Глебовичі

ГЛЕБОВИЧІ - ГЛЕБ ВЯЖЕВИЧ


ЮРІЙ ГЛЕБОВИЧЯН ЮРІЙОВИЧ ГЛЕБОВИЧ


Найперш Заслауе дасталася Яну Юревчу Глябовчу як пасаг за кн. Ганнай Фёдараунай Заслаускай. М. Спирыдонау тчыу, што гэта адбылося каля 1537 г. Нядауна Ф. Чарняускі прапанавау другую дату - 1541 г.’ Падаецца, што шлюб адбыуся у 1540 г. ц! на пачатку 1541 г. Але гэта не азначала, што Заслаускі маёнтак поунасцю належау ім. Па-першае, асобным! часткам1 валодал! нашчадкі братоу Фёдара Іванавйча
*° Нацыянальны г!старычны арх!у у М1нску (далей - НГАБ), ф. 1755, воп. 1, спр. 12, арк. 275 адв.-278 адв.
“ Спиридонов М. Ф. Заславль в ХУТЬ. С. 43.
° Чарняусі Ф. Нататкі да генеалогИ князёу Адз1нцэв1чау 1 Падбярэсвх // Герольд  Litherland. 2013. № 19. С. 96.
Comments