Гніздицькі

ГНІЗДИЦЬКІ з Гніздичного - острозький земянський рід.
Гніздицьісі (Ґиєздицькі) - зем’ян. 
рід із Колодненської волості кн. 
Острозьких. Наприкін. XVI - на 
поч. XVII ст. Себастян Гніздиць- 
кий тримав під Острогом на службі 
с. Рівки74 (тепер Славут. р-ну Хм. 
обл.); він же, очевидно, і був влас­
ником двору в пригородку. За по­
ділом 1603 двір Гніздицького опи- 
нився на част. О. Острозького. У 
1610-х роках Стефан Гніздицький 
(близький родич, можливо, син 
Себастяна) продав нерухомість 
Валентію Косаковському. Поділ 1603. -
С. 7975, 84, 94;
ЦДІАК України,
ф. 25, оп. 1, спр.
133, арк. 715
(1623, згад. двір
Косаковських, що
раніше належав
Г ніздицьким).

Г ніздицькі 
(Себастян та 
його син? 
Стефан)
Comments