ЄльціЄЛЬЦІ


ЄЛЬЦІ (пол. Jelce), (рос. Ельцы) — давній український шляхетський рід герба Єльці. Предок їх, Іван Єлець (Иван Елец, Iwan Jelec), був наприкінці XV століття київським землевласником (земянином). Панський рід Єльців належав до місцевих київських шляхетських родів. Його історія документально простежується з другої половини XV ст. 
До кінця XVI ст. представники цього роду займали чільні позиції на Київщині, мали високий майновий статус і авторитет в шляхетському середовищі регіону, поважно трактувалися на великокнязівському і 
королівському дворах. Шляхом вдалих шлюбів, монарших надань та поземельних трансакцій їм вдалося зібрати чималі земельні володіння, 
фякі стали основою до входження Єльців у першій половині XVII ст. до складу місцевої магнатерії.

Напевно, першим генеалогом роду Єльців, як і інших найбільш знач­них боярських родів Київщини, був Бартош Папроцький. Він запропону­вав версію, яку цілковито прийняв представник роду Єльців — засновник 
Ксаверівського єзуїтського колегіуму Олександр Ігнатій Єлець, генеалогія роду Єльців котрого була включена у середині XVIII ст. теж єзуїтом 
Каспаром Несєцьким до своєї монументальної генеалогічної праці. Б. Папроцький вважав, що першим відомим представником роду був 
Григір Воронович, який мешкав на Поділлі, згодом перебрався до Литви і поступив на службу до короля Владислава Ягайла. Син Григора — Олександр — служив князю Свидригайлу, займаючи посаду князівського 
гетьмана. Б. Папроцький вважав, що саме він побудував Вінницький замок, обіймав там посаду старости та мав сім синів. Олександр Ігнатій Єлець назвав лише одного сина Олександра — Григорія, або Гридка, а йому вже приписав сім синів. Першим сином був Петро, що залишив двох синів — Немиру й Черешню — предків Немиричів та Черленковських. Другий син Григорія — Тимша чи Тиша, якого звали Бик, став засновником роду Тишів Биковських. Третій син — Матвій, син якого Кмита став протопластом роду Кмитів Чорнобильських. Четвертий син — Олізар, великий войовник, прозваний Глухим Вовчиком, заснував рід 
Олізарів-Волчковичів. П'ятий син, невідомий за іменем, але прозваний Вороною, став засновником роду Вороничів. Шостий син — Голенка — дав початок родам Стрибилів і Гойських. Зрештою, сьомий син — Ігнат,  прозваний Єльцем, започаткував рід Єльців1. 

Генеалогія Олександра Ігнатія переповнена різними вигадками і помилками, аналізу яких можна присвятити окреме дослідження.
На генеалогічну версію 0.1. Єльця оперся домініканець Юзеф Антоній Лодзинський у своїй похвальній промові «Трибунал Божий з хреста Ісусового», виголошеній у 1723 р. в Люблінському костелі отців Домініка і згодом присвяченій парнавській хорунжиній Магдалені з Єльців Роєвській. Тут він навів скорочений варіант генеалогії, створеної його 
попередником. Щоправда, є деякі відмінності, які викликані, ймовірно, неуважним прочитанням праці 0.1. Єльця. Наприклад, Ю.А. Лодзинський вважав Ігнатія п'ятим сином Григора Вороновича, а 0.1. Єлець — сьомим 
сином Олександра, сина Григора Вороновича. Домініканець стверджував, що саме Ігнатій додав до традиційного родового гербу Клямри герб Леліва, хоч Олександр Ігнатій такого не писав. Серед інших предків Магдалени Юзеф Антоній виділив Іпатія. Він сім разів потрапляв до

1 Niesiecki К Herbarz Polski / Wyd. J.N. Bobrowicz. — Lipsk, 1839. — Т. IV. — S. 477-478.

татарського полону, отримав 25 поранень під час боїв з татарами, помер у 95 років2. З усього цього набору героїчних чинів Іпатія у 0.1. Єльця 
знаходимо підтвердження лише віку, який він прожив. Попри деякі реальні деталі генеалогії Єльця, дослідники зазнача­ли3, що в цілому вона є в основі своїй вигаданою. Це інтуїтивно відчув і К. Несєцький, а згодом на основі відомих йому київських шляхетських 
архівів частково підтвердив у другій половині XIX ст. відомий знавець історії Київщини Едвард Руліковський. Він вважав, що Єльці мешкали на Київщині ще в домонгольський період, а першим відомим представником 
роду назвав Івана Єльця, гетьмана князя Свидригайла4. Правдоподібно, що саме за підтримку Свидригайла київський князь Олександр (Олелько) Володимирович забрав вотчину Єльців — Лучин, Селище і Турбівку 
й приписав їх до Києва, тобто перевів їх під свою юрисдикцію.

Саме Іван вписав себе і своїх родичів до поменника Києво-Печер­ського монастиря. Вписав правдоподібно десь у 1580-х роках. Цей запис дозволяє гіпотетично встановити ім'я матері Івана — Василиса та діда й бабці — Ігнатій і Феодора. Поменник нараховує понад сотню чоловічих імен, що опосередковано підтверджує думку Е. Руліковського про існуван­ня роду в домонгольський період. Серед чоловічих імен найбільш популярними були Федір, Григорій, Іван5.
2 Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych ziem słowiańskich. — Warszawa,
1885. — Т. IV. — S. 408.
3Див. наприклад: Яковенко H. Україна аристократична // На переломі. Друга
половина XV — перша половина XVI ст. — К., 1994. — С. 340.
4 Słownik geograficzny królestwa Polskiego... — 1885. — Т. V. — S. 798.
5 Древний помянник Киево-Печерской лавры / Подгот. С. Голубев // Чтения в
Историческом обществе Нестора-Летописца. — К., 1892. — Кн. 6. — С. 8-9.

1.1 Бібліографія.
Петро Кулаковський. Родина Єльців на Київщині у другій половині ХУ-ХУІ ст.
Олег Однороженко (Київ). Шляхетська геральдика Київської землі XV — першої половини XVII ст. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної кОлекції Музею Шереметьєва // Сфрагістичний щорічник · Випуск ІІ.

2. Геральдика та сфрагистика.

Зображення хреста з загнутими кінцями в супроводі зірки та півмісяця присутнє також в герботворенні панів Єльців. Вперше знак у вигляді хреста з загнутими кінцями в якості їхнього родового герба бачимо на печатці пана Федора Єльця від 1514 р. у німецькому щиті в супроводі напису згори: FЕДОР148. Натомість, на печатці намісника овруцького старости князя Андрія Тимофійовича Капусти Федора Івановича Єльця від 1565 р. у ренесансовому щиті знаходимо шестипроменеву зірку над пів-
місяцем, що лежить рогами догори149.
Поєднання цих двох сюжетів спостерігаємо на печатці київського земського писаря (1574–1598) Дмитра Федоровича Єльця від 1584 р. — у рене-
сансовому щиті розміщено знак у вигляді хреста з загнутими кінцями під 
восьмипроменевою зіркою над півмісяцем, що лежить рогами догори150. 

На його наступних печатках від 3 жовтня 1584 р. 151 та 1585 р. 152 бачимо аналогічне зображення, але цього разу зірка була шестипроме-
невою..На печатці київського підвоєводи і хорунжого (1621–1646) Федора Єльця від 1603–1628 рр. зображено чотиридільний іспанський щит,  на якому в першій частині вміщено знак у вигляді хреста з загнутими кінцями під восьмипроменевою зіркою над півмісяцем, що лежить рогами догори, в другій частині — знак у вигляді двох трираменних літер Т у стовп, в третій — знак у вигляді кола під хрестом, в четвертій — знак у вигляді літери П під хрестом, над щитом зображено шолом з наметом і три страусячих пера в нашоломнику 153. Інша печатка пана Федора Єльця від 1615 р. містила в своєму полі аналогічне зображення герба, з тією лише відміною, що над шоломом було розташовано шоломову корону 154. 

Нарешті, на печатці пінського войського Теодора Єльця від 1634 р. бачимо лише зображення знака у вигляді хреста з загнутими кінцями в іспанському щиті, над яким розташовано шолом з наметом і три страусячих пера у нашоломнику 155. Надзвичайно масивна — вагою 81,3 г, виготовлена зі свинцево-олов’я-
ного сплаву, матриця печатки київського підстолія (1625–1634) Костянтина Єльця зберігається у сфрагістичній колекції Музею Шереметьєвих. Вона являє собою восьмикутну втулку розміром 24×21,5 мм у долішній 
і 27×25 мм у горішній частині, висотою 24 мм. У її полі зображено знак у вигляді хреста з загнутими кінцями під восьмипроменевою зіркою та півмісяцем у півкруглому щиті, над яким розташовано шолом з наметом і три страусячих пера у нашоломнику, а навколо — літери: KIPK156. 

Пізніший гербовник Несецького подав відомості одразу про три видозміни родового герба панів Єльців, які лише частково коригувалися з інформацією сфрагістичних пам’яток. На першій з цих видозмін було зображено шестипроменеву зірку над півмісяцем, що лежить рогами догори на блакитному полі щита, над яким знаходився шолом з наметом 
під шоломовою короною і дві хоругви в нашоломнику 157. На другій — подібне зображення в щиті, але хрест із загнутими кінцями — в нашоломнику 158. На третій — дві хоругви над шестипроменевою зіркою та півмісяцем, що лежить рогами догори — в щиті та той же таки хрест іззагнутими кінцями в нашоломнику 159.

148 Там само. Спр. 655, арк. 1 (восьмикутна, 15×13 мм). 149 APK. ASang, teka Х, plik 13 (овальна, 17×15 мм; згори літери: ФИИ). 
150 AGAD. AZ, sygn. 2633, st. 60 (овальна, 15×13 мм). 
151 Болсуновский  К. Сфрагистические и геральдические памятники Юго-Запад-
ного края. — Вып. І. — С. 4, ил. 13; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. — S. 341; Ситий І. 
Козацькі печатки Гетьманщини. — С. 130, мал. Е 9; Ситий  І. Печатки XVI ст. — С. 3, 
мал. 9 (овальна, 15×12 мм; згори літери: • D • E •). 
152 НБУВ ІР. Ф. 2, спр. 21 992 (восьмикутна, 15×12 мм; згори літери: DG). 153 НБУВ ІР. Ф. 2, спр. 17 436, 20 948; ЦДІАУК. Ф. 2228, оп. 1, спр. 118, арк. 1, 3; ф. 256, .оп. 1, спр. 53, арк. 208 (овальна, 18×15 мм; згори літери: TI, здолу літери: PK). 
154 ЦДІАУК. Ф. 256, оп. 1, спр. 60, арк. 66 (восьмикутна, 22×18 мм). 155 НБУВ ІР. Ф. 2, спр. 7386 (овальна, 11×9 мм). 
156 Музей Шереметьєвих, Сфрагістика, МЦ-1356.
157 Niesiecki K. Herbarz Polski. — Т. ІV. — S.476; ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 2, спр. 7444/I, арк. 332 (“Jelec h. Leliwa”). 
158 Niesiecki K. Herbarz Polski. — Т. ІV. — S. 476. 159 Niesiecki K. Herbarz Polski. — Т. V. — S. 123.

3. Генеалогія та біограми.
I


Iгнат Єлець


II


Іван (Івашко) Iгнатович Єльцович 
виступає як свідок укладення духівниці (заповіту) Івана Олехновича Юхновича, що мало місце наприкінці 1468 р. або у першій половині 1469 р. У цьому заповіті фігурує ще один Єльцович — Антон, якому І. Юхнович заповідав свою шаблю і поряд з Івашком Стрибилем, Ігнатом Дідовичем та Семеном Путятичем відносив до своїх найближчих бойових побратимів, передаючи їм свою зброю та обладун- 
ки6. Можна припустити, що Антон був братом Івана Єльцовича. Згодом,у 1471р. Іван купив у князя Юрія Борисовича його вислугу, отриману в 1465 р. від київського князя Семена Олельковича7 — селище Сіряків, що знаходилося неподалік від Києва, на берегах р. Котівка. У документі, де згадується цей факт, покупець названий ще й по-батькові «Ігнатович»8. Таким чином, батьком Івана був Ігнат Єльцович і саме його на сьогодні слід вважати першим відомим представником роду Єльців. 

Іван, або Івашко, мав, очевидно, якісь заслуги перед великим князем Казимиром, оскільки у квітні й жовтні 1488 р. отримав від нього 20 кіп 
з овруцьких корчем та 8 кіп з київського мита і колоду прісного меду з Київського ключа9. Крім цього, Івашку якийсь час належала данина 
зі Звяголя (Взвяголя). За привілеєм Казимира Ягеллончика від 20 травня 1489 р., виданого братам Сангушкам — Андрієві та Олександрові, брацлавський намісник князь Андрій Сангушко мав отримати ЗО кіп литовських грошів, 10 з яких джерелом мали Звягельську данину, що збиралася Єльцем10.
 Іван був одружений з Мари­ною, донькою Григорія Внучкевича. Одруження мало відбутися десь на переломі 1470-х і 1480-х років. Марина принесла після смерті батька у 1490-х роках до сім'ї дві маєтності — Корнин і Малин11. Від шлюбу з Мариною народилися сини Яцко та Федір. Ще до одруження Іван виступав володільцем Народич в Овруцькому повіті. Е. Руліковський помилково відзначав, що на ґрунтах Народич Івашко заснував населені пункти Голяки, Ломлю та Ремезівку (Ремези)12. В дійсності Голяки і Ломля були засновані на малинських ґрунтах, а Ремези — на півночі Овруцького повіту. Швидше за все, що це відбулося вже за життя сина Івашка — Федора. Той само автор на основі відомих йому документів стверджував, що Олельковичі забрали у Ігната Єльця родинні маєтності у зв'язку з 
активною його участю в акціях Свидригайла. Івашкові вдалося повернути ці маєтності внаслідок видання данини Казимира Ягеллончика. Як здається, мало це відбутися вже після 1470 р., тобто після усунення Олельковичів від князювання у Київській землі. Е. Руліковський також зафіксував усну легенду, що Яцко (син Івашка) у жодному з повернених Всіл не мешкав, а обрав собі за осідок городище у лісовій пущі над Ірпенем, яке ще наприкінці XIX ст. місцеві жителі йменували «Єльцівським»13.У цьому легендарному повідомленні очевидне поєднання сина та батька, якщо воно взагалі відображає реальний стан речей. Яцко як публічна людина (дворянин, намісник замків тощо) не міг бути відлюдником. Останні ж роки життя Івашка покриті сумерками. У зв'язку з цим невідомо, коли він помер. Напевно, це відбулося до 1500-х років, коли в документах появляється ім'я його старшого сина — Яцка.
Дружина: Мари­на, донька Григорія Внучкевича.
6 Російський державний архів давніх актів (далі — РДАДА), ф. 389, on. 1, спр. 207,арк. 89 зв. - 90 зв.; копію цього заповіту бачив у архіві Росцишевських у ЛипівціЕ. Руліковський. Його фрагмент він наводить у своїй праці (Rulikowski Е. Opis powiatukijowskiego. — Warszawa, 1913. — S. 147). На початку XX ст. його опрацювавП. Клепатський і використав у своїй праці (Клепацкий П.Г. Очерки по истории
Киевской земли. — Біла Церква, 2007. — Т. І: Литовский период. — С. 300). Обидваісторики уникли питання точного датування заповіту, який укладений 1-го індикта. Передача зброї і обладунків, в яких померлий брав участь у баталіях, за тодішнім рицарським епосом означала призначення таких осіб опікунами своїх малолітніх дітей. Так, польський хроніст Мартин Бельський повідомляв, що перед смертю
київський князь Семен Олелькович надіслав королю Казимиру Ягеллончику в знак опіки над своїми синами коня, лук і шаблю, якими він воював проти татар (Kronika Marcina Bielskiego / Wyd. K.J. Turowski. — Sanok, 1856. — Т. II (Ks. IV, V). — S. 835).
7 Українські грамоти XV ст. / Упор. В.М. Русанівський. — K., 1965. — С. 29.
8 РДАДА, ф. 389, on. 1, спр. 192, арк. 124; Грушевський М. Кілька київських доку­ментів XV-XVI ст. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 1896. —Т. XI. — С. 17.
9 Lietuvos Metrika. Knyga № 4 (1479-1491) / Parenge: L. Anuzyte. — Vilnius,2004. — P. 72, 78.
10 Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie / Wyd. przez B. Gorcza.ka. — Lwów, 1890. — T. III: 1432-1534. — S. 21-22; Lietuvos Metrika. Knyga № 4 ... — P. 84.
11 РДАДА, ф. 389, on. 1, cnp. 200, арк. 81 зв. - 83 зв.
12 Słownik geograficzny królestwa Polskiego... — T. V. — S. 634; 1887. — T. VIII. — S. 89.
13 Ibid. — T. V. — S. 798-799.
Антон 
Про нащадків Антона не відомо нічого.

IIIЯцько Iванович
Отчинні маєтності Єльців після смерті Івана досить довго перебували у спільному володінні Яцка і Федора. Лише 14 березня 1520 р. вони 
заявили перед київським воєводою Андрієм Немировичем про вічний поділ маєтностей між собою14.
Яцко народився, правдоподібно, на початку 1480-х років, а помер на початку 1530-х років. Яцко, імовірно, був двічі одружений. Однією 
з дружин, напевно була, княжна Марина Юріївна Глинська, шлюб з якою засвідчив високий статус і престиж родини Єльців. Існування першої дружини є гіпотетичним.
У підтвердному привілеї Сигізмунда І Видубицькому монастиреві на початку XVI ст. згадується «Зінов'їва Яголдаївна Яцковича Єльцевича», що передала обителі селище Ігнатове на Стугні15. Дослідники по-різному розшифровували цю фразу. П. Клепацький вважав, що йдеться про Зіновію Єльцову, дружину Яголдая Сарайовича і матір Романа Яголдайовича16. Н. Яковенко ідентифікувала дарувальника як Зіновія Яцковича Єльця, чоловіка N Яголдаївни, доньки Романа Яголдайовича17. О. Русина запропонувала третє вирішення проблеми. На її думку, йдеться про доньку Зіновія, очевидно брата Романа Яголдайовича, другу дружину Яцка Єльця18. Перші дві версії викликають обґрунтовані заперечення. Про Зіновія нічого більше невідомо. Та й не міг бути перед 1500 р., коли Яголдаївна померла, у Яцка такий дорослий син; він сам нещодавно став повнолітнім. Для дружини Яголдая Сарайовича і для матері Романа Яголдайовича Яголдаївна була занадто молодою. Додатковим аргумен­том, на думку О. Русиної, на користь того, що донька Зіновія була дружи­ною Яцка, є факт передачі с. Левковичі, що належали Михайлу Гагіну до його втечі до Москви у 1507 р., саме йому. При цьому О. Русина приховано 
гіпотезує, що можливо донька брата Романа Яголдайовича Зіновія була дружиною Гагіна, а після його втечі стала дружиною Яцка19. Можна припустити, що О. Русина має рацію, але донька Зіновія не могла бути другою дружиною Яцка, такою, швидше всього, була Марина Юріївна Глинська, донька господарського дворянина Юрія Васильовича Глинського, що помер після 1522 р.20. Як дружина Єльця вона згадується близько 1508 p., тому Яголдаївна могла бути першою дружиною Яцка. Ігнатове ж як віно могло бути записане доньці Зіновія, яка заповіла його Видубицькому монастиреві.
Другий шлюб — з княжною Мариною Юріївною Глинською — на деякий час включив до володінь Яцка Полтаву, яка королем Сигізмундом І 
була повернена Марині як її дідизна згодом після повстання Михайла Глинського21.
Не обходили стороною Яцка і земельні надання з боку великих князів литовських. Олександр надав йому селище Ождилів у Черкаському повіті. Відбулося це, правдоподібно, на початку XVI ст. і це свідчило, що вже тоді Яцко мав певний вплив на господарському дворі. Згодом, після 1508 р. Сигізмунд І, як вже згадувалося, надав Яцку с. Левковичі у Чорнобиль­ському повіті, забране великим князем у «зрадці» (зрадника) Михайла Гагіна. 22 березня 1511 р. той само великий князь підтвердив право володіння цими населеними пунктами за Я. Єльцем, а, крім цього, за проханням останнього надав йому ще й с. Козаровичі у Київському повіті та двох чоловіків Демидівських — Гридка Фроловича і Юшка, які мешкали у цьому селі22. Е. Руліковський навів деякі додаткові деталі щодо надання Козарович Я. Єльцю. Місцеві мешканці до видання великокнязівської данини відбували повинність на користь київського воєводи — «сочили» мохнатого звіра. Ця їх повинність, звана у Великому князівстві Литов­ському осочницькою службою, була Сигізмундом І ліквідована. Таке рішення Андрій Немирович, що був іменований на посаду київського воєводи у травні 1514 р., не визнав: він настоював на відбутті козарівськими мешканцями осочницької служби. Це спонукало Яцка до виклопо­тання ще одного князівського привілею.
На час отримання князівської данини 1511 р. Яцко названий дворяни­ном, а протягом 1527-1529 pp. іменувався великим князем державцею Чорнобильського замку23. Ще раніше, 31 березня 1525 р. Сигізмунд І надав дворянам своїм Яцку і Федору Єльцям право держання цього замку на чотири роки. У держання вони мали увійти після завершення держання Дмитра Івашенцевича і тримати замок почергово по року24. Але після останнього державцею замку став Іван Полоз (1527 р.)25. Чи перед нами приклад подвійного обсадження уряду, чи у великого князя були якісь вагомі підстави відтермінувати входження Єльців у держання Чорнобильського замку? 19 червня 1527 р. Яцко Єлець отримує новий привілей на держання Чорнобильського замку терміном на два роки. Згідно з цим актом, перед ним замок тримав знову Дмитро Івашенцевич. Увести Яцка у держання замку мав здійснити великокнязівський дворя­нин Івашко Немирич26. Знову виникає питання — чому був обійдений Федір, право якого згідно з попереднім привілеєм зависло?
Протягом 1526 р. (якраз після брата Федора) Яцко мав тримати тивунство Чечерське і Пропойське27. ЗО березня 1525 р. великий князь 
Сигізмунд потвердив Яцку Єльцю купівлю дворища у Києві у міщанки Мотрони Гайкової, дружини вже покійного Давида Киндеєвича, що 
розміщувалося біля Микільського монастиря. Яцко звільнявся від міських повинностей; натомість був зобов'язаний виконувати земську службу з цього дворища28.
Буквально через декілька днів, 3 квітня, Яцко отримав землю Лосевщину на р. Тетерів, з якої раніше «звіра сочили» на київського 
воєводу. Своїм листом Сигізмунд Старий зобов'язав воєводу Андрія Немировича звільнити цю землю від осочництва і передати Єльцю29. 
Е. Руліковський наводить витяг з листа Сигізмунда І київському воєводі А. Немировичу, де великий князь застерігає воєводу від примушення людей у Козаровичах і Лосевщині до виконання осочництва30. Як можна припустити, А. Немирович не погодився з подібним рішенням великого князя і продовжував чинити всілякі перешкоди щодо володіння Я. Єльцем, зокрема Козаровичами. Як наслідок, брат Яцка — Федір — у 1532 р. визнав за краще продати це село саме А. Немировичу31. Часова близькість цих вищезазначених потверджень великого князя, а також надання у держання Чорнобильського замку, дозволяє припусти­ти, що тоді Яцко перебував у Кракові та відвідував господарський двір з метою лобіювання цих преференцій. 
Яцко також фігурує у 1518 р. як свідок у справі між київською зем'янкою Суриновою Духною, донькою Волчка Романовича, та матір'ю її 
двоюрідного брата Івашка Михайловича, яка за підтримки свого брата овруцького старости Семена привласнила маєтності — половини сіл Виступовичі, Ілінці, Шепеличі, Дмитровичі, села Мерилін, Рокитна, Ольшаниця та двох чоловік в Солтаєві, що мали б дістатися після смерті Івашка Михайловича саме Суриновій. Під час зізнання перед велико­ князівською комісією Яцко разом з Кшиштофом Кмітичем свідчили, що Суринова та її діти дійсно «к тым именьям близшая...», що спонукало Сигізмунда І визнати її правоту32.
З початку 1530-х років ім'я Яцка зникає з сторінок юридичних актів, що засвідчує факт його смерті. Нічого невідомо про дітей Яцка. Е. Ру- 
ліковський, щоправда, твердив, що сином Яцка був Федір, який продав, як зазначалося вище, у 1532 р. Козаровичі А. Немировичу та, нібито, заснував поряд з Лучином с. Федорівку33. Але ця інформація стосується, правдо­подібно, Яцкового брата Федора. Саме брат успадкував земельні воло­діння Яцка.
Нам не відомі деталі розподілу отчинних маетностей між братами, що відбувся у 1520 р., але загальна картина реконструюється логічно. Яцку як старшому сину дісталася з батькових володінь Лучинська волость, а Федорові — Народицька. їх мати — Марія Гринківна Внучківна — свою долю у батьківських маетностях Корнин і Малин записала відповідно Яцку і Федору. 
14 РДАДА, ф. 389, оп. 1, спр. 192, арк. 124; Грушевський М. Вказ. пр. — С. 17.
15 Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов (далі — АЮЗР). — К., 1883. — Ч. I. — Т. 6: Акты о церковно-религиозныхотношениях в Юго-Западной Руси (1322-1648). — С. 31.
16 Клепацкий П.Г. Указ. соч. — С. 293,450.
17 Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь іЦентральна Україна. — К., 2008. — С. 367.
18 Русина О. До історії Київської землі у XIV-XV ст.: Яголдай, Яголдайовичі,Яголдайова «тьма» // Студії з історії Києва та Київської землі. — К., 2005. — С. 106.
19 Там само. — С. 106-107.
20 Яковенко Н. Українська шляхта... — С. 364.
21 Słownik geograficzny królewstwa Polskiego... — T. V. — S. 798; Rulikowski E.Op. cit. — S. 119.
22 Lietuvos Metrika. Knyga № 8 (1499-1514) / Parenge: A. Baliulis, R. Firkovicius,D. Antanavicius. — Vilnius, 1995. — P. 440-441.
23 Boniecki A. Poczet rodów w Wielkim księstwie Litewskim w XV і XVI wieku. —Warszawa, 1887. — S. XXVI; Клепацкий П.Г. Указ. соч. — C. 303; Яковенко H. Українськашляхта... — С. 199.
24 Lietuvos Metrika. Knyga № 14 (1524-1529) / Parenge: L. Karalius, D. Antana.vicius. — Vilnius, 2008. — P. 296-297.
25 Клепацкий П.Г. Указ. соч. — С. 257; Н. Яковенко вважає, що між Івашенцевичем і Полозом державцею замку був Матвій Заморенок (1526 p.). Ця дослідниця також наводить інформацію про держання Чорнобиля протягом 1530-1531 pp. Яцком разом з Федором (Яковенко Н. Українська шляхта... — С. 199).
26 Lietuvos Metrika. Knyga № 14 ... — P. 376.
27 Boniecki A. Herbarz Polski. — Warszawa, 1906. — Cz. 1: Wiadomości historyczno—genealogiczne o rodach polskich. — T. VIII. — S. 384.
28 Lietuvos Metrika. Knyga № 12 / Parenge: D. Antanavićius, A. Baliulis. — Vilnius, 2001. — P. 368-369.
29 Ibid. — P. 369.
30 Słownik geograficzny królewstwa Polskiego... — T. IV. — S. 537-538.
31 Клепацкий П.Г. Указ. соч. — С. 365-366; Słownik geograficzny królewstwa Polskiego... — T. IV. — S. 537-538. Обидва дослідники (П. Клепацький і Е. Руліковський) вважали, що це був син Яцка Федір. На нашу думку, це був брат Яцка.
32 Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków. — Т. III. — S. 175-176; Русская историческая библиотека. — СПб., 1903. — Т. XX: Литовская метрика. — С. 729; Литовська метрика. Князі Масальські. Документи і матеріали XVI ст. — К., 2007. —Вип. 1 / Підготовка до друку й авторський текст А. Блануци, Д. Ващука. — С. 44-45.
33 Słownik geograficzny królewstwa Polskiego... — Т. V. — S. 798-799.
Федір Iванович
 Е. Руліковський, щоправда, твердив, що сином Яцка був Федір, який продав, як зазначалося вище, у 1532 р. Козаровичі А. Немировичу та, нібито, заснував поряд з Лучином с. Федорівку33. Але ця інформація стосується, правдо­подібно, Яцкового брата Федора. Саме брат успадкував земельні воло­діння Яцка. Нам не відомі деталі розподілу отчинних маетностей між братами, що відбувся у 1520 р., але загальна картина реконструюється логічно. Яцку як старшому сину дісталася з батькових володінь Лучинська волость, а Федорові — Народицька. їх мати — Марія Гринківна Внучківна — свою долю у батьківських маетностях Корнин і Малин записала відповідно 
Яцку і Федору. Останній, крім отчинних і материстих маетностей, отримаві вислуги Яцка. Козаровичі разом з Лосевщиною він, як вже відзначалося, продав. Ождилів здавався у держання. Так, у 1552 р. це селище, основною економічною цінністю якого були боброві гони та 8 пасік, тримав канівський зем'янин Драб34. Права на Полтаву якимось чином перейшли до Проскур-Сущанських. Теж саме стосується Корнина, хоч Федір зберіг за собою якусь частину цього населеного пункту35.Федір («Федор Ельцовичъ») теж був достатньо впливовою особою на Київщині. Повноліття він досягнув близько 1514 р., оскільки саме цим роком фіксується перше збережене на сьогодні засвідчення ним документів36. Зокрема, Федір 17 листопада того року разом з Солтаном Стецковичем і Станіславом Сурином засвідчив акт дарування Івашком Немиричем Київському Микільському монастирю свого підданого Олексіяз братією, які володіли у Меленевичах в Узвишській волості бортною землею37. Піддані Єльців були у жовтні 1514 р. звинувачені у загарбанні землі Київського Микільського монастиря в Овруцькому повіті, що заповідалися монастиреві Булгаком Лисичонком. У цій справі овруцький намісник Семен Полозович вислав на розслідування свого брата Рака Полозовича38. На основі цього документа можна ствердити, що батьків­
ськими маетностями мати і сини володіли спільно.
Федору Єльцовичу його мати Марія Гринківна записала у духівниці свою отчину — дворище Малин. 17 березня 1516 р. на прохання Федора великий князь потвердив йому право на Малин39. Менше ніж за рік, 17 січня 1517 р. київський воєвода Андрій Немирович писав до великого князя, що дав Федору Єльцовичу в Київському повіті, на Заушші, чоловіка Івана Ходотовича, з якого прибуток сорок грошей і два відра меду. Також в листі зазначалося, що надано Федору ще й дві пусті землі — Литвинівська і Сухарівська. Воєвода просив ув'язати Єльцовича у названі володіння40.
    Після поділу батьківських володінь у березні 1520 р. між братами почали виникати конфлікти. У 1524 р. Федько скаржився великому князю на свого брата, який порушує визначені межі у неназваній землі і навіть посягав на життя Федора. У листі Сигізмунда І до київського 
воєводи Андрія Немировича, датованому кінцем березня - початком квітня цього ж року, Яцко названий «землянином луцьким»41, що свідчить про те, що він мав вже якусь нерухомість і на Волині. Федір на той час поріднився з луцьким зем'янином Мацеєм Скуйбедою, доньку якого взяв заміж42. Як віно Федір мав отримати маєтність Прибитковичі в Овруцькому повіті, яка оцінювалася у 24 копи грошей 
литовських. Але Мацей віддав село у заставу, тому зять на якийсь час був позбавлений права на цю маєтність. Про це Єлець скаржився великому князю, а останній писав наприкінці березня - на початку квітня 1624 р. до київського воєводи, щоб відновив справедливість43.
Федір Іванович свою публічну кар'єру розпочав як дворянин на великокнязівському дворі. Цілий ряд доручень від великого князя Федір 
отримує у березні 1525 р. Так, йому доручається добитися від овруцької зем'янки Ганни Скобинкової передання Грицьку, Солтану і Богдану Стецковичам 10 срібних ложок, які їм дісталися від їх родички. Тоді ж великий князь уповноважує його домогтися від Ганни, невістки Костюшка Митковича і його дружини, щоб вона речі, які їй дісталися після смерті свого чоловіка, сина Митковичів, і які вона записала на церкву, повернула Митковичам44.
    Наприкінці вересня 1525 р. Федора як дворянина призначили, щоб здійснити розслідування справи щодо ігумена овруцького монастиря 
Пречистої Богородиці Гермогена. Антоній, перед цим архімандрит Києво-Печерського монастиря, вважаючи себе незаконно позбавленим цієї архимандрії, звернувся до великого князя з проханням надати йому згаданий монастир в Овручі. На його думку, місцевий ігумен Гермоген зі своїми обов'язками не справлявся. Ф. Єлець, висланий до Овруча, думку Антонія щодо Гермогена підтвердив. Як наслідок, Антоній отримав бажане ігуменство, а Федір був призначений відповідальним за його уведення у володіння монастирем і монастирськими маєтностями45. Довіра з боку Сигізмунда І незабаром принесла Федору чергові майнові здобутки. Восени 1525 р. він отримав право на тивунщину у Чечерському і Пропойському староствах на наступний рік, після Богдана Шаули. Великий князь відправив листа до місцевого намісника князя Федора Вишневецького, щоб той забезпечив реалізацію цього надання46.
    Згадується Федір і 1532 р., коли за розпорядженням великого князя  разом з іншими панами Київської землі (Кмитичами, Іваншенцевичами, Солтанами, Волчковичами, Суринами, Немиричами та ін.) «головами своими» мав прибути до оборони Київського замку47. Згодом, у серпні 1539 р., він фігурує як учасник комісії разом з київським воєводою Андрієм Немировичем, господарським дворянином Марком Васильови­чем та представниками панства і духовенства Київської землі, направ­леної до Черкас для розгляду справи за скаргою черкаських міщан на місцевого старосту Яна Петровича щодо впровадження нових повинностей, зокрема, сторожівлі Черкаського замку48. Виконував повноваження господарського дворянина Федір і надалі. У вересні 1539 р. він за дорученням великого князя виїздив до Житомира, щоб полагодити конфлікт між Грицьком і Юхном Вороничами та жито­мирським старостою князем Богушем Корецьким, який заборонив Вороничам спільно з ним гонити бобрів у їх отчинному селищі Крошенському49.
Однак сфера ключових інтересів Федора зосереджувалася на околи­цях Овруча. Тут він входить до грона найбільш впливових панських родин субрегіону — Немиричів, Стецковичів, Суринів. Це дозволяло йому робити спроби розширити свої володіння за рахунок панцирних бояр. Зокрема, десь в 1530-х роках скаржилися на нього Давид і Федір Петровичі Лучичі (Виговські), що він намагався заволодіти їх отчиною — Виговщиною50. 
Авторитет Ф. Єльця проявився і в частому запрошенні його до засвідчен­ня різних юридичних актів. Так, у серпні 1544 р. Федір Єльцович фігурує як свідок у справі між міщанами і слугами Овруцького замку та місцевим старостою Криштофом Кмітичем щодо надмірних обтяжень перших з боку старости, який примушував їх опалювати свою лазню, рубати дрова, носити воду, копати ниви, орати ріллю, городити плоти, жати урожай на власному полі тощо. Ф. Єльцович разом з іншими землянами, які мали маєтності під Овручем, (Солтаном Стецковичем, Стасем і Немирою Суринами та ін.) засвідчили, що міщани і слуги овруцькі мають лише одну повинність — стерегти замкові ворота зі щитом та рогатиною, з чим великий князь Сигізмунд Август погодився51. Подібна справа тоді ж розглядалася на господарському дворі за позовом зем'ян Київського повіту Хоми Мошковича і Василя Ущапа щодо примушення їх старостою К. Кмитичем до виконання повинностей путних бояр, тоді, як їх обов'язки полягають лише у несенні кінної військової служби. Ті ж самі свідки, а між ними і Федір Єлець, знову дали покази на користь позивачів52. Це свідчить на користь того, що місцева панська верства була зацікавлена в емансипації овруцького боярства і вже в середині XVI ст. виступала на його захист.Федір згідно з люстрацією Овруцького замку 1545 р. мав будинок в місті, при чому сусідив з Криштофом Кмитичем і Єсифом Немиричем. 
У замку Ф. Єлець також володів одним будинком, поруч з будинками панів Василя Дідька (Дідовича-Трипольського?) та Солтана. Як місцевий зем'янин Федір був відповідальним за стан двох городень Овруцького замку. Розташовувалися вони зліва від однієї з замкових брам, поруч з городнями пана Дідька і пана Оникія53. 14 вересня 1564 р. Федір виступав разом з овруцьким старостою князем Андрієм Тимофієвичем Капустою, панами Єсифом Івановичем Немиричем і Іваном Шишкою-Ставецьким свідком укладення змови між 
Іваном Олізаром-Волчкевичем і княгинею Ганною Любецькою-Монтовтовною щодо шлюбу, який мав відбутися наприкінці грудня цього ж року. Самі змовини відбулися у овруцькому будинку Єсифа Немирича54.Федір Іванович у 1565 р. виконував обов'язки намісника овруцького старости князя Андрія Тимофійовича Капусти. Як переконують прориси його печаток 1514 р. і 1565 р., наведені 0. Однороженком55, саме Федір додав до родового гербу Клямри герб Леліва, що Ю.А. Лодзинський приписував його дідові Ігнатію.
Федір Іванович мав синів Андрія та Дмитра і доньку Ганну — дружину київського земського підсудка Богухфала Павші, яка померла раніше 1607 р.56
Помер Федір між 1567 р. і 1576 р., імовірно ближче до останньої дати. Останні роки він від публічної діяльності повністю відійшов.

32 Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków. — Т. III. — S. 175-176; Русская историческая библиотека. — СПб., 1903. — Т. XX: Литовская метрика. — С. 729; Литовська метрика. Князі Масальські. Документи і матеріали XVI ст. — К., 2007. — Вип. 1 / Підготовка до друку й авторський текст А. Блануци, Д. Ващука. — С. 44-45.
33 Słownik geograficzny królewstwa Polskiego... — Т. V. — S. 798-799.
34 АЮЗР. — К., 1886. — Ч. VII: Акты о заселении Юго-Западной России. — Т. 1: 1386-1700. — С. 100.
35 Див.: Кулаковський П. Федір Єлець — представник панів Київського воєводства першої половини XVII ст. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2010. — Т. CCLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. — Кн. 1. — С. 121.
36 Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі XV — першої половини XVII ст. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих // Сфрагістичний щорічник. — K., 2012. — С. 203.
37 АЮЗР. — K., 1876. — Ч. VI: Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в XVI—XVIII веках. — Т. 1. — С. 7-8; Довгополова Л. Історія фальшивого дворянства // Волинь — Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональ­них проблем. — Житомир, 2009. — С. 238—239.
38 Каталог документів Київської археографічної комісії 1369-1899. — K., 1971. — С. 18.
39 Lietuvos Metrika. Knyga № 9 (1511-1518) / Parenge: K. Pietkiewicz. — Vilnius, 2002. — P. 186.
40 Ibid. — P. 326.
41 Lietuvos Metrika. Knyga № 14... — P. 157.
42 Ймовірно, саме дружина Федора фігурує в 1528 р. як пані Єльцова, що виста­вила одного коня з своїх волинських маетностей (Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków. — Т. III. — S. 324). Вона, правдоподібно, якийсь час після смерті батька володіла родинною нерухомістю.
43 Lietuvos Metrika. Knyga № 14 ... — P. 157.
44 Ibid. — P. 296.
45 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. — СПб., 1863. — Т. 1:1361-1598. — С. 68.
46 Lietuvos Metrika. Knyga № 14 ... — P. 223.
47 Lietuvos Metrika. Knyga № 15 (1528-1538) / Parenge: A. Dubonis. — Vilnius,2002. — P. 252.
48 РДАДА, ф. 389, on. 1, cnp. 30, арк. 104-105 зв.
49 АЮЗР... — Ч. VII. — Т. 1. — С. 53-54.
50 РДАДА, ф. 389, оп. 1, спр. 192, арк. 95.
51 Метрыка Вялжага княства Л1тоускага. — Менск, 2003. — Кшга 43 (1523-1560) / Сост. В.С. Мянжынсю. — С. 45.
52 АЮЗР. — К., 1867. — Ч. IV. — Т. 1: Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. — С. 33.
53 Там же. — С. 36-37,41.
54 Метрыка Вялікага княства Літоускага. — Менск, 2006. — Кніга 46 (1562-1565). Книга запісау № 46 (копія канца XVI ст.) / Падр. В.С. Мянжьінскі. — С. 150-152.
55 Однороженко О. Вказ. пр. — С. 203.
56 Źródła dziejowe. — 1894. — Т. XXI: Ziemie Ruskie. Ukraina / Wyd. A Jabłonowski. — S. 98.


IV


Андрій Федорович 
Андрій одружився з Марією Романівною Гойською. При укладенні шлюбу записав їй з дозволу батька віно з привінком на третині маєтно- 
стей, які після смерті його батька Федора мали їй дістатися, а також деякі рухомі речі57. ЗО грудня 1565 р. великий князь Сигізмунд Август 
призначив Андрія Єльця земським суддею Мозирського повіту, що на той час входив до складу Київського воєводства58. З невідомих причин обов'язки судді Андрій не виконував, а продовжував служити князеві Богушу Корецькому. На початку 1567 р., будучи вінницьким підстаростою князя, Андрій, зібравши служебників Б. Корецького з числа вінницьких зем'ян і міщан (всього кілька сотень кіннотників), здійснив наїзд на господу п'ятигорського князя Давида Кансанковича у Вінниці, забравши при цьому майно і челядь з числа полонених москвитинів. За дорученням Сигізмунда Августа писар українних замків Іван Волович мав розглянути цю справу на місці59. Вже в середині 1567 р. Андрій був смертельно хворий. Відчуваючи близьку смерть, він склав 8 червня 1567 р. заповіт. Серед свідків заповіту був і його духівник — священик Покровської церкви у Вінниці отець Андрій. У своєму заповіті Андрій наголошує, що його дружина Марія має після смерті його батька Федора отримати віно з привінком у сумі 300 кіп грошей литовських. При цьому заповідач зазначає, що Марія є вагітною від нього. Київському земському писарю Богухвалу Михайловичу Павші, якого Андрій називає своїм зятем, він дарує мишастого коня. Андрій заповідав похоронити себе в Овруцькому Спаському монастирі, а опікунами і виконавцями заповіту призначив брацлавського каштеляна й овруцького старосту князя Андрій Капусту та свого зятя — Б.М. Павшу. Тесть померлого Роман Гойський вніс цей заповіт у серпні 1568 р. до володимирських ґродських книг, де Андрій названий небіжчиком60. Чи означало б це, що він помер незадовго до цього? Як здається, Р. Гойський вніс заповіт після смерті дитини Марії від шлюбу з А. Єльцем. Останній же, напевно, помер попереднього року. 
У жовтні 1576 р. брат померлого Дмитро потурбувався про підтверджен­ня своїх прав на народицькі маєтності Лучин і Турбів61; Малинський ключ належав йому ще за життя батька. Це могло означати, що пішов з цього світу його батько — Федір. Марія близько того часу вийшла заміж за волинського зем'янина Петра Хом'яка-Смордовського. Разом вони вимага­ли від брата Андрія Дмитра, щоб він передав Марії майно, обіцяне їй Андрієм як віно, а також нажите під час спільного життя62. Ця вимога, швидше всього, не була задоволена.
Марія Романівна Гойська
57АЮЗР. — K., 1893. — 4. VIII. — T. 3: Акты о браном праве и семейном бытев Юго-Западной Руси в XIV—XVIII вв. — С. 140-143.
58 Законодательные акты Великого княжества Литовського XV-XVI вв. / Подгот.И. Яковкин. — Л., 1936. — С. 94-95; Bobiński W. Województwo kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy. Studium osadnictwa i stosunków własności ziemskiej. — Warszawa, 2000. — S. 19.
59 Archiwum XX. Sanguszków w Sławucie (Dyplomataryusz gałęzi Niesuchoieżskiej. Т. II). —Lwów, 1910. — Т. VII. — S. 114-115; Документа Брацлавського воєводства 1566-1606 ро­ків / Упор. М. Крикун, О. Піддубняк: вступ М. Крикуна. — Львів, 2008. — С. 151-152.
60АЮЗР. — Ч. VIII. — Т. 3. — С. 140-143; Litwin Н. Równi do równych: kijowskareprezentacja sejmowa 1569-1648. — Warszawa, 2009. — S. 56.
61 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського(далі — ІР НБУ ім. В.І. Вернадського), ф. І, спр. 4104, арк. 261.
62 РДАДА, ф. 389, on. 1, спр. 216, арк. 72 зв. - 73; Niesiecki К. Herbarz Polski. — Lipsk,1839. — Т. IV. — S. 479.
Дмитро Федорович Єлець † 1598 
від 1574 р. був земським писарем (пом. 1598 р
P 1598 Literatura M. A. Maksimovicz, op. cit., t. 2, s. 234
Так сталося, що Дмитро Єлець успадкував фактично всі маєтності свого батька. Він одружився з Марушею Олізарівною, донькою Олізара 
Волчковича і Богдани Немирянки, доньки київського воєводи й колись конкурента Єльців щодо Козаровичів Андрія Немировича.
Дмитро був близьким до родини Олізарів ще до одруження — саме йому та князеві Остафієві Ружинському у 1577 р. була доручена опіка над неповнолітнім Адамом Олізаром, племінником Маруші й сином Івана Олізара, що в тому ж році загинув у бою з татарами63. Виконання функцій опікуна Дмитро разом з С. Костюшковичем продовжував навіть після досягнення Адамом повноліття, утримуючи маєтності підопічного. Лише 16 квітня 1590 р. вальний сейм, реагуючи на прохання А. Олізара і його «повинних» К. Ружинського та Я. Ленковича, визнав «літа зуполні» Адама і припинив вищезгадану опіку64.
Шлюб з Марушею мав місце у 1581 р. Тоді Дмитро записав їй як віно 300 кіп литовських грошів на своїх маетностях Народичах і Селець над р. Уша та Жерев65. Того ж року він сплатив до коронного скарбу податок з Народич (4 дими осілі, 4 загородники), Малина (4 дими осілі, 2 загород­ники), Кухарів (3 дими осілі, 3 загородники), Ремезів (2 дими осілі,2 загородники), Движка (1 дим осілий, 1 загородник), Голені (Голяки) (1 дим осілий, 2 загородники)66.
Дмитро багато років займав посаду київського земського писаря: іменований був на цю посаду 1 квітня 1574 р.67 і тримав до своєї смерті у 
1599 р. Крім цього, час від часу, виконував обов'язки намісника київського замку68, 1585 р. представляв Київське воєводство на сеймі як його посол69, 1587 р. обирався депутатом на Коронний трибунал70, у 1597 р. був визна­чений на вальному сеймі 1595 р. одним з комісарів для відмежування Котельницьких грунтів, наданих князеві Кирикові Ружинському71. Як слушно відзначив Г. Літвін, Дмитро користувався довірою королівського двору. У 1581 р. він виконував обов'язки сурокгатора (заступника) київського підкоморія у справі розмежування маетностей чинного під­коморія Щасного Харленського — Остроглядович, Плоского і Воротця від Брагинської волості князів Вишневецьких, а Соснового — від Слободищенської волості Тишкевичів72. У шляхетському середовищі вважався помір­кованим і законослухняним. Відомим є випадок, коли Дмитро намагався, хоч і безуспішно, зупинити спробу зівання у 1584 р. земських років 
з ініціативи Єсифа (до речі київського земського судді) і Матвія Немиричів73. Як зауважив Г. Літвін, Дмитро Єлець був постаттю, здатною до здій­снення самостійної політики в межах Київщини. Найближчим союзником Дмитра був київський земський підсудок Богухвал Павша — чоловік його сестри Ганни. Г. Літвін також гіпотетично зауважив, що київський земсь­кий писар був ближчим до Вишневецьких, ніж до Острозьких74. На нашу думку, до кінця XVI ст., відколи на Київщині почало зростати земле­володіння волинських князів, старе місцеве панство — Єльці, Павші, Сурини, Лозки, Стрибилі, Проскури-Сущанські, Немиричі, Олізари-Волчковичі — намагалися грати самостійну, хоч і не завжди узгоджену між собою, політичну гру.Постанова Берестейського сейму 1566 р., що розширила можливості для шляхти Великого князівства Литовського щодо купівлі-продажу земельних володінь, дала можливість Дмитрові досить активно включитися у цей процес. У листопаді 1571р. Дмитро продав за 60 кіп литовських грошів київському десятнику Маркові Поплавському селище Сіряків, яке було набуте в другій половині XV ст. Іваном Єльцем75. За таку ж суму київський земський писар купив у Данила Змієвського частину с. Кліщі Заушської 
волості з селищем і будівлями76. У тому ж Овруцькому повіті у 1586 р. Дмитро викупив за 100 кіп литовських грошів у Івана Солтана частину с. Ремези77. Інша частина належала Єльцям вже раніше: зокрема, у середині  XVI ст. тут поряд з службою, належною Суринам, знаходилися дві служби, що перебували у володінні Єльців78. Згодом, у червні 1588 р., Дмитро купив у Івана Ліплянського за 3 тисячі кіп литовських грошів с. Радиєвщину в Овруцькому повіті. Крім цього, київський земський писар додав до згаданої суми свій двір в Овручі, на Заріччі79. Тоді ж Дмитро продав належні йому частини у с. Барахти, або Петричин над р. Стугна києво-печерському архімандритові за 100 кіп литовських грошів. Продану маєтність Д. Єлець 20 червня подав у посесію архімандритові80.
Дмитро, будучи, очевидно, ревним православним, протягом всього свого життя виявляв тенденцію до мирного полагодження поземельних 
суперечок з церковними інституціями. Вже у 1577 р. виник конфлікт між Дмитром і печерським архімандритом щодо Розсох, розташованих над р. Уша. Предметом суперечки стали рудня, млини, а також гребля. Однак сторони незабаром полагодили суперечку полюбовно81. Й надалі Дмитро намагався врегульовувати конфлікти з церквою позасудово. Так, 25 грудня 1590 р. відбулося розмежування між маєтністю Києво-Печерського монастиря Дідовим та землями Турбова (Турбівки), належними київ­ському земському писареві82. Не цурався київський земський писар й застави своїх маєтностей з метою отримання обігових коштів. Так, у жовтні 1576 р. київський ґродський суд видав декрет, за яким Д. Єлець зобов'язувався повернути села Лучин і Турбів у заставу за 20 кіп Андрієві Стружці83.
Позбувся Дмитро селища Ождилова, отриманого Яцком Єльцем від великого князя Олександра. Пізніша згадка про цю трансакцію засвідчує, що Дмитро навічно передав Ождилів Григорію Драбовичу, синові київ­ського тивуна84. Цей продаж був логічним кроком з процесу оптимізації управління належними йому маєтками. Ождилів знаходився далеко від основних маєткових комплексів (в околицях Канева) і вже батько Дмитра Федір здавав цю маєтність у держання. Про досить інтенсивну господарську діяльність Дмитра свідчать 
також його заходи щодо заселення належних йому земель та надання своїм підданим привілеїв економічного характеру. Зокрема, 14 липня 1582 р. король Стефан Баторій на прохання київського земського писаря видав привілей, що дозволяв йому в маєтності Лучин, тобто «в добрах Турбівщина над р. Ірпенем» збудувати замок; його поселенці отримували право проведення ярмарку на Різдво, щотижневий торг у п'ятницю, збирати з купців торгове мито та будувати корчми85.
Помер Дмитро у 1599 р. Похований у Києво-Печерській лаврі86, що свідчить як про його вірність православ'ю, так і про значні пожертви на 
користь монастиря — в Успенському соборі лаври він зафундував каплицю87.
    У 1569 р.єдиним представником його чоловічої лінії був Дмитро. Його батько Федір і брат Андрій померли на рік раніше, й усі родинні володіння залишилися в руках Дмитра. Вони складалися з кількох комплексів маетностей. Лучин і Турбівка лежали у Київському повіті над
Ірпенем, а Сераків - у найближчій київській околиці. У південній частині Овруцького повіту над Іршею лежала Малинська волость
(Малин). Трохи на північ - володіння навколо Литвиновичів. У центрі повіту - Народичі, а в його північному куті - Ремези. Окрім
цих батьківських маетностей Дмитро володів «внесеною» у посагу дружиною Марією з Олізарів чималою, але мало залюдненою Паволоцькою волостю (Паволоч), розташованою у південній частині Житомирського повіту. Ці маєтності він зрештою у 1588 р.
відступив князю Миколаєві Ружинському19. Продав і Сераків князю Матисові Воронецькому (1576 р.). Решта володінь після його смерті (1598 р.) перейшла під управління його дружини. 
Від шлюбу з Марушею Олізарівною Волчківною, яка померла у першій половині 1613 р.88, а перед цим виступала разом з синами як власниця маетностей свого чоловіка і намагалася привласнити деякі маєтності свого брата Адама, зокрема села Раківщина та Волинець89, київський земський писар залишив чотирьох синів (Філіпа (Філона), Яна, Костянти­на, Федора (Теодора) та трьох доньок (Овдовію, Марію і Марину)*.
63 Pułaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. —Warszawa, 1991. — T. 2. — S. 120.
64РДАДА, ф. 389, on. 1, спр. 199, арк. 120 зв. - 121; про припинення опіки приблизно тоді згадує й інше джерело: Книга Київського підкоморського суду (1584- 1644) / Упор. Г.В. Боряк, Т.Ю. Гирич, Л.З. Гісцова та ін. — К., 1991. — С. 84.
65ІР НБУ ім. В.І. Вернадського, ф. І, спр. 4104, арк. 262; Heleniusz Е. Pamiątki polskie z różnych czasów. — Kraków, 1882. — T. 1. — S. 156.
66 Źródła dziejowe. — 1894. — T. XX: Ziemie Ruskie (Kijów-Bracław ) / Wyd. A. Jabłonowski. — S. 39.
67 РДАДА, ф. 389, on. 1, cnp. 192, арк. 180-180 зв.
68 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далі — AGAD), Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 9, t. IV, k. 117.
69 Mazur K W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569-1648. — Warszawa, 2006. — S. 419; Litwin H. Op. cit.. — S. 56.
70 Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie. — Lwów, 1884. — T. X. — S. 153; Boniecki A. Herbarz Polski... — 1906. — T. VIII. — S. 384. З цими повноваженнями Дмитра не все зрозуміло. Відомо, що Київське воєводство приєдналося до Коронного трибуналу в Любліні за конституцією вального сейму 1590 р., тобто на рік пізніше від Волинського і Брацлавського воєводств. Тоді, до якого
трибуналу був обраний Єлець — до Луцького? Але він не діяв вже майже з десяток років. Більше того, навіть на першу сесію цього трибуналу Київське воєводство не направило своїх депутатів (див. співставлення інформації про трибунали — Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569-1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій. — Острог-Львів, 2002. — С. 55-59).
Можна припустити, що всупереч офіційній конституції 1590 р. Київщина приєдналася до роботи Коронного трибуналу в Любліні раніше.
71 Книга Київського підкоморського суду (1584-1644)... — С. 86-87; Litwin Н. Ор.cit. — S. 57.
72 РДАДА, ф. 389, on. 1, спр. 216, арк. 225-226; Litwin Н. Ор. cit. — S. 57.
73 Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. / Підгот. М.К. Бой­чук. — К., 1965. — С. 71-72; Яковенко Н. Українська шляхта...— С. 220.
74 Litwin Н. Ор. cit. — S. 56-57.
75 РГАДА, ф. 389, on. 1, спр. 192, арк. 123-124 зв.; Грушевський М. Вказ. пр. — С. 14-18.
76 IP НБУ ім. В. І. Вернадського, ф. I, спр. 4104, арк. 262; Heleniusz Е. Ор. cit — Т. 1. —S. 220, 236.
77IP НБУ ім. В. I. Вернадського, ф. I, спр. 4104, арк. 337.
78 Клепацкий П.Г. Указ. соч. — С. 208
79 IP НБУ ім. В. I. Вернадського, ф. I, спр. 4104, арк. 278.
80 Там само, арк. 277 зв.; Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов 1470-1700. — СПб., 1897. — Т. 1. — С. 55; 1907. — Т. 2. — С. 102; Heleniusz Е. Ор. cit. — Т. 1. — S. 221, 236; Rulikowski Е. Opis powiatu Wasilkowskiego pod względem historycznym, obyczajowym i statystycznym. — Warszawa, 1853. — S. 61 (E. Руліковський помилково вказував на 1580 р. як рік трансакції і суму 1000 кіп як
ціну за маєтність). Інший реґест цього продажу датований 24 липня 1587 р. (Akta grodzkie і ziemskie... — Т. X. — S. 153).
81АЮЗР. — K., 1871. — Ч. І. — Т. 4: Акты об унии и состоянию православной церкви с половины XVII века (1648-1798). — С. 83-84.
82 Описание документов... — Т. 2. — С. 98; принагідно слід відзначити, що оригі­нал, який дістався представникам монастиря, був відвезений до Васильківського замку і згодом там загинув під час пожежі.
83ІР НБУ ім. В. І. Вернадського, ф. І, спр. 4104, арк. 260 зв.
84 Переписні книги 1666 р. — К., 1933. — С. 264; Кривошея В.В. До причини Національно-визвольної війни середини XVII ст. // Гілея. — К., 2009. — Вип. 23. — С. 5.
85 Описание документов... — С. 47.
86 Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. — Львів, 2000. — С. 83.
87 Słownik geograficzny królewstwa Polskiego... — Т. V. — S. 799.
88 Źródła dziejowe. — 1894. — T. XXI: Ziemie Ruskie. Ukraina / Wyd. A.J abłonowski. — S. 184. Ibid. — S. 63

V


Філон Дмитрович † 1625
Решта володінь після його смерті (1598 р.) перейшла під управління його дружини. Лише у 1608 р. їх було поділено між синами Дмитра. Лучин і Литвиновичі взяв найстарший Філон. Костянтинові дісталися Ремези, Народичі та половина Турбівки з околицями. Федорові залишилася Малинська волость і друга половина Турбівк,.
Pierwszy Filip podstoli Kijowski, pierwsza zona jego Puzynianka, z drugiej zas Reginy Łoszczanki, marszałka Mozyrskiego córki, spłodził dwie córki, Bogumiłę Męzyńską, i Annę Fedora Charytonowicza Bajbuzy małżonkę, i syna Alexandra Ignacego Jelca, officyała Kijowskiego, fundatora kollegium Xawierowskiego, i Faustowskiego, zył jeszcze r. 1664. 
P 1608,1624, 1625 [Relacja ARSI, Pol.75, nr 18; BUAN,  rkps 23371; El. 1624; M. A.  Maksimovicz, op. cit.. t. 2, s. 234
Ян Дмитрович
Drugi Jan, ten z Krystyny Tyszkiewiczowny, Janusza wojewody Kijowskiego siostry, żadnego potomstwa nie zostawił. 
Костянти­н Дмитрович † 1634
P 1608 Dokument BUAN, rkps 23371.
Trzeci syn gdzie zonie jego pozostałej, płacić ze skarbu to kazano, co ze swojej własnej szkatuły wydał mąz jej, na potrzeby ojczyzny: Constit. fol. 46. atoli potomstwa niebyło. 
Решта володінь після його смерті (1598 р.) перейшла під управління його дружини. Лише у 1608 р. їх було поділено між синами Дмитра. Лучин і Литвиновичі взяв найстарший Філон. Костянтинові дісталися Ремези, Народичі та половина Турбівки з околицями. Федорові залишилася Малинська волость і друга половина Турбівки.  Дані за 1634-1640 рр. дають змогу оцінити частину Костянтина як таку, що налічувала приблизно 350-400 димів. Решта частин мала бути більш-менш такого ж розміру..  Костянтин трохи зменшив отриману спадщину, продавши частину маєтку Народичі Флоріанові Потоцькому. Костянтин помер бездітним у 1634 р., а спадок отримала у пожиттєве володіння його вдова Кристина з Тишкевичів, яка управляла ним до кінця досліджуваного періоду.
после смерти в 1634 году бездетного Константина Дмитриевича Ельца (родного дяди ксендза Александра Ельца) его вдова Катерина (Кристина) Тышкевичевна вышла во второй раз замуж за Флориана Андреевича Потоцкого - родного брата Северина Потоцкого герба Любич, который и прибрал к рукам имения Ельцов. Правда, по словам Г. Литвина, Флориан Потоцкий еще при жизни Константина Ельца откупил в него часть Народич.http://forum.vgd.ru/file.php?fid=286664&key=902399629, см. также
Наталія Білоус. Приватні міста Київського воєводства в першій половині XVII ст.: кількість, особливості розвитку та функціонуванняhttp://history.org.ua/LiberUA/...015_15.pdf:
[q]Народичі, місто,
замочок, волость Овруцька
власники: Флоріан Потоцький; Катерина Тишкевичівна Костянтинова Єльцова, підстолина київська
ЦДІАКУ, Ф. 11, спр. 9, арк. 328, 930 зв.; НБУВ. ІР, І, 4104, 740, П-478, 1106
~ Кристина с Логойска Тышкевичевна, см. Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. С. 187-191http://history.org.ua/LiberUA/...d_1981.pdf),
Федор Дмитрович † 1648
P 1624 El. 1624; Rolle A. J., Dzieje szlachty..., op. cit., s. 22.
київський хорунжий, захисник православ.я, довіреної людини Петра Могили, клієнта та прибічника Томаша Замойського. Czwarty Teodor chorązy Kijowski, z sejmu 1619, rotmistrz prowincyi wojewodstwa Kijowskiego posłował na sejm 1623, i 1638. i 1641.
Решта володінь після його смерті (1598 р.) перейшла під управління його дружини. Лише у 1608 р. їх було поділено між синами Дмитра. Лучин і Литвиновичі взяв найстарший Філон. Костянтинові дісталися Ремези, Народичі та половина Турбівки з околицями. Федорові залишилася Малинська волость і друга половина Турбівки. т Федір отримав, мабуть, найпривабливішу частку - Малинську волость. Він розширив її, скуповуючи сусідні землі. Нам, на жаль, невідомі подробиці угод, але фактом є, що у 30-х рр. XVII ст. межі цього комплексу були заокруглені завдяки придбанню Любовичів (Ружинських), Пенізевичів (Лодят), а також частини маєтності Обихід (Мошенських) і Лупян (Липленських). У 1620 р. Федір до того ж отримав у держання королівську волость Остролуч на Задніпровї. Проте він не зумів освоїти чималі землі й за королівською згодою передав їх Станіславу Даниловичу. 
З призначенням у 1628 р. нового воєводи Олександра Заславського в Києві 
згадується новий замковий намісник. У серпні 1628 р. ним став Мартин Климович, який 
завізував лист Мелетія Смотрицького до митрополита Іова Борецького [22, с. 77]. На 
цього намісника скаржилися і московські купці, яких він разом з київським війтом 
Созоном пограбував. Помилково ця скарга датована 1645 р. але це відбулося не пізніше 
лютого 1629 р., коли помер київський війт Созон Балика [27, с. 406]
Федір загинув у 1648 р., вбитий під час повстання власними підданими. Та ще перед цими трагічними подіями він почав поступово передавати управління маєтками єдиному синові Ремігіану, який зрештою перебрав увесь його спадок.
хворого й нерухомого Федора вбили у власному домі навесні 1648 р. учасники народного повстання, яке спалахнуло на звістку про
перемоги Хмельницького.
Дорота з Марчінкова Барановська, племінниця примаса Вавжинця Барановського, дочка бецького каштеляна Анджея та перемишльської каштелянівни Дорога з Фредрів (пом. 1627 р.), сестра пжасницького старости Яна (пом. 1643 р.) і королівського секретаря та гнєзненського і краківського каноніка Анджея (пом. 1631 р.) Барановських14.
22. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
Археографической комиссией. – СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1865. – Т. 2. – 287 с.
27.Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах / ред. кол.: П. Гудзенко. 
– М.: Изд-во АН СССР, 1954. – Т. 1. – 583 с.

Овдовтя
Марія
МаринаVI


Олександр (Ігнатій) Філонович (1632)
Relacja ARSI Pol. 74 nr 139/397, 76, nr 18------ K 1632, 1646 Dokument ARSI Pol. 74 nr 139/397, 76, nrl8; Opis, t. 17, s. 47.
 Маєтності Філона перейшли після його смерті (1625 р.) до сина Олександра. Він доповнив їх купівлею у Лавінії Радзивилової з Корецьких маєтності Базар (бл. 240 димів у 1628 р.), що сусідила з його Литвиновичами, обєднавши обидва комплекси у велику волость. У її межах він осадив місто Ксаверів яке стало центром земельного комплексу. Ставши єзуїтом, він уже під чернечим імям Ігнатій вирішив заснувати у Ксаверові колегіум Товариства Ісуса. Акт фундації було укладено у 1632 р., але справа затяглася. У 1635 р. було збудовано резиденцію, а колегіум лише у 1647 р. Тож володіння Ігнатія дісталися єзуїтам, хоча він залишив за собою прижиттєве право управління ними та частину прибутку. Він помер у 1651 р
Вступив до Товариства Ісуса і прийняв чернече ім.я Ігнатій, під яким і виступає у джерелах тієї доби. Успадковане й набуте майно він призначив у 1632 р. на фундацію єзуїтського колегіуму в Ксаверові. У 1635 р. там виникла резиденція Товариства Ісуса, а колегіум з.явився лише у 1647 р.13 Ініціатором цих починань був Ігнатій, але його проектам усіляко сприяв, зокрема і фінансово, його двоюрідний брат Реміянго20. Колегію у Ксаверові також було знищено у 1648 р. Олександр Ігнатій пережив руйнацію свого творіння ітривалий час намагався його відродити. У 1665 р. він вийшов із Товариства Ісуса і, напевно, невдовзі помер, бо джерела про нього вже не згадують21. 
Духовное завещание Александра Игнатия Ельца от 17 января 1665 годЯн  https://dlib.rsl.ru/viewer/01003866937#?page=4 и другие записиhttps://dlib.rsl.ru/viewer/01003866937#?page=5 См. Киевская гродская записовая и поточная книга 1724 и 1725 годов / сост. Е. П. Диаковский. — Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1909. —(Описи актовых книг Киевского центрального архива; № 38). С. 4-5.
13 Załęski S., Jezuici w Polsce, tt. 1^4, Kraków, 1900-1905, t. 3, s. 1387.1392.
20 Jerlicz J., Letopisiec albo kroniczka, wyd. К. W. Wójcicki, tt. 1-2,Warszawa, 1853, t. 1, s. 69.
21  Załęski S., Jezuici w Polsce, tt. 1^4, Kraków, 1900-1905, t. 3, s. 1388
Remigian Fedorowicz- P p. 1647
----- K 1647 Relacja ARSI Pol.77, k. 37.
Вчився а Замойській академії (1628.1629 рр.),
Реміян брав активну участь у воєнних діях, а в битві під Берестечком його власна хоругва входила до складу полку Яреми Вишневецького22.
22 Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu «Ogniem i mieczem» (1648-1651), opr. M. Nagielski, Warszawa, 1999, s. 349.

Документи.


Реміян Єлець, київський хорунжий, до генерала Товариства єзуїтів Вінченцо Карафи23 з Городища24,1647 р.(без зазначення дня і місяця)
 
Із вислуги наших предків та зі свого дідичного володіння мій брат кс. Ігнатій Єлець25 зафундував колегіум у Ксаверові26, залучивши до участі в цій молитовній пожертві його милість мого батька27, тож і я приєднався до цієї фундації як корисної моїй душі та похвальної для всього нашого роду, і нині вже так вважаю, що ця фундація є спільною для мене й мого брата ксьондза, а коли щось би її порушувало, то мені слід propulsare tueri et defendere (про це дбати й боронити її) як частину нашого власного родового майна. Я був утішений, коли дізнався, що фундацію вже прийняли pro
minoribus scholis (до шкіл нижчого рівня), а не менше радію з того,
що Ваша милість зволив запевнити своїм словом ксьондза брата,
який швидко надішле diploma admissionis (дозвільний диплом)
на цю фундацію. Так само мене дуже втішив лист його милості
ксьондза Цисляка28, написаний до ксьондза брата, що в Римі вже
було відправлено suffragia pro fundatoribus (звичні молитви за
фундаторів). А найбільше я тішився з того, що Ваша милість
милостивий пан дозволив моєму братові фундувати ще й те, що по всіх
країнах може принести нашому родові більшу славу, - universale
studium (універсальні студії). Оскільки ж я зауважив, що цьому на
перешкоді стоїть воля ксьондза польського провінціала29, і бачу,
що ксьондза брата залучають до інших речей, то мушу неабияк поскаржитися на тих, хто цьому [задумові] противляться і стоять
на заваді. Отож від свого імені та від нашого роду насмілюся
просити, аби ваші милості милостиві панове зволили прийяти від нас
фундацію Generali Studii (генеральних студій) так, як було у вашій
попередній декларації. Ми вже твердо надумали це фундувати
заради святішої слави нашого роду, що розцінюємо також і як послугу
Господу Богові та Речі Посполитій, а якби в цьому сталася зміна
волі ваших милостей милостивих панів, то ми би мусили, оскільки
фундацію університету вже учинено, подумати про якийсь інший
[монаший. - Прим, ред.} орден, який би згідно з нашим наміром
провадив ті altiora studia (вищі студії) для нашої руської молоді
в наших руських краях, узявши на себе зобов.язання навчати in
altioribus scholis (у вищих школах). Я гадаю, що наша любов до
вашого святого ордену не буде знехтувана, і що нам, які вже не раз
de Societate bene meritis (добре прислужилися Товариству), ви не
дозволите перенести цю нашу прихильність на інші ордени, а коли
ми зараз отримаємо це, то Господь Бог зможе показати спосіб, як
від нашого роду зафундувати й новіціат, якого ваші милості собі
бажаєте. Тож і повторно прошу, аби ви не заперечували свого
дозволу на фундування університету та не поспішали in cum finem
(з остаточним) складанням обітниці моїм ксьондзом братом (адже
ми спільно розпоряджаємося різними маєтками, що належать
нашому родові, які можна оцінити приблизно на кількасот тисяч, і
ми з Божої ласки маємо надію на добре завершення своїх справ,
бо вони вже знаходяться в арешті на Люблінському трибуналі).
Допоможіть йому в його задумах своєю звичною ласкою та доброю
прихильністю, бо розумію, що це мусило би їх суттєво порушити, і
він би завагався пристати на те, аби дідична спадщина нашого роду
мала обернутися на щось інше.
Реміян Єлець, київський хорунжий
Archivum Romanum Societas Iesu, Polonia 7711, 371 r.v.
Переклад Наталі ЯковенкоDOCUMENTA FASCICULO PRIMO COMPREHENSA PER COLLEGIUM OWRUC(IENSIS) SOCIET(ATIS) IESU IN TERMINO COINDESCENSION ANO 1740 IN BONIS TURBOWKA COMPORTATA ET COMMUNICATA SUCCESSORIBUS OTIM PHILIPPI THEODORI JELCOW
(Сборник документов первичного приобретения Овручской коллегией Общества Иисуса великодушно дарованных добр в 1740 году в селе Турбовка заявленых актов приемниками Филиппа и Федора Ельцов – каламбур, но смысл понятен :cool: )

1551 Przywiley od Zygmunta krola Augusta na Ziemie Osypowska y Bylewską Fedorowi Jelcowiczowi dany. Czyni oblate 1639, d. 29 January in Actis Teress. Kyowsc.
1553 die 21 8bris Wizya Gruntu Fedora Iwanowicza Jelca w Hodotemlu będącego przes Hawryla Kiedrzyckiego iako widza zaslanego od Imc Pana Haleckiego Starosty Owruckiego przy wyiezdzie na ten czas na tęze Grunt Pana Semena Kmitycza y Adrzeja Kapusty do rozdzialu mędzy sobą ktery grunt zabral poddany Paszuta y on z tego ustąpic nie chcieli Jelcowi alesz oto do Prawa odwolywszi
1576 ze 4 Xbris Rella(cio) Polozonego Pozwu od Pna Dmitra Jelca Pisarza Ziem. Kyowsk. Pnu Struzce danego o imienie Luczyn y Turbowką.
1600, 22 Febr. Jacko Szabunia y Iwan Moysiyowicz siestrzenic iego, przedali wieczno ziemu swoe Alexandrowszczyznu lezacu medzy Ucz**** (Zbranky) Kiryka Luczyca y Fedka Czepenka w Czornohubowiczach miedaleko Owrucza za 120 kop Ierzemu Leonowiczowi Lassocie. (Кстати, в 1633 году в своей духовнице Юрий Лясота завещал присоединить эту Збраньковщизну к Клинецким владениям, которые были во владении Корецкого православного женского монастыря)
(Без года), 29 Febr. Posessya Dzial medzy Iwaszkiem y Jacyna Jelcowiczami a Bulhakiem Lisyczękiem Kopia z Oryginalem. Pozew od Frydryka Pronskiego Woiewody Kyows. Surynowiczu Stachnu w sprawie Fedora Surynowicza Jelca, o lowienie bobrow u ziemi Zacharkiewicz y ziemi Katymskey suderewney z ziemia Hawrylkowicza Surynowska.
List ksiaza Alexandra Litewskiego dany Niemirze y Czereszni Rydkiewiczom na Kodczyce. (Очень уж легендарные личности в генеалогии Ельцов. В средине 18 века адвокаты могли уже использовать изданные ведомости Несецкого, Папроцкого, как непререкаемых авторитетов. Поэтому появление в Фасцикуле записи о Немире и Черешне – еще не означает, что в реальной связке-конволюте был реальный документ. Тем более – нет года, что свидетельствует о том, что это лишь цитата из «Короны Польской». И описка переписчика: Немира и Черешня, все же - Гридкевичи, а село Котчище)
1677, plenipotencya od Struszki pisana Kyowie Mca 7bra dnia 27 o Lutczyny Turbowke.
1531. Die Undeсima Xbris. List od Krola Zygmonta do Adrzeia Niemirowicza Woiewody Kyows. pisany, aby Fedora Jelca w ziemie Myszowska Maxymowicze Bohryk y Tymoszewsczewzna zac *** y wywiedziawszy iezeli do tey ziemi blizszego niema.
R 1541 d. 21 Marty List za(rucz)ny na P.Laskow przes Fedora Jelca do Krola Zygmunta wynieczony aby w Grunt jego **** (nie wstu)powali.
1540 d. 26 Juni. List od Krola do Wdy Kyows. Aby dowiedziawszy sie ze n(e)ma nikogo blizszego do ziemi Wyhowa Matwiyowicz Bohryk Tymoszewszczezny za P. Fedora ***
1559 d 15 Xbr. Iwan Olechnowicz Lasko protestue się na Fedora Jelca o spalienie siana stogow *** na gruntie ziemi jego wlasney.
(1559) Eod. An 21 Xbr. Pozew od Mikolaja Andrzejewicza Zbarazskigo, do Laskowicza z powodstwa Fedora Jelca o zabranie gruntow Sieleckich, Irtynia Hlumowa kolo rzeczki Bolotnicy y Miedzwiedzkich Loz.
Anno 1564 d 28 Aug. Pozew po P. Laskow, o pokoszenie siana na Irtynie.
(1564) Eod. An (Eodem Anno) 7br. Pozew od Fedora Jelca po Laskow o te same uroczeszcye
An. 1589 d.13 Apr. List zaręczny Krola Zygmunta do Myszky Warkosskiego starosty Owruckiego aby on zadnych urdencyi Dmitrowi Jelcowi nie czynil.
(1589) Eod. An. d. 16 Xbris List o popalenie siana na Irtynie y dwa exemplarze.
1522, 4ta Maya. Dzial mędzy Jackiem y Fedorem Jacko(wi)czami a Duchna Surynowa Wolczkiewicza dobr siècle Kluskiewiczi y ziemi Morawiczskiey po nieboszczyku Bulhaku Lisyczenku pozostalych. (Известная тяжба между Духной и Ельцевичами за наследство Булгака Лисиченка. Но это судебное решение в материалах не фигурирует. Но есть Королевское подтверждение на Варевцы и Сеньковщизну от 26 июля 1522 года (см. Литовская метрика №12)
1594 d. 12 Juni. Paterciza(?) między Filonem Strybylem Sedzia Pow. Kyows., a ku P. Dmitrem Jelcem pisarzem ziems. Kyows. o wzacie zamąz Maruszy curki Jelcowey.
1598 d 25 May Filon Strybyl zapisuie zenie swoiey Maruszy Jelcownie 13814 kop groszy Lit. na trzecey czesci dobr swoich. 1600. Rellaciya o Kornin od Jelcow.
1601 d.9 Augusti. Regestr rzeczy od panow Prokopa y Supryona Pawlowiczow, opiekunow potomkow Pa. Mikolaja Bohowytyna przy Pani Maruszy Jelcownie Bohowitynowey wzgledem wiana y wniesienia iey u dom nieboszczyka ski(?) kture oddane y wrocone sa.
1623 d. 9 7bris. Zysk od JP Jelcowna P Krosniewskiey siestrze swoiey I spiletem nieuczynienia abreszuneyniys? z czwartey uziawszy posag.
(1623) Eod. An. 29 Aug. Pozwy po roz. osoby od P. Jelcow y Filipa Konstantego po Filonowe Strybylową y Woyciechową Krosnieskiego (?) uczynienie (?) Wy…
List od Pronskiego
(А.2)
List od Pronskiego Wojewody Kyow(skiego) do Jelca Fedorowicza pisany w sprawie Jenkiewycza o rozne krzyw(dy) strone Narodycz
(1517) Indykta 5, w Kyowie d. 20 marty. Dzial dobr wszystkich medzy Iwanową Jelcową matką Jackiem y Fedkem Synami Jelcami staly.
(1527?)Indykta 15 d. 20 Marty Mędzy Marya Iwanową Jelcowa Jackiem y Fedkiem Jeilcowiczami synami dzial dobr wszystkich na trzy częsci (…) staly. (С индиктами пока непонятно. 5-й это 1517, 15-й – 1527. Это период жизненной активности обеих братьев Ельцевичей – Яцка и Федора. Но я бы склонялся к 5-му (1517) индикту. Поскольку в 1522 в споре с Духной они уже действуют самостоятельно. И сомнительно, что они ждали 10 лет, что бы размежевать владения после смерти отца)
Zeznanie kompromisu przodkow Jelcowych do podzalu dobrami mezdy Jacyną (Hrinkowiczem?), Bulgakiem Lisiczycem, Jakowem Jelcowiczem, Michalem Wolczkiewieczem y siostrą (ich) Duchną.
Regestr spraw ktore są Xięgach Ziems. nalezaczych xędzu Jelcowi.
1666, d.5, Xbris Regest pisany w Malinie panow Jelcow braci rodzonych. Kopia Rellacyi oraz regestr jakowych… dokumentow.
1636, d.6 Aprilia. Submissya od Xęzny Korickey na przyznanie zapisow p.Teodorowi na dobra Bazar, Slobudka, Kamionka z Krasztowka y Romanczycami.
1597, d.15, 8bris Ex Actis Terent. Kyov. Zapis od P.Butowicza woysliego Kyov. pani Ewdoky Jelcownie malz. swey na summu pienędzy tysiac dwiescie kop groshy Lit. sluzący.
1598, d.25 may. Ex actis Judicia Terris. Kyows. Kopia zapisu od P. Filona Bogdanowicza Strybyla Czesnika Kyow. Maruszy Jelcownie ze(ne swey) 4460 zl. pol. sluzącego.
1557, d. 18 january. Dekret Woiewydy Kyow. mędzy Struzkim a Jelcami o Lutchyn y Turbowkę
Eod.An. et aktu kopia Dekretu Chodkiewicza Woiewody Kyowskiego
1562, d.5 Marty. Pozew od Dawidowej Tolkaczowey po Fedora Iwanowicza Jelca
1577, (pleni)potency od Struzki P. Liplanskiemu dana
1586, d.3 Xbris. Pozew od Dmitra Jelca P. Z.K. Andrzejowi Struzce dany
1599, Testamęt Dmitra Jelca copia tim?
1609, d.14,8bris. Medzy Filipem y Konstantym Jelcami a xęzna Jewchimowa Korecka skrypcya
1610, d.1 July. Kopia z Russkiego pisma przepisana granic mędzy dobrami Korninem a Turbowką
(1610) Eod.Anno, et acta . Graniczny list mędzy Fedorem Proskurą a Filipem y Kostantym Jelcami bracią rodzonymi
1648, Protestacya P. Konstantego Jelca na Omelana.
1629, Zapis od Filipa Jelca y Fedory malzonki dany Jadwidze Budynowey
1620, d.25 Febr. Combinatio ad Lucitationem Kros(….)
1635, d.16 July. Zysk od P. Podstolego Kyow. na xiędzu Ignacyu Jelcu.
(1635) Eod.An., d.21 7bris. Przep(isane) Polsku Dylacyi xędza Jelca przeciwko P. Podstolemu Kyow.
Dokumęt na Turbowkę y Lutcz(yn) ktore byly w zastawie we 12 kop groszy Lit.
1617, d.18 january. Kustod Butowiczjwey y mal(zece) swoiey Dymitrowey Jelcowey z odebrania 160 kop Testamentom legowanych
1695, d.20 Juni. Zysk od P. Remigiana Jelca Chor. Kyow. na P. Aslamowicza o sporzadzenie czasci Chodakach bedacych
1610(?), d.1 Xbr. Ugoda P. Krosniewskiego z Jelcem Assekuracia Alexander Krosniewskiz z czadky prepedycy? w dobrach Kowalach przy P. Polonskiemu czynic nie bedze
1551, d.29 Xbr Przedaza (…)kich grontow od P. Jelcow drugim P. Jelcam
1550, Vendycia fundi Ozychowskich (….) przez Teodora Jelca Teodorowi Iwanowiczowi Jelcowi
1630, d.22 January. Protestacya od P. Konstantego Jelca na P.Butowicza
1551, Kopia Polska przywileju approbaty
1630, d.11 Xbris. Protestacya od P. Butowiczowey do Konstantemu Jeslowi
1551, d.28 Xbr. Konfirmacya Krola Zygmonta przedazy ziemi Ostaszowskiey
Kopia podzialu mędzy Jackiem Jelcowiczem a Fedorem Jelcowiczem.
Kopia przywileju Conformationis na ziemlu Bylewska.
Wendycya Graczypowska? p. Teodorum Jackowicz Teodoro Iwanowicz Jelec
Expens granicy wlosci Chodorko(wa)
Pomiarkowanie przyiacielskie dobr ruchomych.
Zapis Kwitęm oblatam.
Zalobie p. Fedorowęj Jelcowey na p.Fedora Iwanowicza Jelca.
Wyrok czyni z Dobr Oyczystych Dmitrowa Jelcowa
Dzial mędzy Jacyną Jelcem y siostrą Dzielą się ratione certer Patro Rerume
Approbacia dzialow Panow Lisiczow
Munimętn stary pod Akty
Divisio Bonor. Amicos facta Bulhaka y Lisicza.
A 1556 d.26 Febro. Zloweienie bobrow przez Stanislawa Suryna w imieniu Miakolynskim Pozwe dostawi na Prawo od ChodkiewiczaWdy. Kyov.
Ao 1606 d.16 7bris Zapis wieczystey przedazy od P. Skarzewskiego Xęciu Ioachimowi Koreckiemu Malz. Jego wsi Romanczyc y częsci w Niedaszkach
(1606) Eod. An. Przedaza Romanczyc Alexandra Skarzewskiego Xięzną Ioachimowey Koreckey za 1000 kop (Grosz.) y częsci w Niedaszkach.
1609, d. 23 Juny Skrypcya mędzy xięzim Koreckim a Filipem Jelciem o Romanczyce
(1609) Eod.An. , d. 12 8bris Copia Apellacyi ratione non Evictionis ab Impedimento od Archimądryty Kyov. w dobrach Romanczycach y Niedaszkach, pozywa Xięzna Anna Chodkiewiczowna Ioachimowa Korecka Skarzewskiego y Original uniey.
(A.3/129)
Ioachimowa Korecka Skarzewskiego y Original u niey.
(1609) Eod.An, d. 23 Januariy. Pozew sytony Romanow(..) Filipa Jelca
Skrypcya mędzy Jelcami a Xięzna Korecką o Romanczyce.
1620(8) d.30 Juli. Kopią Intromissyi UXJelca u Sawluki, Dolgoborze, Ostalenczyce, Belty, Romanczyce y Kalinowkę original u niey.
1629, d.28 Januar. (Roz)graniczenie dwoch częsci Romanczycach sluzących P.Jelcom.
1630, d. 5 7bris. Granicy Romanczyckiey przyzn(ane) od Xięzny Radziwilowey Koreckiey
(1630) Eod.Anno. Acta granice Romanczyc z Skoratami
1609, d.9 8bris. Pozew od Koreckiey po P. Marzewskiego.
1608, d.18 9bris. w Turbowce Oblata vero 6-ta May1683 w Gr. Owr. Między Felipem Konstantym y Theodorem Jelcami Dzial dobr Poliskich y Ukrainskich
(1608) Eod. Ao. 13 8bris Regestr rozdzialku Dobr mędzy tenze braci.
1637, d.22 Marty. w Bazarze zamiany Beltow y Maryatyna na Niedaszki albo wsilką Dobrowę.Kopia.
163(?), d.27 Aug. Gr. Zytomir. Roboracya intercyzy między Fedorem Jelcem Chorą. Kyow. a Pa. Krystyną Tyszkiewiczowną Konstantynową Jelcową ratione ustąpienia z dobr Narodycz, takze oddanie do rąk P. Chorą/ Kyow. papirow do rąk Jelcowskich nalezących.
List zapis Kwitowy od Anny Jelcowny Hrybunowiczowny Baybuziny dany Filinowi Jelcowi Podstol. Kyow. oycu na kwitowanie z posagu y wyprawy z Dobr oyczystych y macierystych.
1636, d.13 8bris Kwietacya z Abre(.)egacyą dobr oyczystych macierzystych spadkowych Imc(..) Uszelskich dany X. Jelcowi przez Anną Jelcowną Hrybunowiczowna (..)buzinę siostrą.
(1636) Eod. Ao. Octobris. Takowyze kustod drugiey siostry Bogumily Jelcewey Męzynskiey.
Tandem (..) videant documenta\: inquantum ad comportationem spectarent:\ Eoq i am sunt reproducta in Actu (…) condescens (…) Liquidationem summae videlicet ratione summae Tyskiewicianae Semul junctae 3200 Flor.Pol. ata summae stuciane 2200 Flor.Pol et 725 Flor.Pol in bonis Sarnavicze et Obychody (…) in bonis Zbranki tum Wielka Dąbrowa (…) non et ratione alias summae in ibrae expessarum. Tum quod reponunt et alia in fascia Documenta :/inquantum ad comportationem alia nomodu spectare viderent :/ ad Edicta bona Sarnowicze et Obychody, tum et ad bona Zbanki alia inquantum ad Horodellem eorunae bonor. Colleg. Xaverourae verum et(…) in semul ad summae qusae Collegy vindicand (…)tia videlicet.
Fascykul roznego processu prawnego od Tyzskiewicza Czechowskich Xa Jelca do Sarnowki względem roznych prepedyyi y Wiolencyi w possesyi Sarnowicz, takze intromissiya takze process między Gajewskim, Mietelskim, Czechowskim innemi ex occasione violencyi w Sarnowiczach, w ktorym to Fascikule wszystkich Papirow tak samtch Extraktow rusk. jako tez y kopi pols. Przetlumaczonych y innych polskich papirow sytin Nro 68.
Fascikul drugi takze procesu prawnego roznego od Parfena Trypolskiego dobra Zbranki zastawną posessyą od Lassoty trzymaiącego, processa są to z Trze(ciakem), Starostwo Owruckie na ten czas będą trzymaiącyn, to z Xięzem Koreckim, to z Monastyrem Koreckim o rozne wiolencya cenac lasow, przywlaszczenie grontow, o sprawiedliwosc z poddanych, takze z Moszczenieckim o nic? Ewenkowanie to j Imc Betenzyc u tym Fascikule papirow tak samych extraktow ruskich iako y kopy takze papirow inszych polskich iest in No 38.
Et deinde 1687, d. 9 Febr. Kopia Extraktu Bohufala Pawszy Teodorowe Pawszy oycu na trzecią częsc w Dorohiniu, Sarnowiczach y innych
1603,d. 29 July. W Lublinie Dekret na Inkwizycyą mędzy Lassotą (…) Surynem ratione wygnansa z Sarnowicz.
1617, d.17 8bris. Zysk o granice Sarnowicz na potomkach Berez(…)
1545, d. 26 Aug. List Krola Wladyslawa 4 na ziemie Obychodowską od Leny z Wasylowey Andrzejowey.
1628, d.14 8bris. Na roczkach Kyow. Darowizna od Adama Rabsztynskiego Jerzemu Lassocie częsci w Obychodach.
1636, d.29 May w Lubline. Dekret Trybunal. Z potomkami Lassoty z Czerską y Paszkowskim względem zrzeczenia się sukcessyi.
Ao 1640, d.10 July. W Kyowie zreczenie się z dobr Stefana Mossczenickiego.
Kopia zapisu darowizny na Zorahly (?) od Lassoty Xięznie Koreckiey.
Ao 1605, d. 28 July. W Lublinie. Dekret mędzy ssrami Xiez. Zbarazskiego a ssrami Marka Zbrannego o naslanie ludzi z Dolhynicz ( современные Довгиничи Овручского района)
1624, d.15 Juli. Banicya od Lassoty na Xnie Wiszniowieckiey o nieustąpienie z Dolhenicz.
Ao 1609, d.30 (…) w Kyowie na potomkach Marka Zbrannego od Xięzny Zbarazkiey ratione ze wsi Dolhenicz wy(…)
1648, d.7 January. W Owruczu. Zapis wieczysty Darowizny Odychodow y Innych od Moszczenieckych (Xę)dzu Jelcowi.
(1648) Eod. Ao. d.9 January. W Owruczu. Posessya w tez dobra Obychody y inne od Moszczen(ieckych) Xiędzu Jelcowi.
Ao 1665, d.20 9bris. Oblata vero die 17 January Ao 1724 in Gro. Kyowie. Testament Jelca officiala Kyow. verte Folid. vide in Fine.
Deinde Documenta alia per Collegium Ouruci. Societ. Jesu in Eod termino condescu comportata.
Ao 1525, d.30 May. List od Krola aby Dmitr Jelec krzywdy nie czynil w Lewkowiczach od Maxymowicz wsi (Согласно других документов, Дмитрий Елец в зрелом возрасте жил значительно позже (1570-1580), и в 1525 году – не мог фигурировать в документах королевской канцелярии. Или єто поять описка, а имелся ввиду Федор Елец, который получил в 1531 году подтверждение на ту же землю Максимовскую (см. А.1)
1601, d.10 9bra. Pozew od Filipa, Iana, Kon(..), Fedora Dmitrowiczow Jelcow po Waclawa Wihlorskogo (очевидно описка, нужно Wilhorskiego), podwoiewodzego Kyow. o ustąpienie z Koz(arewycz) y podniesienie summy sta kop.
(1601) Ao Eod. et die.Pozew ot tych ze po Samuela Hieronimowicza Hornostaya (wz)niesienie summy sta kop z Koziarewicz (в обеих случаях речь о Козаровичах, которое Ельцы получили от короля в 1511 году. Но потом продали Андрею воеводе Немировичу, а тот Горностаям. Самуэль Еронимович – киевский подкоморий, его мать Беата Лясота)
(1601) Ao Eod et die. Pozew drugi.
1647, d. 13 Xbr. Darowizna P. Ko(…)skiemu Pultowskiey maiętnosci, od Imc Zędza Jelca, vicissim IP. Koniecpolskiego do puszczenia w arędowną
(A.4)
na dwie (…) tych ze dobr Pultawy.
1648 d.6 Aprl. Oblata starych Przywilejow JK Msci do Ich MscPanow Jelcow dany y sluzący na Dobra Pultawskie.
(1648) Ao. Eod et die. Oblata Listu starego Domu Ich msc P. Jelcow sluzący.
(1648) Ao. Eod et die. Oblata Listu Xię. Imci Hlinskiego Domu Ichm. P. Jelcow sluzacego.
1605 d.20 Aug. Pozew o chlopa Belta z Ziem kydany (может все же – Кирдан?) od Soltana Jelcom dany.
1668, d.30 Xbris Oblata Testamenta zoszley niegdy urodz. Im Pani Anny z Mikulenicz Lukaszowey Uzlowskiey Podsądkowey Kyov. na rozporządzenie dobr w ktorym specificuiecę dlugą (….) prze Imc P. Teodora Jelca
Krol Zygmunt pisze do Woiewody Kyov. do Jelca Fedorowicza zeby wwiązal u Dom w Kyowie będący po Hlinskiem.
Zygmont Krol daje Dom w Kyowie Jacku Jelcowiczowie po zdraycy Iwanu Glinskiemu/
List P. Uhrynowskiego ktory po(…) Welawska oycu naszemu
Przedaza Dworu w Kyowie Panu Jelcu
List uwiązszcy do Woiewody Kyow. zeby Jelcom oddany bul Wyhow( z czeli iyt)(?) w bliskosci o co prosily.
Tedzie z Rokow(?) na gdzie zamąz wnokę swoię Minkownię z corki swey splodzonę za Fedora Jackowicza Jelcowicza y zapisuią Ily Moyszeykowicze y Lesniki y dzwie Sieliszcza.
Moyszeykowicze z ludzmi z danią miodowa (2) groszy (1) z ily stawami y siedlisko z lesniki z paszniami y pasiekami y dwie sieliszcza na rzece na Rostawice (…)
26 Janyary Indycta 12. Die 29 May Karta od Jmc P Ilinskiego dana Imc P, Teodorowi Jelcu Chorązemu Kyow. na oddanie pasznow kture mial wyszukac.
Konnotacya roznych Przywilejow y Spraw o Fortunę Jelcowskią status causa PP.Jelcow z Panami Jelowickiemi.
Regestr Spraw y Dyspozycyi Jelcowskich na rozne Dobra sluzący.
Regestr dawnych Processow PP. Jelcow.
Karta pogluzowana od Imc P. Elzbiety Hornostajowey Drohozewskiey ex una Parte, ex alterasie P. Teodora Jelca ratione Koziar(owicz).
List na osadę miasta Krazdzilowa (???)
O popalenie siana na rzece Irtynie pięc stogow Iwan Olechnowicz Paszko skarzyl sią na Fedora Iwanowicza Jelca przed Urządem Kyow.. (С.Ш – в Киеве есть озера Большой и Малый Иртынь, а речка Ирдынь – на Черкащине)
1645, d29 Maja In Gro. Kyow. Polozenie Pozwow od Imc P. Remigiana Jelca Chorązego Kyow. po roznych iсhnyw.
Alexander Xiąze potwierdza prawo Jelcam dane na Pirogowszczyzną.
Venditio Fundi Pirogowe przez Teodora Jacka Jelca Teodorowi Iwanowiczu Jelcu.
List Archymandryty Kyow. do Dmitra Teodorowicza Jelca (a) Instancy proszący za chlopa
Plenipotencya od Struzki Iwanowi Czerkasowi dana.
1579. Dekret mędzy P. Jelcem a P. (….)
1628, 6 Marty/ Niedopuszczenie posessyi w dobrach wsi Liplanszczyzny.
1624, d.4 9bris. (Rella)cya jezdzenia woznego od P. Piątkowskiego do Oleny.
1640, d.19 7br. Rellacya polozenia przy(..) od P. Chorązego Kyow. po IP. Sebestyanowicza.
1643, d. 12 Marty. Trzy tysiące pozyczaią panowi Liplanscy u Remigiana Jelca.
1645, d. 29 Juny. Dekret apellat. mędzy P. Remigianem Jelcem Chorązym Kyow., a Panem Janem Liplanskim.
1648, d. 5ta Aprilis. Kwit Remigianowi Jelcowi dany.
List Zalobny.
List Zalobny Omelkowi.
Transakcya Stefana Strybyla z Ludwikem Gusarem.
Strony przedazy roznych Dobr.
Przedaza parobka od P.Aksaka pni Jelcowey.
Pozwolenie od Metropolity na odprawę sluzby popu beszencowi.
A 1602, d.13 7bris. Dekret mędzy Archimandrytą Pieczarskim a Dmitrową Jelcową Pisrzową Ziem. Kyow.
Wykupno Rozsoch w zastawie we stu kopach u Jelcowey będących gdzie summą kazane od (…) Archimandryci (строка в непрочете)
Dekreta Ao 157(?) d.15 May w Owruczu. Czyni oblate in Castro Owruc. 1724, d. 23 Marty. Kwit ze sta kop (…) Imc Panu Dmitrowi Lelcowi sluzący.
1661, d.22January. Kwit mędzy X. Jelcem a Tyszkiewiczową ratione Poborow Xc.
1622, Kopia Zysku od Jelcow na Krosniewskich.
Felix Ubysz S:T: mpae In Termina condescensionis loram officis condescensorialibus reproductum. F. Xawerius Nitoslawski V.T Chel. (mp) (Без сомнения, это Франц-Ксаверий Нитославский, подвоевода Киевский в 30-40-х годах. Как и Александр Елец вошел в историю как учредитель католических монастырей. Именно он снабдил фундушем конвент доминиканов в Ходоркове на Киевщине в 1742 году)
Stefan na Wyszpolu Wyszpolski, Podstoli Kyow., pisarz grodzki Winnicki (mp)

Jelec herbu Leliwa, przedtem na hełmie kładli dwie chorągiewki kościelne, jedną nad drugą, takim kształtem zrobione, jaka jest w herbie Radwan, ale potem herb Leliwa zwyczajny na tarczy, i dwie chorągwi takie nad Leliwą nosili, a klamry dwie na krzyż złożone nad hełm wynieśli. [str. 477] Kładę tu genealogia domu tego od Jelca Ignacego, oficjała Kijowskiego spisaną. Hrehor Woronowicz z Podola, gdy często nieprzyjaciel Krainy one najeżdżał i pustoszył, wyniósł się do Litwy, na służbę do Króla Władysława Jagiełła, jego syn Aleksander był u Świdrygiełła książęcia hetmanem, a na Podolu mając jeszcze ojczyznę swoją, zbudował i osadził Winnicę, gdzie potem był starostą. Paprocki temu Aleksandrowi f. 667. naznacza siedmiu synów, genealogia wzwyż namieniona tylko jednego Hrehorego, czyli Hrydzka, którego siedmiu synów wylicza. Pierwszy był Piotr, ten zostawił synów dwóch, Niemrę i Czeresnią, czyli Czersasnią, pierwszy Niemira stał się przodkiem Niemierzyców w Kijowskim; Czeresnia Czerlińskich, czyli raczej Czerlinkowskich. Tym Piotra synom, Niemirze i Czeresni, dekretem swoim przysądził niegdy Król Polski Bojarów Kotczyszcza, jako wysługę Piotra Hrydzkiewicza. Ciż potem Hryckiewiczowie przydali do herbu swego chorągwie i krzyż, jakby ze dwóch klamer spojony, atoli tymi [str. 478] tego sami przyznawali, Hawryło Hoscki kasztelan Kijowski, i Piotr Strybił wojski Kijowski. Siódmy Ihnat nazwany Jelec, ten spłodził dwóch synów, Fedora i Jaczyna. Fedor miał syna Hrehorego, jako świadczą księgi Kijowskie, i przywilej Królowy Bony dany w Wilnie 1535. 15. Maja, w którym rozkazuje, żeby zbiegłych poddanych ze wsi Matiewicz, do miasteczka Zielca, wydano; tego Grzegorza syn Bazyli, zostawił z Zahorowskiej syna Hipacego, albo Pocieja, Królowa Bona, zowie go Bazylim Hrehorowiczem, wspomina go także rewizja Skarbowa 1560. kędy dobra jego Matiewicze, i inne liczą. Ten Hipacy albo Pociej Jelec Wasilewicz, miał i inne dobra na Wołyniu; Sopowice czyli Popowice, Krotyn, Świdnik; z pierwszej żony Tryznianki, spłodził dwóch synów, Bazylego i Łukasza. Zbudował Cerkiew 1533. w Matiewicach, kędy po śmierci złożony, jako napis świadczy. Pierwszym był podsędkiem Słonimskim, co poznać z listu, w którym znajduje się aprobacja rozgraniczenia między powiatem Pińskim i województwem Brz [str. 479] brat Fedora, tym Król Kazimierz wrócił miasto Ludczyce i Szeliszcze i Turbów, jako własne ich dziedzictwo, które Włodzimierz książę odjął im był, i do Kijowa przyłączył: synowie jego Bułhak i Lisicza po zmarłym stryju swoim Tymszy bezpotomnie, dobrą między się podzielili (wyżej pisał że od tego Tymszy wyszli Tyszowie Bykowscy): od tego Bułhaka linią swoją prowadzą Bułhakowie, w Mińskiem województwie. Jakub dziedzic na Ludczycach, osiadł w Czerkasiech, o czym przywilej królewski, który poddanych jego wyjmuje z jurysdykcji starosty Czerkaskiego, zostawił synów, Jakuba i Fedora. Fiedorowi Jelcowi dał Król daninę pod Czarnobylem, i pisze do Jacka Jelca dzierżawcy Czarnobylskiego, aby brata swego w tę daninę wwiązał. Jacko dzierżawca Carnobylski, miał za sobą Marynę księżnę Hlińską, Jerzego córkę, gdy Hliński do Moskwy przeszedł; Zygmunt I. Król Polski, Pułtawę nad rzeką Worsklą, jako dziedzictwo żony jego, przywrócił mu. Jacka syn Fiedor, z żoną Skołkowną (podobno Kołkowną) wziął z [str. 480] rotmistrz prowincji województwa Kijowskiego posłował na sejm 1623. i 1638. i 1641. Constit. fol. 23. i 31. i 26. pojął w dożywotnią przyjaźń Dorotę Baranowską, rodzoną synowicę arcybiskupa Gnieźnieńskiego, a córkę kasztelana Czerniechowskiego, (raczej miał mówić Ciechanowskiego z Fredrowny, z tą Baranowską, tylko był syn jeden Remigian chorąży także Kijowski 1647. rotmistrz husarskiej chorągwi: Sylwestra Zamojska kasztelanka Kijowska, pięć mu córek zrodziła, a syna jednego Jana (póty ręką swoją wypisał Ks. Ignacy Jelec, oficjał Kijowski:) ten jednak Jan, czyli raczej jako go jurydyczna genealogia zowie, Michał, umarł bezpotomnie.

Krasicki w przypisach swoich do herbarza Niesieckiego - dowodzi niedokładności tej genealogii, szczególniej co do ostatnich osób tej familii: będąc tenże prawnukiem ostatniego tu wspomnianego Jana, zasługuje przeto na szczególne uwagę. - Przypis ten jest następujący: - "Z okazji Jelców fundacji, genealogia ta źle napisana, i jest o krzywdę dziedziczce z Jelcownej urodzonej uczynioną Annie Krasickiej kasztelanowej Chełmskiej matce mojej, manifest solenny; wyprowadziwszy albowiem Ks. Niesiecki genealogią Jelców, na księdzu sufraganie fundatorze kolegium Owruckiego dom kończy, procedencją brata jego pisząc pod osobnym artykułem Jelców herbu Róża. -

Podobno tej omyłki okazją proces o sukcesją Jelcowską z Jezuitami, którzy mimo herbu wsparty dowodami autentycznymi ojciec mój w trybunale koronnym wygrał i wsie Turbuwał, Lisowską, Holaczki od Jezuitów niesprawiedliwie trzymane windykował. - Taka więc sprawiedliwa Jelców genealogia; biorąc ją od dziada Aleksandra Jelca wprzód Jezuity potem sufragana Kijowskiego.

Dymitr Jelec roku 1571. żyjący, z Olizarowny spłodził córki dwie Eudoksją pierwszym związkiem z Teodorem Iwanowiczem Woryckim; drugim Szymonem Borowiczem żyjącą; Marią z Albrechtem Krośniowskim: synów zaś czterech, z tych Jan bezpotomny, Konstanty z Tyszkiewiczowny żadnego także potomstwa me zostawił - trzeci Filip podstoli Kijowski Z Łoszczanki zostawił syna Aleksandra wprzód Jezuitę dalej fundatora kolegiów Xawierowskiego które teraz w Owrucku: Chwastowskiego które na różne inne kolegia misje i rezydencje Jezuici przemienili. -

Siostra tego Aleksandra za Teodorem Rybanowiczem: o innych dwóch o których Ks. Niesiecki twierdzi, genealogia nie czyni wzmianki.

Teodor czwarty syn Dymitra pisarza ziemskiego Kijowskiego z Baranowskiej miał syna, Remigiana chorążego Kijowskiego, tego z Sylwestry Zamojskiej potomstwo: Anna, Sylwestra, bezżenne; Zofia Wojakowska, Dorota Kurdwanowska, i synów dwóch Michał podczaszy Kijowski, i Jan Wacław który z Stawską miał córek trzy: Angelę wydaną za Finka bezdzietną, Magdalenę wprzód z Rojewskim, potem z Nakwaskim kasztelanem Rawskim złączoną; Mariannę wydaną za Jerzego Stażechowskiego stolnika Zydaczewskiego z której córka jedyna matka moja wydana za Jana hrabię Krasickiego kasztelana Chełmskiego; było i braci dwóch, z tych Józef chorąży Sanocki zabity od Jerzego [str. 481] Lubomierskiego chorążego koronnego w Rzeszowie, sukcesora niezostawił. - Drugi brat Antoni generał w wojsku koronnym, dziedzic na Pleszowicach, Bykowie, Malinie, Horodyszczu, Pieniążowicach, Turbowie, Rustwenku, i innych wielu Włościach, ostatni z domu tego zacnego umarł bezżenny.

Niesprawiedliwy więc przydatek i wcale interesowany jakoby Jan mój pradziad zszedł ze świata bezpotomnie; jakoż za to przez dekret skarani zostali OO. Jezuici, a dobra niesłusznie trzymam zwrócić musieli. -

1511.03.22 Потверженье Яцку Елцовичу на села в Киевском повете Козаровичи и два ч(о)л(ов(е)ки Демидовских Левковичи, и селишчо Ожъдиловъ, на вечность

Жикгимонт, Божю м(и)л(о)стью корол полскии. Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотрит або чтучи его вслышит, н(ы)нешнимъ и потомъ будучимъ, кому будетъ потреб того ведати. Билъ намъ чоломъ дворанин нашъ Яцъко Елцовичъ и поведилъ перед нами, што перъво сего дали есмо ему село в Киевъскомъ повете на имя Козаровичи а два чоловеки Демидовъских на имя Гридка Хроловича а Юшка, которыи ж люди мешкають в Казаровичах. А к тому дали есмо ему село зрадци нашого Михаила Гагина Левъковичи и теж што брат || (496у(480у)] нашъ славъное памети Александръ, король и великий князь его м(и)л(о)сть, далъ ему селишчо в Киевъскомъ жо повете на имя Ождилов. И на то онъ на все данину нашу первую и тежъ тот листъ брата нашого Александра, короля, перед нами вказывалъ и билъ намъ чоломъ, абыхмо то потверъдили ему нашимъ листом на вечность. Ино мы, з ласки нашое, за его к намъ веръную служъбу и тежъ на его чоломъбитье, то вчинили: тыи верхуписаныи села, данину нашу, и тежъ тое селишчо, данину брата нашог(о), потверъжаемъ симъ нашимъ листомъ вечно и непорушно ему самому и его жоне, и их детемъ, и напотом будучимъ их счадкомъ, со всими тых сел людми служебъными и тяглыми, и данными, и зъ их служъбами, и зъ землями пашъными и борътными, и зъ дубровами, и зъ лесы, и зъ гаи, и з даньми грошовыми и медовыми и куничъными и со въсими платы и доходы, и з ловы звериными и пташьими, и з реками, и з речками, и з бобровыми гоны, и з луками осетрыными, и с озеры, и зъ болоты, и съ ставы, и з млыны и ихъ вымелки, и зъ езы, и зъ езищи на Днепре, какъ на насъ держаны и со въсимъ по тому такъ широко и долъго, какъ ся тыи вышеписаныи села здавна и н(ы)не у своихъ границахъ мають. И волен то он росширити, прибавити и людми осадити, и къ своему вжиточному и лепъшому оберънути, как самъ налепеи розумеючи. А на тверъдость того и печать нашу казали есмо привесити к сему нашому листу. П[и]сан в Кракове, лета Божего тисяча пятьсот одинадцатого, м(е)с(е)ца марта 22 ден, индик(т) 15. (Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 8: (1499-1514) - Страница 440-441)


1525 04 03 Лист тому ж Яцку Елцу, писаныи до воеводы киевского, на землю обысочную Лосевщину, вызволяючи тую землю от служъбы осочницкое водлуг листу п(а)на воеводы киевского

Жикгимонт. Воеводе киевскому, державъцы свислоцкому, пану Анъдрею Якубовичу Немировича, и инымъ воеводамъ, хто и напотомъ будет от нас Киевъ держати. Билъ намъ чоломъ дворанинъ нашъ пан Я[ц]ко Елец и поведилъ перед нами, што первеи сего дали есмо ему землю обысочную на Тетереви на имя Лосевщину со всимъ (в архиве Э. Руликовского, который ссылается на копию с архива Горностаев это место звучит так: " что дали смы ему именье Наше Козаровичи, и землю обесочную на Тетереви, на имя Лосевщизна, со вшистким"), с которое ж деи земли на первых воеводъ киевскихъ звер сочивано, нижли как есмо ему тую землю со всимъ дали, и ты того человека его, который на тои земли седить, от того осочнииства вызволилъ и на то ему и листъ свои ему далъ, котории жо онъ листъ твои перед нами вказывалъ и билъ намъ чоломъ, абыхмо ему на то дали нашъ листъ. Ино кгды ж мы первеи тог(о) ему тую землю со всимъ дали, а твоя м(и)л(о)сть тую землю его от тое службы вызволилъ, мы, з ласки нашое, на его чоломъбите, то вчынили: на то дали ему сес нашъ листъ. Нехаи онъ тую землю держить со всимъ с тымъ, какъ ся тая земля в собе маеть, подле первое данины нашое и листу твоее м(и)л(о)сти. А котории ч(о)л(о)векъ его будеть на той земли седети, тот вжо на воевод киевскихъ не маеть зверу сочити. И твоя бы м(и)л(о)сть в том ему далъ упокой. П(и)сан у Кракове, под лет Божег(о) нарож(енья) 1000 пятьсотъ 25, м(е)с(е)ца април(я) 3 день, инъдик(т) 13. (Лиетувос метрика - Книги 12 - Страница 369)
Comments