Чоловські


Чоловські

ЧОЛОВСЬКІ (de Czolouicze, Czołowscy) – земянський рід, у XІV–XVІІI ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді півкола кінцями додолу над двораменним хрестом.

Джерела:
– печатка Домініка з Чоловичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 705; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1196; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 5 [8], 65).
– печатка Домініка з Чоловичів 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 685; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 660).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).Джерела:
– атестація шляхетства вишенським сеймиком 1662 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 261).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 311, 335.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 100, 122, 157.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/cholovski/

Protoplastą Czołowskich, piszących się z Czoło wic nad Wereszycą po.niżej Gródka, był najprawdopodobniej M i c h a L „C a 1 o w i c za, świadek rozstrzygnięcia 
sporu o wieś Lackie za Lwowem 1380 r. n. Homagjum składał imieniem gniazda 
1427 r. D o m i n i k 12, zapewne syn Michała. W latach czterdziestych działa już po.tomek tegoż, Oleszko, awr. 1457 widzimy S e ń k a 13. K a t a r z y n a Czołowska 
poślubiła 1477 r. Klimka z Krynicy, wnosząc mu 50 grzywien posagu14. Od r. 1481 
do 1496 występuje wybitny rodowiec, H r y ć, obok niego Michał 1485 r i Paweł 
1490 r.16. Po którymś z tych ostatnich pozostała Beata, która poślubiła 1492 r. 
Mikołaja z Uhnowa; ponieważ Hryć nie chciał jej jako stryj wydzielić części posażnej 
w Czołowicach, wszczęła z nim proces, w ciągu którego Hryć umarł16. Wdowa F e n na 
z małoletnią Marusią, Wa ś k i e mi Ko s t k i e m doznawała wielu krzywd ze strony 
Mikołaja do chwili objęcia opieki nad sierotami przez Waśka Tustanowskiego 1503 r.17. 
Może z tego tytułu figuruje Waśko 1515 r jako posiadacz części Czołowic, zniszczo.nych prawie zupełnie wskutek napadów nieprzyjacielskich 18. O dalszych członkach 
rodu dowiadujemy się z wywodu Hrynia Czołowskiego w r. 1662 19, obejmującego 
H r y c i a 1557 r., następnie Konstantego 1583 r., o którym wiemy z innych źródeł, 
że był plenipotentem w dobrach Fredrów na Podolu *°, wreszcie Jana, ojca naganio.nego. Świadkowie wywodu zeznali, że Hryń jest szlachcicem herbu Sas.

»i Agz. III. nr 33. Imię Michał występuje często wśród Wołochów, Kadlce, o. c. str. 457, 466.
Przywilej na Czolowice, Katerenicze i jakieś Kąkolowicze znajdował się 1469 r. w rękach Fedora Czoł-
hańskiego i zawierał „perpetua donacio“ z obowiązkiem wysyłania jednego włócznika konno na wyprawę.
Źr. dziejowe XVIII/1 B. str. 29.
13 Notaty, nr 1196. 13 Agz. XIV. 1851 XV. 64. 14 Ib. XVIII. 1051. 15 Ib. XV. str. 200.
XVIII. 1855 XV. 4365. 18 Ib. XV. 2257, 2531-2534. 17 Ib. XVII. 3804, 3993. 78 Źródła
dziejowe XV1II/1 str. 153, 162. 18 Semkowicz, Wywody nr 261. 30 Białkowski, Podole str. 219.


Comments