Черкаські

ЧЕРКАСЬКІ (de Czerkasу, Czerkasсу) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям додолу над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Стецька Ілька з Черкас 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 48, il. 120; Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 129, il. 36).
– печатка Стецька та Ониська з Черкас 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190).
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 101, 157.печатка Стецька Ілька з Черкас 1464 р.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/cherkaski-zemyany-lvivski/

Czerkasy poniżej Szczerca były królewszczyzną i w tym charakterze dostały 
się w pierwszej połowie w. XV w posiadanie rodu Sasów Czerkaskich z przy.domkiem Tyrawa, co wskazywałoby na ich łączność z osadą tej nazwy w Sanockiem. 
Wywód ich możemy śledzić tylko fragmentycznie; najpierw występuje O n y s k o 1449 r. b 
potem widzimy w konfederacji 1464 r. 11 k a i S t e c z k a 2, odrębną linję tworzą syno.wie Mi r czy: I waśko, O n y s k o i B e r i l o 3, znów w r. 1502 zjawia się jako tenu.tarjuszka Orina, zamężna za Andrzejem Czajkowskim4. W r. 1505 zezwolił król 
Aleksander kapitule lwowskiej na skup Czerkas z rąk Dy mi t r a , Hr y c i a i O n y s k a 5 
Dzierżawcy nie chcieli dopuścić do przewłaszczenia, podnosząc nawet dziedziczne 
prawa do Czerkas6, lecz wysiłki ich nie przyniosły pożądanego rezultatu Onysko 
wziął w dzierżawę od kupców lwowskich Zelów 1514 r.7, inni zaś rozprószyli się. 
po ziemi lwowskiej i przemyskiej. W źródłach pojawiają się później: Zan ko Czer.kaski 1539 r., Waśko, Se ń k o z siostrą F e d k ą 1547 r. i F e d k o, ożeniony z F e d k ą 
z Puciatycz 1552 r.8.
I Agz. XIV. 2219. s Ib. VII. nr 55. * Ib. XV. 2002, 3962 XIX. 2961. * Ib. XVII.
3872 a. 6 Matr. Sum. IV. Supp. 1316. * Stadnicki, Ziemia lwowska str. 19. 7 Matr. Sum.
IV. 2374. * Agz. X. 591, 753 XIX. 3087.


Comments