Боршничі

 родини Боршничів, знаної у Галицькій землі
з кінця XTV ст. 
Див. біограму Borschnitz (Borschnitzowie): Sperka J. Otoczenie Władysława Opolczyka w
latach 1370-1401. Studium o elicie władzy wrelacjach z monarchą. - S.2 0 3 -2 0 5 ; Ibidem. Borschnitzowie na
Rusi Czerwonej wXTV-XV wieku / / Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profe.sor Bożenie Wyrozumskiej w 75 rocznice urodzin / Pod red. Z. Piecha. - Kraków, 2008. - S. 2 4 7 -2 6 2Докл. про родину Боршніців див.: T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1998, s. 207–209; R. Sękowski, Udział 
rycerstwa śląskiego w rządach i kolonizacji Rusi Czerwonej przez Władysława Opolczyka – problemy genealogiczne i rozeznanie wstępne, w: Władysław Opolczyk jakiego nie znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci, red. A. Pobóg-Lenartowicz, Opole 2001, s. 127–128; J. Sperka, Borschnitzowie na Rusi Czerwonej w XIV – XV wieku, w: Miasta – ludzie – in.stytucje – znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. Rocznicę urodzin, red. Z. Piech, Kraków 2008, s. 247 – 262; J.  Sperka, Zarys migracji rycerstwa śląskiego na ziemie Rusi koronnej w okresie panowania Władysława Jagiełły, w: Княжа доба, Львів 2011, Вип. V, c. 224. та інші праці Єжи Сперки з цієї проблематики.

Франц (Франциска) Боршніц. 
Як свідок він був відомий із 1404 р., коли, серед грона руської шляхти, разом зі Клюсом із Вижнян і 
Данилом Задеревецьким посвідчив документ у суперечці короля з Ядвіґою Пілецькою та її донькою Ельжбетою37. У 1418 р. він також засвідчив акт галицького старости Міхала з Бучача про обмін маєтків між Іваном Тучняком і Марґаритою Росовою38. У 1421  р. разом із братами Ґюнтером, Спінцером посвідчений на документі галицького старости Міхала з Бучача39. Спільно з іншими Боршніцами (Йоганом, Урбаном, Ґюнтером) присягнув на вірність майбутньому королеві у складі шляхти Галицького повіту 28 червня 1427 р. в Галичі як власник Буковні40. 
37 В. Розов, Українські грамоти, № 38, с. 70. Оригінальний документ із 1404 р., русь-
комовна версія. Латиномовну версію з оригінального документа опубл.: KDM, 
wyd. F. Piekosiński, t. IV, Kraków 1905, № 1084, s. 93.
38 В. Розов, Українські грамоти, № 48, с. 89. Оригінальний документ із 1418 р.
39 AGZ, t. III, nr XCI, s. 178. Копія цього документа походить із поч. XVII ст.
40 Halecki O. Z Jana Zamoyskiego, s. 40.
Гюнтер
Спінцер
Comments