Чашинські

Зем’яни з Чашина. - сяноцький земянський рід.

Джерела та література:
Ярослав Лисейко. Міграция руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття.

Перші згадки про чашинських зем’ян відносяться 
до 1423 р. і пов’язані з іменем Іванка Чашинського32. Уже наступного року 
Іванко Чашинський за 500 гривень продав Чашин сяноцьким шляхтичам 
Миколі і Стешку Тарнавським33. Крім цієї маєтності, Іванко продав Тарнав-
ським за 400 гривень також села Незвиська, Гарасимів, Зивачів і Підвербці 
в Коропецькому повіті Галицької землі34. Отож, І. Чашинський був дово-
лі заможним землевласником. Дискусійним залишається питання, який 
майновий комплекс – первісна власність Чашинського. Найправдоподібні-
ше, це сяноцький маєток. Село Чашин краще розбудоване і розвинуте на 
момент продажу, про що свідчить його вартість у 500 гривень, у той час як 
4 села в Коропецькому повіті продано лише за 400 гривень. Очевидно, цей 
майновий комплекс здобуто за якісь військові заслуги перед королем.

32 AGZ.– Nr 1, 16, 23, 39, 54.
33 Ibidem. – Nr 63.
34 Ibidem. – Nr 54.
Comments