ЧерневськiЧЕРНЕВСЬКІI. Загальна характеристика та походження роду Черневських.


ЧЕРНЕВСЬКІ — 
 Черневський, Лаврин 118 Черневський, Павло 

брати Черневські, у яких Балтазар Гнівош відібрав отчину –
наданий на вічність їхньому батькові Павлові Михайлом Свинюським маєток Войнин, про
перипетії боротьби за землю див.: ЦДІАУК. Ф. 27, оп. 1, спр. 359 зв. – 364 зв.

“Я, Настас# Иляшовая Чεрнεвская, дочка
Богдановоε Мутикалскоε пнεε Фεди Пεрεкалскоя, Катεрина Яновая
Росчεвска#, я, Анъдрeи а я, Богдана, дeти Михаила Чорновского а
внучата Богдановоε Мутикалскоε панεε Фεди Пεрεкалъскои”
5

Черневський Олехно Павлович, земянин волинський:
Печатка від 1560 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста з потрійним розгалуженням вгорі; згори напис: ѠЛЄ.

овальна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 2, арк. 2. 1560 р.


Генеалогічний родовiд та бiограми Черневських.


I

1. 

II

2/1. Яцько


III

–/3. Павел Яцькович Черневський
Дарчий запис Михайла Михайловича Свинуського на маєток Войнин, що відписується служебникові Павлові Яцьковичу Черневському. 30 жовтня 1560 р. Дарчий лист Махайла Свинюського, даний Павлові Черневському на маєток Войнин. 30 жовтня 1560 . Волинські грамоти XVI ст. / Упорядники В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. — К.: Наукова думка, 1995. —  с.  Пам’ятки української мови. С.19,20.
19 вересня 1569 р. Павло Черневський призначив опікункою дітей дружину Катерину, надавши їй право 
розпоряджатися маєтком «водле воли и уподобеня своего», при цьому ніхто з його рідних і близьких не мав чинити їй жодних перепон. Опікуна він призначає лише в разі смерті дружини: «А если бы ся притрафило по зештью моем, жебы жона моя в рыхлом чсе с того света зышла, а дети нши зостали бы лет недорослые, тогды под тым трафунком детки нши ... поручаю в моцъ, оборону и опеку зятю своему пну Войне Линевскому» [Volynski hramoty / Upor. V. B. Zadorozh.nyi, A. M. Matviienko. – K., 1995. – , 79].
~ Катерина Якубівна з Веґленських.
IV

Андрій Павлович Черневський

B
маючи значний адвокатський досвід, а та­
кож поріднившись з суддею гродським шляхом одруження з його дочкою, покращує своє матеріаль­
не становище, не без участі тестя провівши оборудку по продажу свого маєтку і подальшій купівлі
Молникова у князя Чорторийського. Саме канцелярія, зосереджуючи готівку в своїх руках, перебу­
ваючи в центрі публічного життя регіону (а, отже, володіючи інформацією), схоже, виконувала 
функції банку. 
Олехно Павлович Черневський

V

VI

VIIComments