ЄрличіЄРЛИЧI

I. Загальна характеристика та походження роду Єрличiв.


ЄРЛИЧІ (Єрличі-Тиненські, Єрличі-Колимські, Jerliczowie) – шляхетський рід герба Лис, у XV – на початку XVІI ст. – ленники кн. Гольшанських і кн. Острозьких, пізніше землевласники в Луцькому і Кременецькому повітах Волинського воєводства, Овруцькому і Житомирському повітах Київського воєводства, Овруцькому повіті Волинської губернії, Сквирському повіті Київської губернії.
Родове гніздо – село Тинне Луцького повіту Волинського воєводства (у Рівненській волості кн. Острозьких, нині мікрорайон Рівного, обласного центру України), село Колимлі Луцького повіту Волинського воєводства (в Острозькій волості кн. Острозьких, нині село Колом’є Славутського району Хмельницької області).
За родовою легендою, походили від господарського дворянина Івана Тимофійовича Плєщєєва Юрлова († між 1528 і 1532), однак, швидше за все, були нащадками рівненського боярина Єрлі, який жив у другій половині XV ст. Очевидно, онуком йому доводився Василь Іванович Єрлич († після 1557), який у шлюбі з Ганною Бутовичівною народив синів: Івана, Лукаша, Олізара, Матвія, а можливо і Григорія. Рід продовжили нащадки Олізара, найвідомішим з яких був Ян (Яким) – автор часто цитованого в історичних дослідженнях «Літописця, або хроніки». Останні прямі нащадки Яна (Якима) по чоловічій лінії – його правнуки – померли в І половині ХІХ ст. З них Рох Єрлич († 1800) – хорунжий (1772), поручник (1775), віце-бригадир у ранзі генерала-майора кавалерії народової (1782), кавалер ордену св. Станіслава (1787), власник сс. Криве і Жуківки Сквирського повіту Київської губернії.
У наш час живуть нащадки рідного Якимового брата Михайла Олізаровича Єрлича, які в ХІХ ст. доводили своє благородне походження у Волинському та Київському дворянських депутатських зібраннях.

Література:
Тесленко І. Родинний клан Єрличів // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 135-188.


II. Генеалогічний родовiд та бiограми Єрличів.*


* У додаток вміщено ті гілки роду, які чітко простежуються за різними документами. Розширені відомості подано про окремих представників фамілії XVIIXIX ст., які не згадуються або згадуються побіжно в статті. Джерельною базою таких відомостей стали актові книги (ЦДІАК України.  Ф. 2, 3, 11, 25), архів Михайловських і Єрличів (Там само.  Ф. 2219), «Wiadomosc o familii» Яна Ваксмана (див. додаток 4),
дворянські справи роду Єрличів (ЦДІАК України.  Ф. 481, оп. 1, спр. 13, 273; оп. 3, спр. 1106; ДАКО. 
Ф. 782, оп. 1, спр. 3931, 3937, 3942) та інші матеріали. Умовні позначки: * дата народження, ¤ дата
хрещення, † дата смерті, r місце поховання, † 1659/1722  помер (померла) між 1659 та 1722 рр.

І КОЛIНО


1. Єрля
боярин кн. Семена Гольшанського 1483 р.


ІІ КОЛIНО


 2/1. Іван (?) Єрлич


ІІI КОЛIНО


3/2. Василь Єрлич, † п. 1557. 
 Ганна Дмитрівна Бутович (не виключено, був одружений двічі) 
4/2. Федір Єрлич, † п. 1560
-/2.  N, 
 Яцька Сенюти-Радогоського. Мали нащадків.


ІV


5. Іван Єрлич-Тиненський, † п. 1572 
6. Лукаш Єрлич-Тиненський, † п. 1585. 
 Катерина Жулинська (?) ..................
7. Олізар Єрлич-Тиненський і Колимський, † 18.05.1621, 
r Городиська церква св. Миколая. 
На поч. 
1580-х В.-К. Острозький надав 
Олізару Єрличу-Тиненському с. 
Колимлі Острозьк. волості82 (тепер 
Колом’є Славут. р-ну Хм. обл.). 
Олізар - батько відомого хроніста 
Яна (Йоахіма) - з 90-х років XVI 
ст. почав іменуватися Єрличем-Ко- 
лимським83. 
 1. Томила Томилівна Боровицька, 
∞ 2. Катерина Григорівна Сосницька, † 9.05.1653.
82 Тесленко /. Родинний клан Єрличів... - С. 153.
83 ЦДІАК України, ф. 25, on. 1, спр. 52, арк. 727
8. Матвій Єрлич, † 14.09.1622, 
Острог, r Острозький костел (?). Одружений не був.
власником двору в 
пригородку був не він, а його рід­
ний брат Матвій, «który starał się w 
domu książąt ich mści Ostrozkich 
służąc i nie żenił się»84. Помер цей 
Єрлич, перший у родині католик- 
конвертит («dobry і nabożny starzec 
z Rusina fkatolikl»), 14 вересня 1622; похований (очевидно, при 
Острозьк. костелі) у присутності 
дочок 0. Острозького85. За поділом 
1603 двіо Єрлича-Колимського в 
пригородку знаходився в част. 
0. Острозького. Щоправда, у січні 
1622 в переліку нерухомої власно­
сті острожан-католиків згадується 
вже «dom р. Herlicow»
84 Южнорусские летописи / Под ред. О. И. Левицкого. - К., 1916. - С. 74.
86 Туг помилково: «Kolenskiego».
9/3(?). Григорій Єрлич-Тиненський, † 7.05.1608, r Кривин
10/4. Гаврило Єрлич-Тиненський, † п. 1584. 
∞ Раїна Янівна Жуковецька, † п. 1584


V


-/6. N, † до 1649,
 N Топоровського. Мали нащадків.
11/7. Іван Єрлич, † до 1598, 
помер немовлям.
12. Ян (Яким, Йоахім) Єрлич, * 19.03.1598, с. Колимлі, † 3.073.11.1674, с. Страклів (?).
Автор «Літописця».
 Маріанна Войцехівна Роґузька, † 8.ІІ.1663.
13. Андрій Єрлич, * бл. 1601, † 16.08.1641, с. Скочища, 
r Ходорківська новоміська церква. Одружений не був.
14. Іван (Ян) Єрлич, † 3.10.1643,
 r Тернопільська церква Різдва Христового. 
 Христина Федорівна Шашкевич, † 1651, с. Ластиноч. Після смерті Івана вдруге вийшла
заміж за п. Оріховського.
15. Михайло (Міхал) Єрлич, † п. 1675. 
 Олександра Янівна Дубиська, † п. 1673
16. Матвій (Мацей) Єрлич, † 03.1653. 
Одружений не був.
17. Олександр Єрлич, † п. 1664. 
Одружений не був.
 N, † до 1598,
 померла немовлям.
 Єва, † 6.11.1657, с. Лобачівка. 
 Павло Снітовський, † п. 1646. Мали нащадків.
 Варвара (Барбара), † п. 1649. 
 Даніель Огій-Тишкевич. Мали дочку.
 Маруша (Магдалена), † п. 1649. 
Черниця Києво-Печерського дівочого монастиря (прийняла постриг 15.03.1641 р.)
Олена, † 6.06.1648, с. Затурці, 
r Луцький братський монастир.  
: 1. Ян Ляпа-Бобицький, † 5.06.1646, м-ко Копачів, r Копачівська церква; 
∞ 2. Анджей Пльонсковський, † до 1648. У шлюбі з першим чоловіком мала дочку Єву.
Анастасія, † п. 1658. 
 N Сарновський, † п. 1646. Нащадків не мали ..............
-/7.Тетяна (Потенціана) † 18.07.1651, Окорськ, r Білостоцький монастир. 
Одружена двічі: 1. Самуель Миколаєвич Володкевич, † 21.04.16281647; 2. Ярема Олександрович Тиша-Биковський, † 11.07.1647. У шлюбі з Самуелем мала сина Яна; всі діти від другого чоловіка
померли невдовзі після народження ……………………………………. ..............................
18/12.. Костянтин Єрлич, * 14.12.1636, † 23.02.1637, r Староходорківська Пречистенська церк-
ва, родинний склеп Тишів-Биковських ............................................................................
19. Олізар Єрлич, * 8.08.1639, † 26.03.1640, r Староходорківська Пречистенська церква,
родинний склеп Тишів-Биковських ………………………………………………………….
20. Василь Єрлич, * 30.01.1641, † п. 1664 ...............................................................................
21. Ярош (Гієронім) Єрлич, * 4.10, ¤ 6.11.1642, † 16591722. Дружина Анна Райківна,
† 17251735. Власниця сс. Рудні Рижанської, Кропивного, Отцівки і Ришівки Київ. в-ва
22. Григорій Єрлич, * 23.01.1647, † 28.12.1647, с. Болячів, r Київська Десятинна церква
 N, померла немовлям …………………………………………………………………………
 Катерина, * 9.11.1638, Ходорківський замок, † п. 1675. Неодружена 1675 р. ..............
-/12. Марина (Маріанна), * 30.01.1644, ¤ 19.01.1645, † п. 1674. Чоловік Миколай Обідзінський,
† п. 1674. Бурґґрабій луцький. Мали нащадків ……………………………………………..
-/14. Ганна, *, ¤ 10.12.1646, † 23.11.1668, r Страклівський монастир. Неодружена ………
23/14. N Єрлич, † бл. 1643, помер неповнолітнім ........................................................................
24/14. N Єрлич, † бл. 1643, помер неповнолітнім ………………………………………………….
25/14. Самуель Єрлич, † 1651, с. Ластиноч (?). Неодружений ..................................................
- /14. Маріанна, † п. 1699. Чоловік Ян Лісецький, † 16631699 .............................................
26/15. Ян Єрлич, † 18.03.17011730. Власник с. Криве Житомир. пов. Київ. в-ва. Дружина
Анна Юріївна Чечелівна-Новоселецька, † 18.03.17011730 ..........................................
27/15. Василь Єрлич, † 17.04.1673, с. Брани, r Бранська церква. Служив кільканадцять
років у кварцяному війську. Неодружений .....................................................................


VІІ


28/21. Якуб Пліщ-Єрлич, † 17561800. 
Смоленський скарбник 1745 р. Власник частин сс. Болячів
і Покришів Житомир. пов. Київ. в-ва. Дружина NN ….………………………….. ............
-/21. Маріанна, † п. 1735. Чоловік Стефан Данилович Дідківський, † п. 1756 ………………
-/21. Катерина, † п. 1735. 
Неодружена 1735 р. ……………………………………………………
-/21. Магдалена, † п. 1735. Чоловік Мацей Озміковський, † п. 1735 ...................................
29/26. Олександр Єрлич, † п. 1739. 
Комісар і фіскальний суддя Київ. в-ва 1712 р. Мозирський
стольник (за привілеєм 25.04.1712 р. з Варшави)295. Маршалок рицарського кола Київ.
в-ва 1716 р. Один з власників сс. Болячів, Покришів та Горбулів Житомир. пов. Київ.
в-ва 17221725 рр. Дружина Гелена Ґошицька, † п. 1736 ……………………………………
30/26.. Стефан Єрлич, † п. 1730. 
Овруцький мечник 17211730 рр. Власник с. Горбулів
Житом. пов. Київ. в-ва 1722 р. Дружина Юстина Боженцька (Borzжckа), † п. 1720 ..
31. Міхал-Бенедикт Єрлич, † п. 1716. Овруцький скарбник (за королівським привілеєм
18.05.1701 р. з Варшави)296 ………………………………………………………………….…..
32/26.. Петро Єрлич, † 17221730. Один з власників с. Горбулів Жит. пов. Київ. в-ва 1722 р.
 * Інші діти, про яких не залишилося відомостей ……………………………………………..


VІІІ


33/28. Рох Єрлич, * бл. 1740, † 26.04.1800, с. Криве, r Ходорківський прихідський костел.
Хорунжий 1772 р., поручник 1775 р., віце-бригадир у ранзі генерала-майора кавалерії
В одному з місць «Літописця» згадано (очевидно, помилково) про те, що Олізар Єрлич мав дев’ятьох
дочок; натомість у тексті названо лише сімох. Див.: Южнорусские летописи.  С. 116118. 295 ЦДІАК України.  Ф. 11, оп. 1, спр. 16, арк. 375375 зв. 296 Там само.  Ф. 2, оп. 1, спр. 9, арк. 177178.
народової 1782 р. У складі сеймового суду 1784 р. Кавалер ордену св. Станіслава (1787).
Власник сс. Криве і Жуківки Сквир. пов. Київ. губ. Дружина Анна Миколаївна Про-
скура-Сущанська, † 28.12.1832. Побудувала римо-католицьку каплицю в с. Кривому.
Нащадків не мали .............................................................................................................
34/28. Мартин Єрлич, † 18181833. Поручник 1782 р., потім майор кавалерії народової ……
35/28. Агатон Єрлич † 18181823. Підсудок Радомиського повітового суду. Власник с. При-
дибівка та частини с. Криве ............................................................................................
36/28. Войцех Єрлич, † 17941801. Хорунжий 1776 р., поручник 1777 р., врешті полковник
війська польського. Підкоморій житомирський. Депутат на Люблінський трибунал від
Київ. в-ва 1790 р. Кавалер ордену св. Станіслава (1791). Власник с. Великі Мошківці
Житомир. пов. Київ. губ. Дружина Людвіка Чьонглінська, † п. 1801 …………………….
-/28. Софія, † 18001832. Чоловік Петро Дунаєвський. Мали нащадків ………………………
37/30.. Пій Єрлич, † п. 1766. Київський войський 1762 р., овруцький стольник 17641766 рр.,
депутат на Люблінський трибунал. Дружина Гертруда Ліпковська, дочка інфлянт-
ського підстолія Зиґмунта, † п. 1761. Нащадків не мали …………………………. .........
38. Єжі Єрлич, † п. 1791. Овруцький мечник 1775 р., овруцький чашник. Власник с. Плі-
щівка під Коростенем. Дружина Тереза Боґурайська ....................................................
39. N Єрлич, ксьондз («пробощ в Мазовії») ..........................................................................
 Роза, † до 1839, r Краківський Троєцький домініканський монастир. Черниця-домі-
ніканка меншого монастиря Святої Трійці у Кракові. Опікунка малолітніх братів і
сестер по смерті батька ......................................................................................................
 Тереза, † до 1839. Чоловік N Ґрохольський. Нащадків не мали ..................................
 Маріанна, † до 1839, r Ходорківський домініканський монастир. Тричі виходила заміж,
востаннє за N Бернацького. Бездітна ...............................................................................
 Йоганна † до 1839. Чоловік Миколай Проскура-Сущанський. Мали нащадків .....
 N, † до 1839. Чоловік N Орловський. Мали нащадків ..................................................
 Магдалена, † до 1839. Чоловік N Садовський. Мали нащадків .................................
-/30. Юзефа, дружина Михайла Михайловича Ваксмана, * бл. 12.11.1722, † 17681839.
Підчаший Заторського і Освєцімського князівств. Один з їх синів Ян Ваксман був
власником оригіналу «Літописця, або хронічки» ..........................................................
-/30. Домініка, † до 1839, r Краківський Троєцький домініканський монастир. Черниця-
домініканка меншого монастиря Святої Трійці у Кракові …………………………………
40/32. Бартоломій Єрлич, † п. 1752. Дружина Маріанна N ....................................................
41/32. Антоній Єрлич, † п. 1741 ..................................................................................................
42/32. Ян Єрлич, † п. 1730 ...........................................................................................................


ІХ


43/34. Леон Єрлич, † 18021839, помер неповнолітнім .............................................................
-/34. N, дружина Теофіла Міхаловського .....................................................................................
-/34. N, дружина N Котюжинського ........................................................................................
-/34. Юзефа, † п. 1833. Чоловік Віктор Федорович Моргулець, † п. 1833 ............................
- /34. Люція, † до 1823. Чоловік Адам Кейзер, † п. 1833. Мали сина Гіполита ...................
- /35. Бенігна, † п. 1851. 
Власниця с. Криве Сквир. пов. Київ. губ. 
Чоловік N Злотніцький, † до 1833. Полковник ...........................................
44/36. Андрій Єрлич, † 18021839, r Ущапи, дерев’яна капличка. Овруцький хорунжий, поручник
кавалерії народової. Власник сс. Вербівка Сквир. пов. Київ. губ., Пліщівка, Ущапи і Забари
Овр. пов. Волин. губ. Дружина Юзефа Михайлівна Волчанська, † п. 1839. Нащадків
не мали ................................................................................................................................
-/38. Юстина, † 25.10.1830, r Вербовецька каплиця, перепохована сином Еразмом у Ходор-
ківському костелі. Чоловік Павло Юзефович Міхаловський, † 11.01.1815, r Вербо-
вецька каплиця, перепохований у Ходорківському костелі. Белзький підстолій … ..
45/38. Габріель-Іосиф Єрлич, ¤ 13.04.1752 (Ходорківський костел), † 18021811. Був кадетом у
польському війську, після відставки жив з родиною у сс. Бортники і Германівка Васильків.
пов. Київ. губ. (чиншева шляхта). Дружина Маріанна Андріївна Сташевська, † п. 1811
46/40. Андрій Єрлич, † п. 1813. Хорунжий польських військ ..................................................
4740. Михайло Єрлич, † 9.03.1813,
r Васьковичі, каплиця св. Андрія на уніатському «руському» цвинтарі. Хорунжий, поручник і, врешті, старший капітан (полковник) польських військ (привілеї Станіслава-Авґуста Понятовського з Варшави, 20.03.1782, 30.12.1783 та 5.06.1788). Власник маєтків у Варшавському князівстві та Волин. губ. (Васьковичі й ін.) Дружина Марія Тжчінська (Trzcinska), † п. 1821. Нащадків не мали


Х


48/45. Людвік Єрлич, * 17791784, † п. 1833. 
Житель с. Германівка Київ. губ. 
Дружина Барбара Миколаївна Лєщинська, † п. 1811 …………………………………………………. ............
49. Ян Єрлич, * 17841788, † п. 1813
 Поручник російського війська, житель с. Германівка Київ. губ. 
50/45. Петро Єрлич, * 1797, † п. 1813 ...........................................................................................
-/45. Текля, † п. 1813 ………………………………………………………………………………..
-/45. Олександра (Гелена, Олена), † п. 1813, мати позашлюбного сина Михайла, † п. 1811
-/45. Марціанна, † п. 1813 ………………………………………………………………………….
51/46. Петро Єрлич, † п. 1832 ……………………………………………………………………….
52/46. Ігнатій Єрлич, * бл. 1804, † 16.03.1855, м-ко Паволоч, r Паволоцький римо-като-
лицький цвинтар. Колезький регістратор. Орендар частини містечка Паволочі 1855 р.
Дружина Гонората Степанівна Янчицька, † п. 1855 ……………………………………..
53/46. Гілярій Єрлич, † п. 1832 ………………………………………………………………………


ХІ


54/48. Михайло Єрлич, † п. 1832 .................................................................................................
55/48. Франц (Францішек) Єрлич, † п. 1840. Житель м-ка Бердичева 1838 р., Подільської
частини м. Києва 1838 р. (!). Канцелярист, служив у Київ. губернському правлінні
1840 р. Дружина Кристина N, вдова Петра Сташевського, † п. 1799 ..........................
56/48. Юрій (Георгій)-Пантелеймон Єрлич, † п. 1850. Навчався у «Радомиських повітових
училищах» 1840 р., кандидат у вчителі Лохвицького приходського училища 1850 р.
-/52. Марія, * бл. 1849, † п. 1855 ................................................................................................
-/52. Гонората, * бл. 1853, † п. 1855 ..........................................................................................
Rodzina Jerlicz h. Jerlicz
wg Latopisu Joachima Jerlicza

1. Iwon Tymofejewicz Pliszcza Jurłow ze Żmudzi, dworzanin krola Aleksandra, wł. Hojżewo, not. 1522,1526, (Jerlicz))
1.2. Wasyl Jerlicz na wychowaniu u ks. Konstantego Ostrowskiego, Wlk. Hetmana Litewskiego + HannaButowicz (do Butowicz)
1.2.1. Łukasz Jerlicz
1.2.1.1. córka Jerlicz + ? Toporski
1.2.2. Olizar Jerlicz, zm 18.5.1621 poch. w cerkwi horodyskiej koło Zasławia, uczestnik wyprawy pskowskiej Stefana Batorego + 1°voto Tomiła Borowska, siostra Żdana Borowskiego, bzdz + 2°voto Katarzyna Sosnicka c. Hrehorego, zm 30.1.1653 poch w Sarnikach
1.2.2.1b. Iwan Jerlicz, zm młodo
1.2.2.2b. Joachim Jerlicz, autor latopisu ur 19.5.1598 Kolenka k. Ostroga, zm po 1673 + 24.11.1635 w majątku swoim Dobratyn Marianna Roguska. zm 8.2.1663, poch. w cerkwi w Beredowie pod Dubnem, c. Wojciecha Roguskiego (porucznika ks. Samuela Koreckiego, zginął od Turków pod Cecorą) i Barbary Liszczanki
1.2.2.2b.1. Konstantyn Jerlicz, ur 14.12.1636 zm 23.2.1637, poch. w cerkwi chodorkowskiej
1.2.2.2b.2. Olizar Jerlicz ur 8.8.1639
1.2.2.2b.3. Hrehory Jerlicz, ur 1645, zamordowany 28.12.1647 przez Adama Tysze, poch. w Kijowie w cerkwi murowanej pod zamkiem
1.2.2.2b.4. Bazyli Jerlicz, ur 30.1.1641, zm 17.4.1673 w Braniach pod Horochowem, służył 15 lat w wojsku
1.2.2.2b.5. Hieronim Jerlicz
1.2.2.2b.6. Katarzyna Jerlicz ur 9.11.1638 w zamku Chodorkowskim
1.2.2.2b.7. Maryna Jerlicz, chrz. 19.1.1645 w Bykowie
1.2.2.2b.8. Hanna Jerlicz, ur 10.12.1645, zm 23.11.1668
1.2.2.3b. Andrzej Jerlicz, zm 16.9.1640, poch. w cerkwi Chodorkowskiej w wieku ok. 40tu lat
1.2.2.4b. Jan Jerlicz zm 3.10.1643 (spadł z drzewa jak polował na ptaki) poch. w cerkwi Narodzenia Pana Chrystusa w Tarnopolu + Krystyna Szaszkiewicz c. Fedora Szaszkiewicza, chorążego bracławskiego
1.2.2.4b.1 Marianna Jerlicz + 11.10.1663 Jan Lisiecki
1.2.2.4b.2 syn Jerlicz
1.2.2.5b.Michał Jerlicz (not 1662 MKS8k55) + Aleksandra Dubiska c. Jana Dubiskiego, potomstwo
1.2.2.6b.Maciej Jerlicz, zabity przez Kozaków pod Hulowicami
1.2.2.7b. Aleksander Jerlicz (not 1662 MKS8k55) sparaliżowany
1.2.2.8b. córka Jerlicz, zm młodo
1.2.2.9b. Ewa Jerlicz zm 6.11.1667 poch. w Łobaczówce+ Paweł Snitowski
1.2.2.9b.1. Stefan Snitowski
1.2.2.9b.2. Hipolit Snitowski
1.2.2.9b.3. Filon Snitowski
1.2.2.9b.4. Sylwester Snitowski
1.2.2.9b.5. Teodor Snitowski
1.2.2.9b.6. Aleksandra Snitowska
1.2.2.10b. Tatiana (Potencjanna) Jerlicz zm 18.7.1651 poch. w monastyrze w Białymstoku + Jeremiasz Tyszyna, potomstwo wymarło
1.2.2.11b. Magdalena Jerlicz, zakonnica w Ławrze Peczerskiej
1.2.2.12b. Barbara Jerlicz + Daniel Ohij Tyszkiewicz
1.2.2.12b.1. córka Tyszkiewicz + Władysław Brzostowski
1.2.2.13b. Helena Jerlicz zm 6.6.1648, poch. w Łucku w monasterze brackim + 1°voto Jan Bobicki, + 2°voto Andrzej Pląskowski, bzdz
1.2.2.14b. Nastazja Jerlicz + ? Sarnawski, bzdz
1.2.2.15b córka Jerlicz
1.2.2.16b córka Jerlicz
1.2.3. Matfiej Jerlicz, zm 14.9.1622
1.3. ? Złotolińska + Dymitr Butowicz1. Iwon Tymofejewicz Pliszcza Jurłow ze Żmudzi, dworzanin króla Aleksandra, wł. Hojżewo, not. 1522,1526  [nad. Jerzy Klijanienko, za: Poszukiwania wlasne, szczegolnie w "Kroniczce" Joachima Jerlicza]
1.2. Wasyl Jerlicz na wychowaniu u ks. Konstantego Ostrowskiego, Wlk. Hetmana Litewskiego + Hanna Butowicz
1.2.1. Łukasz Jerlicz
1.2.1.1. córka Jerlicz + ?? Toporski
1.2.2. Olizar Jerlicz, zm 18.5.1621 poch. w cerkwi horodyskiej koło Zasławia, uczestnik wyprawy pskowskiej Stefana Batorego +(1) Tomiła Borowska, siostra Żdana Borowskiego, bzdz +(2) Katarzyna Sosnicka c. Hrehorego, zm 30.1.1653, poch w Sarnikach
1.2.2b.1. Iwan Jerlicz, zm młodo
1.2.2b.2. Joachim Jerlicz, autor latopisu ur 19.5.1598 Kolenka k. Ostroga, zm po 1673 + 24.11.1635 w majątku swoim Dobratyn Marianna Roguska, zm 8.2.1663, ojciec: Wojciech (porucznik ks. Samuela Koreckiego, zginął od Turków pod Cecorą); matka: Barbara Liszczanka; poch. w cerkwi w Beredowie pod Dubnem
1.2.2b.2.1. Konstantyn Jerlicz, ur 14.12.1636 zm 23.2.1637, poch. w cerkwi chodorkowskiej
1.2.2b.2.2. Olizar Jerlicz ur 8.8.1639
1.2.2b.2.3. Hrehory Jerlicz, ur 1645, zamordowany 28.12.1647 przez Adama Tysze Bykowskiego, poch. w Kijowie w cerkwi murowanej pod zamkiem
1.2.2b.2.4. Bazyli Jerlicz, ur 30.1.1641, zm 17.4.1673 w Braniach pod Horochowem, służył 15 lat w wojsku
1.2.2b.2.5. Hieronim Jerlicz
1.2.2b.2.6. Jarosz Jerlicz ur 4.10.1642
1.2.2b.2.7. Katarzyna Jerlicz ur 9.11.1638 zamek Chodorkowski
1.2.2b.2.8. Maryna Jerlicz, ur 30.01.1644, chrz. 19.1.1645 Byków
1.2.2b.2.9. Hanna Jerlicz, ur 10.12.1645, zm 23.11.1668
1.2.2b.3. Andrzej Jerlicz, ur. ok. 1600, zm 16.9.1640, poch. w cerkwi Chodorkowskiej
1.2.2b.4. Jan Jerlicz zm 3.10.1643 (spadł z drzewa jak polował na ptaki) poch. w cerkwi Narodzenia Pana Chrystusa w Tarnopolu + Krystyna Szaszkiewicz c. Fedora Szaszkiewicza, chorążego bracławskiego
1.2.2b.4.1 Marianna Jerlicz + 11.10.1663 Jan Lisiecki
1.2.2b.4.2 syn Jerlicz
1.2.2b.5. Michał Jerlicz (not 1662 MKS8k55) + Aleksandra Dubiska, ojciec: Jana (potomstwo)
1.2.2b.6. Maciej Jerlicz, zabity przez Kozaków pod Hulowicami
1.2.2b.7. Aleksander Jerlicz (not 1662 MK S8 k 55) sparaliżowany
1.2.2b.8. córka Jerlicz, zm młodo
1.2.2b.9. Ewa Jerlicz zm 6.11.1667 poch. w Łobaczówce + Paweł Snitowski
1.2.2b.9.1. Stefan Snitowski
1.2.2b.9.2. Hipolit Snitowski 
1.2.2b.9.3. Filon Snitowski 
1.2.2b.9.4. Sylwester Snitowski 
1.2.2b.9.5. Teodor Snitowski 
1.2.2b.9.6. Aleksandra Snitowska 
1.2.2b.10. Tatiana (Potencjanna) Jerlicz zm 18.7.1651 poch. w monastyrze w Białymstoku, +(1) Samuel Wołotkiewicz +(2)(16.6.1635) Jeremiasz Tysza Bykowski, zamordowany 11.6.1647 roku przez Aleksandra Zamojskiego, (1-v. ??) potomstwo wymarło
1.2.2b.10.1. Adam Tysza Bykowski, najechał 4.8.1647 Joachima Jerlicza w Bykowie, po zgonie swego ojca Jeremiasza 
1.2.2b.11. Magdalena (Marusza) Jerlicz, zakonnica w Ławrze Peczerskiej (not 1641)
1.2.2b.12. Barbara Jerlicz + Daniel Ohij Tyszkiewicz
1.2.2b.12.1. córka Tyszkiewicz + Władysław Brzostowski
1.2.2b.13. Helena Jerlicz zm 6.6.1648, poch. w Łucku w monasterze brackim +(1) Jan Bobicki, zm 5.4.1646 w Kopaczewie +(2) [/gen]|Andrzej Pląskowski[gen], bzdz
1.2.2b.14. Nastazja Jerlicz + ?? Sarnawski, bzdz
1.2.2b.15 córka Jerlicz
1.2.2b.16 córka Jerlicz
1.2.3. Matfiej Jerlicz, zm 14.9.1622 
1.3. ?? Złotolińska + Dymitr ButowiczIII. Єрличі: Документи.
Comments