Гочевські

Зем’яни з Гочева - сяноцький земянський рід.

Джерела та література:
Ярослав Лисейко. Міграция руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття.

Очевидно, представники даної родини були вихідцями з руського боярства, які зуміли утримати свої високі суспільні позиції в системі нової влади та адміністрації. Яцько Русин (1376–1407) і його брати Юрій (до † 1407) та Іванко (1376–1388) були власниками сіл Терпишова, Гочева та Загочев’я. У 1407 р. Владислав Ягайло за виявлену вірність підтвердив Яцькові та його племіннику Дмитру право володіння селами Гочевом та Загочев’ям12. Як випливає з цього документа, маєток Гочевські отримали ще від попередників Ягайла за військову службу, на яку вони споряджали двох списників та трьох лучників. Про доволі помітне становище роду свідчить те, що упродовж 1386–1388 рр. сяноцьким суддею був Іванко з Гочева, а згодом, у 1400–1407 рр., цей пост посідав Яцько Русин13.
Поступово гочевських зем’ян із їхніх володінь витіснили Бали, які вже на 1407 р. володіли Терпишовом, а перед 1435 р. стали дідичами Гочева та Загочев’я14. За яких саме обставин пани з Гочева позбулися своїх маєтностей – не з’ясовано.

12 Zbiór dokumentów małopolskich / Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasio.wa. – Wrocław, 1974. – Cz. 6: Doku.menty króla Władyslawa Jagiełły z la 1386–1417. – Nr 1707. 
13 Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku (ziemia halicka, lwow.ska, przemyska, sanocka). Spisy / Oprac. K. Przyboś. – Wrocław etc., 1987. – S. 285. 
14 Fastnacht A. Słownik historyczno-geo.grafi czny ziemi sanockiej w średniowie.czu. – Brzozów, 1991. – Cz. 1. – S. 151.
Comments