Дробиш

СТАНІСЛАВ ДРОБИШ — очевидно, належав до шляхетського 
роду власного герба з Київщини. У середині — другій половині XVII ст. 
жив Ян-Флоріан Дробиш-Тушинський, слуга дому Замойських і автор 
відомого щоденника. У переказаному ним родоводі, який містить інфор­
мацію про прямих пращурів і сім’ю, згадано лише одного Станіслава — 
його старшого брата, який не міг бути дворянином князя Януша-Павла 
Острозького, оскільки народився близько 1629 р. У 1619 р. ім’я Стані­
слава Дробиша назване в переліку дворян волинського воєводича, по­
званих до Кременецького ґродського суду за спілкування з банітами 
Лішками (див. № 32—33) (ЦДІА України у Києві, ф. 21, on. 1, спр. 61, 
арк. 59, 63—63 зв.; Dwa pamiętniki z XVII w. Jana Cedrowskiego i Jana 
Floriana Drobysza Tuszyńskiego / Wydał i wstępem poprzedził Adam 
Przyboś.— Wroclaw; Kraków, 1954.— S. 25; Herbarz Polski...— T. V.— 
S. 17—18).
Comments