Бориславські

БОРИСЛАВСЬКІ - шляхетський рід Дрогобицького повіту Перемишльської землі. Родове гніздо - сс. Борислав, Мражниця.

Смуток Ігор., Смуток Леся. Родовий склад та господарсько-суспільне життя руської шляхти Перемишльської землі через призму історії шляхетського осідку (на прикладі с. Уличне).
Смуток І. Шляхетська землевласність у Дрогобицькому повіті Перемишльської землі 
в XVI ст.


Wywodzili się od Hrycia, który przeniósł się dopiero około r. 1460 na własny 
dział do Borysławia i stamtąd zaczął się pisać Borysławskim. Zmarł w sędziwym 
wieku (r. 1500), pozostawiając z żony, Fedki Buchowskiej, Kl i mk a i S t a n k a 12. 
Wymienieni opłacili pobór r. 1508 i 1515 z Borysławia i części Uliczna18. Przy za.twierdzeniu pierwszego dyplomu na Tustanowice byli obecni obok właściwej linji 
Tustanowskich także Fedko, I wanko i Koś ć Borysławscy r. 1543 14.
12. Agz. XIII, nr 4557, 4560-62, 4704, 4729, 6680, XVIII, nr 662, 3934, 3056, 3452.
13 Źródła dziejowe XVIII/1, str. 116, 143. 
14 Matr. Sum. IV. 7107.

. Осідок Бориславських. На початку XVI ст. одноосібним
власником Борислава виступає син Грицька Бориславського – Климашко6. У наступні
десятиліття більшою частиною земель в обох поселеннях продовжують володіти на-
щадки Климашка. До середини XVI ст. це були сини Іванко, Федько, Кость; у другій
половині вказаного століття – внуки та правнуки, звані Костковичами, Федьковичами,
Іванковичами7.
Із 1550-х років у Бориславі з’являються Попелі. Зокрема, 1557 р. Кость Борис-
лавський відступив тестю Федькові Попелю Колодрубу якісь землі у родовому гнізді8.
У наступні десятиліття певними частками в Бориславі розпоряджалися Грицько Попель
Колодруб (1567-1579 рр.)9, Місько Попель (1571-1583 р.)10, Іван Попель Петельчич
(1580 – 1583 рр.)11. Наприкінці 1570-х років серед Бориславських опиняється і Клим-
ко Винницький Борисович із Винник Самбірського повіту. Цьому передувало його
одруження з Марухною, дочкою Федька Бориславського (1574 р.)12. Із середовища
католицької шляхти спробу осісти в Бориславі зробив якийсь Франциск Загорсь-
кий. У 1571 р. він придбав нерухомість у Станіслава Бориславського. Утім, пізніших
відомостей про нього немає13.
У 1590-х роках Борислав і Мражниця належали:
Андрію, Миськові, Грицькові, Федькові, синам Іванка Бориславського Федько-
вича;
Олеськові і Сенькові Бориславським Федьковичам;
Стасю Бориславському Костковичу;
Павлові батьку та Ігнатові синові Бориславським;
Іванові, Петрові – синам Климка Винницького Борисовича.
7 ЦДІАУЛ. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 48, 148, 239, 700; Спр. 49. – С. 581, 709; Спр. 50. – С. 600-
601, 677, 709, 1281; Спр. 52. – С. 1143-1144; Спр. 54. – С. 1090112, 213, 270, 363, 364, 1044-1045,
1178-1179, 1185; Спр. 55. – С. 307-308, 966-967; Спр. 56. – С. 128-129, 214-216, 226-229, 294,
893; Спр. 57. – С. 47; Спр. 59. – С. 975, 1020-1024; Спр. 60. – С. 79-80, 264, 354-355, 377-378,
719, 723, 1277, 1279, 1360, 1396-1400; Спр. 61. – С. 71, 928-930; Спр. 63. – С. 27, 430, 674, 741,
772, 882-884, 927. 8Там само. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 16. – С. 1118-1120. 9Там само. – Спр. 23. – С. 596-598; Спр. 37. – С. 974-976. 10Там само. – Спр. 37. – С. 198; Спр. 41. – С. 315-317. 11Там само. – Спр. 38. – С. 131-132, 570; Спр. 42. – С. 1321. 12Там само. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 33. – С. 145-146. 13Там само. – Спр. 24. – С. 1020-1022. 


Бориславські з՚явилися вдруге в Уличному разом з Попе-
лями у 1663 р. Це були сини Стефана Бориславського – Василь 
та Іван [І, 1118–1121]. У 1670 р. обидва присутні під час роз-
межування шляхетської і королівської частини села [ІІІ, 2525–
2532]. У наступні десятиліття, до кінця XVII ст., маємо відомості 
про їхніх синів: Стефана Андрія та Романа (Ремігіана). Вкрай 
скупі згадки з XVIII ст. вказують на те, що Бориславські продов-
жували проживати в Уличному в цей час. Зокрема в у 1744 р. тут 
натрапляємо на якогось Івана Бориславського, що заборгував 
Анні Братківській 200 злотих [I, 1118–1121; ІІІ, 2525–2532; VI, 
533–534; VII, 289; IX, 8–12; XIII, 207–208; XIV, 1662–1664; XV,
2065–2066; XVI, 2155–2156; XVII, 200–202, 346–347, 714–715, 
822–823; XVIII, 62–63, 184–185; XX, 911–912]. 

I. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 115. – 1607 с.
II. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 123. – 1574 с.
III. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 124. – 1586 с.
IV. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 131. – 2546 с.
V. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 134. – 1780 с.
VI. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 154. – 976 с.
VII. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 239. – 793 с.
VIII. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 243. – 368 с.
IX. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 247. – 875 с. 
X. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 398. – 1120 с.
XI. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 420. – 3428 с. 
XII. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 436. – 2790 с.
XIII. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 445. – 2404 с.
XIV. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 447. – 1752 с.
XV. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 456. – 2050 с.
XVI. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 457. – 2864 с. 
XVII. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 464. – 2181 с. 
XVIII. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 465. – 1536 с.
XIX. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 467. – 2982 с.
XX. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 480. – 1166 с.


БОРИСЛАВСЬКІ (de Boryslaw, Borysławscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– печатка Миколая Бориславського 1777 р. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 41).
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІI. – S. 62.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XX. – n. 62.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 63.

Олег ОднороженкоComments