Глинські, князі

Глинські, князі.

1. Загальні відомості.

ГЛИНСЬКІ -князівський рід, татарського походження у ВКЛ; Гілкою ГЛИНСЬКИХ вважали себе князі ЛИХОДІЇВСЬКІ, центром уділу яких була Лиходія у Слуцькому повіті. Іван Васильович († 1551 р.) мав двох синів Ждана та Олександра, які у 1587 р. продали свої частки Радзивілам. їх нащадки були земянами несвізьких Радзивілів. Князь Вацлав у 1722 р. підписувався як ГЛИНСЬКИЙ-ЛИХОДІЇВСЬКИЙ, так само підписувався князь Богдан у 1753 р. (2112, s.200-201). Можливо вони були нащадками Івана Семеновича Глинського.

Бібліографія:
Келембет С. Князі Глинські: походження роду, Глинське князівство, володіння в Сіверській землі // Сіверянський Літопис. Березень-квітень. 2019 № 2 (146).

2. Геральдика та сфрагистика.

Про те, що Глинські, принаймні, на межі XV – XVI ст. (а, напевне, і раніше), 
вважали себе нащадками татарської аристократії, опосередковано свідчить і їхня 
геральдика. Зокрема, знаки, зображені на печатці князя Василя Львовича початку 
XVI ст., а також пізнішому гербі Глинських, у своїй основі мають очевидну паралель 
з тамгою ординських ханів 2-ї половини XV ст. (т. зв. «тарак-тамга», що до сьогодні є 
національним символом кримських татар). Див. на рисунках нижче: 1) печатний знак 
князя Василя Львовича Глинського, початок XVI ст.21; 2) знак на гербі Глинських, 
середина XVII ст.22; 3-4) приклад тамги на татарських монетах кінця XV ст. – Мен-
ґлі-Ґірея, хана Кримської орди (використовувалася ще його батьком Хаджі-Ґіреєм) 
і Муртази, хана Великої (Заволзької) орди23.
Головна фігура зі знаку князя Василя Глинського («перевернутий тризуб») від-
різняється від ханської тамги лише тим, що горизонтальні елементи в основі трьох 
«щогл» тут загнуті догори на 45°; однак принципово іншим є «навершя» тамги, яке у 
знаку князя Василя містить два «паростки» та християнський символ – хрест. На гербі 
Глинських бокові «щогли» є цілком такими ж, як на ханській тамзі, а горизонтальна 
основа середньої – піднята догори, прийнявши форму хреста; «навершя» також у 
вигляді двох «паростків». Кримські монети XV ст. були надто добре відомі у ВКЛ, 
аби можна було припустити, що графіка ханської тамги і знаку/знаків Глинських є 
настільки подібною чисто випадково. Звичайно, Глинські ніяк не могли претендувати 
на пряме походження від ханів-Джучідів. Але той із них, хто вперше почав викорис-
товувати тамговидний знак (причому, невідомо, в якій саме формі), дуже вірогідно, 
хотів цим символічно підкреслити своє походження з вищої татарської аристократії.


21 Piekosiński F. Heraldyka polska wieków rednich. Kraków, 1899. S. 343-344, tabl. XII, fig. 717. 
Про ідентифікацію власника печатки див.: Однороженко О. Геральдика членів господарської 
ради великого князя Свидригайла Ольгердовича // Студії і матеріали з історії Волині. 2012. 
Кременець, 2012. С. 164.
22 Wijuk Kojałowicz W. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium. Kraków, 
1897. S. 70.
23 Казаров А. А., Студицкий Я. В., Рева Р. Ю. Монеты хана Муртазы, сына Ахмада (80 – 
90-е годы XV в.) // От Онона к Темзе. Чингисиды и их западные соседи. К 70-летию Марка 


3. Генеалогія та біограми


І

1.Мамай († 1380)II

2. Мансур Кіят († до 1380) 

III


1. Скідирь
И после Донскаго побоища Мамаев сын Мансур-Кият (Маркисуат) Князь зарубил три городы Глинеск, [да] Полдову (Полтаву), [да] Глеченицу (Глиницу), дети же Мансур-киятовы
(Мансуркиатовы) меньшой сын Скидер (Скидырь) [Князь] поймав [поимав] стадо коней и верблюдов и покочевал в Перекопи, а большой сын [его] Алекса (Олеско) [Князь, а] остался на тех градех преждереченных [городех]2
2/1. Олександр
легендарный родоначальник Глинских, внук ц. Мамая; основал г. Глинеск, Полдову, Глечицу; переехал в г. Киев, затем перешел на службу к вел. кн. литовскому Витовту (Временник, 195-196).
В ро­до­слов­ной вер­сии, со­став­лен­ной в 1-й тре­ти 16 в. и по­лу­чив­шей в Рос­сии назв. «Под­лин­ный ро­до­слов Глин­ских кня­зей», ут­вер­жда­лось, что на служ­бу к Ви­тов­ту вы­ехал не толь­ко Алек­сандр, но и его сын Иван. Ро­до­слов­цы ут­вер­жда­ют, что Ви­товт же­нил Ива­на Алек­сан­д­ро­ви­ча на Ана­ста­сии, до­че­ри кн. Д. Ф. Ост­рож­ско­го. Позд­нее Алек­сандр и его сын Иван при­ня­ли уча­стие в бит­ве на р. Вор­ск­ла (12.8.1399), в ко­то­рой бла­го­да­ря их дей­ст­ви­ям Ви­товт из­бе­жал пле­на и смер­ти и вер­нул­ся в ВКЛ. Опи­са­ние по­хо­да и боя, за ис­клю­че­ни­ем со­ве­тов Алек­сан­д­ра и Ива­на Г., пол­но­стью сов­па­да­ет с тек­ста­ми др.-рус. ле­то­пи­сей, что рас­кры­ва­ет его ли­те­ра­тур­ную ос­но­ву. Ро­до­слов­ная ле­ген­да, ут­вер­ждав­шая, что от­цом Алек­сан­д­ра яв­лял­ся ор­дын­ский бек­лер­бек Ма­май (? – 1380), со­хра­ни­лась лишь в ча­ст­ных ро­до­слов­цах. Оче­вид­но, от­но­ше­ние к этой ис­кусств. вер­сии о про­ис­хо­ж­де­нии Г. бы­ло на­столь­ко кри­ти­че­ским, что её, не­смот­ря на бли­жай­шее род­ст­во Г. с ца­рём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Гроз­ным, не вклю­чи­ли в со­став «Го­су­да­ре­ва ро­до­слов­ца» (1555–56).
Однак особливе значення для нашого питання має інше джерело – лист хана За-
волзької (Великої) орди Ших-Ахмата, висланий у 1502 р. до князів Івана (Мамая), 
Василя й Михайла Львовичів Глинських. Останній із «царів заволзьких» звертався 
до Глинських наступним чином: «Кият князя Мамаевы есте правыи дети, тамъ есте 
подле брата моего, а тут есте подле мене у моемъ царстве и справа, и злева. Вланы 
князи чотыры, корачы болши киятовъ князеи и брати вашое слугъ, у мене нету те 
болшыхъ и лепшых»24. Видавці Литовської метрики, в якій сучасна пунктуація була 
відсутня, на наш погляд, не зовсім правильно розставили розділові знаки. Ми про-
понуємо таке читання: «Кият князя Мамаевы есте правыи (правдиві. – С. К.) дети, 
тамъ есте подле брата моего (короля Олександра. – С. К.), а тут есте подле мене у 
моемъ царстве и справа, и злева, вланы князи чотыры корачы. Болши Киятовъ князеи
и брати вашое, слугъ у мене нету те болшыхъ и лепшых». Тобто, сам ординський 
хан визнавав, що Глинські є справжніми нащадками князя Мамая з роду Киятів, і 
свідчив, що їхні найближчі родичі («брати вашое»), князі Кияти, у Заволзькій Орді 
займають посади чотирьох корачів – вищих сановників хана (тюркський аналог 
арабських візирів), – будучи його найкращими слугами. Така авторитетна «атеста-
ція» багато чого варта.
24 Lietuvos Metrika. Vilnius, 2012. Knyga Nr. 5 (1427 – 1506). P. 295, nr 488

III


5/4. Іван Олександрович Глинський († після 1399) .
перешел вместе с отцом на службу к вел. кн. литовскому Витовту;
участник битвы при Ворскле 1399 г. (Временник, 196; Вольф, 78).а у Александра сын
Иван с отцем же крестился. И в те времена приехати к Киеву Великому Князю Витовту Литовскому и после ко Князю Александру, и сыну его что похоте служити; и Князь Иван и
с отцем своим Александром сотворили хотение Великого Князя Витовта, и приехали к
нему, и били челом ему с своими предреченными тремя городы. И Князь Великий Витовт прия их честно не яко слуг, но яко сродних своих, и дал им вотчины волости: Станку, Хорозов, Сереков, Гладковича; и дал Витовт за Князя Ивана Александровича княж Данилову дщерь Остроженскаго Княжну Настасью.
Скоріше за все, до складу Глинського князівства входила й територія в басейні 
середньої та нижньої течії р. Псел, оскільки той протікає до Дніпра між Ворсклою й 
Сулою. Верхня ж течія Псла (починаючи приблизно від с. Ворожба Лебединського 
р-ну Сумської обл.), як і Ворскли, належала до Путивля – тут знаходилися містечка-
волості Городиськ, Бирин, Хотень, Жолваж і Мужеч54.
 Північну частину Глинського князівства становило Посулля – «рка Сула съ 
верху до устья». Втім, таке формулювання в акті Глинських не слід сприймати 
цілком категорично. Адже у верхньому Посуллі знаходилися путивльські волості 
Утешківська, Клепецька й Синецька55. Містечка «на Сул (…) Утшковъ, Синеч, 
Кляпечь (…)» згадані ще в списку 1448/1449 р.56. «Синячъ» фігурує серед путивль-
ських містечок у ярлику Менґлі-Ґірея 1507 р.57, тобто мало значитися як таке і в 
ярлику часів Вітовта. «Утешъковъ» же однозначно згаданий серед великокняжих 
(путивльських) волостей у 1487 р.58. Нарешті, у 1638 р. польські представники «на 
волость Роменскую показывали привиліе короля Казимера старинные давные, что 
то земля Королевскаго Величества належала всегда до Чернигова»59. Зважаючи на 
те, що Утешківська волость охоплювала «течію р. Терн (правого притоку Сули. – 
С. К.) з її притоками Біж («Бег») і Бобрик», а Клепецька знаходилася «при впадінні 
Ромна (теж справа. – С. К.) в Сулу»60, слова з акта Глинських «рка Сула съ верху до 
устья» слід розуміти хіба що так: у 1490-х рр. Глинським належало лише лівобережжя
верхньої Сули – приблизно до впадіння в неї (справа) р. Удаю. 
 Середня течія Сули вже точно вся належала Глинським, судячи з того, що їхні 
володіння знаходилися «на рчк Удой», правій притоці Сули. Зокрема, на р. Удай 
таким було «городище Полствинъ» – біля сучасного с. Повстин Пирятинського р-ну 
Полтавської обл., залишки давньоруського м. Полкостеня63. Трохи нижче до Удаю 
зліва впадала «рчка Куренка», в усті якої нині знаходиться с. Курінька Чорнухин-
ського р-ну. Однак верхня течія Удаю входила вже до складу Чернігівського повіту: 
за даними «Пам’яті» 1527 р., близько 1500 р. тут знаходилися порубіжні чернігівські 
села Дівиця та Шиловичі64.
 Таким чином, наприкінці XIV – XV ст. Глинське князівство обіймало величезну 
територію на південному сході ВКЛ, включаючи середню й нижню течії Ворскли, 
Псла й Сули з їхніми притоками, а також, очевидно, лівобережжя верхньої Сули. Якщо 
вірити даним «Подлинного родослова», до кінця XIV ст. ця територія знаходилася 
під безпосередньою владою татар, а засновником Глинського князівства був князь 
Мансур-Кият Мамайович, який збудував (відновив) його основні центри – Глинськ 
і Полтаву (на Ворсклі), а також Глинницю (Глинськ на Сулі?).
~ кн. Анастасія Данилівна Острозька.
54 Русина О. Сіверська земля… С. 128, 131, 135, 217 (карта).
55 Русина О. Сіверська земля… С. 132, 133, 217 (карта).
56 Новгородская первая летопись… С. 475.
57 LМ. Kn. 8. P. 83, nr 47.
58 Lietuvos Metrika. Vilnius, 2004. Knyga Nr. 4 (1479 – 1491). P. 54, nr 16.1.
59 Дворцовые разряды. Санкт-Петербург, 1851. Т. II. Стб. 899.
60 Русина О. Сіверська земля… С. 132, 133.
63 Куза А. В. Древнерусские городища X – XIII вв. С. 18
Урустай Менський
На початку XV ст. територія, прилегла до Хоробора з боку р. Мена (права притока 
Десни), належала до такого ж мініатюрного «князівства» Менського; можливо, остан-
нє й виокремилося з Хороборського чи навіть становило з ним одне ціле. 26 липня 
1408 р. на службу до Москви приїхав Швитриґайло Ольгердович, князь Брянський 
(двоюрідний брат Вітовта), якого супроводжували єпископ Брянський (він же Чер-
нігівський), кілька дрібних князів Чернігівської землі (у найширшому значенні цього 
поняття), низка бояр із Чернігова та деяких інших міст. Останнім серед згаданих 
князів у літописах названий «князь Урустай Менскій»76. Ще Р. В. Зотов припустив, 
що володінням Урустая могла бути Мена, сучасний райцентр Чернігівської області77. 
Про глибоку давнину Мени, причому в якості укріпленого центру, свідчить тутешнє 
городище давньоруського періоду. З інших поселень у межах давньої Чернігівської 
землі (єпархії) на роль уділу князя Урустая міг би «претендувати» хіба що верхньо-
оцький Мценськ; але центром окремого князівства вказане місто ніколи не було. 
Про білоруський же Мінськ (Мєнськ) тут не може бути й гадки: він не мав жодного 
відношення до «сфери впливу» Швитриґайла, звідки походили всі емігранти 1408 р., 
і до того ж на межі XIV – XV ст. ніякого князівства Мінського, розташованого в 
самому центрі ВКЛ, існувати не могло.
 25 червня 1408 р. із Вільни на чолі литовсько-польсько-німецької армії виступив 
у похід сам великий князь Вітовт; його головною метою було упокорення Швитри-
ґайла і взагалі Сіверщини (хоча потім литовський володар дійшов аж до р. Угри у 
Підмосков’ї). 25 липня Маркварт фон Зальцбах, який у цьому поході командував 
рицарями-хрестоносцями, повідомив верховному маршалу Тевтонського ордена, 
що чутки про зраду Швитриґайла підтвердилися й він забрав із собою багато людей. 
Згаданий лист був написаний у пункті «Meynisken»; на думку Р. Беспалова, це біограми.а бути вотчина князя Урустая Менського (хбіограми.Мену дослідник не згадує)78. 
76 Полное собрание русских летописей. Санкт-Петербург., 1859. Т. VIII. С. 82; Москва, 2004. 
Т. XXV. С. 237 («Урустаи Меньскыи»), і т. д.
77 Зотов Р. В. О Черниговских князьях… С. 128.
78 Беспалов Р. А. Литовско-московские отношения 1392–1408 годов в связи со смолен-
ской, черниговской и рязанской политикой Витовта и Василия I // Средневековая Русь. 
Москва, 2016. Вып. 12. С. 169, 171.

ІV

6/5. Борис Іванович Глинський († після 1451) ...................................................................... 5
ро­до­на­чаль­ник стар­шей вет­ви ро­да, в 1430–40-е гг. из­вес­тен сво­ей служ­бой при дво­ре вел. кня­зей ли­тов­ских Свид­ри­гай­ло и Си­гиз­мун­да, вхо­дил в ра­ду пер­во­го из них, позд­нее примк­нул к вел. кн. Ка­зи­ми­ру Ягел­лон­чи­ку, по­лу­чил ряд зе­мель­ных по­жа­ло­ва­ний, был же­нат на вдо­ве кн. Ива­на Ко­ри­бу­то­ви­ча, про­ис­хо­див­шей из ро­да кня­зей Во­ро­тын­ских.
упоминается в актах 1433-1437 гг. (Вольф, 78); 9 декабря 1442 г. свидетель грамоты кн. Свидригайлы (АЮЗР, I, 14);
1451 г. посол на сейм (Вольф, 78);
выслужыў у Жыгімонта Кейстутавіча воласці Ракаў каля Менска ды Рашуковічы, двор у Клецку. Казімір Ягайлавіч пажалаваў Барысу гарады Кліглічэск ды Старадуб.
~ кнж. .........  ............ Воротинська, вдова кн. Івана Корибутовича (Вольф, 78).
7. Федір Іванович Глинський 
его по­том­ст­во пре­сек­лось на без­дет­ном сы­не Ми­хаи­ле, к ко­то­ро­му в рус. ро­до­слов­цах 16–17 вв. по ошиб­ке при­пи­са­ны по­том­ки Бо­гда­на Фёдо­ро­ви­ча Пу­тим­ско­го; его вдова инока Александра отдала с. Колотовично в мон. Троицы в г. Смоленске  
~ Олександра
8. Семен Іванович Глинський († після 1448) (? – по­сле 1481/82), 
ро­­ник млад­шей (чер­кас­ско-смо­лен­ской) вет­ви ро­да Глин­ских.

V6.3. Лев Борисович Слепой
служил кн. Ивану Юрьевичу Мстиславскому (Приложение I);
ж. — вдова Гаврилы Мелешковича (Приложение I)
 слу­жил в удель­ном дво­ре мсти­слав­ско­го кн. Ива­на Юрь­е­ви­ча, вну­ка Се­мё­на-Луг­ве­ня Оль­гер­до­ви­ча. Атрымаў ад князя сяльцо Хадосава каля Амсціслава. 
Леў Барысавіч ажаніўся з удавой шляхціца Гаўрылы Меляшковіча - вотчынніка Гарадзенскага павета (яна ж сястра амсціслаўскага баярына Сцяпана Есмановіча), якая і нарадзіла яму сыноў Міхайлу, Івана, Васіля, Хведара і дачку Хведку[8].
10. Гри­го­рий Бо­ри­со­вич (? – осень 1503),
 на­ме­ст­ник в Ов­ру­че (1496–1503), по­гиб в бит­ве с крым­ски­ми та­та­ра­ми;
11. ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ ГЛИНСЬКИЙ († після 1496) ...................................................................... 6
в 1496 г. в плену в Крыму (Описание, 13-14)Князь Васіль Багданавіч Глінскі, быў паслом да хана Перакопскага Менґлі-Ґірэя ў 1496, быў затрыманы ў Крыму і доўга трыманы ў няволі. Меў дзяцей Івана, Васіля, Сямёна, Дымітра і другога Івана. Верагодна першы Іван называўся князем Ліхадзіеўскім, з гэткім-жа прозьвішчам выступаюць дзеці другога Івана — князі Ждан і Аляксандар Іванавічы Ліхадзіеўскія.
12. ФЕДЬКА БОРИСІВНА ГЛИНСЬКА († після 1491) ...................................................................... 6
~ Олександр Дрождж
13. ІВАН БОРИСОВИЧ ГЛИНСЬКИЙ Ве­ли­кой(† після 1498) ...................................................................... 6
Посол Литви в Орду (1474,1479-1480 рр.), намісник чернігівський (1490-1498 рр.). У 1482 р. на короткий час втік у Москву.в 1474, 1479–80, 1492 и 1496 ез­дил с ди­пло­ма­тич. мис­сия­ми в Крым­ское хан­ст­во, на­ме­ст­ник в Чер­ни­го­ве (1492–96);
14. Дашко Борисович Глинський († до 1496) ...................................................................... 6
Михайло Федорович
15/8. Федір Семенович Глинський († після 1480)
Служив київським князям Олелькові та Іванові, від яких отримав с.Борове, тому частина його нащадків писалася Боровськими. (? – по­сле 1503), в сер. 15 в. слу­жил ки­ев­ским князь­ям Алек­сан­д­ру-Олель­ку Вла­ди­ми­ро­ви­чу и Ива­ну Вла­ди­ми­ро­ви­чу, по по­лу­чен­но­му вла­де­нию (с. Бо­ро­вое) его по­том­ки час­то упо­ми­на­ют­ся в ис­точ­ни­ках как Бо­ров­ские-Глин­ские. По­том­ки сы­на Ф. С. Глин­ско­го, Ва­си­лия Фё­до­ро­ви­ча – Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич и его сын Се­мён Ми­хай­ло­вич по­сле 1654 пе­ре­шли на рус. служ­бу. 4(14).3.1686 они по­да­ли рос­пись Г. в Раз­ряд­ный при­каз, где бы­ла от­ме­че­на ле­ген­да об их ор­дын­ском про­ис­хо­ж­де­нии, но уже не го­во­ри­лось о пред­по­ла­гае­мом пред­ке – Ма­мае. Федір Глинський купив село Некраші на річці Красній в Київському повіті і Жукин на Десні, підтверджені в 1498 році, 
16. Андрій Семенович Глинський
ум. бездетным (Временник, 85)
17. Дмитро Семенович 
ум. бездетным (Временник, 158)
< князі Домонтовичі
Здається мав сина Стефана і внука Потапа Домонтовичів, нащадки якого втратили князівський титул. Нащадки Григорія Домонтовича — відома козацька старшинська родина.
18. Іван Семенович Глинський († 1504) < князі Глинські (смоленська гілка)
Князі Глінскія з’яўляюцца ў Ваўкавыскім павеце ў пачатку ХVІ ст. як смаленскія бежанцы. У 1503 г. князь Іван Сямёнавіч Глінскі ад вялікага князя літоўскага Аляксандра за страчаныя на карысць Масквы смаленскія маёнткі атрымаў у “
 хлебакармленне
” у Ваўкавыскім павеце двор Пабоева. Ён памёр у 1504 г., пакінуўшы сем сыноў: Міхайла, 
Фёдара, Юрыя, Вацлава, Яраслава, Сямёна і Васіля [25, s.89].Його син Юрій († після 1528 р.) у 1516 р. був у Москві. У 1528 р. його взяли у московський полон. Інші брати Юрія: Михайло, Федір († до 1514 р.), Вацлав († після 1506 р.) і Ярослав († до 1505 р.) служили литовським магнатам Мартину Гаштольду та Миколі Радзивілу та отримали володіння на Смоленщині. Ця гілка швидко розрослася і її представники втратили князівський титул.
19/8. Агафія Семенівна Глинська († після 1509) 


VI


20/9. Іван Львович Глинський Мамай († до 1522)
на­ме­ст­ник ож­ский и пе­релом­ский (1495), мар­ша­лок гос­по­дар­ский (1501–07), хо­рун­жий зем­ский (с 1501), вое­во­да ки­ев­ский (1505) и но­во­груд­ский (1507–08)Воєвода київський (1505-1507 рр.) Служилый князь. В 1508 г. перешел на службу к великому князю Василию III из Литвы (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 1. М., 1977. С. 101, 102).
упоминается в актах 1482, 1488, 1493, 1495 гг. (Вольф, 80);
в 1493 г. послан вел. кн. литовским Александром в Смоленск (АЗР, I, 126);
в 1495 г. встречал невесту вел. кн. Александра вел. кнж. Елену Ивановну (Вольф, 80);
в 1501 г. хорунжий земский, нам. переломский и ожский (АЛМ, 595; Описание, 69); в 1503 г. маршалок (АЗР, I, 356); в 1506 г. воев. киевский (Описание, 32); в 1507 г. воев. новгородский (АЗР, И, 5); в 1508 г. переехал в Москву; ж. — Настасья (Приложение I) ум. до 1522 г. (Вольф, 80)
~ Настасья Романівна Івашенцевич.
21/9. Василь Львович Глинський Сліпий Мамай († до 1522).
на­ме­ст­ник ва­си­лиж­ский (1501–05), сло­ним­ский (1505–06), ста­рос­та бе­ре­стей­ский (1506–07), под­сто­лий ли­тов­ский (1501–1507), Служилый князь. Перешел на московскую службу из Литвы в августе 1508 г. (Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 142).
Умер до 6 февраля 1521 г. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 49).
Его дочь княгиня Елена Васильевна Глинская в январе 1526 г. вышла замуж за великого князя Василия III. Другая его дочь княгиня Мария вышла замуж за князя Ивана Даниловича Пенкова-Ярославского (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 2. М., 1977. С. 192, 199).6 февраля 1521 г. по князе Василии Слепом Глинском дано вкладом в Троице-Сергиев монастырь 18 руб. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 49).
упоминается в актах 1482, 1488, 1495 гг. (Вольф, 85); в 1495 г. встречал невесту вел. кн. литовского Александра вел. кнж. Елену Ивановну (Вольф, 80); в 1499 г. получил жалов. гр.;
в 1501 нам. василишский, в 1503 г. получил земли в Василишском пов. (Описание, 69; АЛМ 643); в 1508 г. переехал в Москву;
Глинский, князь Василий Львович Темный или Слепой, дед Иоанна Грозного по матери, упоминается в актах Литовской метрики с 1482 г. по поводу получения им и братьями его данин с корчем и мытов. В 1488 г. получил 7 локтей сукна с луцкого мыта. Около этого же времени ездил в Орду послом от великого князя Александра. В 1499 г., будучи господарским дворянином, получил привилей на людей клевицких. В мае 1501 г. был наместником Василишским, а в сентябре 1502 г. упоминается в звании подстолия Литовского. В 1503 г. получил подтверждение на Заболотье в Василишском повете, доставшееся ему от василишского боярина Романа Путятича, а в 1504 г. пожаловано ему Лососино в Слонимском повете после кн. Михаила Тверского. В начале 1505 г. назначен наместником Слонимским, в апреле 1506 г. — старостой Брестским; в январе 1507 г. король Сигизмунд подтвердил за ним уряды старосты Брестского и ключника Брестского. Занимая эти уряды продолжал носить звание подстолия. В 1507—1508 гг. участвовал в восстании своего брата Михаила и был послан последним добывать Овруч и Житомир, что однако ему не удалось (1508 г.). Осенью 1508 г. вместе с братьями перешел на службу к великому князю Московскому и получил с братом Иваном от него Медынь. Литовские его имения были конфискованы и в 1508 г. отданы Нарбутовичу (Заболотье) и князю Чарторыйскому (Лососино). В 1509 г. Менгли-Гирей, хан Крымский, по его просьбе послал к нему врача для лечения "очной" болезни. Год смерти Г. неизвестен, но в 1522 г. жена его была уже вдовой. У него были 3 сына: Юрий, Иван и Михаил и 3 дочери: Елена, жена великого князя Василия Иоанновича, мать Иоанна Грозного, Анастасия и Мария, бывшая замужем за князем Иваном Даниловичем Хомяком Пенковым.
ж. — Анна, д. сербского воев. Стефана Якшича (Тихомиров, 86); ум. в 1515 г.
В 1509 г. велись переговоры о присылке в Москву из Крыма лекаря для лечения глаз Василия Глинского (Зимин. Россия, 223).
~ Анна, дочка сербського воєводи Стефана Якшича, з 1547 р. черниця Анисія († бл. 1553 р.) 
22. ФЕДІР ЛЬВОВИЧ ГЛИНСЬКИЙ († після 1488) ...................................................................... 9

23/9. Михайло Львович Глинський Дородний/Немец († 1534) 
(р. н. невід. – 1536) – представник князівського роду Глинських. 
в 1499 г. нам. утенский (Вольф, 81);
в 1500 г. маршалок дворный (АЗР, I, 215);
в 1501 г. нам. мерецкий и утенский (АЗР, I, 344);
в 1506 г. маршалок дворный, державца бельский и утенский (Описание, 31, 32); в 1508 г. переехал в Москву;
Замолоду служив зх.-європ. монархам, потім зробив блискучу кар'єру при дворі вел. кн. литов. Олександра Казимировича (1460– 1506), обійнявши, зокрема, посаду маршалка двору (1500) і отримавши численні земельні володіння. Після смерті Олександра становище Г. похитнулося: Сигізмунд I Старий з намови литов. шляхтичів (передусім Я.Заберезинського) позбавив його майже всіх посад. Втративши надію на їх повернення законним шляхом, Г. у лют. 1508 убив Заберезинського. Потім намагався здобути міста Ковно (нині м. Каунас) та Вільно (нині Вільнюс, обидва в Литві). Поразка в цих авантюрах змусила його шукати підтримки у вел. кн. моск. Василія III Івановича, який обіцяв передати Г. усі волості та міста, які той здобуде в Литві. Однак йому вдалося захопити лише Мозир (нині місто в Білорусі); моск. підтримка була незначною. Пізніше увійшло в традицію змальовувати Г. оборонцем нац. інтересів рус. земель у Великому князівстві Литовському, виразником настроїв місц. правосл. аристократії. На зламі 1508–09 Г. з братами Іваном і Василем емігрував до Рос. д-ви, де отримав у володіння Ярославець (нині Малоярославець) та Боровськ (нині обидва міста Калузької обл., РФ). Був ініціатором і активним учасником Смоленських походів 1512–14. Незадоволений своїм становищем, 1514 намагався втекти до Литви, за що був ув'язнений. Звільнений 1526 у зв'язку з одруженням Василія III на його (Г.) племінниці Олені Глинській. Отримав у вотчину Стародуб Ряполовський (нині с. Клязьминський Городок Владимирської обл., РФ). Брав активну участь у придворній боротьбі, через що був удруге ув'язнений 1534. П. у тюрмі.
Служилый князь. В августе 1508 г. перешел из Литвы на службу к великому князю Василию III. В январе 1510 г. принял участие в походе на Псков. В декабре 1512 г. в войске из Можайска на Смоленск воевода в большом полку. В августе 1513 г. в походе на Смоленск командовал передовым полком. В мае 1514 г. в решающем походе на Смоленск прибыл под Смоленск из Дорогобужа, возглавил передовой полк. Рассчитывал получить пост наместника Смоленска, но ему было в этом отказано. Пытался бежать в Литву, но был схвачен. С 1514 г. до 1527 г. просидел в тюрьме за государственную измену и был выпущен оттуда лишь в феврале 1527 г. в связи со свадьбой великого князя Василия III и его племянницы княгини Елены Васильевны Глинской. В 1526/1527 г. была взята поручная запись по князе М. Л. Глинском. В мае 1530 г. командовал конной ратью в походе на Казань. В январе 1533 г. на свадьбе князя А. И. Старицкого и княгини Е. А. Хованской сидел в кривом столе. Был назначен Василием III в декабре 1533 г. опекуном наследника престола. Входил в Опекунский совет при малолетнем Иване IV в 1533–1534 гг., думный чин боярина не имел (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 14, 39, 40, 41, 49, 52, 53, 75; Сборник Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 1882. С. 487-489; Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными. Т. 1. СПб., 1851. С. 151-154, 310, 311, 313, 314, 426, 430; Масленникова Н.Н. Присоединение Пскова к Русскому централизованному государству. Л, 1955. С. 191; Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 472; Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 142-143; Корзинин А.Л. К вопросу об Опекунском совете при малолетнем Иване IV // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 2014. Вып. 2. С. 5-17).
В 1526/1527 г. купил у И. Г. Морозова село Звягино с 9 деревнями, пустошами и селищами и половиной мельницы на р. Уче в Бохове стане Московского уезда за 400 руб. (Акты Русского государства 1505–1526 гг. М., 1975. № 286).
В августе 1534 г. был схвачен и умер в темнице 15 сентября 1536 г. (Кром М.М. Вдовствующее царство: политический кризис в России 30–40-х годов XVI века. М., 2010. С. 136).4 апреля 1532 г. по князь М. Л. Глинский дал вкладом в Троице-Сергиев монастырь 50 руб., 1 июля 1533 г. по княжне Фетинье он дал аршин бархата черевчатого, 10 июня 1534 г. дал вотчину в Московском уезде на р. Клязьме село Звягино с деревнями (ценой в 400 руб.). 1 ноября 1538 г. его жена княгиня Елена дала 65 руб. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., Оболенского?.).
Дядя великой княгини Елены Васильевны Глинской, супруги государя Василия III. Был женат на дочери князя Ивана Немого Васильевича Телепнева Оболенского (Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 142).
~ кнж. Олена Іванівна Оболенська, дочка Ивана Немого Васильевича Телепнева Оболенского.
Один з чільних політиків Литви і Московської держави у першій третині XVI ст.
24/9. Федька Львівна Глинська ..
~ Мартин Хребтович, род­но­го бра­та вы­даю­ще­го­ся гос. дея­те­ля ВКЛ – па­на Ива­на (Яна) Ли­та­во­ра Бо­гда­но­ви­ча Хреб­то­ви­ча.
25. ОЛЕНА ГРИГОРІВНА ГЛИНСЬКА ...................................................................... 10
У описі Черкаського замку 1552 р. вказано, що «Михайло 
Грабуновичъ маеть по жоне жъ, княжъне Домонтовне (…) селищо и городище за 
Днепромъ у Сивере на рец Ворскле, на имя Глинско»51. Напевне, тестем Михайла Грабуновича (Грибунова) був князь Василь Домонт, земянин черкаський, згаданий 
у тому ж описі безпосередньо перед своїми зятями. Тещею ж Грибуновича, тобто 
дружиною князя Домонта, як видно з акта 1550 р., була княжна Огрофена Глинська, 
від якої він і отримав «Глинско».
~ кн. Василь Домонт.
51 Архив Юго-Западной России. Киев, 1886. Ч. VII. Т. I. – С. 90 (тут помилково надруковано 
«Сквере» замість «Сивере», як у рукописі, див.: Русина О. Сіверська земля… С. 46, прим. 63).
24.8. Иван Васильевич  († 1508) 
возможно, в 1508 г. бежал в Москву (АЗР, II. 41; Вольф, 80)
25. 8. Семен Васильевич
ум. бездетным (Временник, 158)
26. 8. Дмитрий Васильевич
возможно, в 1508 г. бежал в Москву (АЗР, II, 41; Вольф, 80)
27. 8. Иван Васильевич.ГЛИНСЬКИЙ ХРОМИЙ († після 1508) 
31. NN ІВАНІВНА ГЛИНСЬКА ...................................................................... 13
32. Іван Дашкович Глинський († після 1499) 
Иван Даш­ко­вич (? – по­сле 1499), по-ви­ди­мо­му, был за­ме­шан в за­го­во­ре 1481 кня­зей М. Слуц­ко­го-Олель­ко­ви­ча, Ф. И. Бель­ско­го и И. Ю. Голь­шан­ско­го-Дуб­ро­виц­ко­го, со­би­рав­ших­ся убить вел. кн. ли­тов­ско­го и польск. ко­ро­ля Ка­зи­ми­ра IV и отъ­е­хать из ВКЛ со свои­ми вот­чи­на­ми на служ­бу к вел. кн. мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу; в 1482 бе­жал в Рус. гос-во (пер­вый слу­чай отъ­ез­да Г. на служ­бу в Мо­ск­ву), но к 1486 вер­нул­ся в ВКЛ, в 1495 по­лу­чил ко­ро­лев­ский при­ви­лей на г. Гос­томль, в 1496 до­бил­ся пе­ре­да­чи сво­ей ма­те­ри на­стоя­тель­ст­ва в Ов­руч­ском мон. во имя Свя­тых Ио­а­ки­ма и Ан­ны, а в 1499 – под­твер­жде­ния сво­их прав на Гос­томль, Став­ки и др. име­ния в Ки­ев­ском вое­вод­ст­ве
33/14. Василь Дашкович Глинський († 1507)
Черкаський намісник (1504-1507 рр.).на­ме­ст­ник в Чер­кас­сах (1504–06), пе­ре­шед­шие к не­му в на­след­ст­во име­ния бра­та Ива­на по­сле смер­ти Ва­си­лия ото­шли к сы­новь­ям Л. Б. Глин­ско­го.
Волости Станку (Стайку), Хорозов (Хозоров), Сереков, Гладковича (Гладковичи)»[55] після смерті Василя Дашковича Глинського — черкаського намісника 1504—1507 рр.[56] та поразки повстання Глинських в 1508 році, перейшли Сеньку Полозовичу (1508. 04. 10 Привилея п(а)ну Сенку Полозовичу на именя: в Киевском повете Гостомляны, в Житомирском повете Ставокъ, а во Вруцком повете Глядковичи, по смерти кн(я)зя Василя Дашковича на зрадец кн(я)зеи Лвовичов Глинских спалые, ему и потомком его у отчину).[57]

55. Шенников А. А. Княжество потомков Мамая
56. Леонтій Войтович. Князівські династії Східної Європи (Кінець IX — початок XVI ст.): Склад, суспільна и політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. — Львів: Інститут українознавства ім. І.Кріп'якевіча, 2000. — 649 с. ISBN 966-02-1683-1. — Розділ 5.3. Князі ордінського походження. Чінгізіді
57. Лиетувос метрика, Книги 7, стр. 252
.../15. Василь Федорович Глинський.
Григорій Федорович
Безцінним джерелом, яке дозволяє реконструювати територію Глинського 
князівства XV ст., є грамота про поділ володінь між князями Богданом і Григорієм 
Федоровичами Глинськими. Вони були молодшими племінниками князя Бориса 
(згадується в 1433 – 1453 рр.), старшого сина князя Івана Глинського. Це доволі 
промовисто свідчить, що родові володіння Глинських уже на середину XV ст. сильно 
запустіли, а тому не становили собою значної цінності порівняно з «вислугами» в 
інших повітах ВКЛ. Але розміри цієї родової «вотчини» просто вражають.
 Згаданий документ був наданий московським послам Проскурою, писарем 
Київським, під час переговорів про розмежування кордону між Річчю Посполитою 
й Московською державою в 1638 р. Тому грамота Глинських, на жаль, відома не в 
повному тексті, а лише за переказом її змісту, внесеним до московської дипломатичної 
документації. За свідченням польської сторони, давність документа становила «уже 
болши 140 лтъ», тобто складений він був до 1498 р.; це цілком відповідає біографіч-
ним даним, які ми маємо про князя Богдана Глинського49.
 Отже, Проскура «указывалъ грамоту дловую, какъ князи Глинскіе Богданъ и 
Григорей Федоровичи, братья, длили межъ собою вотчину свою Глинскъ, Блскъ, 
Ворсклъ и иные Сверные вотчины свои въ Кіевскомъ княжень: Богдану болшому 
досталося Сверъ-Сулская, и рка Сула съ верху до устья, и на иныхъ мстхъ и иные 
помстья; а Григорью меншому досталося Сверъ-Глинщина, и въ Ворскл, и Мерла 
рчка съ верху до устья, а на рчк Удой Сверъ и городище Полствинъ, и рчка Ку-
ренка и иные помстья розные в иныхъ мстхъ, чему уже болши 140 лтъ». Деякий 
інтерес для нас представляють згадки про ще два пізніших акти. «Листъ судовый 
или закладной князя Юрья Глинскаго сестры Огрофены Байбузины на Ворсклъ и 
Глинщину, писан в Черкасхъ, лта 1537, мсяца Мая въ 12 день, индикта 10 (…) и 
записка на имнье Глинщина и Ворсклъ и иныхъ вотчинъ отъ княжны Огрофены 
Васильевны Глинской, землянки Черкаской, зятю ее Михайлу Ивановичю Грибунову 
подъ дачею лта 1550, Ноября 12 дня, индикта 8»50.
 Акт князів Глинських, як зазначав ще М. Грушевський, досить ясно свідчить про 
те, що Глинськ і «Сверъ-Глинщина», яку отримав князь Григорій, розташовувалися 
на Ворсклі, а не на Сулі – оскільки «Сверъ-Сулская, и рка Сула съ верху до устья» 
дісталися князю Богдану. (ЛОИИ, ф. 180, № 153, л. 14 об.)
35/15. Богдан Федорович Глинський-Путивльський († 1509/1512)
намістник путивльський (1495-1497 рр.).
1495 г. получил имение в Менском пов. (Описание, 41); 1495, 1498 г. нам. в Путивле (АЗР, I, 151, 152, 178; Сб. РИО, 245);
1497, 1498, 1500 гг. получает владения (АЗР, I, 158; АЛМ, II, 392, 517);
1510 г. в плену в Москве (АЗР. II, 70). 1512 г. в Москве &служит государю& (Сб. РИО, 498); 

ум. в 1512 г. в Москве (АЗР, II, 100);
1522 г. переговоры о его обмене на русских пленных
(Сб. РИО, 661).
В кінці 80-х р. р. XV в. князь Богдан Глинський мешкав у 
Черкасах, як видно з такого запису у книзі «данин» кор. Кази­
мира під 1488 р.: «ІІушкару Черкаському Улириху Циморману 
7 локот сукна штучного; там жо князю Богдану Федоровичу 10 
коп. грошей з листа в Кіевѣ» 3). В Черкасах мешкали «слуги і 
люди» князя Богдана, навіть і тоді, коли він сам був уже намі- 
стником у Путивлі *). Князь Богдан мешкав у Черкасах не як 
простий пан-земянин, а як намістник черкаський, цеб то справді 
«воевода» Черкаського замку: про судову діяльність його, яко 
намістнака, згадуе пізніщий документ р. 1507. «Били нам чолом, 
говориться в Сигизмунда від 1507 р., мещане Черкаскии на имя 
Семенъ, а Игнатъ, а Иванъ Взорочъевы дети и клали передъ 
нами листъ судовый князя Богданов Федоровича, въ коюромъ жо 
листе виписано, штожъ есачники черкаскии приискивали ихъ къ 
собе есакъ тягнути. А и они люди прыхожые. И въ томъ ихъ 
князь Богданъ правихъ нашодши, и велелъ имъ посполу зъ ме- 
щапы черкаскими служити» 5).
Не відомо, коли саме кн. Богдана було настановлено 
черкаським памістником; бувжевін намістником до кінця 1493р., 
коли, після нападу на московського боярина Івана Суботу, 
поиаіз у руки Менгли-Гиреевого сина Ахмета х). Визволившись 
з неволі, Глинський на початку 1494 р. одержав намісництво у 
Путивлі, а на його місце у Черкаси перейшов з Путивля пан 
Кмита Александрович 2).
На рус.-ли­тов. пе­ре­го­во­рах 1512 бы­ло за­яв­ле­но, что он пе­ре­шёл на служ­бу к вел. кн. Ва­си­лию III Ива­но­ви­чу, од­на­ко пред­ста­ви­те­ли ли­тов. сто­ро­ны не по­ве­ри­ли в дос­то­вер­ность этих све­де­ний и в 1522 вновь под­ни­ма­ли во­прос о его об­ме­не на плен­ных.
Богдану Глинському в Олевської волості належало село Борове і в Завскій (Заушській) волості — Голубеєв; король Олександр підтвердив це дарування в 1495 році. Понад те, батько Богдана — Федір Глинський купив село Некраші на річці Красній в Київському повіті і Жукин на Десні, підтверджені в 1498 році, а Івану Глинському — Гостомель в Київському повіті і Пірхаловське, на ім'я Ставок в Житомирському повіті (1499 рік)
~кн. Марія Іванівна Заславська Ижеславская (АЗР, I, 200-201);
3) Варш. когіія Метрики Литовсысоі. Книга № 4, стор. 58.
4) Акты Зап. Россіи. I № 130.
5) Акты Лит.-Русск. государства, изд. Довнаръ - Заігольскимъ. 
Выи. I № 99. Порів. також Журн. М. Н. П. 1895 р. ѴП Рецензія 
М. Любавського на статтю И. Каманина, стор. 2 26— 227.
*) Сборн. И. Р. И. О. т. Х Ы , стор. 195— 196.
2) Бершадський. Документы и регистры, т. I, стр. 51.
33. 29. Михаил Иванович
упоминается в актах 1502, 1505, 1522, 1524 гг. (Вольф, 89);
Князю Міхайлу Іванавічу Глінскаму, двараніну ЯКМ Жыгімонт Стары ў тым жа Ваўкавыскім павеце надаў у 1522 г. некалькі чалавек [7, с.163; 27, Т.6, s.86]. Цікава, аднак, што на попіс 1528 г. князі браты Сямён і Міхайла Іванавічы Глінскія не ставіліся з Ваўкавыскага павета [17, с.54]. Князь Міхайла Іванавіч Глінскі памёр у 1532 г., пакінуўшы з жонкай Петранэляй N сына Аляксандра і дачку Алену першы раз замужам за Станіславам Войцахавічам Вайшвіловічам, а другі – за Шыманам Грыбоўскім [25, s.89-90; 27, Т.6, s.86]. 
ж. — Петрухна Петровна (Вольф, 89); ум. в 1532 г. (Вольф, 90).
34.29. Федор Иванович
в 1494 г. делил земли по распоряжению Мартина Гаштольда (Арх. ЮЗР, IV, I, с. 11);
упоминается в актах 1508 г. (Вольф, 90);
ж. — Опранка (РИБ, 151-153, 377-379);
ум. до 1514 (РИБ, 151-153).
35. 29. Юрий Иванович
в 1516 г. в плену в Москве (РИБ, 377 — 378); в 1528 и 1538 г. находился в Москве (Вольф, 90)
36. 29. Вацлав Иванович.
"служил Гаштовту" (Временник, 158); упоминается в 1506 г. (Вольф, 89)
37. 29. Ярослав Иванович
"служил Миколаю Радзивиловичу" (Временник, 158); ум. около 1508 г. (Вольф, 89).
38. 29. Василий Иванович
упоминается в 1514 г. (РИБ, 151-153); ум. около 1538 г. (Вольф, 89).

VIII36. ОЛЕШКО (Алексій) ІВАНОВИЧ ГЛИНСЬКИЙ († після 1522) ...................................................................... 20
упоминается в переписке 1522 г. (Сб. РИО, 663).
37. ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ГЛИНСЬКИЙ († 26.06.1547) ...................................................................... 21
Кравчий (з 1536 р.), боярин (з 1540 р.), один з лідерів Думи. Служилый князь. В декабре 1533 г. стряпчий (Полное собрание русских летописей. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. С. 272). В августе 1538 г. находился в большом полку в рати в Коломне. В августе 1540 г. воевода в Костроме. В июле 1541 г. воевода в Муроме. В июне 1542 г. воевода в Сенкине. В ноябре 1542 г. назначен главой передового полка во Владимире, но стал местничать с князем А. Б. Горбатым (главой войска) и поэтому был заменен на другое лицо. В июле 1544 г. воевода в Туле. В феврале 1547 г. боярин на свадьбе царя Ивана IV и Анастасии Захарьиной (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 10, 94, 100, 102-104, 108).7 мая 1544 г. дал вкладом в Троице-Сергиев монастырь 50 руб. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 50).
Загинув в Успенському соборі під час повстання проти Глинських.(Полное собрание русских летописей. Т. 13. М., 2000. С. 154).
упоминается в разрядах в 1532, 1541-1544 гг. (РК I, 94, 100, 102-104, 108);
боярин с января 1547 г. (Зимин. Состав, 59); участник свадьбы Ивана IV в феврале 1547 г. (РК I, 10); 
Юрий Васильевич Глинский (ум. 26 июня 1547) — князь, кравчий (1536) и боярин (1540), сын литовского служилого князя Василия Львовича Тёмного-Глинского и Анны Якшич, брат великой княгини Елены Васильевны Глинской (ок. 1508—1538), второй жены великого князя московского Василия III Ивановича и правительницы Русского государства (1533—1538). Дядя великого князя и царя Ивана Васильевича Грозного. В 1536 году Юрий Васильевич Глинский был назначен великокняжеским кравчим, а в 1540 году ему было пожаловано боярство.В 1543-1547 годах после свержения Шуйских братья-князья Михаил и Юрий Васильевичи Глинские, дядьки молодого великого князя Ивана Васильевича, стали фактическими руководителями московского правительства. По наущению братьев Глинских великий князь в декабре 1543 года приказал казнить регента Андрея Михайловича Шуйского. Позднее были казнены дворецкий князь Иван Иванович Кубенский, Фёдор Семёнович и Василий Михайлович Воронцовы, князья Иван Иванович Дорогобужский и Фёдор Иванович Овчина Телепнев-Оболенский, попал в темницу конюший боярин Иван Петрович Фёдоров-Челяднин.
По словам русского историка Николая Михайловича Карамзина, Юрий Васильевич Глинский «был не только честолюбив, но и мстителен, вследствие чего заслужил ненависть бояр».
В январе 1547 года Юрий Васильевич Глинский участвовал в торжественном обряде венчания великого князя московского Ивана Васильевича на царство. Юрий Глинский осыпал царя в дверях церкви и на лестнице золотыми деньгми. В феврале 1547 года князь Юрий Глинский вместе со своей женой Ксенией Васильевной Бычковой-Ростовской присутствовал на свадьбе своего племянника, царя Ивана Васильевича, и Анастасии Романовны Захариной.
В июне того же 1547 года в Москве вспыхнул «великий пожар», который уничтожил большую часть деревянного города. Погибло несколько тысяч жителей, а десятки тысяч остались без крова и пищи. Бояре, настроенные враждебно к князьям Глинским, внушили царю, что Москва сгорела от «волшебства некоторых злодеев». Молодой царь приказал создать боярскую комиссию для наказания виновников бедствия. 26 июня бояре прибыли в Кремль, собрали простой народ на площади и стали спрашивать: «Кто зажигал Москву?» Простой народ обвинил в поджоге столицы царскую бабку Анну Глинскую «с детьми и людьми». Из Глинских в Кремле находился только князь Юрий Васильевич, который попытался укрыться в Успенском соборе. Мятежники ворвались в церковь и умертвили князя Юрия. Были убиты многие слуги Глинских, а их имущество было разграблено. Вдова Юрия Глинского, Ксения Васильевна, постригла в монахини под именем Евфросиньи.
убит 24 июня 1547 г. (ПСРЛ, т. 29, с. 54).
ж. — Овдотья) ЛОИИ, ф. 41, ед. хр. 70); 
38/21. Іван Васильович Глинський († 1533)
Служилый князь. В 1521 г. наместник на меньшей половине Костромы В 1530 г. воевода в Плесе. В 1543 г. наместник в Плесе из Костромы (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 1. М., 1977. С. 179-180, Т. 1. Ч. 2. М., 1977. С. 217, 311).
Умер до 21 февраля 1544 г. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 50).21 февраля 1544 г. по князе И. В. Глинском дала в Троице-Сергиев монастырь княгиня Анна, жена князя М. Глинского, 12 руб. 28 февраля 1545 г. по князю Ивану дал кго брат князь М. В. Глинский 50 руб. (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 50)
39/21. Михайло Васильович Глинський († 1559)
Конюший (з 1541 р.), один з лідерів Думи, після невдалої спроби втечі до Литви у 1547 р. відійшов на другі ролі.
Семейные и родственные связиПриходился царю Ивану Грозному двоюродным братом. Его отец князь Василий Львович Глинский был отцом княгини Елены Глинской, супруги великого князя Василия III. В 1527 г. князь Михаил Львович Глинский, дядя князя М. В. Глинского, женился на дочери князя Ивана Немого Оболенского (Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. 2. М., 1977. С. 202). Князь В. Ф. Скопин Шуйский был женат первым браком на княгине Анне Петровне Татевой, дочери князя П. И. Татева. На сестре князя Василия Скопина Овдотье (в иночестве Феодосии) был женат князь Михаил Васильевич Глинский (Бычкова М.Е. Родословие князей Глинских // Историческая генеалогия. 1994. № 3. С. 25, 27).
Служебная биографияСреди князей и детей боярских, которые в думе не живут во время переговоров в марте 1542 г. с литовскими послами в Москве под заголовком «Стародубские князья» названы князья Юрий, Иван, Михаил Васильевичи Глинские. В сентябре 1554 г. князь М. В. Глинский воевода в Казани (Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 147, 449). Боярин с июля 1547 г. (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 110), либо боярин с января 1547 г. (Зимин А.А.Состав Боярской думы в XV–XVI вв. // Археографический ежегодник за 1957. М., 1958. С. 59). В январе 1547 г. имел чин боярина и конюшего (Зимин А.А.Состав Боярской думы в XV–XVI вв. // Археографический ежегодник за 1957. М., 1958. С. 59; Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 90, 91, 94; Кром М.М. Вдовствующее царство: политический кризис в России 30–40-х годов XVI века. М., 2010. С. 329-330). Летом 1547 г. во время волнений в Москве Глинские, вызывавшие глубокое недовольство у населения, были обвинены в поджигательстве. Брат Елены Глинской, Юрий Васильевич, был убит толпой. Князь Михаил Васильевич Глинский пытался бежать в Литву, но по дороге был схвачен и лишен титула конюшего: «И в том возмущении убиенъ [...] вой его, князь Юрий Глинский от всего народа, и домъ его весь разграбленъ. Другие же вой его, князь Михаилъ Глинский, которой был всему злому началникъ, утече, и другие человѣкоугодницы, сущие с нимъ, разбегошася И в том возмущении убиенъ [...] вой его, князь Юрий Глинский от всего народа, и домъ его весь разграбленъ. Другие же вой его, князь Михаилъ Глинский, которой был всему злому началникъ, утече, и другие человѣкоугодницы, сущие с нимъ, разбегошася» (Сочинения князя Андрея Курбского // Русская историческая библиотека. Т. 31. СПб., 1914. С. 169). После мятежа 1547 г., по мнению А. А. Зимина, некоторое время находился в опале. Во время болезни царя в марте 1553 г., вероятно, поддержал кандидатуру царевича Дмитрия. В ящике 198 Царского архива хранилась «отписка в Калугу ко князю Михаилу Глинскому от князя Юрья Темкина о местех» (местничались осенью 1555 г.), а также «сыск князя Михаила Глинского про грабеж, как в шел в Ливонскую землю». В сентября 1561 г. литовцы заняли захваченный ранее русскими г. Тарваст в Ливонии, а войско из Юрьева во главе с князем М. В. Глинским попыталось свободить город, по факту этих событий было проведено особое расследование (Государственный архив России XVI столетия. Опыт реконструкции / Подг. текста и коммент. А. А. Зимина. М., 1978. С. 84, 85, 90, 402, 443, 444, 446, 483, 484; Каштанов С.М. Из истории русского средневекового источника (Акты X-XVI вв.). М., 1996. С. 174-175). В Дворовой тетради боярин с пометой «68-го умре» (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 112). В феврале 1556 г. назначен новгородским наместником. В марте 1556 г. ему была пожалована половина наместничьего дохода с Новгорода Великого (Архив СПб ИИРАН. Кол. 2. Кн. 23. Л. 309, 455-455 об.; Полное собрание русских летописей. Т. 20. Ч. 2. СПб., 1914. С. 568). 12 февраля 1556 г. от его имени как новгородского наместника шведскому королю была отправлена грамота по вопросу о пленных. В июле 1556 г., январе, июле 1557 г. боярин и наместник в Великом Новгороде (Дополнения к актам историческим. Т. 1. СПб., 1846. № 99; Сборник Русского исторического общества. Т. 129. СПб., 1910. С. 2, 6, 9, 23, 39, 40, 42-51, 53, 57, 506). В 1556 г. писец в Ярославском уезде (Антонов А.В. 1) Акты Ярославских монастырей и церквей XIV – начала XVII веков // Русский дипломатарий. Вып. 1. М., 1997. № 82; 2) Ярославские монастыри и церкви в документах XVI – начала XVII века // Русский дипломатарий. Вып. 5. М., 1999. № 10). В июне 1542 г. второй воевода в Сенкине. В ноябре 1542 г. воевода в Нижнем Новгороде в городе. В 1544 г. второй воевода в Туле. В июле 1547 г. в царском походе в Коломну из Москвы стоит первым среди бояр, сопровождавших царя. В июне 1548 г. воевода, годовавший в Васильгороде. В апреле 1551 г. воевода в Пронске. В июле 1550 г. в разряде царского похода в Коломну сопровождал царя Ивана IV. В апреле 1552 г. во время похода на Казань отправлен на Каму во главе судовой рати. В сентябре 1552 г. перед штурмом Казани ездил вокруг города «для береженья». В октябре 1552 г. по возвращении из Казани в Москву царь направил в Нижний Новгород судовую рать под его командованием. В июне 1553 г. среди бояр сопровождал царя в Коломну. В ноябре 1553 г. на свадьбе Семиона Касаевича был на дворе царя Семиона. В апреле 1554 г. отправлен воеводой на годованье в Казань. В октябре 1555 г. в войске в Калуге и Серпухове во главе передового полка. В июле 1557 г. в разряде царской поездки в Коломну из Москву с боярами сопровождал царя. Зимой 1558 г. в походе в Ливонию второй воевода большого полка. В марте 1559 г. в царском походе против Девлет-Гирея командовал передовым полком (Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 12, 103, 104, 108, 110, 116, 124, 127, 134, 137, 138, 140, 144, 153, 162, 170, 178, 180).
ЗемлевладениеВ 15771578 г. княгиня Анна, жена князя Василия Львовича Глинского, с сыном Михаилом Глинские дали Махрищскому монастырю вотчину сельцо Корсаково и деревню Исаково. Она же дала монастырю 300 четвертей ржи, 200 четвертей овса, 20 руб. денег. Князь Михаил Васильевич, в иночестве Лазарь. После его смерти дьяк Путило Михайлов дал по нему монастырю 10 руб. (Леонид (Кавелин). Махрищский монастырь: Синодик и вкладная книга // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. Кн. 3. М., 1878. С. 7-8). В 1526/1527 г. князь М. Л. Глинский купил у И. Г. Морозова село Звягино с деревнями и половиной мельницы в Бохове стане Московского уезда (Перечень актов Архива Троице-Сергиева монастыря. 1505–1537 гг. / Сост. С.М. Каштанов, С.Ю. Королева, Л.В. Столярова. М., 2007. № 288). 10 июня 1534 г. его дядя князь Михаил Львович Глинский дал купленное у И. Г. Морозова (в 1526/1527 г. за 400 руб.) село Звягино с деревнями на р. Клязьме в Бохове стане Московского уезда Троице-Сергиеву монастырю. Послухи князья Юрий, Иван, Михаил Васильевы дети Глинские (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 722. Л. 514). В 1533/1534 г. князь М. В. Глинский купил у Федора Меншика, Данилы, Беляницы Владимира, Григорья Ратая детей Федора Иванова сына Головина их отчину половину села Назорново в Назорском стане Ростовского уезда за 120 руб. (СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 726. Л. 520; Перечень актов Архива Троице-Сергиева монастыря. 1505–1537 гг. / Сост. С.М. Каштанов, С.Ю. Королева, Л.В. Столярова. М., 2007. № 409). В 1536/1537 г. князь М. В. Глинский приобрел у Марьи, жены Тимофея Головина и у ее сына Богдана в Назорном стане Ростовского уезда их вотчину село Ильинское с деревнями Крюково, Юринино, Ширяево и пр. (всего 9 деревень, 1 пустошь, 2 починка) за 600 руб. (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 777. Л. 632; Перечень актов Архива Троице-Сергиева монастыря. 1505–1537 гг. / Сост. С.М. Каштанов, С.Ю. Королева, Л.В. Столярова. М., 2007. № 492; Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. СПб., 1848. С. 389). В 1536/1537 г. князь М. В. Глинский купил у Федора Меншика, Данилы Беляницы, Григория Ратая Федоровых детей Иванова сына Головина их вотчину село Оленино с 5 деревнями, 1 починком, 5 пустошами в Назорском стане Ростовского уезда за 460 руб. (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 778. Л. 633-634; Перечень актов Архива Троице-Сергиева монастыря. 1505–1537 гг. / Сост. С.М. Каштанов, С.Ю. Королева, Л.В. Столярова. М., 2007. № 491). В 1543/1544 г. купил у Тимофея Андреева сына Шершина Головина его отчину деревню Измайловскую в Назорном стане Ростовского уезда за 50 руб. (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 931. Л. 938). В 1545/1546 г. купил у Тимофея Андреева сына Ширшева Головина его вотчину в Назорном стане Ростовского уезда на р. Суходоле села Нажирово и Раменье с деревнями Редриково, Дубровка, пустошами Микиткино, Бурцово за 250 руб. (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 972. Л. 1002). В 1547/1548 г. княгиня Анна, вдова князя Василия Львовича Глинского, с сыном Михаилом дала Покровскому монастырю сельцо Булгаково и деревню Лычево в Суздальском уезде (Антонов А.В., Маштафаров А.В. Об архиве Суздальского Покровского девичьего монастыря XV – начала XVII века // Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. № 36): Се яз, княж Василь[е]ва жена Лвовича Глинского княгини Анна, да с своим сыном со князем с Михаилом Васильевичем даем в дом Пречистой Богородицы Покровского монастыря в Суздалском уезде свою вотчину купли селцо Булгаково, да к тому селцу деревня Лычово, што купил сын мой князь Иван у Ондрея у Бул[гако]ва. А даем то селцо и ту деревню в дом Пречистой Богородицы Покровского монаст[ы]ря вечных ради благ впрок без выкупа с лесы и с луги, и [с пожня]ми, и со всем угодьем, куды изстари к тому селцу и к дерев[не потя]гло, куды соха и коса и топор ходили. И игуменье и сестрам, и[ли по ней] иные игуменьи и сестры будут, то селцо и ту деревню держати за [монасты]рем. А даю яз, княгини Анна, то селцо и ту деревню по своем государе по муже по князе по Василье Лвовиче и по своих детех по князе по Юрье и по князе по Иване, и по своей дочери по княгине по Марье, и по собе, и по своему роду (Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника. М., 1996. С. 172. № 5). В сентябре 1552 г. его слуга Назарий Дьяк Васильев сын дал в долг 105 руб. Григорию Никитину сыну Баскакову и по кабале взял своему господину вотчинную деревню Кривцово в Кинельском стане Переяславского уезда на р. Грязевице (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1093. Л. 1219; Шумаков. Обзор. Вып. 4. С. 321-322). В октябре 1553 г. Андрей Михайлов сын Баскаков с детьми Богданом, Федором, Семейкой, Образцом заняли у человека князя М. В. Глинского 70 руб. на год и заложили свою вотчину в Кинельском стане Перяславского уезда деревни Новинки и пустошь Вахрамеево. Послухи Замятня Яковлев сын, Шестак Шерапов сын Баскаковы (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1106. Л. 1239-1240). 16 марта 1554 г. купил у Иева Васильева сына Тетерина его куплю село Лысцово с деревнями Никитинское, Полянки, Тебенково, Рябцово, Бобоево, Елманцово, Ветрицово, пустошами Саниково, Хлебниково, Кособуково, Крайково, Взманово, Кучебино, Бурдучково, Крутой враг, Телкин починок, Даниловское, Студеное в Назорском стане Ростовского уезда за 500 руб. (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1112. Л. 1252). Князь М. В. Глинский в августе 1556 г. владел селом Путятинское с деревнями Павлово, Полуткино, Сутыревская, Шеломово, Ротнево, Паньино, Рогозки, Есино, Юрцыно , Неустроево и др. в Вокшерском стане Ярославского уезда (Мятлев Н.В. Княгиня Анастасия Алабышева // Известия Русского генеалогического общества. Вып. 4. Отд. 1. СПб., 1911. С. 64-68). В феврале 1557 г. дал в долг Андрею Григорьеву сыну Базанину 20 руб. и приобрел по закладной кабале его отца благословение полдеревни Яковлевской в Назорном стане Ростовского уезда (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1148. Л. 1320). В 1558/1559 г. Иван Федоров сын Карамышев с сыном Петром продали князю М. В. Глинскому вотчину деревню Жегалову в Пехорском стане Московского уезда. В 1601/1602 г. село Жегалово на р. Вороновке было пожаловано царем Борисом Годуновым Троице-Сергиеву монастырю по духовной боярина князя Ивана Михайловича Глинского по нему, его матери и по его отце (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1187. Л. 1401). Его жене Фетинье в 1560/1561 г. Василий, Иван Неклюдовы дети Семеновы продали отчины своей селище Горемычкино в Назорном стане Ростовского уезда, луг и пожни по р. Юхоти за 50 руб. (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1232. Л. 1499). До 1 августа 1566 дал в Троице-Сергиев монастырь село Звягино с деревнями в Бохове стане Московского уезда (Архив СПб ИИРАН. Ф. 29. Оп. 1. Д. 8. № 1296. Л. 1681). В июле 1562 г. владел землями (10 деревнями) в Шаховской волости Ярославского уезда (Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 3. М., 1961. № 9). За князем М. В. Глинским упомянуты села в Ржевском уезде, из которых он в ноябре 1547 г. с князем И. Турунтаем Пронским пытался бежать в Литву (Полное собрание русских летописей. Т. 13. М., 2000. С. 154-155). В 1550-е гг. владел вотчиной деревней Скопово в Верхдубенском стане, селом Площевское (Площево), деревнями Хлестово (Клестово), Пронино, Жуково, Федяево, Кадниково, Поляны, Вороново, Меледино в Кинельском стане Переславского уезда (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 254. № 204, 205, 219, 220, 221, 240, 241). К середине XVI в. кн. М. В. Глинскому была пожалована в вотчину Плющевская волость, бывшая в начале XVI в. «землей великого князя». В 1555/56 г. М. В. Глинский дал в Троице-Сергиев монастырь деревню Софьино в Кинеле, куплю своего брата Юрия (Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история. С. 135) В 1564/1565 г. власти Троице-Сергиева монастыря купили у Ф. Д. Лихотина вотчину его подчерицы Арины Замятниной дочери Басова, которую ей пожаловала Фетинья, жена князя Михаила Васильевича Глинского по приказу мужа, треть селища Басово (10 четвертей худой земли) (Писцовые книги Московского государства XVI в. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 813). В результате брака Василия III и Елена Глинской ее мать Анна (в иночестве Анисье) получила в виде пожалования вотчину село Угодичи с деревнями в Якимовском стане Ростовского уезда. После смерти Анны в 1553 г. село досталось ее сыну князю М. В. Глинскому, а затем внуку князю И. М. Глинскому. В Якимовском стане Анисье принадлежали еще три деревни, которые она дала Ростовскому Борисоглебскому монастырю. Князь М. В. Глинский купил у Головиных в Ростовском уезде в Назорном стане в 1533/1534 г. за 120 руб. полсела Назорное, в 1535/1536 г. за 460 руб. сельцо Оленино и 5 деревень, в 1536/1537 г. за 600 руб. сельцо Ильинское с 9 деревнями, пустошью и 2 починками, в 1543/1544 г. деревню Измайловская за 50 руб., в 1445/1546 г. сельцо Раменье и 2 деревни, 2 пустоши за 250 руб. В 1554 г. за 500 руб. у И. В. Тетерина он купил вотчину детей Ф. И. Головина село Лысцово с 7 деревнями и 11 пустошами. В 1556/1557 г. А. Базанин заложил князю М. В. Глинскому за 20 руб. полдеревни Яковлевская. В 1560/1561 г. вдова князя М. В. Глинского Фетинья купила у Семеновых за 50 руб. селище Горемычкино. В 1581/1582 г. князь И. М. Глинский, сын М. В. Глинского, купил у А. Ф. Третьякова за 20 руб. три пустоши в Назорном стане Ростовского уезда (Стрельников С.В. Землевладение в Ростовском крае в XIV–первой трети XVII века. М.; СПб., 2009. С. 80, 105, 106, 136).
Вклады землевладельца в монастыри, вклады по землевладельцу родственниковКнязь М. В. Глинский дал Троице-Сергиеву монастырю 13 октября 1541 г. 50 руб. 29 января 1544 г. князь Михаил дал с матерью княгиней Анной по брату князю Ивану Васильевичю 137 руб. 28 февраля 1545 г. он же дал по брату князю Ивану 50 руб. 27 февраля 1547 г. по брату князю Ивану за село князь Михаил дал 100 руб. 12 апреля 1553 г. по матери княгине иноке Анисьи он дал 100 руб. 3 феврале 1555 г. по сыну князю Петру князь Михаил дал «бархату золотного аршин». 11 декабря 1559 г. по князю М. В. Глинском дали Троице-Сергиеву монастырю его душеприказчики князья Иван Иванович Пронский, Дмитрий Михайлович Жижемский, дьяки Путило Михайло и Василий Степанов 500 руб. Женой князя Михаила была княгиня Ксения (Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 49-50). В 1559/1560 г. царь Иван Васильевич дал Кирилло-Белозерскому монастырю по князе М. В. Глинском и его жене княгине Феодотии (Овдотьи), в инокинях Феодосии 400 руб. По князе Иване Васильевиче Глинском дано 10 руб. (ОР РНБ Кир.-Бел. собр. № 87/1325. Л. 65, 65 об.). Корм по князю Михаилу Васильевичу Глинскому с сыном Иваном 28 сентября. По нему дал царь Иван Васильевич Кирилло-Белозерскому монастырю 300 руб. (Сахаров И.П. Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря // Записки Отделения русской и славянской филологии Императорского археологического общества. 1851. Т. 1. Отд. 3. С. 57). Сохранилась грамота «даная княж Васильевы княгини Лвовича Глинъского княгини Анны да ее сына князя Михаила Васильевича, что дали в Покровской монастырь по своих душах селцо Булгаково да деревню Лычово, 56-го году» во Владимирском уезде (ГАВО. Ф. 575. Оп. 1. № 349. Л. 70).
ж Оксинья (РК I, 10); ум. в 1559 г. (Зимин, Состав, 59).
40. ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ГЛИНСЬКА († 4.04.1538) ...................................................................... 21
~ 1526 р. Василь Іванович, вел. кн. московський († 1533 р.)
Регентша Московської держави при малому Іванові IV (1533-1538 рр.).
41. АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА ГЛИНСЬКА ...................................................................... 21
42. 20.11. Мария Васильевна
~ кн. Иван Данилович Пенков (ПСРЛ, т. 8, с. 272).
43/23. Василь Михайлович Глинський († 1565)
упоминается в разрядах в 1556 г. (стольник), 1559, 1560, 1562-1564 г,. (РК I. 158, 177, 187, 193, 198, 200, 209); боярин с 1562 г. (Зимин. Состав, 71) записан в Дворовой тетради как служилый князь (ТК, 118)
ум. в июле-августе 1564 г. (Список погребенных, 3)князь, московский воевода и боярин, единственный сын боярина князя Михаила Львовича Дородного-Глинского (ум. 1534) и Елены Ивановны Телепневой-Оболенской. Двоюродный дядя великого князя и царя Ивана Васильевича Грозного. В 1534 году князь Михаил Львович Глинский, отец Василия, по приказу правительницы и своей племянницы Елены Васильевны Глинской был заключен в темницу и убит.
Впервые упоминается в источниках в марте 1542 года, когда он присутствовал при приёме великим князем Иваном Васильевичем литовского посольства.
В 1560 году по царскому приказу князь Василий Глинский, назначенный первым воеводой большого полка, возглавил поход из Дерпта на Тарваст. Вместе с князем Петром Семеновичем Серебряным Василий Глинский преследовал великого литовского гетмана Николая «Рыжего» Радзивилла и разбил его отряд под Пернау.
Летом 1561 года князь Василий Михайлович Глинский попал в царскую опалу. Его обвинили в попытке побега в Великое княжество Литовское. В июле Василий Глинский был арестован, а в конце того же месяца подписал крестоцеловальную грамоту и был освобожден. За него поручились митрополит Макарий и высшее духовенство. В «проклятой» грамоте Василий Глинский признавал, что «преступил» перед царем и обязывался не ссылаться с польским королём Сигизмундом Казимировичем Старым и литовскими вельможами. Василий Михайлович обязался верно служить московскому государю и его супруге Марии Черкасской, царевичам Ивану и Фёдору.
В 1562 году Василий Михайлович Глинский получил боярство и титул наместника казанского. В том же году он участвовал в мирных переговорах с литовским гонцом, паном Алексеевым, присланным литовской радой к московскому митрополиту и боярам. Литовский посол добивался в Москве продления перемирия, чтобы потом начать переговоры о мире. Русско-литовские переговоры закончились безрезультатно.
Осенью 1562 года боярин князь Василий Михайлович Глинский участвовал в царском походе на Полоцк. Во время полоцкого похода Василий Глинский был первым воеводой передового полка. Его заместителем был воевода Алексей Данилович Басманов. В феврале 1563 года после взятия Полоцка и возвращения Ивана Грозного Василий Глинский также был первым воеводой передового полка.
В 1564 году боярин князь Василий Михайлович Глинский был первым воеводой большого полка в русской рати на южных границах.
В конце июля или начале августа 1565 года боярин Василий Михайлович Глинский скончался, не оставив после себя потомства. Был похоронен в Троице-Сергиевой лавре.
..../ ......... Михайлівна Глинська
дачка, невядомая па імені, якая стала жонкай князя Фёдара Іванавіча Траекурава(
46.42. Юрий Григорьевич
в мае 1537 г. выдал сестру замуж за кн. Оревского (ЛОИИ, ф. 180, № 153, л. 14-14 об.)
41. 39. Владимир Богданович
с 1507 г. в Москве с отцом (ЛОИИ, ф. 180, № 153, л. 14 об.)
в 1527 г. выехал в Литву (там же); в 1532 г. в Литве (Вольф, 88);
в 1540 г. выехал в Москву, возможно с сыном Богданом (Вольф, 88);
~ кнж. Настасья Жижемская (Вольф, 88); в 1552 г. упоминаются ее владения в Каневе (Арх. ЮЗР, VII, I, с. 11)
43. 39.Настасья Богдановна (там же)
44. 39. Мария Богдановна (там же)
Олександр Михайлович
У 1565 г. пад дворную харугву ВКЛ князь Аляксандр Міхайлавіч Глінскі павінен быў ставіць трох збройных вершнікаў [18, слп.258-259]. IX48. ІВАН МИХАЙЛОВИЧ ГЛИНСЬКИЙ († 1602) ...................................................................... 39
князь, воевода, боярин с 1585— 1586 гг. Впервые упоминается в источниках во время похода Ивана IV на Новгород в 1571 г. как рында; благодаря браку с дочерью Малюты Скуратова быстро продвигался по службе; "свояк" по этому браку Борису Годунову (см. примеч. 129 к "Путешествиям"; РК 1475—1598. С. 293, 364, 379, 381, 387, 413, 414, 463. РК 1559—1605. С. 217; Мордовина С. П. Указ. соч. С. 330—331; Бычкова М. Е. Родословие Глинских из Румянцевского собрания // ЗОР ГБЛ. М., 1977. Вып. 38. С. 123).
упоминается в разрядах в 1571 г. (рында), 1573, 1579, 1585-1587, 1589-1592, 1598 г. (РК I, 293, 364, 381, 387, 413; РК II, 79, 91, 220, 227, 273, 314) "был болен черным недугом" (БАН, 4.7.28, л 158 об.)

Глинский Иван Михайлович (?-1602) - князь, боярин и воевода в царствование Ивана Грозного, Федора Ивановича и Бориса Годунова, сын кн. М. В. Глинского. В 1559 водил «по крымским вестем» из Бронниц на р. Шиворону ертаульный полк. В 1573 упом. на свадьбе ливон. кор. Магнуса и стариц, кнж. Марии Владимировны, в 1575 - на свадьбе царя и Анны Васильчиковои, в 1580 - на свадьбе Ивана Грозного и Марии Нагой. В 1586 пожалован в бояре. В 1587 командовал большим полком в Серпухове. В 1591 в качестве дворцового воеводы отражал нападение па Москву хана Казы-Гирея. В 1592 послан командовать «на берег» большим полком против татар. В 1598 подписался под соборной грамотой об избрании царём Бориса Годунова, после чего был оставлен в Москве на время похода царя под Серпухов против татар. По словам англ. посланника Флетчера, Г. занимал 2-е место в Боярской думе после кн. Ф. И. Мстиславского. Кроме того, в то время он был одним из 4 знатнейших бояр, которые чередовались между собой в командовании большим полком. Один из богатейших людей России.
Использованы материалы из кн.: Богуславский В.В., Бурминов В.В. Русь рюриковичей. Иллюстрированный исторический словарь.
~  (с кон. 1560-х – нач. 1570-х гг.) Ека­те­ри­не Гри­горь­ев­не (? – 1584/85), до­че­ри Г. Л. Ску­ра­то­ва-Бель­ско­го,
49 МАРИНА ЮРІЇВНА ГЛИНСЬКА ...................................................................... 44
на Ворсклі розташована Полтава, якою у 
першій третині XVI ст. володів князь Юрій Глинський, батько княжни Марини, 
дружини Яцка Єльця, державці Чорнобильського. Після того, як Глинський від’їхав 
до Москви, король Жиґимонт I «Полтаву над річкою Ворсклою, як спадщину жінки 
його (Єльця. – С. К.), повернув йому»52. Верхня ж течія Ворскли і її притоків, зо-
крема містечка-волості Лосичі (Лошиці), Хотмишль, Нитяни (Ничян) і Немирська, 
підпорядковувалися вже Путивлю53
~ Яцько Єлець.
52 Niesiecki K. Herbarz Polski. Lipsk, 1839. T. IV. S. 479; Boniecki A. Herbarz Polski. Warszawa, 
1905. T. VIII. S. 384 (посилання на книги Литовської метрики 8, 15, 17, 61).
53 Lietuvos Metrika. Vilnius, 1995. Knyga Nr. 8 (1499 – 1514). P. 83, nr 47; Новгородская 
первая летопись… С. 476; Русина О. Сіверська земля… С. 128, 132 (Немирська волость), 133–134, 
217 (карта).

54/47. Богдан Володимирович Путивльський († до 1576) 
акт 1576 р., де серед володінь покійного князя Богдана Путивльського-Глинського 
фігурує «Золотоной, которую зовутъ Глинщина» (Архив Юго-Западной России. Київ, 1859. 
Ч. I. Т. I. С. 108). 
Путивльський повіт перейшов від ВКЛ 
до Московської держави. Тим більше, що це були приватні володіння князя Богдана 
Глинського, намісника Путивльського, який у 1500 р. потрапив у полон і згодом по-
годився на московську службу62.
62 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. S. 87.
ум. задолго до 1579 г. (Арх. ЮЗР, I, 1, с. 108-109); возможно, он записан умершим в Дворовой тетради по Ярославцу с ошибочным отчеством Федорович (ТК, 208)

22. 18. Иван Михайлович
45.41. Богдан Владимирович Путивльский


X


23.22. NN Ивановна
"зговорена за князя Федора (Ивановича. — М. Б.) за Мстиславского" (БАН, 4.7.28, л. 158 об.)

 судовы дакумэнт з 1516 году прыносіць нам цікавае адкрыцьцё, у ім сустракаемся з прозьвішчам Глінскія, а дакладней з княгіняй Пятрухнай Глінскай ды яе сястрой Варварай Станковіч, якія падалі ў суд скаргу на іх зяця Юрыя Рачка. 

(50). Глінскі Юзаф
, зямянін Ваўкавыскага павета, 1610.
Герб
: на тарчы клейнавы знак накшталт “
 П 
”-падобнай нізкай падставы з заламанымі ў бакі канцамі, паміж імі доўгі крыж верхам ўніз, канец якога над падставай раздзёрты ў котвіцу, над тарчай тры пёры, па баках якіх змешчаны ініцыялы: “
 I.[ozef] H[linski]
”. Пячатка: адб. № 3, вак, 14х15 мм, в [20, ф.694, воп.10, спр.3, а.11 адв.]. 6 ліпеня 1610 г. у Ваўкавыску Юзаф Глінскі, як сведка і пячатар, прыклаў сваю пячатку да зрачонага ліста
Станіслава Грыгоравіча Паўловіча
. Падпісаўся: “
 Jozef hlinski własną ręką.

 Але ў тым жа 1565 г. у рэестры Ваўкавыскай харугвы згадваюцца таксама: “
 Михайло Глинъски 2 кони въ пан[цыри], въ пр[илбицы], з ощепам. Князь Богдан Глинъски конь въ каф[тане], въ пр[илбицы], съ кордомъ” [18, с.319]. Па-першае, звяртае на сябе ўвагу тое, што Міхайла, у адрозненне ад Багдана, быў запісаны без княжацкага тытулу. Па-другое, быў гэта яшчэ адзін Міхайла Глінскі, як ўбачым ніжэй – сын князя Вацлава Іванавіча Глінскага. Пра апошняга Юзаф Вольф ведаў толькі, што ён служыў Гаштольду [25, s.89]. Больш падрабязную інфармацыю пра іх дае попіс войска ВКЛ 1567 г. З яго вынікае, што ваўкавыская галіна князёў Глінскіх па свайму маёмаснаму стану нічым не вылучалася з асяроддзя павятовай шляхты. Той жа князь Міхайла Глінскі ставіў са свайго маёнтка Самуйлавічы ўсяго аднаго збройнага вершніка [18, слп.858]. Князь Аляксандр Міхайлавіч Глінскі ставіў трох збройных вершнікаў і аднаго драба “
...з ыменей своихъ съ  Побоева, с Парфеновичъ и с Красного в повете Волковыйскомъ…
” [18, слп.865-866], а князь Багдан Фёдаравіч Глінскі з Самуйлавічаў – аднаго вершніка [18, слп.866]. Апошні быў сынам Фёдара Іванавіча Глінскага, які акрамя яго пакінуў з жонкай Апраняй яшчэ Дзмітрыя і Івана [25, s.90]. Згаданы ў 1565 і 1567 г. князь Міхайла ідэнтычны з князем Міхайлам Глінскім, сын якога Мікалай у 1590 г. судзіўся з ваўкавыскім старостай
 Крыштафам Монвідам  Дарагастайскім
, а дачка Раіна ў 1583 г. была замужам за зямянінам Слонімскага павета Львом Сцяпанавічам Сцяцкевічам [105, с.117-118]. У 1604 г. князь Мікалай Міхайлавіч Глінскі судзіўся з
 Мікалаем Крыштафовічам Вольскім
 на Крамяніцы па маёнтку Юхновічы. Сутнасць справы была ў тым, што пасля смерці свайго бацькі – князя Міхайлы Вацлававіча Глінскага – Мікалай застаўся “
в летех вел[ь]ми малых и молодых
”, а яго апякун – Андрэй Катовіч, гарадзенскі земскі пісар – распараджаўся яго маёнткамі Самуйлавічы, Юхновічы і Пабоева, з якіх Юхнавічы “
двор з будованем, з ставом, з  млыном и люд[ь]ми оселыми и зо всими кгрунтами
” заставіў падскарбію ВКЛ Лаўрыну Войне, а пасля яго маёнтак нейкім чынам апынуўся ў руках Мікалая Вольскага. Князь Мікалай Глінскі “
тепер дошедшы лет своих зуполных
” паспрабаваў вярнуць Юхнавічы праз суд [9, ф.1783, воп.1, спр.9, а.7-7 адв]. Але аказалася, што сястра князя Мікалая Раіна, “
 малжонка пана Стецковича
” ў 1599 г., калі брат “
в недорослости еще лет его на тот час кгды он бавечысе учъстивыми службами в ыншых панствах за границами Великого князства Литовского служыл
”, сама распарадзілася маёнткам, падмануўшы ўсіх наконт яго жывых спадчыннікаў па мужчынскай лініі: “
таковую справу дала иж вжо померли на свете их [родицове] ... а ни потомства их нет тоеж подобно разумела ... братей...
” [9, ф.1783, воп.1, спр.9, а.8]. Як можна меркаваць па гэтай інфармацыі, князь Міхайла Вацлававіч Глінскі пакінуў дачку Раіну і сына Мікалая. Попіс ваўкавыскай харугвы 1621 г. дазваляе гаварыць, што да гэтага года памерлі нейкія Сямён і Ян Глінскія, бо згадваюцца толькі іх удовы, пры гэтым за першую ставіў вершніка Крыштаф Кандзераўскі, а другая ставіла сама “
каня па-казацку
” з маёнткаў Парфіянавічы і Бершты [42, с.47]. З нейкім другім князем Сямёнам Глінскім, хворым на той час, ставіў з Самуйлавічаў аднаго вершніка пан Васілеўскі, гараднічы [42, с.48], якога мы раней пад пытальнікам прызналі як ваўкавыскага гараднічага [106, с.130]. На падставе публікацыі ваўкавыскіх ураднікаў (адсутнасць ваўкавыскіх гараднічых) [107, с.143-155] і інфармацыі Юзафа Вольфа [25, s.90], мусім зрабіць шэраг заўва
а меркаваць, першы Сямён Глінскі пакінуў малалетніх сыноў, бо за яго ўдаву ставіў вершнікаў Крыштаф Кандзераўскі (апякун?). Магчыма, памерлы Сямён ідэнтычны з сынам Аляксандра, унукам Сямёна Іванавіча Глінскага Пабоеўскага, князем Сямёнам Глінскім, жонкай якога ў 1600 г. была Раіна Іванаўна Жынева [25, s.90-91], у 1621 г. ужо ўдава. Сынамі князя Сямёна Аляксандравіча Глінскага былі Траян, уладальнік Пабоева, які згадваецца ў 1648 г. як электар Яна Казіміра [25, s.91], і Багдан, які ў 1655 г. склаў прысягу маскоўскаму цару Аляксею Міхайлавічу: “
 Богдан Семёнов сын Глинский
” [18, с.83]. Другі Сямён, які хварэў, магчыма, быў сынам князя Дзмітрыя Фёдаравіча Глінскага, бо пад гараднічым, згаданым разам з ім, маецца на ўвазе Мікалай Васільевіч Васілеўскі, гараднічы віцебскі ў 1616 г.
368
 Маці апошняга была княжна Ганна Дзмітраўна Глінская, дачка Дзмітрыя Фёдаравіча Глінскага [25, s.90] і, на нашу думку, сястра Сямёна, бо інакш патлумачыць сумеснае стаўленне імі вершнікаў на попіс 1621 г. мы не можам. Па-другое, калі зыходзіць з назвы маёнткаў, на якіх гаспадарыла ўдава Яна Глінскага, апошні з’яўляўся сынам Аляксандра Міхайлавіча Глінскага з попісаў 1565 і 1567 г. У сваю чаргу Ян меў сына Канстанціна Уладзіслава, які ў 1648 г. быў электарам  Яна Казіміра [25, s.91], а ў 1655 г. склаў прысягу маскоўскаму цару Аляксею Міхайлавічу: “
 Князь Костятин княж Янов сын Глинской
” [18, с.87]. Хто быў бацькам Юзафа Глінскага невядома, бо ў радаводах Глінскіх ён не згадваецца [25, s.89-91]. Вядома толькі, што ў 1599 г. Юзаф Глінскі быў суддзёй і дэпутатам ад Ваўкавыскага павета ў Галоўны Трыбунал ВКЛ [109, s.109]. Адсутнасць звестак пра яго ў попісе 1621 г. ставіць пытанне аб смерці Юзафа Глінскага да гэтай падзеі. Невядома таксама ці пакінуў ён нашчадкаў. Адзінае, што можна яшчэ сказаць, так гэта тое, што яго каталіцкае імя можа сведчыць пра змену канфесіі. Гербавая выява Юзафа Глінскага адрозніваецца ад агульнапрынятага ўзору ўласнага герба князёў Глінскіх “
 Глінск
”, даўнейшы тып якога фіксуецца на пячатцы князя Міхайлы Львовіча Глінскага з 1501 г. [80, s.401; 111, с.133-134. № 460]. Адрозненне датычыць ляскі крыжа, які ў гербе Юзафа Глінскага мае большае падоўжанне, што дазваляе бачыць у ім адметны варыянт “
 Глінска
”.
(51). Глінскі Пётр Аляксандравіч
, падстароста ваўкавыскі, 1630.
 
Герб
: тарча падзелена на чатыры часткі, у 1-ай – клейнавы знак “
 П 
”-падобнай падставы з заламанымі ў бакі канцамі, паміж імі крыж, доўгі канец якога над паставай раздзёрты ў котвіцу, у 2-ой – перавернуты трызуб з крыжам наверсе (“
 Радван
”), у 3-яй – страла вастрыём дагары на выгнутых у бакі ножках (“
 Агоньчык
”), у 4-ай – стаіць цялё (“
 Цялё 
”), над тарчай гелм са шляхецкай каронай, у кляйноце тры пёры стравуса, вакол тарчы намёт, па баках кляйноту ініцыялы: “
 P[iotr] H[linski]
”. Пячатка: адб., вак, 13х16 мм, д [9, ф.1664, воп.1, спр.347, а.1 адв.; 21, КП 9216, а.1 адв. (1631)]. 20 студзеня 1630 г. у Ваўкавыску Пётр Глінскі, падстароста ваўкавыскі, прыклаў сваю пячатку да выпісу з кніг судовых гродскіх па справе Мікалая і Лукаша Раманавічаў Адамовічаў з
 Андрэям Фёдаравічам Адамовічам
 аб 80 капах грошаў літоўскіх, запісаных іх бацьку Раману Марынай Лукашаўнай Адамовіч спярша
 Ленартавай Аляхновічавай
, а пасля – Дзмітровай Акулічавай. Упершыню князь Пётр Глінскі згадваецца ў 1601 г, калі быў суддзёй і дэпутатам ад Ваўкавыскага павета ў Галоўны Трыбунал ВКЛ [109, s.115]. Бацькам яго быў вядомы нам Аляксандр Міхайлавіч Глінскі [25, s.90; 27, Т.6, s.86], а братам, верагодна, Ян, памерлы да 1621 г. У тым жа годзе пад ваўкавыскую павятовую харугву Пётр павінен быў ставіць
 
 62
бацькоўскага маёнтку аднаго вершніка па-гусарску, а другога – з застаўнага маёнтку Навасёлкі [42, с.46]. Ваўкавыскім падстаростай фіксуецца з 1627 г.
 
[12, Nr 5, s.73]. Меў сына Андрэя Глінскага, які ў 1648 г. быў электарам
 
 Яна Казіміра [25, s.91], а ў 1655 г. склаў прысягу маскоўскаму цару Аляксею Міхайлавічу: “
Ондрей Петров сын  Глинский
” [18, с.83]. Нашчадкі князя Андрэя Пятровіча Глінскага нам невядомы. У падымным рэестры 1690 г. згадваюцца тры Глінскія: Багдан на Самуйлавічах – 1 дым, Станіслаў – з Краснага – 2 дымы і Нікадым на Пабоеве – 1 дым, які пісаўся князем Глінскім Пабоеўскім [19, s.165, 169, 195]. У 1734 г. у падымным тарыфе Ваўкавыскага павета былі запісаны тыя ж Багдан на Самуйлавічах і Нікадым на Пабоеве Глінскія, а таксама з Каласоў – Міхал і з Яскольдаў – Ян Глінскія [108, с.164, 165, 171]. Магчыма, апошні быў электарам ад Ваўкавыскага павета Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў 1764 г. [27, Т.7, s.291]. Радавод ваўкавыскай галіны князёў Глінскіх у ХVІІ-ХVІІІ ст. не распрацаваны, таму генеалагічна звязаць згаданых прадстаўнікоў роду пакуль не ўяўляецца магчымым. Тым не меней, насуперак меркаванню Адама Банецкага [27, Т.6, s.86], Глінскія ў ХVІІІ ст. добра памяталі пра сваё княжацкае паходжанне, пра што згадвалі ў сваіх подпісах. Так, у 1729 г. Міхал Глінскі, ідэнтычы са згаданым у тарыфе 1734 г., у Лыскаве Ваўкавыскага павета падпісаў ліст скарбовага пісара ВКЛ
 Людвіка Быхаўца
: “
 Michał Kniaz Hlinski mp
” [9, ф.1664, воп.1, спр.89, а.2]. Генеалагічная нераспрацаванасць роду не дазваляе ідэнтыфікаваць гербавыя выявы ў асабістым складаным гербе Пятра Глінскага, бо невядома, хто была яго маці (з роду герба “
 Радван
”), бабка па бацьку (з роду герба “
 Адравуж
”) і бабка па маці (з  роду герба “
 Цялё 
”). Затое цікавым выглядае кляйнот на гелме са шляхецкай каронай – тры пёры стравуса. Здавалася, што ён сведчыць пра поўнае забыццё Пятром Глінскім пра свой княжацкі тытул і пра яго прыхільнасць ідэалам шляхецкай роўнасці і дэмакратыі. Але, як вынікае з другой яго пячаткі з 1627 г., якую ў свой час апублікаваў Юзаф Пузына, Пётр Глінскі добра памятаў пра сваё княжацкае паходжанне, бо змясціў у сваім простым гербе замест шляхецкай кароны з пёрамі княжацкую мітру [12, Nr 5, s.73, № 28; 111, с.134, 282. Перамалёўка № 461]. Адсутнасць крыжа на сярэдняй лясцы гербавага знаку Пятра Глінскага Юзаф Пузына патрактаваў як яго ўласны адметны варыянт герба “
 Глінск
” [12, Nr 5, s.73]. На нашу думку, ён там быў, але застаўся незаўважаны з-за дэфекта адбітка пячаткі. Князь Пётр Глінскі фіксуецца на ўрадзе ваўкавыскага падстаросты па 1637 г., калі згадваецца як “
бывшый
” [9, ф.1783, воп.1, спр.17, а.11]. Знаходзіўся на пасадзе з рукі Пятра Войны, падстолія ВКЛ, ваўкавыскага старосты, дзяржаўцы поразаўскага і новадворскага [9, ф.1664, воп.1, спр.348, а.3]. У 1631 г. быў другі раз суддзёй и волковыским депутатом в главном трибунале ВКЛ.З завяшчання ад 29 жніўня 1693 г. маёй пра...прабулі Евы Адамаўны з Глебкаў Забэлы вядома, што яе маці Марыяна паходзіла з княжацкага роду Глінскіх-Ліхадзіеўскіх: «...у Імя Айца і Сына і Духа Святага ды збудзецца воля Яго Святая. Амінь. Я, Ева Адамаўна Глебавічаўна Пятрова Забэлава, зямянка Яго Каралеўскай Вялікасці Навагрудскага ваяводства ў стане цяжкай хваробы, але застаючыся пры цвярозым розуме і памяці, пакідаю апошняй воляй маёй распараджэнне ўласнасць маю, якая ад бацькоў засталася пасля Адама Сяргеевіча Глебкі, а таксама маці маёй спадарыні Марыяны Ліхадзіеўскай, названае Душава Крывое Сяло, што ў Навагрудскім ваяводстве, размеркаваць: якую суму нябожчык бацька адпісаў па духоўным завяшчанні і ўсе мае рухомыя рэчы нікому іншаму, як толькі мужу майму спадару Пятру Забэлу, пажыццёва адпісую, а пасля яго сынам маім спадарам Івану і Казіміру Забэлам на вечныя часы адпісую...»

Душапрыказчыкамі Ева Адамаўна прызначыла сваіх блізкіх родзічаў: дваюраднага брата князя Багуслава Станіслававіча Глінскага-Ліхадзіеўскага і швагра Івана Іржыковіча, якія жылі ў той час у родавых маёнтках Цэпра Лазовічы і Ліходзіевічы (Ліходзічы), усяго за некалькі кіламетраў ад маёнтка Душава Крывое Сяло, куды Ева Адамаўна пераехала ў хуткім часе пасля вяселля ў 1658 г. Усе названыя маёнткі знаходзіліся недалёка ад Клецка і Нясвіжа ў Навагрудскім павеце.

Даследаваннем радаводу князёў Глінскіх займаліся акадэмік М. Ціхаміраў, А. Шэннікаў, А. Нарбут, Б. Папроцкі і інш. Пра іх пісаў таксама і Леў Мікалаевіч Гумілёў у вядомай кнізе «Старажытная Русь і Вялікі стэп». Радавод князёў Глінскіх у некалькіх варыянтах і фрагментах змешчаны ў маскоўскіх радаводных кнігах XVI — XVII стст.

Як лічыў вядомы польскі геральдыст Б. Папроцкі, які жыў у ХVI ст., прадстаўнікі адной з галін князёў Глінскіх узялі прыдомак Ліхадзіеўскія ад назвы свайго маёнтка Ліходзічы ў Вялікім Княстве Літоўскім.

Глінскія — вядомы княжацкі род, які бярэ пачатак ад Мамая. Па бацькоўскай лініі ён быў нашчадкам кіпчакаўскага хана Акопы з роду Кіятаў, па лініі маці паходзіў ад залатаардынскага цемніка. Узвысіўся пры хане Бердыбеку, нашчадку Чынгісхана, пасля шлюбу з яго дачкой Ханум. З 1357 г. Мамай займаў пасаду беклярбека, адну з дзвюх галоўных у Залатой Ардзе, камандаваў войскам, кіраваў знешнімі сувязямі і вярхоўным судом. Пасля забойства Бердыбека ханам Кульпой у 1359 г. Мамай аб’явіў апошняму вайну. Аднак прэтэндаваць на ханскі трон Мамай не мог, бо не належаў да «залатога роду чынгізідаў» па мужчынскай лініі. Шлюб з дачкой хана зрабіў Мамая членам царскага роду і даваў вялікія магчымасці за выключэннем права на трон.

З 1359 г. да 1370 г. Мамаю прыйшлося ваяваць з дзевяццю ханамі Залатой Арды. Там пачалася так званая Вялікая замятня — вялікая смута. Выкарыстаўшы міжусобную барацьбу за ханства, Мамай фактычна кіраваў Залатой Ардой праз падстаўных ханаў (рускія летапісы называлі іх «мамаевымі царамі»).

Мамай выпусціў манету з надпісам: «Мамай — цар правасудны». У знешняй палітыцы ён арыентаваўся на збліжэнне з Вялікім Княствам Літоўскім і варожа ставіўся да падуладнай яму Маскоўскай Русі. Пачынаючы з 1377 г. становішча Мамая значна пагоршылася: малады хан Тахтамыш пры падтрымцы войскаў Тамерлана пайшоў на заваяванне Залатой Арды. У той жа час і Маскоўская дзяржава актыўна рыхтавалася скінуць больш чым двухсотгадовае ярмо. І вось 8 верасня 1380 г. на Куліковым полі адбылася вырашальная бітва. Войска Мамая было разбіта маскоўскім князем Дзмітрыем Данскім.

Крыху пазней, у верасні 1380 г., на рацэ Калцы прайшла бітва паміж войскам Мамая, аслабленым пасля Кулікоўскай бітвы, і войскам Тахтамыша. Мамай зноў пацярпеў паражэнне і разам з сям’ёй і невялікім атрадам збег у Крым. Там у 1381 г. ён быў забіты нібыта па загадзе хана Тахтамыша.

Прывілей караля Станіслава Аўгуста ад 11.07.1793 г. 
аб узнагароджанні стольніка Мінскага ваяводства Крыштафа Ліхадзіеўскага ордэнам Святога Станіслава.
У Мамая былі два сыны. Адзін з іх — Мансур Кіят, прамы нашчадак Чынгісхана ў адзінаццатым калене па маці Ханум, пасля смерці бацькі працягваў камандаваць змешанымі атрадамі чаркесаў, татараў, славян, нашчадкаў полаўцаў і хазар, якія жылі на Чарнігаўшчыне. Мансур Кіят заснаваў крэпасці Глінск, Глінніца і Палтава. Створанае ім у гэтых краях княства заставалася фармальна незалежным з 1380 г. да 1392 г., хоць у пэўнай ступені залежала ад Вялікага Княства Літоўскага.

Сын Мансура Кіята Алекса прыняў хрысціянскую веру ў 1390 г., яшчэ пры жыцці бацькі. Абрад правёў знакаміты свяціцель Кіпрыян, мітрапаліт Кіеўскі і ўсяе Русі. Алекса ў хрышчэнні быў названы Аляксандрам. Тады ж быў ахрышчаны пад імем Іван і яго сын.

Унук Мансура Кіята, Іван Аляксандравіч, атрымаў у 1399 г. ад князя Вітаўта тытул князя Глінскага. Яго ўласнасцю ўжо афіцыйна сталі гарады-крэпасці, заснаваныя некалі яго дзедам. Вось што гаворыцца пра гэта ў поўным спісе радаводу Глінскіх пачатку ХVI ст.: «И в те времена случил(о)ся приехати к Киеву Великому Князю Витовту Литовскому и после ко Князю Александру. И просил он Князя Александра и сына его, что похоте служити. И они Князь Иван с отцем своим Александром сотворили хотение Великого Князя Витовта, и приехали в службу к нему, и пошли и били челом ему в службу со своими предреченными тремя городы. И Князь Великий Витовт прия их зело честно не яко слуг, но яко единых сродников своих, и дал им на приказ вотчины волости: Стайку, Хозоров, Сереков, Гладковичи. И Князя Ивана Александровича Великий Князь Витовт женил и дал за него Данилову дщерь Острожского Княжну Настасью».

Як бачым, князь Вітаўт ажаніў Івана Аляксандравіча Глінскага з княжной Анастасіяй, дачкой Данілы Астрожскага. Род Астрожскіх у гісторыі паўднёва-рускіх зямель (Кіеўшчына і Валыншчына) з ХIV ст. і да пачатку ХVII ст. займаў адметнае месца. Ён быў першым і па сваім багацці, і па духоўным і палітычным уплыве як у Вялікім Княстве Літоўскім, так і ў Рэчы Паспалітай.

На працягу амаль стагоддзя, да пачатку XVI ст., вотчына Глінскіх у складзе польска-літоўскай дзяржавы захоўвала многія рысы самастойнага княства. Нашчадкі Алексы хутка амаль цалкам завалодалі землямі ў басейнах рэк Ворскла і Сула і яшчэ шэрагам тэрыторый, сталі найбуйнейшымі магнатамі. Гэтаму спрыяла ўскраіннае становішча рэгіёна ў дзяржаве і слабасць цэнтральнай улады пераемнікаў Вітаўта і Ягайлы.

Калі адзін з сыноў князя Льва Глінскага, Міхаіл, у пачатку XVI ст. стаў фаварытам вялікага князя літоўскага і караля польскага Аляксандра, для роду Глінскіх адкрыўся доступ да высокіх дзяржаўных пасад. Так, у 1505 г. брат Міхаіла, Іван Глінскі, быў прызначаны ваяводам кіеўскім.

Пра ўплывовасць Глінскіх у польска-літоўскай дзяржаве таго часу сведчыць і зварот па дапамогу апошняга хана Залатой Арды Шах-Ахмата. Не дачакаўшыся падтрымкі ад караля Аляксандра, ён накіраваў у 1501 г. ліст князям Глінскім з просьбай паўплываць на караля: «Кияты князья, Мамая истинные дети, там рядом с братом моим королем, а здесь рядом со мной в моем царстве, справа и слева уланы, князья, четыре корачи большие, у меня нет друзей больших и лучших, чем Кияты князья...»

Хан апеляваў да гістарычнай памяці Глінскіх, прызнаваў сваяцтва і разглядаў іх як сваіх пры каралі. Глінскія ж, відаць, яшчэ раней далі падставу для такога звароту, інакш аўтар ліста, апынуўшыся ў ролі прасіцеля, наўрад ці звярнуўся б да іх у падобным тоне. З ліста вынікае, што Шах-Ахмат ведаў Глінскіх як нашчадкаў Мамая, чаго не хавалі і самі князі.

Аднак узвышэнне Глінскіх было нядоўгае. Пасля смерці караля Аляксандра, у 1507 г., вялікі князь Жыгімонт адабраў у Івана Глінскага Кіеўскае ваяводства і замест яго даў Навагрудскае. У грамаце, напісанай з гэтай нагоды, Жыгімонт стараецца паказаць, што такія змены не прыніжаюць гонар князя Івана, які захаваў тытул маршалка і атрымаў месца ў Сейме каля старосты жмудскага. На самай справе, зразумела, што Жыгімонт не хацеў пакідаць Кіеў у валоданні князя Івана, роднага брата князя Міхаіла Глінскага, які, як і яго прапрадзед, планаваў аднавіць уласнае княства.

Міхаіл Глінскі ў 1507 г. адкрыта ўзняў мяцеж супраць караля Жыгімонта. У пачатку 1508 г. ён з братам Васілём аблажыў Менск, але, не меўшы сіл узяць яго, пайшоў да Клецка. Тут браты падзяліліся: Васіль пайшоў на Кіеў, а Міхаіл спустошыў слуцкія і капыльскія воласці і ўзяў Мазыр. Аднак кароль Жыгімонт з’явіўся з войскам у час і вымусіў Глінскіх адступіць.

Міхаіл Глінскі, які ўзначаліў паўстанне, паспрабаваў вызваліць былога хана Шах-Ахмата, разбітага крымчакамі і збеглага да караля, але безвынікова.

Праўнукі князя Івана Аляксандравіча Глінскага, дзеці Льва Барысавіча, Міхайла, Іван, Васіль і Фёдар, пераехалі ў 1508 г. з Літвы ў Маскву і сталі служыць вялікаму князю Васілію Іаанавічу. Цікава, што адзін з братоў, князь Іван Глінскі, не саромеўся насіць родавае імя свайго прашчура і ў летапісах згадваецца як Іван Мамай.

Пасля таго як вялікі князь маскоўскі Васілій Трэці ў 1525 г. скасаваў свой першы шлюб, у студзені 1526 г. ён узяў сабе за жонку дачку Васіля Львовіча Глінскага, асірацелую да той пары княжну Алену. Першым дзіцем у гэтым шлюбе ў жніўні 1530 г. стаў будучы цар Іван Грозны. Пасля смерці мужа Алена Васілеўна стала кіраваць Маскоўскай дзяржавай на правах рэгенткі пры сыне Іване.

Вось такія здараюцца ў гісторыі парадоксы: продак Івана Грознага па лініі бацькі — Дзмітрый Данскі, па лініі маці — Мамай. Гэта пад іх кіраўніцтвам рускія войскі і войскі Залатой Арды сышліся ў бітве на Куліковым полі.

Ну, а дзе ж наша літоўская галіна Глінскіх? Найперш нас цікавяць князі Ліхадзіеўскія, якія лічылі сябе нашчадкамі князёў Глінскіх і называліся Глінскімі-Ліхадзіеўскімі. Праўда, некаторыя гісторыкі адзначаюць недахоп дакументаў той пары, што прама ўказвалі б на роднасную сувязь паміж Глінскімі і Ліхадзіеўскімі. Тым не менш існуюць шматлікія ўскосныя доказы такой сувязі.

Як ужо згадвалася, польскі даследчык Б. Папроцкі сцвярджаў, што тыя Глінскія, якія не пераехалі ў Маскву, узялі прыдомак Ліхадзейскія або Ліхадзіеўскія ад назвы маёнтка Ліходзічы ў Навагрудскім ваяводстве (пад Клецкам).

Думаецца, што няма падстаў не давяраць вядомаму геральдысту ў тым, што князі Глінскія і князі Ліхадзіеўскія — адзін і той жа род, тым больш што Глінскія ў ХV — ХVI стст. адыгрывалі настолькі значную ролю ў Вялікім Княстве Літоўскім і Маскоўскай дзяржаве, што нешта тут зблытаць было б цяжка. Папроцкі толькі канстатаваў вядомы для сучаснікаў факт. Няма таксама прычыны сумнявацца ў родавай памяці князёў Ліхадзіеўскіх, якія называлі сябе яшчэ і Глінскімі.

Падобна, што князь Міхаіл Глінскі ў час мяцяжу невыпадкова рушыў да Клецка, дзе мог спадзявацца на падтрымку родзічаў, якія мелі там маёнткі, а значыць, і ўплыў.

І не дзіўна, што ў 1508 г., пасля паражэння Глінскіх, кароль адабраў у іх маёмасць, землі і маёнткі, у тым ліку ў князя Івана (Барысавіча) і яго пляменнікаў Дзмітрыя Васілевіча і Івана-Юрыя Храмога, тры «палацы» пад Клецкам на карысць князя Фёдара Яраслававіча, назваўшы Глінскіх «здрадцамі».

З-за таго, што многія прадстаўнікі роду Глінскіх з’ехалі ў Маскву, іх родзічам, якія засталіся ў ВКЛ, прыйшлося даказваць адданасць каралю і дзяржаве. Акрамя клятвы вернасці адным з такіх доказаў магло быць змяненне прозвішча або далучэнне да яго геаграфічнага прыдомка. Таму невыпадкова, што менавіта ў той час, у гады каралеўскай няміласці, князь Сямён Іванавіч Глінскі, які валодаў маёнткам Пабоева ў Гро-дзенскім павеце, узяў прыдомак Пабоеўскі. Ну, а ў тых Глінскіх, якія жылі пад Клецкам, быў «палац» Ліходзічы, ад якога яны і прынялі прыдомак Ліхадзіеўскія.

Вывучаючы метрыкі Вялікага Княства Літоўскага і іншыя дакументы, мне ўдалося выявіць, што ў 1522 г. пані Федзькава, дачка князя Івана Васілевіча Храмога (Глінскага), пачала маёмасную спрэчку з Сенькам Палазовічам, намеснікам рэчыцкім: «Господаръ король его милость казалъ про память записати. Жаловала его милости Ѳедьковаѣ, дочъка князя Ивана Хромого, на наместника речицкого пана Сенька Полозовича ѡ томъ: ижъ бы ѡнъ держалъ именьѣ, близкость ее...»

Праз пэўны час знайшоўся прывілей караля Жыгімонта ад 6 мая 1514 г. і яшчэ некалькі дакументаў, з якіх стала вядома, што пані Федзькаву звалі Ганнай і яна была жонкай Федзькі Валынца. Акрамя яе ў князя Івана-Юрыя Храмога была яшчэ дачка Аўдоцця і сын, князь Іван Юр’евіч.

У 1517 г. Ганна разам з мужам Федзькам Валынцом скардзілася на баярына Наўгародскага павета Зубковіча, пасынка яе сястры Аўдоцці:

«Господаръ король казалъ про память записати дело Ивашка Зγбъковича.

Жаловалъ намъ служебникъ пана Троцкого, старосты Жомоитского, пана Станиславовъ Иановича — θедько Волынецъ и жона єго Анна на боiарина нашого Новгородского повету Ивашка Зγбъковича: ижъ бы ωнъ держалъ именьє, ѡтчизнγ тоє-то Анъны, на Цепре. <...> И таiа Анъна, приєхавшы до насъ, до Вильни, зъ сестрою своєю, мачохою єго ωвъдотьєю, того именьiа на немъ не искали. <...>

И тотъ Ивашко поведилъ передъ нами: штожъ тоє именьє єго на Цепре — здрадецкоє, спало на насъ по брате ихъ, кнiази Иване, которы же втекъ былъ съ Глиньскимъ и панъство нашо казилъ; и мы тоє именьє дали ωтцγ єго, не по близъкости жоны ωтца єго, а єго мачохи ωвъдотьи, але зъ ωсобливоє ласки нашоє».

З дакумента вынікае, што сястра Ганны, Аўдоцця, удава Андрэя Зубковіча, мела пасынка Івашку. Брат Ганны і Аўдоцці, князь Іван Юр’евіч, валодаў вотчынным маёнткам Цэпра пад Клецкам.

Праз 12 гадоў змаганне Ганны Глінскай за гэты маёнтак прадоўжылася. У той час яна была замужам у другі раз за баярынам Касцюшкам Федаровічам.

Звернемся да прывілея караля Жыгімонта ад 30 кастрычніка 1529 г.: «...тое именье на реце, на Цепре, под Клецкомъ ему дали со въсим с тым, какъ отецъ его и онъ перъво тог(о) держалъ. А тот лист нашъ вырочный [в] нивечъ есмо оберънули. Маеть Ивашъка Зубъковичъ и его жона, и их дети, и на потомъ будучие их щадки тое именье держати и въжывати со всимъ с тым, што к тому имен(ь)ю здавна и нине прислухает(ь), вечъно и навеки, непорушно, а Костюшко Федорович и его жона Ганна, и их дети, и потомки их не мают(ь) в тое именье ничимъ ся уступати...»

А вось прывілей ад 30 лістапада 1529 г.: «...Ивашъко положыл перед нами привилей нашъ, што данъ на тое имен(ь)е отцу его, въ котором привили стоит(ь) выписано, иж первей тое именье держалъ брат жоны Костюшъковы, княз Иван Юревичъ, которого ж князя Ивана сестра рожоная была за отцом его, и коли он зрадил нас, г(оспо)д(а)ря, и пошол зъ зрадцою нашимъ, князем Михайлом Глинским, в тот часъ отецъ его Андрей просилъ в насъ того именья по близкости жоны своее».

Дык хто ж з князёў Глінскіх з’яўляецца родапачынальнікам Ліхадзіеўскіх або Глінскіх-Ліхадзіеўскіх? Лічу, што гэта быў князь Іван Васілевіч Глінскі-старэйшы (беспатомны), які першым у родзе пачаў звацца Ліхадзіеўскім. Гэтае меркаванне пацвярджаецца і тастаментам ад 18 красавіка 1551 г. князя Івана Васілевіча Ліхадзіеўскага (зноў жа князя, зноў жа беспатомнага Івана Васілевіча, які таксама меў брата Івана Васілевіча!), уладальніка маёнтка Алекавічы пад Клецкам, куды ўваходзілі «сеножати на Цеперском болоте...». А як вядома, пляменнік Івана Васілевіча Глінскага, Іван, сын Івана-Юрыя Храмога Глінскага, валодаў маёнткам Цэпра пад Клецкам.

Такім чынам, відавочна, што браты князі Іваны Глінскія Васілевічы, якія валодалі маёнткамі пад Клецкам, у тым ліку Цэпрай, і браты князі Іваны Васілевічы Ліхадзіеўскія, якія там жа мелі маёнткі і валодалі названай Цэпрай, — адны і тыя ж асобы.

Згадкі пра княжацкі род Ліхадзіеўскіх упершыню сустракаюцца ў перапісе войска літоўскага 1528 г., дзе ёсць імя князя Івана Ліхадзіеўскага, які «ставил коня от замка господарского Новогородского».

Як сёння вядома, у князя Івана-Юрыя Храмога Глінскага былі дочкі Ганна і Аўдоцця, а таксама сын, уладальнік маёнтка Цэпра пад Клецкам, князь Іван, які ў дакументах называецца «здрадцаю» за тое, што падтрымаў мяцеж Міхаіла Глінскага супраць польскага караля Жыгімонта І.

Верагодна, што сынамі Івана-Юрыя Храмога Глінскага былі таксама Ждан і Аляксандр Іванавічы, князі Ліхадзіеўскія, якія, паводле дакументаў 1559 — 1578 гг., адсудзілі маёнтак Алекавічы свайго дзядзькі князя Івана Васілевіча Ліхадзіеўскага (як мы лічым, князя Івана Васілевіча Глінскага-старэйшага) у Івана Аляксандравіча Салтана.

Нельга адмаўляць магчымасць і таго, што бацькам князёў Ждана і Аляксандра Іванавічаў Ліхадзіеўскіх мог быць князь Іван Юр’евіч, сын Івана-Юрыя Храмога Глінскага, бо браты маглі называць князя Івана Васілевіча Ліхадзіеўскага дзядзькам як яго ўнучатыя пляменнікі.

Існуе шмат дакументаў XVII — XVIII стст., з якіх відаць, што маёнтак Цэпра знаходзіўся ва ўласнасці князёў Глінскіх-Ліхадзіеўскіх. З пратэстацыі ад 8 жніўня 1735 г. князя Стэфана-Казіміра Ліхадзіеўскага на навагрудскага ротмістра Міхаіла Крышылоўскага вынікае, што спадчынны маёнтак Цэпра Глазовічы ў Навагрудскім ваяводстве раней належаў продку Стэфана-Казіміра, князю Ждану Іванавічу Ліхадзіеўскаму: «...земель в имении Цепра Глазовичи Новогрудского воеводства, наследование которым истец проводит от своего предка и первого владельца Ждана князя Лиходеевского, по котором оставшиеся восемь сыновей это имение Глазовичи для своего дедичного владения на равные восемь частей между собой разделив...»

Як пацвярджае выпіс з актавай кнігі навагрудскага земскага суда, у 1659 г. князь Вацлаў-Кліменцій (Іванавіч) з Глінскіх-Ліхадзіеўскіх, каралеўскі зямянін Навагрудскага ваяводства, прадаў родзічу, князю Станіславу Глінскаму-Ліхадзіеўскаму, паўвалокі зямлі Сямёнаўшчызна ў маёнтку Глазовічы (Цэпра): «...который тот лист за сознаньем особы верху мененое до книг земских новогородских уписан, с которых и сес выпис под нашей врадовой печатью его милости Станиславу князю Глинскому Лиходзеевскому есть выдан. Писан у Новогородку».

Вяртацца да прозвішча Глінскія князі Ліхадзіеўскія пачалі ў першай палове XVII ст. Як здаецца, тут магла адыграць пэўную ролю гістарычная сітуацыя: у пачатку XVII ст. маскоўская галіна Глінскіх па мужчынскай лініі згасла, па жаночых лініях растварылася праз нашчадкаў сярод іншых княжацкіх родаў. Такім чынам, прозвішча Глінскіх, галоўных ворагаў польскай кароны на працягу ўсяго XVI ст., ужо ў пачатку XVII ст. перастала раздражняць польска-літоўскую эліту.

Першае ж згадванне ў дакументах князёў Глінскіх-Ліхадзіеўскіх сустракаецца ў купчай ад 10 лютага 1659 г., па якой Вацлаў Ліхадзіеўскі прадаў зямлю ў Лазовічах пад Клецкам свайму родзічу «Станиславу князю Глинскому Лиходеевскому». Зразумела, што не ў дзень напісання дакумента яны ўзгадалі, што паходзяць з Глінскіх. Ды і для суддзі, старосты дзевяніскага Яна Керсноўскага, падсудка Яна Корсака і пісара Юрыя Пратасовіча — ураднікаў судовых земскіх, думаецца, вяртанне прозвішча Глінскіх не было навіною, іначай подпісы свае пад дакументам яны наўрад ці паставілі б.

Відаць, сто гадоў — не такі ўжо працяглы гістарычны тэрмін, каб княжацкі род мог забыцца на свае карані і першапачатковае прозвішча.

Чытаем пастанову Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу ад 14 жніўня 1800 г. пра княжацкае паходжанне роду Глінскіх-Ліхадзіеўскіх герба «Ястрабец», дзе гаворыцца: «...представлен вывод фамилии урожденных Глинских-Лиходзеевских Крыштофом Глинским-Лиходзеевским стольником Минским, кавалером Ордена Святого Станислава подписанный, из которого вывода следует, что фамилия Лиходзеевских, употребляющая герб „Ястребец“: золотая подкова, обращенная шипами вверх, в середине ее крест, в шлеме над короной ястреб, с поднятыми крыльями, с бубенчиками, держит такую же подкову, берет свое начало от князей тверских Глинских. <...> Крыштоф, князь Лиходзеевский, ныне выводящийся, кровный потомок князей Лиходзеевских, получил во владение имение за занимаемую должность. По привилею найяснейшего короля Августа года 1773 стражник минский, далее по привилеям того же короля городничий минский, чашник, позднее стольник Минского воеводства. Награжден Орденом Святого Станислава, от короля его милости украшенный находился в 1792 году на сеймике от жителей Минского воеводства, председателем гражданской комиссии избран был и занимал другие должности.

Фамилию урожденных князей Лиходзиевских на линии урожденным Крыштофом князем Лиходзиевским стольником Минским подписанную, как то брата родного выводящегося Тадеуша князя Лиходзиевского ротмистра, как и потомство его Яна князя Лиходзиевского на линии изложенной за родовитую древнюю шляхту, единокровную от князей тверских [Глинских] русских идущую, провозглашаемых оных и оных в родословную книгу дворян Минской губернии в первый класс князей вносим».

Князь Крыштаф Ліхадзіеўскі, стольнік мінскі, сын мечнікаў навагрудскіх князя Антонія Габрыэлавіча Ліхадзіеўскага і Вікторыі Шаблавінскай, не меў нашчадкаў і ўсю сваю маёмасць у тры мільёны польскіх злотых завяшчаў як блізкім, так і дальнім родзічам. Сярод іх былі чатыры родныя пляменнікі, дзеці брата, мінскага ротмістра Тадэвуша Ліхадзіеўскага. Замужнім пляменніцам Кацярыне Свентарэцкай і Францішцы Хельхоўскай, а таксама на той час незамужняй Ганне Ліхадзіеўскай пакінуў па 30 тысяч серабром: «...каб пасля смерці маёй пакінуць дапамогу, памяць і сродкі да існавання суіменнікам маім Ліхадзіеўскім. Не распускаючы таго адарэння, з’яўляюцца яны для мяне ці блізкімі, ці дальнімі сваім паходжаннем, дастаткова маю ад таго заспакаення ў душы маёй, што людзям бедным пакідаю і раздзяляю капітал пажыццёва для прадстаўніцтва майго імені, што быў адзін Ліхадзіеўскі... усё... ахвярую нашчадкам...» А вось пляменніка Яна Крыштоф Ліхадзіеўскі пазбавіў спадчыны. Чаму? Здавалася б, зусім нядаўна падпісаў дакументы і атрымаў пастанову Мінскага дэпутацкага дваранскага сходу на зацвярджэнне ў Сенаце таго ж пляменніка ў княжацкай годнасці Расійскай імперыі. Што здарылася праз пяць гадоў, застаецца толькі здагадвацца...

Анатоль Статкевіч-Чабаганаў.
/ ПАМЯТЬ ПО РУМЯНЦЕВСКОМУ СПИСКУ

Памет<ь>. Князя 1 Ивана Юр<ь>евичя Мстисловсково были бояре болшие 2: Светител, да боярин 3 Поцолт, да боярин Олгиш 4, да 5 боярин Степан Есманович, Ивана Роевсково отец. Да 5 пятое 6 место 7 княз<ь> 8 Лев, княз<ь> 8 Васил<ь>ев да княз<ь> 8 Иванов Мамаев, да княз<ь> Михаилов, да княз<ь> Федоров Глинских отец; место ему 9 з бояры было 10 в столе, а боярства не дослужился. И поместье /л. 283 об./ за ним 11 было во Мстисловле селцо Ходосово, что ныне за 11 княж 12 Михайловым 13 боярином за Михаилом 14 за Суходолским 15

А 16 как преставился княз<ь> Иван Юр<ь>евич Мстисловскои 17 на 18 службе в Киеве 19, и тот 20 княз<ь> Лев Глинской понял дядину 21 Иванову Раевсково Гаврилову жену Мелешковича 22, после княж Ивановы смерти Юр<ь>евича поехал 23 изо Мстисловля в Литву служити. И 24 в 24 Литве с нею прижил четыре сына: княз<я> Васил<ь>я да княз<я> Ивана Мамая, да княз<я> Михаила, да князя Федора. И 25 [121] служил тот княз<ь> Лев Глинской 26 по паном по литовским и 27 з детми своими 27.

И как послал корол<ь> Александр Лито /л. 284/ вара 28 послом в Немцы, и Литовар тово 29 княз<я> Михаила Глинсково взял с 30 собою в Немъцы и дал ево 31 учити 32 в Немъцах тамошнему 33 языку немецкому 31 и грамотам. И там 31 в Немцах княз<ь> Михаило Глинской веры своей русской отступился инаучився в Немцах княз<ь> Михаило Глинской языком немецким и грамотам, и приехал в Литву служити. И 34 корол<ь> Александр взял князя Михаила Глинсково ксобе во двор служити, и у 35 короля Александра 35 княз<ь> Михаило во 36 дворе служил, и у послов у немецких 36 толмачил 37 и 35 грамоты /л. 284 об./ перед королем чел 35. И дослужился у короля у Олександра 38 дворового моршалства 39 Коли корол <ь> Александр пойдет к церкви или от церкви, и княз<ь> Михаило Глинской перед королем детей боярских розбивает.

И брат<ь>ю свою князя Васил<ь>я да князя Ивана Мамая 40 да князя Федора 41 Глинских х королю Александру приказал.

И после короля Александра смерти сел на государьстве на 35 Литовском брат ево корол<ь> 35 Жидигимант 42, и князь Михаило Глинской з 43 братею своею 44 убил короля 45 Жидигиманта 46 и 47 боярина ево Яна Березинсково 48, и казну /л. 285/ ево всю поймал. И от короля 49 Жидигиманта 50 из Литвы з братею 51 к Москве бежял 52. И иново пути Глиноким тово лутче не ведаем.

А у великие книини в столе сидели боярони Мар<ь>я Григор<ь>ева жена 53 Федоровича. А коли Мар<ь>и нет, ино сидела Орина Юр<ь>ева жена Захарича 54. А от них сидела Олена да Огрофена Челяднины 55.

А Глинсково 56 книини Анна 57 сидела в кривом столе, да книини Настас<ь>я Мамаева сидела 58 в кривом же столе. А не сиживала у них /л. 285 об./ Огрофена Волынсково. А сидела у них в заседках в кривом же столе любо 59 Иванова жена Трет<ь>якова Овдотья, а либо Нехожево 60 книини Огрофена.

А коли Ма/р<ь>и нет тут 61 и Орины Юр<ь>евы, ино 62 сидела книини Анна да книини Наетас<ь>я от Олены да от Огрофены от Челядниных 63 в кривом же столе.

А коли ся 64 приведет 64 в 65 празник стояти, а войдет княз<ь> велики или митрополит или уделныя князи, и Глинския стояли в другой лавке. А з бояронями в ряду не стояли. А коли за обычаи сидят, а 66 войдет /л. 286/ княз<ь> велики 66 Василеи, и оне сидели 67 ниже всех боярын<ь>.

А коли родился княз<ь> Юр<ь>и Васил<ь>евич великово князя сын, и 65 толды болшой наряд был, а боярон<ь> много было. И толды была верхняя лавка, а в верхней лавке сидели в болшом месте Челяднины Олена да Огрофена 68. А Глинские книини Анна да книини 65 Настас<ь>я сидели 69 конец стола.

Глинский Михаил Васильевич (ск. 1559), князь, племянник М.Л. Глинского, сын В. Л. Глинского. Вместе с братом Георгием принимал участие в смутах времени малолетства Ивана IV, а после низвержения Шуйских занял при дворе первое место. Во время женитьбы царя на Анастасии Глинской играл главную роль. Вскоре Москву стали опустошать пожары (12 и 20 апр.), в ней стало неспокойно. 21 июня 1547 разразился самый страшный пожар, когда сгорел Кремль Московский и полгорода. Насчитывалось до 1700 жертв пожара. Москвичи заволновались. Среди суеверного народа послышались обвинения в том, что кн. Анна Глинская со своими сыновьями Юрием и Михаилом волхвовала, вынимая человеческие сердца, вымачивала их в воде и той водой кропила город, отчего Москва и загорелась. В городе был только кн. Юрий. Узнав о таком страшном обвинении, он укрылся в Успенском соборе, откуда его вытащили и убили.

После подавления мятежа Глинские потеряли свое первенствующее положение. Михаил Васильевич решил заблаговременно бежать в Литву, был схвачен, но потом прощен и отдан на поруки, лишившись звания конюшего. В 1552 Михаил Глинский уже участвовал в походе на Казань и вместе с князьями Микулинским и Шереметевым нанес решающий удар татарам. Впоследствии он был новгородским наместником, вел переговоры со шведами, был одним из воевод сорокатысячного войска, вступившего в н. 1556 в пределы Ливонии под предводительством касимовского хана Шиг-Алея и сильно опустошившего ее северо-восточные пределы.

Использованы материалы сайта Большая энциклопедия русского народа - http://www.rusinst.ru

ГЛИНСКИЙ Михаил Васильевич (ум. 1559) - гос. деятель. Из княжеского рода Глинских, дядя Ивана IV, брат Елены Глинской. Один из инициаторов принятия Иваном IV царского титула. Г., старший из братьев, заявил свои претензии на звание конюшего, бывшее предметом домогательств могущественных гос. лиц. Летописцы свидетельствуют, что по повелению Глинского и его матери княгини Анны были казнены князья-конкуренты Иван Дорогобужский и Федор Овчинин. В янв. 1547 по случаю коронации Ивана IV Глинский был объявлен конюшим, после чего наступил недолгий период господства Глинских. Временщики обложили горожан денежными поборами, вызвав к себе всеобщую ненависть, умело использованную их полит, противниками. Вооруженные москвичи ворвались в Кремль 26 июня 1547 и потребовали на расправу ненавистных Глинских. Брат Глинского Юрий был убит. Перепуганный Глинский бежал из своей ржевской вотчины в Литву, но по дороге был схвачен. По настоянию бояр Иван IV удалил скомпрометированных временщиков, обвиненных в казнях бояр. Глинский был лишен звания конюшего, а имение его было конфисковано. Вскоре по просьбе митрополита Макария Глинский был прощен за свой побег. В 1552 - 1555 служил воеводой в Казани. В 1556 - 1557 был наместником в Новгороде. Участвовала Ливонском походе в 1558.

Использованы материалы кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.

Глинский Михаил Васильевич (?-1559) - князь, конюший и воевода в царствование Ивана Грозного, сын кн. В. Л. Глинского-Слепого, дядя Ивана IV. Под 1533 г. упомянут на свадьбе стариц, кн. Андрея Ивановича. В 1541 г. получил высший думный чин конюшего боярина. В 1543 г. служил 1-м воеводой в Нижнем Новгороде. В том же году, после победы над кн. Шуйскими в дворцовой борьбе за власть, вместе с братом Ю- Глинским стал управлять страной от имени племянника. Кн. А. М. Курбский в своих записках называл Глинского «всему злому начальником». В 1544 г. - 2-й воевода в Туле, затем отправлен годовать на Каму и в Казань. Активное участие принимал в венчании Ивана IV на царство (1547) и на свадьбе царя и Анастасии Захарьиной. В июле того же года упом. в царском походе к Коломне. Во время Московского восстания этого же года бежал из Москвы вместе с матерью, А. Глинской, в Ржев. Оставив ему боярство и право жить где хочет, Иван IV лишил Глинского чина конюшего. Опасаясь, что его может постичь участь убитого во время восстания брата Юрия, Глинский осенью того же года предпринял вместе с кн. И. И. Пронским-Турунтаем неудачный побег в Литву, был схвачен и посажен под стражу, но вскоре прощён царём. В 1548 г. оставлен на год 1-м воеводой в Васильсурске. В 1550 г. ходил с царём к Коломне против Крым. татар. Иван IV во время Казан, похода (1552), чтобы лишить хана возможности получать подмогу из Крыма и Ногайской орды, направил Г. с детьми боярскими, стрельцами и казаками на р. Каму, наказав ему вместе с вятчанами и устюжанами занять все броды на Каме и Вятке. Во время штурма Казани Глинский был послан с воеводами Шереметевым и кн. Микулинским на преследование татар, пробившихся из осажденного города и пытавшихся скрыться в лесу. В1553 г. участвовал в царском походе к Коломне. В 1555 г. послан 1-м воеводой в Казань «на вылазку»; тогда же они вместе с воеводой кн. И. Ф. Мстиславским усмиряли восстание луговых черемисов, а затем учинили расправу над казан, татарами, перебившими промосковски настроенных соплеменников в Казани. В 1556 г. участвовал в коломен. походе против Крым. татар, а в ливон. походе того же года командовал большим полком. По пути в Ливонию грабил своих, а на пск. границе его люди грабили и жгли пск. деревни, убивали жителей, за что Глинский подвергся позже опале. В 1556 -1557 гг. - новгородский наместник; заключил вместе с новг. дворецким А. Д. Басмановым перемирие со Швецией на 40 лет. В 1557 г. участвовал «по крымским вестем» в царск, походе к Коломне. Зимой 1558/59 годил с ханом Шейх-Али большой полк в Ливонию. В 1559 устроил на р. Оксе съезд из 4 судей для размежевания швед. и рус. земель, а также для разбора «обидных дел» после войны со шведами. В том же году водил «по крымским вестем» из Бронниц на рубеж р. Шивороны передовой полк. Глинского владел г. Юрьевом-Польским, кроме того, его вотчины находились в Ярославском, Боровском и Переяславском уездах.

Использованы материалы из кн.: Богуславский В.В., Бурминов В.В. Русь рюриковичей. Иллюстрированный исторический словарь.
4. Документи і акти.


Подлинный родослов» повідомляє наступне. 
«А у Мамая Царя сынъ Мансуръ-Кіятъ, а у Мансуръ-Кіята Князя дти два сына: 
Князь Алекса, а другой Скидырь Князь. И посл Донскаго побоища (Куликовської 
битви 1380 р. – С. К.) Мамаевъ сынъ Мансуръ-Кіятъ зарубилъ три городы Глинескъ, 
да Полдову, да Глеченицу; дти же Мансуръ-кіятовы: меньшой сынъ Скидерь Князь, 
поймавъ стадо коней и верблюдовъ, и покочевалъ къ Перекопи, а большой сынъ его 
Алекса Князь, а остался на тхъ градхъ прежереченныхъ городхъ. И по Божію 
изволенію похот Алекса Князь креститися, и прислалъ къ Кіеву, и митрополитъ 
Кіевской крестилъ его въ крестьянскую вру, и далъ ему во святомъ крещеніи имя 
Князь Александръ; а у Александра сынъ Князь Иванъ, съ отцемъ же крестился. И вът времена случися пріхати къ Кіеву Великому Князю Витовту Литовскому; и посла 
ко Князю Александру Мансуръ-Кіятовичу, и сыну его ко Князю Ивану, что[бы – С. К.] 
ему похот служити; и Князь Иванъ и съ отцемъ своимъ Александромъ сотворили 
хотние Великаго Князя Витовта, и пріхали къ нему съ своими предреченными 
тремя городы. И Князь Великій Витовтъ приня ихъ честно не яко слугъ, но яко 
единыхъ отъ сродникъ своихъ, и далъ имъ на приказъ вотчины волости: Станку, 
Хорозовъ, Серековъ, Гладковича; и далъ Витовтъ за Князя Ивана Александровича, 
княжъ Данилову дщерь Остроженскаго, Княжну Настасью. И у Князя Ивана дти: 
Князь Борисъ, да Федоръ, да Семенъ (…)».
 «(…) и при Витовт, еще посл прізда къ нему Князя Александра и сына его Кня-
зя Ивана къ Витовту, довольну времени мимошедшу, и бысть бой Великому Князю 
Витовту Литовскому на пол съ Царемъ съ Темиръ-Кутлуемъ на рк на Воросл
(битва на Ворсклі 1399 р. – С. К.); и повел Витовтъ Князю Ивану Александрови-
чу Мансуркіятову внуку съ его людьми быти во своемъ полку; и толды Божіимъ 
попущеніемъ за умноженіе грховъ Православныхъ Крестьянъ приде преодолнье 
Царево Темиръ-Кутлуя над Великимъ Княземъ Витовтомъ, и побилъ Темиръ-
Кутлуй Царь Витовтова войска вельми много. Князь же Великій Витовтъ вид веліе 
побженіе своихъ людей отъ Царя Темиръ-Кутлуя, и побже а съ нимъ Князь Иванъ 
Мансуркіятовъ внукъ съ своими людьми, и заблудиша. Князь же Великій Витовтъ 
учалъ говорить Князю Ивану: только выведутъ меня твои вожи къ моей Украйне, 
къ которымъ моимъ городамъ или къ волостемъ; и я тми городы и волостьми тебя 
пожалую. И княжъ Ивановы вожи привели Великого Князя Витовта къ Литовской 
Украйн къ городу его къ Хороблю, да къ волостемъ: къ Макошину, да къ Сахочеву, 
да къ Верху, да къ Коболонью; Князь же Великій Витовтъ тотъ городъ Хоробръ и 
волости т далъ въ вотчину Князю Ивану Александровичу Мансуркіятову внуку, а 
Мамаеву Цареву правнуку»18.
Родословная книга по трем спискам, с предисловием и азбучным указателем // Времен-
ник Императорского Московского Общества истории и древностей российских. Москва, 1851. 
Кн. X. С. 195-197.
Comments