нові (див. Мосевичі); Мойсейовичі Старі (див. Мосевичі); Мосевичі (с. Масе-
вичі Рокитнівського р-ну Рівнен. обл.); Осова (с. Осова Ємільчинського р-ну Житомир. обл.);
Покощів (с. Покощево Ємільчинського р-ну Житомир. обл.); Полочанинівка; Рокитна (с-ще
Рокитно або с. Ракитне Рокитнівського р-ну Рівнен. обл.); Тайки (с. Тайки Ємільчинського р-ну
Житомир. обл.); Ходорковичі, Ходорки (с. Ходурки Новоград-Волинського р-ну Житомир.
обл.); Чайля (Цвільки ?) (с. Мала Цвіля Новоград-Волинського р-ну або с. Вел. Цвіля Еміль-
чинського р-ну Житомир. обл.).
Підляське воєводство
Берестейський повіт: Зазулівський жеребій (?)


Литература: 
Собчук В. Волинський
 шляхетський рід Гостських //  Соцiум. Альманах соціальної історії. Випуск 5.  С. 143- 164; Niesiecki K. Korona Polska przy Złotey Wolności Starożytnemi Wszystkich Kathedr… — Lwów : w drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1738. — T. 2. — S. 509. (пол.). Boniecki A. Poczet rodów w Wielkim ksiæstwie Litewskim w XV i XVI wieku.  Warszawa, 1887.  S. 9293; Boniecki A. Herbarz Polski.  Cz. 1: Wiadomoúci historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich.  Warszawa, 1904.  T. 7.  S. 361; Puùaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Woùynia i Ukrainy: Monografie i wzmianki.  Warszawa: Oficyna wydawnicza «Blitz-Print», 1991.  T. 2 / Oprac. nauk. T. Epszteina i S. Górzyñskiego.  S. 5461; Левицкий В. К вопросу о времени основания Почаевской лавры и о первой устроительнице ея Анне Гойской // Волынские епархиальные ведомости.  1913.  С. 96-100, 126-128, 138-142, 165-167; Urban W.  Hoscki (Hojski, Hoúãki, Gostskij) Gabriel (Hawryùo)... // Polski Sùownik Biograficzny.  Wrocùaw; Warszawa; Kraków: Zakùad Narodowy im. Ossoliñskich. W-wo PAN, 19621964.  T. 10.  S. 25; Urban W. Hoscki (Hojski, Hoyski, Hoúãki) Roman... // Ibid.  S. 26; Woùyniak. Z przeszùoúci Hoszczy na Woùyniu.  Kraków, 1909.  S. 214; Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.: (Волинь і Центральна Україна).  К., Наук. думка, 1993.  С. 134-135.  II. Родовiд панiв Гостський.


I КОЛIНО

Кірдей


II КОЛIНО

.........


III КОЛIНО


Сенько Гостський (1436)
Найдавнішу згадку про рід Гостських містить привілей Свидригайла пану ПетрашуЛаневичу-Мильському на села Сенно, Михалковичі й Пруси в Луцькому повіті, виданий у Луцьку 24 липня 1436 р., де, зокрема, відзначено, що пани Сенко Гостський, Андрій Чаплич та Івашко Подолянський особисто визнали перед великим князем продаж ними трьох лезив якоїсь Віленської землі, які принагідно підтверджуються йому цим актом2. Перший відомий нам репрезентант володарів Гощі, звістки про якого на цій згадці обриваються. 
У внесеному згодом його сином у пом’яник Києво-Печерської лаври переліку родичів, що складається усього лиш із двох пар імен, одна з яких належить, мабуть, його батькам, ім’я, під яким його знаємо, відсутнє3.
2. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией.  СПб., 1863.  Т. 1: 13611598.  С. 17.
3 «Род пана Богдана Гостьского. Гавриіла. Маріи. Бориса. Єлену». (Голубев С. Т. Древний помянник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI ст.) // Чтения в Историческом обществе Нестора-Летописца. К., 1892.  Кн. 6, отд. 3.  С. 59).


IV КОЛIНО


Богдан Сенькович (1483,1512),
2 лютого 1483 р. він присутній у Рівному при записі князем Семеном Голшанським своїй дружині віна4, 10 березня 1487 р. засвідчує в Луцьку лист князів Михайла й Костянтина Івановичів Острозьких удові покійного Єнка Чаплича Тетяні на маєток5 та зобов’язання останньої їм служити6, 17 липня 1488 р. скріплює в Рівному своєю печаткою запис удови покійного маршалка Волинської землі й луцького старости Олізара Шиловича Федки своєму сестренцеві князю Богданові Васильовичу7 , 2 вересня 1491 р. присутній у Луцьку на розгляді луцьким старостою князем Семеном Голшанським та кременецьким намісником князем Андрієм Санґушковичем спору кременецьких зем’ян Цеценівських із князем Олександром Санґушковичем8, 4 липня 1494 р. засвідчує в Луцьку продажний лист зем’янина Андрушка Русановича княгині Марії Ровенській9, 11 серпня 1502 р. ділить у Кошері князя Андрія Олександровича Санґушковича з удовою і сином покійного брата Михайла10, 10 березня 1506 р. присутній у Луцьку при спорядженні
луцьким городничим Петрушком Мушатичем запису своєму сестренцеві Богушу Боговитиновичу11, 7 квітня 1516 р. засвідчує в Острозі зобов’язання зем’янина Івана Болбасовича служити князю К. І. Острозькому12.
До нас дійшли також тексти декількох привілеїв, адресованих Богданові Сенковичу, записи про його судові справи з сусідами, мова про які піде в частині, що стосується маєтків.
У вказаних вище актах 1483 й 1487 рр. Богдан Сенкович фігурує ще без титулів, а в листі вдови Олізара Шиловича 1488 р.  вже як луцький ключник та «потчаший короля его милости». Він згадується також у декількох записах до книги Литовської Метрики про надання деяким особам меду й жита із підпорядкованого йому ключа13. Підчашим пан Гостський був недовго, бо в 1489 р. цей уряд посідав уже князь Олександр Голшанський14; Луцький ключ перебував у його віданні ще під час спорядження згаданого вище запису Петрушка Мушатича 1506 р., а в листі Івана Болбасовича 1516 р. він знову фігурує без жодного титулу. Перелік приватноправових актів, до появи яких Богдан Сенкович Гостський був причетний, та займані ним уряди переконливо свідчать про вагомість позицій цього з Кирдейовичів серед волинської знаті.
У підтвердженні синові Василю на одну з батькових вислуг, датованому 4 травня 1527 р., про Богдана Сенковича сказано як про покійного15. Однак, схоже, що він помер значно раніше, оскільки у вироку великого князя від 15 березня 1522 р. у багатолітній справі панів Гостських із князями Корецькими за підводи фігурує тільки його син Василь Богданович16. У такому разі останню прижиттєву згадку про репрезентанта другого покоління роду Гостських містить указаний вище лист Івана Болбасовича 1516 р. Правда, 28 серпня 1522 р., тобто вже після вироку в справі за підводи, Богдана Гостського зустрічаємо в Острозі серед осіб, які засвідчують лист князя К. І. Острозького синові Іллі на маєток Степань17, але це, очевидно, не колишній ключник, а однойменний із ним інший представник роду.
З дітей пана ключника відомі дочка Уляна та сини Іван, Олександр і згаданий вище Василь.
4 Archiwum ksiàýàt Lubartowiczow Sanguszków w Sùawucie / Wyd. nakùadem wùaúciciela pod kier. Z. L. Radzimiñskiego przywspóùudziale P. Skobielskiego i B. Gorczaka.  Lwów, 1887.  T. 1: 13661506 (далi  AS.  T. 1).  S. 82; щодо дати див. пояснення до цього акту: Ibid.  S. 162.
 5 Ibid.  S 86; 
 6 Ibid.  S 85.
 7 Ibid.  S 142.
 8 Ibid.  S 95.
 9 Ibid.  S 102;
10 Ibid.  S 147.
11 Ibid.  S 132.
12 Archiwum ksiàýàt Sanguszków w Sùawucie / Wyd. przez B. Gorczaka.  Lwów, 1890.  T.  3: 14321534 (AS. T. 3).  S. 138.
13 Литовская Метрика.  Отд. 1.  Ч. 1: Книги записей.  СПб., 1910.  Т. 1.  Стб. 303304, 310.
14 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Ksiæstwa Litewskiego. 13861795.  Kraków, 1885.  S. 289.
15 Lietuvos Metrika.  Vilnius: Þara, 2001.  Kn. nr. 12 (15221529): Uþraðymu knyga 12 / Parenge D. Antanavièius ir A. Baliulis (äàë³  Lietuvos Metrika.  Kn. nr. 12 ).  P. 490492.
16 AS.  T. 3.  S. 220.
17 Ibid.  S. 238.


V КОЛIНО


Уляна Богданівна 
вперше згадується 4 травня 1527 р. у зв’язку з підтвердженням братові Василю подарованого нею маєтку, який вона придбала в Берестейському повіті; у виданому з цього приводу листі дочка
колишнього луцького ключника фігурує як дружина чи вдова зем’янина Івана Тура18. По смерті Василя Богдановича пані Турова деякий час опікувалася його дітьми й володіннями. Після отримання королевою Боною луцького війтівства, великий князь на її вимогу зажадав від Уляни пояснення, на яких підставах її підопічні тримають у місті Луцьку землю. У відповідь пані Турова посилала до Кракова господарського дворянина Петра Чаплича, і на основі пред’явлених ним привілеїв 20 травня 1537 р. Сигізмунд І ще раз підтвердив права роду на ґрунт, вислужений її батьком у великого князя Олександра19. За актом ревізії 1545 р., на Уляні Гостській, у руках якої на цей час перебувала якась частина родового маєтку Крупа, лежав обов’язок спільно з деякими
іншими землевласниками підтримувати в належному стані одну з городень мурованої
частини «окольного» замку в Луцьку20
19 РГАДА.  Ф. 389, оп. 1, д. 20, с. 48 об.  49 об.
20 Rewizya zamków ziemi woùyñskiej w poùowie XVI wieku / Wyd. A. Jabùonowski // Êródùa dziejówe.  Warszawa, 1877.  T. 6.  S. 39.
Олександр Богданович,
 у 1509 р. як господарський дворянин отримав у Мозирському повіті «до волі» монарха село Бабичі21, яке невдовзі великий князь підтвердив йому на вічність22, а в наступному році був уже, очевидно, покійним, оскільки це поселення стало об’єктом чергового надання23. Окрему гілку роду цьому із синів Богдана Сенковича започаткувати не судилося: під час ревізії 1545 р., оповідаючи про двір під містом Луцьком, який спочатку належав до ключа, а потім був наданий Олександрові Гостському, луцькі міщани відзначали, що останній не залишив по собі дітей, тому
вислужений ним маєток дістався братові Василю24.
21 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства юстиции (далі  Описание документов и бумаг МАМЮ).  М., б. г.  Кн. 21.  С. 177, № 437.
22 Там же.  С. 179, № 467.
23 Там же.  С. 186, № 538.
24 Rewizya zamków ziemi woùyñskiej w poùowie XVI wieku / Wyd. A. Jabùonowski // Êródùa dziejówe.  Warszawa,1877.  T. 6.  S. 39.
Василь Богданович,
15 березня 1522 р. судився перед великим князем і панами-радами з князями Корецькими, які позивали його за те, що, всупереч звичаю, «подвод корецких отманивати въ Гощи не хочет»25.
Кілька років він служив господарським дворянином, у ролі якого фігурує в указаній тут першій згадці й двох листах великого князя щодо володінь, виклопотаних у травні 1527 р. 26 10 серпня 1527 р. великий князь посилав його як дворянина ув’язати князя Федора Санґушковича в деякі надані йому на Волині маєтки27. Останню прижиттєву згадку про цього із синів Богдана Гостського знаходимо в переписі Литовського війська 1529 р.28 У травні 1537 р. його діти, на той час, очевидно, ще неповнолітні (як відзначено вище), перебували вже під опікою сестри Уляни29.
З дітей Василя Богдановича відомі дочка Настасія та сини Гаврило і Ярофій.
25 AS.  T. 3.  S. 219-220.
26 Lietuvos Metrika.  Kn. nr. 12.  P. 490-492; Левицкий В. К вопросу о времени основания Почаевской лавры... С. 96.
27 AS.  T. 3.  S. 313.
28 Литовская Метрика.  Отд. 1.  Ч. 3: Книги публичных дел: Переписи войска Литовского.  Пг., 1915. 
Стб. 184.
29 РГАДА.  Ф. 389, оп. 1, кн. 20, л. 48-49 об.
Івашко Богданович Гостський
був одружений з дочкою зем’янина Бика Олександровича, після смерті якого отримав деякі його володіння; у листі на них, виданому 28 січня 1506 р., він фігурує як господарський дворянин64. 
 [1506 г.] инд. 9. января 28. Люблин. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит. 
Александра намест. овруч. Сеньку Романовичу о пожаловании дв-ну Ивашку 
Богд. Гощскому данника Мартинца Пупковича с бр. в Овруч. пов., «вечно».

Наступна і останнязгадка про цього із синів Богдана Гостського пов’язана з його участю в поділі луцьких повітників Івашка, Ігната й Богдана Дчусів, здійсненому в селі Ляхів 13 квітня 1515 р.65
Іван Богданович помер, як і брат його Олександр, схоже, ще за життя батька, про що свідчить лаконічний запис у пом’янику Києво-Печерської Лаври «Род пана Богдана Гоского. Ивана. Александра»66, внесений, очевидно, Богданом Сенковичем.
64 Акты Литовской Метрики / Собр. Ф. И. Леонтовичем.  Варшава, 1897.  Т. 1, вып. 2: 14991507 гг. (далі Акты ЛМ.  Т. 1, вып. 1).  С. 175, № 737. Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 301; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 252–370.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 737. С. 175 (по коп. 2).
65 ЦДІАК України.  Ф. 22, оп. 1, кн. 13, арк. 430. Дільчий лист датовано третім індиктом, якому тут найбільше відповідає 1515 р.
66 Голубев С. Т. Древний помянник Киево-Печерской лавры...  С. 78.VI КОЛIНО


Настасія Василівна, 
вперше потрапляє в поле нашого зору як безіменна сестра Ярофія Васильовича Гостського в його листі своїй дружині на маєтки, датованому серпнем 1565 р.30. Вийшла заміж за кременецького повітника Івана Лосятинського, який 9 квітня 1570 р. склав у місті Тарнові, де опинився, очевидно, у справах князя В.-К. Острозького, котрому він служив, заповіт, за яким передав її під опіку свого господаря. Під час запису цього акту 10 жовтня того ж самого року в книгу Кременецького земського суду Настасія була вже вдовою31. Остання прижиттєва згадка про пані Лосятинську, зумовлена записом нею в книгу Луцького земського суду листа про продаж вдові брата Ярофія своїх прав на його спадщину в Кременецькому повіті, датована 12 жовтня 1585 р.32.
30 Центральний державний історичний архіві України, м. Київ (далі  ЦДІАК України). Ф. 25, оп. 1, кн. 7, арк. 270.
31 Там само.  Ф. 22, оп. 1, кн. 3, арк. 70 зв. 72.
32 Львівська наукова бібліотека Національної академії наук України ім. В. Стефаника (далі  ЛНБ НАНУ ім. В. Стефаника), від. рукописів.  Ф. 103, оп. 1, од. зб. 6510, арк. 4547. Випис із актової книги Луцького земського суду.
Гаврило Васильович, 
згадується тільки в акті ревізії 1545 р., за яким разом із братом Ярофієм виконував городову повинність на користь Кременецького замку з успадкованих після батька сіл у Кременецькому повіті33. Очевидно, життя цього з братів Гостських обірвалося дуже рано, а дітей у нього, мабуть, не було.
33 Rewizya zamków ziemi woùyñskiej...  S. 94, 97.
Ярофій Васильович, 
уперше згаданий в акті ревізії 1545 р.34. У 60-х рр. XVI ст. деякий час був одним із ротмістрів, у ролі якого фігурує в 1565 й 1568 р.35, а восени 1570 р. в одному із записів значиться вже як господарський дворянин36. 27 липня 1574 р. шляхта Волинського воєводства обрала його в
депутатський суд, який повинен був функціонувати під час безкоролів’я, що настало в Речі Посполитій після втечі Генріха Валуа37.
Після смерті луцького старости князя Богуша Корецького Стефан Баторій призначив пана Гостського суроґатором або справцею Луцького староства, у зв’язку з чим 12 вересня 1576 р. адресував мешканцям Луцького повіту спеціальний лист із наказом чинити йому послух38, а 15 квітня 1580 р. номінував його луцьким земським суддею39 .
Про авторитет Ярофія Васильовича серед волинської знаті свідчить участь його як одного зі свідків у спорядженні численних приватноправових актів. Зокрема, він скріплює печаткою і підписом лист Демида Козинського своїм шваграм князям Масальським (4 січня 1562 р.)40, лист Андрія Добринського дружині Ганні, що походила зі спорідненого з Гостськими роду Чжусів
(16 січня 1562 р., Луцьк)41, лист Петра Де-ниска дружині Катерині (6 липня 1562 р., село Матвіївці)42, оправний лист Федора Сенюти своїй нареченій Катерині Єло-Малинській (5 травня 1564 р., село Вербоє)43, два листи Олени Цати чоловікові Іванові Патрикію-Курозвонському (10 листопада 1564 р., село Новоселки)44 та лист останнього дружині (20 листопада 1564 р., село
Хмелів)45 , лист Богуша Корницького Михайлу Шашковичу-Долбунівському (4 квітня 1570 р., село Здовбиця)46, лист Федора Петровича Чаплича та його дружини Катерини братові останньої Федору Сенюті (4 листопада 1578 р., село Глупонін)47. У тестаментах чоловіка Настасії Романівни з
Гостських Яна Гурка-Омелянського (8 квітня 1576 р.)48, волинського воєводи князя Богуша Корецького (21 червня 1576 р.)49, князя
Юрія Збаразького (20 січня 1580 р.)50 зустрі-
чаємо пана Гостського в списках опікунів
удів та дітей.
27 червня 1580 р. у замку містечка Крупа
пан суддя склав заповіт. «С тое отруты, 
оповідає він,  которая самому его милости
пану Александру Семашку, подкоморему
володимерскому, в неведомости пана подко-
морого в дому его милости в замку Тучине
мне и многимъ людемъ въ едле естъ задана,
и от тое трутизны чуючи я в животе моемъ
таковую хоробу, с которое не вам, абымъ
долго на свете живъ быти могъ», і просить
дружину, щоб поховала його без зайвих ви-
трат «тамъ, где захочетъ [...] подле давного
обычаю и закону нашого хрестиянского
греческого», а для захисту вдови від кривд її
опікунами призначає князя Януша Заслав-
ського, волинського воєводича князя Яхима
Корецького та пана Федора Кадяновича
Чаплича-Шпановського51. У січні наступ-
ного року Ярофія Гостського поховали в
монастирі в містечку князів Острозьких
Дорогобужі52, що лежало на р. Горині по су-
сідству з гніздом його роду.
Після смерті Яна Бокія в 1597 р. усі його маєтності в Брац-лавському воєводстві перейшли у володіння матері – Полонії Че-шейківни. А уже наступного року порушили чергову судову спра-ву між новим власником містечка та Ободенськими й Цурков-ськими в зв’язку з тидм, що останні вкотре намагались відібрати Браїлів [7, s. 409]. Відчуваючи, що на управління рядом сіл та досить проблемного містечка не вистачає здоров’я, П.Чешейківна вирішила скласти заповіт і передати усі свої права на власність двом племінникам Ярофію і Гаврилові Гостським. 20 лютого 1598 р. П. Чешейківна в селі Махнівцях зібрала всіх урядників зі своїх сіл Махнівець, Сьомаків, Бокієвець, Новоселиці та містечка Браї-лова, а також запросила возного Брацлавського воєводства Вой-теха Качку та двох шляхтичів. На цьому зібранні вона виголоси-ла, що усі вищеназвані маєтності з населенням, господарствами та землями переходять у власність її племінникам Гаврилу та Ярофію Гостським. Також зазначила, щоб усі старости слухались та кори-лись волі нових власників [4, c. 699].
П. Чешейківна невдовзі після оголошення свого розпоряд-ження 19 вересня 1598 р. померла. У скрині небіжчиці знайшли за-повіт, який вписали до Вінницької ґродської книги. В ньому, серед іншого, йшлось про те, що П. Чешейківна всі свої маєтності в Брацлавському воєводстві – села Махнівці, Сьомаки, Бокіївці, Но-воселицю та містечко Браїлів передає у спадок племінникам Гост-ським. Їхні родичі: Василь, Роман, Андрій Григоровичі та Марина Григорівна Орловська також мали право на частку, але за умови, якщо вони сплатять частину коштів, записаних за цими маєтками, які становили 20 000 злотих [4, c. 707 – 709]. Забігаючи наперед, слід зазначити, що в 1604 р. до Луцької ґродської книги був зроб-лений запис, в якому йшлось про те, що в зв’язку з відсутністю коштів усі вищезазначені родичі відмовились від своїх прав на ви-куп і, таким чином, брати Гостські стали безумовними власниками всіх Брацлавських маєтностей П. Чешейківни [4, c. 878].
Почувши про заповіт небіжчиці, Лаврін Пісочинський (під-коморій Брацлавський 1583 – 1600 рр.) на Святомихайлівських роках Вінницького земського суду просив видати йому копію тес-таменту (заповіту). Після того, як суд заявив, що жодного подіб-ного документу у земських книгах не виявлено, Л. Пісочинський висловив свої претензії на спадок П. Чешейківни. Тому 20 жовтня 1598 р. за дорученням старости Юрія Струса до спірних маєтно-стей був відправлений возний Андрій Трембицький у супроводі двох шляхтичів-свідків для того, щоб розпитати, кому належать поселення по смерті колишньої власниці. Прибувши до Браїлова, шляхтичі зустрілись із тамтешнім урядником Федором Козаком Звенигородцем. На їхні запитання, кому належить містечко, він відповів, що братам Гостським. А. Трембіцький заявив, що він на вимогу Л. Пісочинського хоче переписати всіх людей, тварин, не-рухоме та рухоме майно і ув’язати все за останнім. Ф. Звениго-родець виступив проти таких дій і зазначив, що з усіма питаннями потрібно звертатись до Гостських. Подібні відповіді А. Трембіць-кий почув і в інших селах [4, c. 712 – 713]. Зокрема, коли шляхтичі прибули до Махнівець зустрітися із Яном Дубровський, який слу-жив урядником в Махнівцях, Сьомаках та Бокіївціх, Я. Дубрав-ський визнав право на ці села за Гостськими та також не дозволив зробити опис майна. В Новоселиці А.Трембіцький зустрівся із коморником Брацлавського воєводства Василем Соломою. На ви-могу ув’язати село за Л. Пісочинським, коморник заявив, що час-тина Новоселиці із 15 селянами належить йому за давнім правом, наданим покійною Печихвостською, а інша частина села знахо-диться у власності братів Гостських [4, c. 77 – 78].
Таким чином, вдалося відстояти права власності Гостських на Браїлів та інші маєтності П. Чешейківни.
У 1604 р. Ободенські й Цурковські ще раз подавали до суду позов щодо Браїлова, але знову нічого не домоглися. Врешті брати Гостські зуміли дійти згоди з власниками Демидівців. Вони спла-тили їм за спільні урочища Ланів та Мартинець, на яких розбу-довувався Браїлів, 3 000 злотих [7, s. 545]. Взамін Ободенські і Цурковські на «вічні часи» відмовилися від своїх домагань на вка-зані землі, що було засвідчено у декреті Люблінського трибуналу від 9 липня 1608 р.
1 жовтня 1608 р. відбулося розмежування земель Гостських та співвласників Демидівців, що зрештою і розв’язало багаторіч-ний спір [7, s. 545].
4. Документи Брацлавського воєводства 1566 – 1606 років: Збірник документів / Упорядники М. Крикун, О. Піддубняк. Вступ М. Крикун. – Львів: Наукове товариство імені Шевченка.
7. Polska ХVІ wieku pod względem geograficzno-statucznum. T. X. Ziemie Ruskie. Ukraina (Kijow-Bracław). Dział II-gi. Opisane przez Aleksandra Gabłonowskiego. – Warscawa: 1894. – 654 s.
Дружиною Ярофія Васильовича була
дочка луцького повітника Тихна Козин-
ського Ганна. Вперше пані Ярофієва Гост-
ська згадується, правда, без імені, у скарзі
Романа Івановича Гостського з приводу
порушення її чоловіком умов поділу родо-
вих володінь, датованій 21 лютого 1558 р.53
Наступного разу, але знову без імені, вона
фігурує у двох королівських листах із при-
воду опіки над дітьми й спадщиною Януша
Заславського, виданих 28 серпня 1562 р., з
яких довідуємося, що деякий час діти по-
кійного князя перебували в дружини Ярофія
Гостського, а потім були забрані князем
В.-К. Острозьким54. По імені Ганна Тихнів-
на вперше названа в записі чоловіка на
маєток, датованому 24 грудня 1564 р.55
Свого чоловіка луцька земська суддина пе-
режила майже на сорок років, але заміж,
усупереч звичаям свого часу, уже не вихо-
дила. 14 листопада 1597 р. пані Гостська ви-
дала в селі Почаїв лист про заснування тут
при старовинній кам’яній церкві Успіння
Пречистої православного чоловічого мо-
настиря56, якому згодом судилося стати
одним із провідних релігійних осередків
України. У заповіті, перший варіант якого
був складений 23 листопада 1616 р. у розта-
шованому в Кременецькому повіті замку
Орля, де Ганна Тихнівна доживала віку
(остаточний його варіант з’явився тут 15 лютого 1617 р.) вона просила свого спадко-
ємця Андрія Фірлея з Домбровиці поховати
її поряд із чоловіком у монастирі в Дорого-
бужі57. Остання прижиттєва згадка про
вдову Ярофія Васильовича, зумовлена запи-
сом тестаменту в актову книгу, датується
20 березня 1617 р.58 Смерть засновниці По-
чаївського монастиря в літературі датують
1619 р.59 У паперах про обстеження креме-
нецьким підкоморієм у березні 1642 р. меж
монастирських ґрунтів відзначено, що фун-
даторка померла 25 років тому60, що мало б
означати 1617 р., а в декреті компромісар-
ського суду в справі між монастирем і Фір-
леями, виданому у вересні 1644 р., тобто на
два з половиною роки пізніше, знову чита-
ємо про ті самі 25 років з часу її смерті61. У
старовинному пом’янику Почаївського мо-
настиря, у 1755 р. переписаному з давні-
шого, запис імені його фундаторки позначе-
ний 1619 р.62, яким, очевидно, і слід датувати
її смерть. Усупереч останній волі пані
Гостської, поховали її не в Дорогобужі, а монастирі в Почаєві63.
33 Rewizya zamków ziemi woùyñskiej...  S. 94, 97.
34 Ibid.  S. 48, 94, 97.
35 Archiwum xx. Sanguszków w Sùawucie / Wyd. nakùadem wùaúciciela pod kier. Z. L. Radzimiñskiego przy wspóùudziale P. Skobielskiego i B. Gorczaka.  Lwów, 1910.  T. 6: 15491577 (Dyplomataryusz gaùæzi Niesuchojeýskiej.  T. 1) (далi  AS.  T. 6).  S. 271; ЦДІАК України.  Ф. 25, оп. 1, кн. 7, арк. 266 зв.  267 зв.; там само.  Ф. 21, оп. 1, кн. 13, арк. 2929 зв.
36 ЦДІАК України.  Ф. 22, оп. 1, кн. 3, арк. 3637.
37 Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденной при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе (далі: Архив ЮЗР).  Ч. 2: Постановления дворянских провинциальных сеймов в Юго-Западной России.  К., 1861.  Т. 1.  С. 29.
38 РГАДА.  Ф. 389, оп. 1, кн. 193, л. 4748.
39 Там же.  Кн. 195, л. 318 об.  320 об.; Руська (Волинська) Метрика: Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське воєводства). 1569  1673 / Упор.: Г. Боряк та ін.; Ред. Г. Боряк та ін.  К., 2002.  С. 340.
40 ЦДІАК України.  Ф. 25, оп. 1, кн. 4, арк. 13.
41 Там само.  Арк. 21.
42 Там само.  Ф. 21, оп. 1, кн. 9, арк. 68 зв.
43 ЛНБ НАНУ ім. В. Стефаника, від. рукописів.  Ф. 103, спр. 6506, арк. 6 зв. Оригінал листа.
44 ЦДІАК України.  Ф. 25, оп. 1, кн. 6, арк. 274, 275 зв.
45 Там само.  Арк. 273.
46 ЛНБ НАНУ ім. В. Стефаника, від. рукописів.  Ф. 103, спр. 6505, арк. 10 зв. Випис із кременецької ґродської книги. 
47 Там само.  Спр. 6507, арк. 9. Оригінал листа.
48 ЦДІАК України.  Ф. 25, оп. 1, кн. 16, арк. 133-134 зв..
49 Архив ЮЗР.  Ч. 1: Акты, относящиеся к истории православной церкви в Юго-Западной России.  К., 1859.  Т. 1.  С. 95-116.
50  ЦДІАК України.  Ф. 26, оп. 1, кн. 3, арк. 846 зв.  849 зв.
51 РГАДА.  Ф. 389, оп. 1, кн. 195, л. 433-439.
52 Woùyniak. Z przeszùoúci Hoszczy...  S. 45.
53 ЦДІАК України.  Ф. 25, оп. 1, кн. 1, арк. 16 зв.  17.
54 . AS T. 6.  S. 56, 57.
55 ЦДІАК України.  Ф. 25, оп. 1, кн. 7, арк. 266 зв.  267 зв.
56 Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденной при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе.  К., 1859.  Т. 4, отд. 1.  С. 3855; Левицкий В. К вопросу о времени основания Почаевской лавры...  С. 96-100, 126-128, 138-142, 165-167.
57 Материалы по истории Почаевской лавры / Изд. В. Левицким.  Почаев, 1912.  Вып. 1.  С. 1113.
58 Там же.  С. 11.
59 Левицкий В. К вопросу о времени основания Почаевской лавры...  С. 204.
60 Материалы по истории Почаевской лавры...  Вып. 1.  С. 84.
61 Там же.  С. 135.
62 ЦДІА України у Львові.  Ф. 201, оп. 4б, арк. 56, 57.
Богдан Iванович Гостський
У переписі Литовського війська 1529 р. поряд із Василем Богдановичем рід представляє пан Богдан Гостський67. У літературі його ототожнюють із Богданом Сенковичем68, про якого тепер відомо, що на цей час його вже не було серед живих. Найімовірніше це був син Івана Богдановича, на
якому як уже на повнолітньому лежав обов’язок виставляти вершників із батькової
спадщини.
67 Литовская Метрика.  Отд. 1.  Ч. 3: Книги публичных дел: Переписи войска Литовского.  Пг., 1915. 
Стб. 184.
68 Woùyniak. Z przeszùoúci Hoszczy...  S. 3; Puùaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich...  T. 2.  S. 54; Яковенко Н. М. Українська шляхта...  К., Наук. думка, 1993.  С. 134.
Роман Iванович Гостський
З достовірних дітей Івана Богдановича
відомий син Роман69. Уперше в поле нашого
зору він потрапляє влітку 1545 р. під час
ревізії Луцького замку, текст якої свідчить
про те, що він разом із двоюрідним братом
Ярофієм Васильовичем з родового маєтку
Крупа відповідав за одну з городень зем-
ського моста через р. Стир70. 10 квітня
1546 р., перебуваючи у Вільні, Роман Івано-
вич приклав свою печатку до листа групи
волинської знаті про розумову неповноцін-
ність князя Андрія Заславського, виданого
на прохання його племінника князя Кузьми71.
16 січня 1562 р. зустрічаємо його в Луцьку
під час спорядження шляхтичем Андрієм
Добринським запису своїй дружині Ганні,
що походила зі спорідненого з Гостськими
69 К. Пуласький вважав, що Роман мав кілька рідних братів і одним із них був Ярофій Гостський (див.:Puùaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich...  T. 2.  S. 55).
70 Rewizya zamków ziemi woùyñskiej...  S. 48.
71 AS.  T. 4.  S. 449.S.

Гаврило Романович
Гаврило Гойський як особа і політичний діяч уже неодноразово привертав 
увагу історіографії74. Представляв волинську панську родину, немало членів якої 
займали посади чи були просто дворянами на дворі великих князів литовських75. У 
другій половині XVI ст. значення родини зросло завдяки підтримці її з боку київського 
воєводи К.-В.Острозького. Так, дядько Гаврила Ярофей Васильович обирався депута­
том Луцького трибуналу76, а в 1579-1581 рр. був луцьким земським суддею77.3 молодих 
років, які припали на останні роки правління Сигізмунда Августа, Г.Гойський розпочав 
вчитися “рицарській справі”. Свою мужність засвідчив під час останнього етапу 
Лівонської війни, коли 1579 р. в складі загонів К.-В.Острозького взяв участь у поході 
на Чернігово-Сіверщину та у взятті Полоцька78. Гаврило двічі одружувався - з Кате­
риною Єловицькою й з Полонією Хрінницькою. 24 лютого 1589 р., згідно з тестаментом 
свого тестя Антона Єловицького, він разом з Л.Пісочинським, князем Ю.Пузиною і Ф.Хом’яком був призначений опікуном неповнолітніх дітей Антона: сина Михайла, 
доньок Софіїта Раїни, що мали мешкати при дворі Гаврила79. Цивільна кар’єра Гаврила 
розпочалася з посади маршалка двору К.-В.Острозького80. Перед цим займався 
юридичною практикою, виступаючи прокуратором у королівському суді81. Співпраця 
Г.Гойського з київським воєводою припала на період загострення стосунків останнього 
з Сигізмундом III, тому він довго очікував на уряди. Лише 1605 р. король номінував 
його на київське хоруговство82. У 1621 р. Г.Гойський засів у сенаті як київський 
каштелян83. Г.Гойський належав до найбільш успішних господарників свого часу. 
Стартувавши зі спільного з братом Ярофеєм володіння містечком Гощею та його 
округою (177 димів і 137 огородників за поборовим реєстром 1577 р.)84, Гаврило під 
кінець життя виступав разом з сином Романом власником більше 2500 димів на Волині 
та Київщині85. Це дозволяє зарахувати його до магнатської верстви. Г.Гойський 
неодноразово обирався послом на сейм (1587 (елекційний)86, 1589, 1593, 1596, 1597, 
1598, 160087, 160688, 160989), депутатом на коронний трибунал (1589, 160190, 1611 рр.91). 
Православний, але після унії став аріанином, що не призупинило його співпрацю з 
православним табором92. Г.Гойський належав до найбільш близьких слуг К.-В.Острозь- 
кого, виконував його найважливіші доручення, зокрема, представляв інтереси К - 
В.Острозького перед Я.Замойським та королем. Після смерті київського воєводи 
співпрацював з Янушем Острозьким. Після згасання чоловічої лінії цієї князівської 
родини шукав, як і більшість клієнтів Острозьких, протекції у Томаша Замойського, 
який був одружений з Катериною Острозькою, внучкою Костянтина-Василя93.
1589 р. Гаврило придбав у Корецьких
ходорковські володіння над Случчю (Ходорковичі, Курчиці, Тай-
ки). Не пізніше 1605 р. він вступив також у володіння чималою
Пулинською волостю (Пулини, Соколів), яку не викупив із застави
Юзеф Тишкевич, що стало причиною тривалої суперечки з панами
з Логойська. Нарешті у 1623 р. він придбав у Сапєг маєтності Рокит-
не та Мойшевичі. Ці три великі комплекси володінь, розташовані у
північно-західній частині воєводства, разом нараховували у 1628 р. 
бл. 380 димів. Гаврило порядкував ще й королівщиною Вишго-
род, яку він отримав у 1605 р. Враховуючи й ці володіння, розмір
київських маєтностей Гостських у 1628 р. становив бл. 600 димів. 
У такий спосіб вони потрапляли до кола кільканадцяти найба-
гатших родин на цій території. Проте головні земельні багатства
роду й далі містилися на Волині, де у 1629 р. володіння Гаврила
охоплювали понад 1480 димів (a його синa Романа – 970 димів). 
Після смерті Гаврила (1632 р.) спадщина перейшла до його єдиного
живого на той час сина Романа за одним винятком – Пулинська
волость повернулася тоді до Тишкевичів-Логойських внаслідок
укладеної між родинами угоди. Ч
74 Pułaski K. Kronika polskich rodów... T. 2. S. 58-60; Urban W. Hoscki Gabriel // PSB. 1961. T. IX.
S. 25-26; Mazur K. Opozycja szlachecka... S. 162-164.
75 Яковенко H. Українська шляхта... С. 134.
76 Попов Г.Л. Луцький трибунал 1578 р. С. 37.
77 Яковенко И. Українська шляхта... С. 135.
78 AGAD. МК, sygn. 178, к. 81-8 lv.
79 РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 198, л. 28.
80 Там же. Д. 199, л. 101, 111.
81 Kempa Т Konstanty Wasyl Ostrogski... S. 88.
82 Litwin H. Napływ szlachty... S. 205.
83 Ibid. S. 204.
84 Źródła dziejowe. T. XIX. S. 53-54.
85 Баранович О. Залюднення... С. 143; Архив ЮЗР. 1893. Ч. VIII. T. I: Материалы для истории местного
самоуправления в связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XV-XVI вв. С. 378.
86 AGAD. МК, sygn. 178, k. 81v.
87 Sokołowski W. Politycy schyłku złotego wieku. S. 178.
88 Mazur K. Opozycja szlachecka... S. 162.
89 Архив ЮЗР.Ч. II. T. l.C . 86.
90 Sokołowski W. Politycy schyłku złotego wieku. S. 178.
91 Urban W. Hoscki Gabriel. S. 25.
92 Pułaski K. Kronika polskich rodów... T. 2. S. 60.
93 Mazur K. Opozycja szlachecka... S. 164.Роман Гаврилович
 Каштелянство після нього обійняв
його син Роман (у 1632 р., перед тим він від 1613 р. був володи-
мирським підкоморієм). Романа також обрали у 1619 р. послом на
сейм від житомирського сеймика, але Гостські були, безсумнівно, 
діяльніші в Луцьку. Волинська шляхта посилала Гаврила на сейм у
1587, 1589, 1593, 1596, 1597, 1600, 1601, 1609 рр., Романа – у 1611 і 1613 рр. 
Після смерті Гаврила (1632 р.) спадщина перейшла до його єдиного
живого на той час сина Романа за одним винятком – Пулинська
волость повернулася тоді до Тишкевичів-Логойських внаслідок
укладеної між родинами угоди. Через три роки Роман помер, не
залишивши нащадків, а родові маєтності дісталися його сестрі
Регіні.
Регіна Гавриловна
Після смерті Гаврила (1632 р.) спадщина перейшла до його єдиного
живого на той час сина Романа за одним винятком – Пулинська
волость повернулася тоді до Тишкевичів-Логойських внаслідок
укладеної між родинами угоди. Через три роки Роман помер, не
залишивши нащадків, а родові маєтності дісталися його сестрі
Регіні, дружині князя Лева Соломерецького, яка, проте, Рокитне
та Мойшевичі продала Юрієві Чапличу (1639 р.), а ходорковські
володіння передала своїй дочці Доміцелі із Соломерецьких княгині
Четвертенській (1640 р.). Bohdan Senkowicz Hostski, 
1488 r. podczaszy litewski i klucznik łucki, a 1492 r. już tylko klucznik łucki, otrzymał 1494 r. od Aleksandra Jag. Zwierów w powiecie łuckim, a 1495 roku tenże Aleksander Jag. ustanowił mu targi w Hoszczy (ML. 6). Na potrzeby wojenne dostarczał 1528 r. trzy konie, a syn jego Bazyli koni siedem (Akta XIII). Oprócz Bazylego miał Bohdan jeszcze synów: Aleksandra i Jana, oraz córkę Juliannę, za Janem Turem.


Juliannę Богдановна
 Ta ostatnia, nabyty przez siebie dworzec pod Brześciem, zapisała bratu Bazylemu, który to zapis potwierdził król Zygmunt 1527 r. (ML. 33). 
 za Janem Turem.
Aleksander Bohdanowicz Hostski, 
dworzanin królewski, otrzymał 1509 r. od króla Zygmunta Babicze, w powiecie mozyrskim. Umarł w roku następnym bezżenny (ML. 8). 
Iwaszko Bohdanowicz Hośćski, 
ożenił się z córką Byka Aleksandrowicza, któremu Aleksander Jag. nadał kilku ludzi w powiecie owruckim. Nadanie to potwierdził mu w 1506 r. (ML. 5). 
Bazyli Bohdanowicz Hostski, 
dworzanin królewski, otrzymał w 1527 r. potwierdzenie nadania dworzyszcza pod Łuckiem, uczynionego jego ojcu przez Aleksandra Jag. w 1502 r. Był on właścicielem Poczajowa (ML. 15 i 33; Arch. I. Z. Ros II). Nie żył już 1537 r.; w którym król Zygmunt potwierdził jego dzieciom, wszystkie nadania Aleksandra Jag. uczynione na rzecz ich ojca (ML. 30). 


Гойський Вацлав.
Рік написання: 1628.
Віровизнання: православний.
Місце поховання: Родова
усипальниця в Гощі.
Пожертви: відсутні.
ЦЦІАК України: Ф. 26.. On. 1..
Спр. 33. . Арк. 803.805.
147. Гойський Криштоф
(дружина Маруша Боговитинівна).
Рік написання: 1620.
Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання: Луцький
кафедральний костел.
Пожертви: на Луцький
кафедральний костел . 3 тис. злотих. Крім
того, 210 злотих щорічного чиншу
призначалося на різні потреби. В
тому числі? на лікаря та ліки до
шпиталя Св. Лаза-ря . 50 злотих, до
шпиталя Св. Духа . 20 злотих, до
бурси . 20 злотих, на виконання
пісні про Св. Діву Марію для
студентів перед лекціями . 20 злотих,
на службу божу в кафедральному
костелі . 60 злотих, на службу за
померлих . 40 злотих.
ЦДГАК України: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 112. . Арк. 502 зв..507.
148. Гойський Олександр
(дружина Олександра Немиричівна).
Рік написання: не пізн. 1636.
Віровизнання: православний.
Місце поховання: церква Св.
Архангела Михаїла у Гощі.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАК України: Ф. 26.. On. 1..
Спр. 38. . Арк. 631,632 зв.


Córką jego być musiała Anna, żona Michała Hreczyny, współwłaścicielka Horłowszczyzny, zmarła przed 1628 roku (Woł. V B f. 99). Druga córka, Nastazya Iwanowa Łosiatyńska, sprzedała 1581 r. Dworzec pod Łuckiem, za 3,000 kóp groszy Czaplicowi (Op. Łuck. 2058 f. 9 i 2060 f. 20). Syn jego Jerofiej i być może Roman (Op. Łuc. 2037). ¶ Jerofiej Wasilewicz, rotmistrz królewski, zeznał 1565 i 1568 r. zapis żonie swej, Annie Tychnównie Kozińskiej (Op. Łuc. 2039, 2045 i 2093 f. 32 i Arch. I. Z. Ros. I). W 1576 r. sprawca starostwa łuckiego, a 1580 r. sędzia ziemski łucki. W 1578 roku zapisał żonie 3,000 kóp długiem na Poczajowie z przyległościami i darował jej trzecią część dóbr swych miasta Krupe z przyległościami. Umarł bezdzietny 1581 r., a siostra jego Łosiatyńska pozwała bratową o dobra po bracie, ale przegrawszy sprawę ugodziła się 1585 r. i sprzedała jej prawa swe do dóbr Poczajowskich. Wdowa trzymała 1583 r. miasto Krupe z czterma wsiami i miasto Jarofiejówkę z sześcioma wsiami (Jabł.; Op. Łuc. 2058 f. 8). W 1597 r. zeznała zapis na monaster Poczajowski (Pam. IV): W 1600 i 1610 r. procesowali ją synowcowie męża o dobra. ¶ Roman, brat Jerofieja, ale być może, że stryjeczny, jeżeli nie przez pomyłkę nazwany 1568 i 1583 roku Iwanowiczem, zawiera układ z Jerofiejem 1563 r. i przyznaje mu Zwierów, a od niego dostaje Kneruty. Dziedzic Hoszczy i dziesięciu wsi w powiecie łuckim, 1583 r. (Jabł.), żonaty 1-o v. z Maryą Piotrówną Kierdejówną Mylską, po śmierci której zaślubił Dorotę Korczmińską. Tej ostatniej zapisał 1581 r. 500 fl., czyli 200 kóp groszy litew. wiana na Terentjewie i trzeciej części Hoszczy, a córce swej, Maryi Piotrowej Chomiakowej, plac na zamku łuckim (Op. Łuc. 2058 f. 8; Woł. VI C f. 261). Roman nie żył już 1585 r., w którym wdowa po nim odstąpiła swego dożywocia na Hoszczy synom: Jerofiejowi i Gabryelowi. Córką drugą Romana była Anastazya, 1-o v. Kałusowska, 2-o v. Janowa Hurkowa, 3-o v. Walentowa Wkryńska 1580 r., wdowa 1607 r. (Woł. VI C f. 254; Kij. VI C f. 86). ¶ Jerofiej w imieniu ojca wykonał 1569 r. przysięgę wierności, po przyłączeniu Wołynia do Korony. Dziedzic Rydomla i Lipy w powiecie łuckim, 1583 roku (Jabł.), zapisał 1579 r. na tych dobrach 3,000 fl. żonie swej, Katarzynie ks. Poryckiej, która umierając 1585 r. sumę tę mu zapisała. Drugą żoną jego była Krystyna Kierdejówna Mylska, z którą zeznał zapis dożywocia 1592 roku. Z tej żony byli synowie: Bazyli i Wacław, występujący często w aktach łuckich w latach 1618-1622. ¶ Wacław został chorążym wołyńskim 1623 r. (M. 170 f. 334). Umarł bezdzietny 1629 r., w którym testament jego oblatowany w grodzie łuckim. ¶ Gabryel (Hawryło) Romanowicz, chorąży kijowski 1605 r., kasztelan kijowski 1621 r. i starosta owrucki 1630 r., zmarły 1632 r., dożywotnik Hnidowa w starostwie łuckiem i Wyszgrodu w starostwie korsuńskiem (M. 178 f. 495 i Źr. Dziej. V), nabył 1589 r. Chodorkowice od ks. Koreckiego, a wraz z bratem pozwał 1600 roku stryjenkę o zwrot miasta Krupe, które trzymała od ich ojca. W 1610 roku z synowcem swoim Bazylim Jerofiejewiczem, procesują się z tąż stryjenką, po śmierci której pozwani obaj 1619 i 1620 r. przez spadkobiercę jej Firleja, o zabranie ruchomości wszystkich z zamku Krupe, a 1628 r. przez Potockiego, o Ochmatkowce (Woł. IV f. 578 i V B f. 313). ¶ Gabryel żonaty był 1-o v. z Katarzyną Jełowicką, wdową Chomiakową Smordowską, o czem przekonywa wyrok z 1654 r., dotyczący spadku pozostałego po jej siostrze Zofii, 1-o v. Wacławowej Wielhorskiej, 2-o v. Wilamowej (Woł. VII A f. 92). Drugą żoną jego była Polonia Chrynicka 1614 r. Z pierwszej żony syn Roman i córka Regina, żona księcia Mikołaja Lwa Sołomereckiego, kasztelana smoleńskiego. ¶ Roman, syn Gabryela, kasztelana kijowskiego, podkomorzy włodzimierski 1613 r., otrzymał 1625 r. konsens królewski, na wykupienie starostwa włodzimierskiego z rąk Sanguszki (M. 173 f. 148 i 251). W 1632 r. został kasztelanem kijowskim. Umarł w 1635 r., nie pozostawiwszy z żony Aleksandry Niemiryczówny potomstwa. Pozostała po nim wdowa, sumę 30,000 fl. zapisaną jej przez męża na Milatynie, przelała na siostrę mężowską Reginę 1636 r., która znowu wszystkie dobra odziedziczone po bracie Romanie, zastawiła bratowej w 200,000 florenach (Zap. Lub. 21 f. 126 i 25 f. 129; Woł. VI B f. 314, 333 i 334; VII A f. 72 i Bracł. IX f. 418). ¶ Regina, księżna Sołomerecka, ostatnia swego rodu, zapisała 1639 r. monasterowi w Hoszczy dobra Kurozwany (AGZ. X. 4012). ¶ W 1585 r. wniesiony do akt łuckich testament Nastazyi Romanównej Hośckiej, Pawłowej Pilawskiej. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Zofia Hoścka, żona Fedora Perekładowskiego, cedowała 1610 roku siostrze Bogumile sumy na Skomoroszkach (Z Teki W. Rulikowskiego).

Rodowód

7.861.1
Bohdan Senkowicz Hostski, 1488 r. podczaszy litewski i klucznik łucki, a 1492 r. już tylko klucznik łucki, otrzymał 1494 r. od Aleksandra Jag. Zwierów w powiecie łuckim, a 1495 roku tenże Aleksander Jag. ustanowił mu targi w Hoszczy (ML. 6).
7.861.2
Na potrzeby wojenne dostarczał 1528 r. trzy konie, a syn jego Bazyli koni siedem (Akta XIII).
7.861.3 = 2
Oprócz Bazylego miał
7.861.4 = 1
Bohdan
7.861.5
jeszcze synów: Aleksandra
7.861.6
Jana,
7.861.7
oraz córkę Juliannę,
7.861.8 & 7
za Janem Turem.
7.861.9 = 7
Ta ostatnia, nabyty przez siebie dworzec pod Brześciem, zapisała bratu
7.861.10 = 2
Bazylemu, który to zapis potwierdził król Zygmunt 1527 r. (ML. 33).
7.861.11 = 5
¶ Aleksander Bohdanowicz Hostski, dworzanin królewski, otrzymał 1509 r. od króla Zygmunta Babicze, w powiecie mozyrskim. Umarł w roku następnym bezżenny (ML. 8).
7.861.12
¶ Iwaszko Bohdanowicz Hośćski,
7.861.13 & 12
ożenił się z
7.861.14
córką Byka Aleksandrowicza, któremu Aleksander Jag. nadał kilku ludzi w powiecie owruckim. Nadanie to potwierdził mu w 1506 r. (ML. 5).
7.861.15 = 3
¶ Bazyli Bohdanowicz Hostski, dworzanin królewski, otrzymał w 1527 r. potwierdzenie nadania dworzyszcza pod Łuckiem, uczynionego jego ojcu przez Aleksandra Jag. w 1502 r. Był on właścicielem Poczajowa (ML. 15 i 33; Arch. I. Z. Ros II). Nie żył już 1537 r.; w którym król Zygmunt potwierdził jego dzieciom, wszystkie nadania Aleksandra Jag. uczynione na rzecz ich ojca (ML. 30).
7.861.16
Córką jego być musiała Anna,
7.861.17 & 16
żona Michała Hreczyny,
7.861.18 = 16
współwłaścicielka Horłowszczyzny, zmarła przed 1628 roku (Woł. V B f. 99).
7.861.19
Druga córka, Nastazya
7.861.20 & 19
Iwanowa Łosiatyńska,
7.861.21 = 19
sprzedała 1581 r. Dworzec pod Łuckiem, za 3,000 kóp groszy Czaplicowi (Op. Łuck. 2058 f. 9 i 2060 f. 20).
7.861.22
Syn jego Jerofiej i być może
7.861.23
Roman (Op. Łuc. 2037).
7.861.24 = 22
¶ Jerofiej Wasilewicz, rotmistrz królewski, zeznał 1565 i 1568 r. zapis
7.861.25 & 24
żonie swej, Annie Tychnównie Kozińskiej (Op. Łuc. 2039, 2045 i 2093 f. 32 i Arch. I. Z. Ros. I).
7.861.26 = 24
W 1576 r. sprawca starostwa łuckiego, a 1580 r. sędzia ziemski łucki. W 1578 roku zapisał żonie 3,000 kóp długiem na Poczajowie z przyległościami i darował jej trzecią część dóbr swych miasta Krupe z przyległościami. Umarł bezdzietny 1581 r., a siostra jego
7.861.27
7.861.28 & 27
Łosiatyńska
7.861.29 = 27
pozwała bratową o dobra po bracie, ale przegrawszy sprawę ugodziła się 1585 r. i sprzedała jej prawa swe do dóbr Poczajowskich. Wdowa trzymała 1583 r. miasto Krupe z czterma wsiami i miasto Jarofiejówkę z sześcioma wsiami (Jabł.; Op. Łuc. 2058 f. 8). W 1597 r. zeznała zapis na monaster Poczajowski (Pam. IV): W 1600 i 1610 r. procesowali ją synowcowie męża o dobra.
7.861.30 = 23
¶ Roman,
7.861.31 = 22
brat Jerofieja,
7.861.32
ale być może, że stryjeczny, jeżeli nie przez pomyłkę nazwany 1568 i 1583 roku Iwanowiczem, zawiera układ z
7.861.33 = 31
Jerofiejem
7.861.34 = 30
1563 r. i przyznaje mu Zwierów, a od niego dostaje Kneruty. Dziedzic Hoszczy i dziesięciu wsi w powiecie łuckim, 1583 r. (Jabł.), żonaty 1-o v. z
7.861.35 & 30
Maryą Piotrówną Kierdejówną Mylską, po śmierci
7.861.36 & 30
której zaślubił Dorotę Korczmińską.
7.861.37 = 34
Tej ostatniej zapisał 1581 r. 500 fl., czyli 200 kóp groszy litew. wiana na Terentjewie i trzeciej części Hoszczy, a córce swej,
7.861.38
Maryi
7.861.39 & 38
Piotrowej Chomiakowej,
7.861.40 = 38
plac na zamku łuckim (Op. Łuc. 2058 f. 8; Woł. VI C f. 261).
7.861.41 = 30
Roman nie żył już 1585 r., w którym wdowa po nim
7.861.42 = 36
odstąpiła swego dożywocia na Hoszczy
7.861.43
synom: Jerofiejowi
7.861.44
Gabryelowi.
7.861.45 = 41
Córką drugą Romana była
7.861.46
Anastazya,
7.861.47 & 46
1-o v. Kałusowska,
7.861.48 & 46
2-o v. Janowa Hurkowa,
7.861.49 & 46
3-o v. Walentowa Wkryńska
7.861.50 = 46
1580 r., wdowa 1607 r. (Woł. VI C f. 254; Kij. VI C f. 86).
7.861.51 = 43
¶ Jerofiej w imieniu ojca wykonał 1569 r. przysięgę wierności, po przyłączeniu Wołynia do Korony. Dziedzic Rydomla i Lipy w powiecie łuckim, 1583 roku (Jabł.), zapisał 1579 r. na tych dobrach 3,000 fl. żonie swej,
7.861.52 & 51
Katarzynie ks. Poryckiej, która umierając 1585 r. sumę tę mu zapisała.
7.861.53 & 51
Drugą żoną jego była Krystyna Kierdejówna Mylska, z którą zeznał zapis dożywocia 1592 roku.
7.861.54
Z tej żony byli synowie: Bazyli
7.861.55
Wacław, występujący często w aktach łuckich w latach 1618-1622.
7.861.56 = 55
¶ Wacław został chorążym wołyńskim 1623 r. (M. 170 f. 334). Umarł bezdzietny 1629 r., w którym testament jego oblatowany w grodzie łuckim.
7.861.57 = 44
¶ Gabryel (Hawryło) Romanowicz, chorąży kijowski 1605 r., kasztelan kijowski 1621 r. i starosta owrucki 1630 r., zmarły 1632 r., dożywotnik Hnidowa w starostwie łuckiem i Wyszgrodu w starostwie korsuńskiem (M. 178 f. 495 i Źr. Dziej. V), nabył 1589 r. Chodorkowice od ks. Koreckiego, a wraz z bratem pozwał 1600 roku stryjenkę o zwrot miasta Krupe, które trzymała od ich ojca.
7.861.58 = 54
W 1610 roku z synowcem swoim Bazylim Jerofiejewiczem, procesują się z tąż stryjenką, po śmierci której pozwani obaj 1619 i 1620 r. przez spadkobiercę jej Firleja, o zabranie ruchomości wszystkich z zamku Krupe, a 1628 r. przez Potockiego, o Ochmatkowce (Woł. IV f. 578 i V B f. 313).
7.861.59 = 57
¶ Gabryel
7.861.60 & 59
żonaty był 1-o v. z Katarzyną Jełowicką,
7.861.61 & 60
wdową Chomiakową Smordowską,
7.861.62 = 60
o czem przekonywa wyrok z 1654 r., dotyczący spadku pozostałego
7.861.63
po jej siostrze Zofii,
7.861.64 & 63
1-o v. Wacławowej Wielhorskiej,
7.861.65 & 63
2-o v. Wilamowej (Woł. VII A f. 92).
7.861.66 & 59
Drugą żoną jego była Polonia Chrynicka 1614 r.
7.861.67
Z pierwszej żony syn Roman
7.861.68
i córka Regina,
7.861.69 & 68
żona księcia Mikołaja Lwa Sołomereckiego, kasztelana smoleńskiego.
7.861.70 = 67
¶ Roman,
7.861.71 = 57
syn Gabryela, kasztelana kijowskiego,
7.861.72 = 70
podkomorzy włodzimierski 1613 r., otrzymał 1625 r. konsens królewski, na wykupienie starostwa włodzimierskiego z rąk Sanguszki (M. 173 f. 148 i 251). W 1632 r. został kasztelanem kijowskim. Umarł w 1635 r., nie pozostawiwszy z żony
7.861.73 & 70
Aleksandry Niemiryczówny potomstwa.
7.861.74 = 68
Pozostała po nim wdowa, sumę 30,000 fl. zapisaną jej przez męża na Milatynie, przelała na siostrę mężowską Reginę 1636 r., która znowu wszystkie dobra odziedziczone
7.861.75 = 67
po bracie Romanie,
7.861.76 = 73
zastawiła bratowej w 200,000 florenach (Zap. Lub. 21 f. 126 i 25 f. 129; Woł. VI B f. 314, 333 i 334; VII A f. 72 i Bracł. IX f. 418).
7.861.77 = 74
¶ Regina,
7.861.78 = 69
księżna Sołomerecka,
7.861.79 = 77
ostatnia swego rodu, zapisała 1639 r. monasterowi w Hoszczy dobra Kurozwany (AGZ. X. 4012).
7.861.80
¶ W 1585 r. wniesiony do akt łuckich testament Nastazyi Romanównej Hośckiej,
7.861.81 & 80
Pawłowej Pilawskiej.
7.861.82
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
7.861.83
Zofia Hoścka,
7.861.84 & 83
żona Fedora Perekładowskiego,
7.861.85 = 83
cedowała 1610 roku
7.861.86
siostrze Bogumile sumy na Skomoroszkach (Z Teki W. Rulikowskiego).
Comments