Галкевичі

В селі Миніни (на північній межі маєтку) мешкала серед інших і родина 
Галкевичів герба Шалава. З неї 7 березня 1803 р. Київське дворянське депутат-
ське зібрання легітимувало Мартина, Петра й Івана Галкевичів, синів Ігнатія, 
з їхніми синами [6, арк. 619 зв.–622]. В 1834 році родинний список Галкевичів 
містить відомості про тридцять двох членів цієї родини, яка в ХІХ столітті на-
лежала до найчисельніших у Коростишівському маєтку [3, арк. 89–89 зв.]. Спи-
раючись на прізвище й герб цієї родини можемо припустити, що є була гілкою 
відомого в Руському воєводстві, на Волині та Білорусі галицького роду Галків 
герба Шалава, родовід якого фіксується у Львівській землі із середини XV сто-
ліття [16, s. 232–233]. На підставі доказів дворянського походження, які надали 
Галкевичі з Миніна, неможливо підтвердити чи спростувати їхнє походження 
від Сенька Галки з Лещова, бо вони складалися лише із свідоцтв благородних 
осіб Київської й Волинської губерній та Київської казенної палати, родинного 
списку та малюнку родового герба. З цих скромних документів видно лише, що 
Галкевичі були синами Ігнатія і Софії з Трожцинських та онуками Томаша і Те-
рези з Гущанських. Наприкінці XVIII століття вони вже мешкали у Миніному 
[6, арк. 619 зв.–621], а їхню появу на землях Олізарів можна віднести до першої 
половини – середини XVIII століття і скоріше за все з Волинського воєводства. 
В 1834 році в Миніному народжувалося і зростало вже четверте покоління Гал-
кевичів. Їх можна віднести до місцевих родів, про що опосередковано свідчить, 
і доведення ними свого шляхетського походження саме в Києві.
3. ДАКО, ф. 280, оп. 2, спр. 646, 423 арк.

6. ДАКО, ф. 782, оп. 2, спр. 344, 1097 арк
Comments