Бруяки

Федір Бруяка походив з незаможної шляхетської родини, осілої у Кре­
менецькому повіті, для багатьох представників якої основний “хліб” приносило 
виконання юридичних послуг111. У червні 1583 р. Федір виступає свідком при акті 
виправи Василем Гнівошовичем Бронницьким частини своєї маєтності Бронники синові 
на віно для дружини112. Наступного року він уже захищав інтереси Яна Жоравницького 1.1 Яковенко Н. Українська шляхта... С. 234.
1.2 Архив ЮЗР. 1909. 4. VIII. Т. 3: Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси
в XV-XVII вв. С. 364
1.1 Яковенко Н. Українська шляхта... С. 234.
1.2 Архив ЮЗР. 1909. 4. VIII. Т. 3: Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси
в XV-XVII вв. С. 364.
1.3 Там же. 1907. Ч. VIII. Т. 4: Акты о землевладении в Юго-Западной России в XV-XVIII вв. С.
183-188.
1.4 РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 199, л. ІЗЗоб.
1,3 Там же. Д. 202, л. 84.
1.6 Кременецький земський суд. Вип. II. С. 281.
1.7 Chłapowski К. Starostowie w Małopolsce... T. IV. S.150.


У листопа­ді 1649 року, після амністії, овруцький козацький полковник Іван 
Бруяка уже є підстаростою овруцького старости Владислава Неми- 
рича й жовніром його корогви, а під 1650 та 1652 роки знову очолює 
козацькі дії на Поліссі63.
63 Національно-визвольна війна в Україні, 1648-1651. Збірник за доку­ментами актових книг / Упор. Л. А. Сухих, В. В. Страшко. К., 2008. С. 115; Липинський В. Участь шляхти у великому українському повстанні. С. 458 
(прим. 247).
Comments