Боярські

БОЯРСЬКІ h. Сас (Bojarskі) - дрібношляхетський рід Дрогобицького повіту Перемишльської землі, власники села Бояри, розташоване між Ролевом і Грушевом. Ігнат з Ролева – учасник шляхетського з’їзду 1427 р. У 1449 р. власниками Ролева були Петро і двоє Іванів Шешників. Предками Боярських можуть бути двоє Іванів і Петро Чоботи – можливо, родичі 
львівських Чоботів, які в 40-х роках XV ст. володіли Малим Ролевом (або частиною 
села)44. 20 років опісля половина села точно належала Матвію Попелю, а одного 
з Іванів змінив Яцько Чобіт. Петро жив ще 29 жовтня 1466 р., але чомусь не згадується 
в знаменний як для Чоботів, так і для Матвія Попеля листопадовий день 1466 р., коли 
Іван і Яцько за 60 гривен продали свою половину Малого Ролева Петрові Фалу45. 
Подальша доля Чоботів невідома.
З 1460-х кількість задокументованих згадок про власників цього поселення, частина якого згодом отримала назву Бояри, зростає. Втім, вони малопридатні для генеалогічного дослідження Боярських. Достеменно можна стверджувати лише те, що згадані у останій третині 15 – початку 16 ст. особи не мали спільного предка по чоловічій лінії. Одне з відгалужень походило від Попелів. Попелі Платковичі або Боярські Платковичі мешкали в Боярах до 1630-х років. Решта відгалужень Боярських відомих з 1520-х років. Не вдається до жодного власника Ролева-Боярів кінця 15 – першого десятиліття 16 ст. На рубежі XV – XVI ст. село Бояри мало, як мінімум, семеро співвласників. По-перше, це Іван Боярський, який судився в 1499 – 1500 рр. з сусідом Петром Фалом. Далі слід зазначити рідних братів Дашка і Грицька. Останній в 1504 – 1505 рр. закладав свою частку села за 11 гривен Луці Боярському, а навесні 1506 р. – за 13 гривен (разом з будинком) Іванові. Згаданий у записах раніше від усіх Павло, “син Гриця”, в лютому 1494 р. заклав за 4 гривни Васькові Попелю чверть дворища - всю нерухомість, якою він володів разом “з своїми нероздільними братами”. У травні 1505 р. четверо братів – Павло, Іван, Стефан і Федір – скаржилися королеві Олександру на ”утиски і насильства” з боку Петра Фала. Боярські відсутні в списку платників податків 1508 р., а в 1515 р. Бояри були ”cremati funditus per Tartaros”. Проте немає жодних сумнівів в тому, що власники села, в якому навіть наприкінці XVI ст. було трохи більше як два лани землі, належали до найбіднішої перемишльської шляхти43.
Історію Боярських, а точніше частини з них, слід вивчати в контексті 
іншого роду Попелів. Можна з великою долею ймовірності стверджувати, що 
значна частина власників Бояр є вихідцями з Попелів, з середини XVI ст. до 
них приєдналися Гординські Шимоновичі. Дві сім’ї Філя і Дениса 
Боярських, котрих не вдається пов’язати з Попелями або іншим місцевим 
шляхетським родом348
43 AGZ. . – Lwów, 1901. – T. 17. – Nr. 3559. – S. 423; Lwów, 1903. – T. 18. – Nr. 2762, 2788, 3325, 3395, 
3763, 4431. – S. 407, 412, 469, 475, 521, 594; Jabłonowski A. Polska XVI wieкu… – S. 36, 143.
44 AGZ. – Lwów, 1888. – T. 13. – Nr. 2780, 4064. – S. 201, 297; Boniecki A. Herbarz polski... – 
Warszawa, 1901. – T. 4. – S. 15. 
45 AGZ. – Lwów, 1888. – T. 13. – Nr. 5454, 5461, 5742, 6095, 6126, 6202, 6306. – S. 441-442, 467, 
500, 502, 510, 518.
348 AGZ. – Lwów, 1888. – T. XIII. – Nr 4063, 4794, 5742, 6202, 6307, 6327-6330; t. XV. – Nr 112; 1903. – T. 
XVIII. – Nr 1937. ЦДІАУ у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 15. – С. 201; спр. 19. – С. 191, 227; спр. 25. – С. 704-705; спр. 31. – С. 844; спр. 32. – С. 217, 497; спр. 39. – С. 857; спр. 43. – С. 246; спр. 50. – С. 1012; спр. 68. – С. 103, 250, 1196, 2624; спр. 86. – С. 416, 555, 692-693, 695; спр. 87. – С. 741, 745, 789; спр. 92. – С. 1263; спр. 281. – С. 133, 688-689; спр. 282. – С. 712; спр. 284. – С. 940; спр. 285. – С. 26; спр. 287. – С. 98, 453, 670; спр. 295. – С. 320, 746; спр. 297. – С. 706, 1222; спр. 299. – С. 1317; спр. 303. – С. 565; спр. 306. – С. 1307; спр. 307. – С. 634; спр. 308. – С. 6, 341; спр. 316. – С. 1073; спр. 323. – С. 1133; спр. 339. – С. 941; ф. 14 . – Оп. 1. – Спр. 7. – С. 504, 648; спр. 9. – С. 641, 696; спр. 13. – С. 144; спр. 14. – С. 538, 571; спр. 16. – С. 92, 465, 617; спр. 17. – С. 132, 269, 362; спр. 19. – С. 632; спр. 24. – С. 965; спр. 27. – С. 691; спр. 29. – С. 26-27, 886; спр. 31. – С. 317; спр. 32. – С. 407-408; спр. 35. – С. 74; спр. 36. – С. 975; спр. 37. – С. 229, 232, 534; спр. 49. – С. 626; спр. 51. – С. 350; спр. 55. – С. 240, 288; спр. 58. – С. 177, 221; спр. 59. – С. 416; спр. 61. – С. 402; спр. 62. – С. 1642; спр. 63. – С. 663, 695, 705, 779; спр. 64. – С. 1339, 1528, 1147; спр. 65. – С. 42-43; спр. 70. – С. 1099, 1524; спр. 72. – С. 316, 581; спр. 73. – С. 679, 694, 731, 959, 1024; спр. 74. – С. 1237-1238; спр. 76. – С. 97-98; спр. 78. – С. 26-7, 826; спр. 262. – С. 248; спр. 263. – С. 419.

Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).
Пашин С. Дрогобицька шляхта (XV – початок XVI ст.) – Дрогобицький краєзнавчий збірник. Випуск XIV-XV. Дрогобич, 2011.
Смуток І. Шляхетська землевласність у Дрогобицькому повіті Перемишльської землі 
в XVI ст. 


БОЯРСЬКІ (de Boiary, Boiarscy, Bojarscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями догори.

Джерела:
– печатка Ігната з Ролева 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 689; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 792; Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 128).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– герб Івана Боярського у книзі «Служєбникъ и Трєбникъ архїєрєйский» 1632 р. (Петров Н. Краткое обозрение рукописей Киево-Софийской библиотеки. – C. 34; Петров Н. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. – Выпуск ІІІ. – С. 17; Будовниц И. Словарь русской, украинской и белорусской письменности и литературы до XVIII в. – С. 149; Жолтовський П. Український живопис XVII–XVIII ст. – С. 29; Логвин Г. З глибин: Давня книжкова мініатюра ХІ–XVIII ст. – С. 165, 168, табл. LIV; Логвин Г. Забутий шедевр живопису XVII ст. – С. 18–19; Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – С. 417–418, n. 114; Запаско Я. Рукописна книга як попередник української друкованої книги. – С. 92; Махновець Л. Українські письменники: Бібліографічний словник. – Том І. – С. 416; Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини XVІ – першої половини XVII ст. – С. 175–176; Кучерук О. Герб і титулатура архимандрита та митрополита Петра Могили. – С. 303; Хроніка-2000. – Том LX: Святитель Петро Могила. – Табл.; Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII століть. – С. 252, мал.; Шамардина Н. До питання про раннє бароко в українському живописі. – С. 170–172; Попов П. Невідомий прижиттєвий портрет Петра Могили. – С. 41–46; Александрович В., Мицько І. Архієрейський Служебник і Требник Івана Боярського. – С. 83–84; Іванова О. Служебник і Требник архієрейський 1632 року. – С. 316–324; Александрович В., Мыцько І. Архиерейский Служебник и Требник Ивана Боярского. – С. 138–147; Gil A., Skoczylas I. Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim. – Tab.; Нестеренко П. Історія українського екслібриса. – С. 299, мал.).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 128.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 216.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom I. – S. 367–368.

Олег Однороженко


Бояри. Власність Боярських. У перше десятиліття XVI ст. село належало братам
Луці, Дашку і Грицьку60 та братам Павлу-Станіславу, Івану, Стефану, Федору Боярсь-
ким61. Упродовж XVI ст. село доволі регулярно змінювало власників. У 1532 р. якась
частина припала Миколаєві Яскманицькому62 та увійшла до його вороблевицьких
маєтків. Інша частина Бояр, розподілена на дрібні частки, перебувала у володінні
Боярських та Попелів63.
У 1590-х роках власниками села були спадкоємці Миколая Яскманицького64;
Хома Боярський Динисович65;
Грицько Боярський Фільович із синами Теодором, Іваном і Тимком66;
сини Павла Попеля Платковича67.
60 AGZ. – Lwów, 1903. – T. XVIII. – № 3209, 3220, 3321, 3325, 3395. 
61 Ibidem. – № 2762, 2788; ЦДІАУЛ. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 4. – С. 60. 62Там само. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 9. – С. 1002-1003. 63 Там само. – Спр. 9. – С. 696-697, 724, 1002-1003, Спр. 17. – С. 362-363; Спр. 19. – С. 6;
Спр. 262. – С. 702-703, 1228. 64 Źródła dziejowe. – Warszawa, 1901. – T. XVIII. – Сz. 1. – S. 36; ЦДІАУЛ. – Ф. 13. – Оп. 1. –
Спр. 323. – С. 1133. 65 Źródła dziejowe. – Warszawa, 1901. – T. XVIII. – Сz. 1. – S. 36; ЦДІАУЛ. – Ф. 13. – Оп. 1. –
Спр. 320. – С. 1290; Спр. 321. – С. 148-149. 66 Źródła dziejowe. – Warszawa, 1901. – T. XVIII. – Сz. 1. – S. 36. ЦДІАУЛ. – Ф. 13. – Оп. 1. –
Спр. 323. – С. 1133. 67 ЦДІАУЛ. – Ф. 13. – Оп.1. – Спр. 323. – С. 1133. 

Василій 
Боярський, священик Успенської парафії у Львові (з 1604 р.)37
Василій Боярський походив з давнього священичого роду шляхетського походження. Його кош-
том львівська друкарня Яна Шеліги видала у 1630 р. два віршовані твори Каспера Твардовського. Батько 
Боярського – теж на ймення Василій – був парохом у с. Велика Горожана поблизу Львова. Один із синів 
львівського священика-уніата – Іван – у 1632 р., домагаючись уряду єпископа-помічника при перемишльсь-
кому унійному владиці Антонієві (Крупецькому), замовив у львівських майстрів (ймовірно Петра Мордессі 
та Жана Крезвалле) високої мистецької вартості Архиєрейський Служебник і Требник. Після невдалої спро-
би єпископської кар’єри Івана конволют потрапив до Петра (Могили), здогадно з нагоди його митрополичої 
хіротонії у Львові у квітні 1633 р. Іван Боярський, будучи на початку 30-х рр. XVII ст., як і його батько, уніа-
том, перед смертю перейшов у латинство й заповів себе поховати у Львівському домініканському монастирі. 
Інший син Василія Боярського – Гавриїл – також став католиком, постригшись у ченці Краківського францис-
канського монастиря. Натомість дочка Олександра була інокинею Дубнівського василіанського монастиря. Див. 
про це докладніше: В. Александрович, І. Мицько, Архієрейський Служебник і Требник Івана Боярського: Нова інтерпретація унікального рукописного кодексу 1632 року), [w]: Пам’ятки України, № 1–6, 1993, s. 74–84). Як свя-
щеник Успенської церкви у Львові, згадується у реєстрах ставропігійського братства за 1612–1632 рр. (1619 р. 
він, як «настоятель церкви нашои», подарував конфратернії Острозьку Біблію «за спасеніе свое», «при погребѣ
сына»). Помер напередодні 23 червня 1632 р. У 1633–1634 рр. вдова о. Василія, шляхетна Анна Боярська, пе-
редала братчикам «коберецъ» та мощі святих. Ім’я цього священика під 1786 р. фіґурує в пом’янику Львівської 
ставропігії, Архив Югозападной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов (далi – 
Архив ЮЗР), cz. 1, t. XI, 1904, s. 75–76, 81, 83, 101, 341, 343, 352, 360, 363, 370, 375–376, 378, 380, 382, 647; Т. 12, 
s. 9–10, 13, 21, 497). Родичем Василя Боярського, пароха львівської Успенської церкви у 1604–1632 рр., був єро-
монах Теофан Боярський (†1646), ігумен Перемишльського Святотроїцького монастиря, у 1635–1646 рр, чер-
нець Унівської лаври, I. Мицько, Святоуспенська Лавра в Уневі.., s. 158).

Загадковою особою є Іоанн Боярський, який ідентифікував себе в маргі­
нальному записі в одній з книг РМ як писар “метрикирускои мєишєи канцєлларии ”498. 
Ця книга, що велася Лаврином Пісочинським, включає вписи 1582-1583 рр., але запис 
І.Боярського датується 9-м травня 1661 р. Таке датування викликає серйозні сумніві. 
Єдина книга, що велася 1661 р., (“SB-24”) включає за цей рік виключно вписи, вчинені 
під наглядом канцлера Миколая Пражмовського {див. додаток № 4). Отже, під- 
канцлерська книга в цьому році не велася. Крім цього, запис І.Боярського зроблений 
руською мовою, що не є характерним для працівників канцелярії принаймні з 1630-х 
рр. Тому нашого підписка слід шукати серед осіб, близьких до Руської канцелярії в 
кінці XVI - на початку XVII ст. Претендентів, на нашу думку, є два. Перший - це Іван 
Антонович Боярський, який фігурує в 1590 р. як возний, що подав позови князеві 
Янушові Збаразькому від Л.Пісочинського щодо маєтності Жорнища. Возним, як 
виявилося, він зовсім не був: не мав осілості в Брацлавському воєводстві, не пред’явив 
привілею на уряд499; тому виникає здогад, чи не вжив Л.Пісочинський як возного одного 
зі своїх підписків? Проти кандидатури Івана Антоновича Боярського як претендента 
на підписківство є факт вживання в його маргінальному записі назви “Руська кан­
целярія”, яка, настільки вдалося простежити, з’явилася пізніше. Іншим претендентом 
на авторство запису є блазень королевича Владислава Іван Васильович Боярський500. 
Він походив зі священицької родини з-під Львова, яка мала шляхетське коріння501. 
Близько 1616 р. Іван служив блазнем, а потім підскарбієм у брацлавського воєводи 
князя Олександра Заславського. Був освіченою людиною: володів італійською мовою,грав на лютні, збирав і сприяв виданню книг502. Блазень мав серйозні амбіції. 
Перебування на королівському дворі намагався використати для отримання різних 
церковних посад: у 1626 р. претендував на посаду володимирського владики, а в 1632 
р. намагався стати коад’ютором перемишльського єпископа А.Крупецького503. Помер 
Іван в кінці 1633 р., незадовго перед цим змінивши православне визнання на като­
лицьке504. Якщо Іван Васильович є автором вище згаданого запису, то останній слід 
розцінювати як жартівливу витівку блазня королевича. Напевно, він не мав жодного 
відношення до виконання функцій підписка в Руській канцелярії.

498 РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 196, л. І.
499 Крикун М., Піддубняк О. Матеріали про діяльність... С. 97-98.
500 Nekcmda Trepka W. Liber generationis plebeanorum. S. 81; Zemeia K. Skład osobowy dworu
królewicza Władysława Zygmunta Wazy // Studia z dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wrocław, 1988. S.
216.
501 Александрович В., Мицько /. Архієрейський служебник і требник Івана Боярського // Пам’ятки
України. 1983. № 1-6. С. 77.
т Nekanda Trepka W, Liber generationis plebeanorum. S. 81; Александрович В., Мицъко I.
Архієрейський служебник... С. 78.
503 Nekanda Trepka W. Liber generationis plebeanorum. S. 81; Александрович В., Мицъко 1.
Архієрейський служебник... С. 78.
504 Александрович В., Мицъко 1. Архієрейський служебник... С. 78.

Rodowód

1.1355.1
Hryczko,
1.1355.2
Tomasz
1.1355.3
Sieńko dziedziczyli na Bojarach 1589 r. (Paw.).
1.1355.4
Teofan, obrany po śmierci Kopystyńskiego 1627 r., archimandrytą Ławry Pieczerskiej w Kijowie, nie otrzymał potwierdzenia królewskiego (Woł. V B. f. 2).
1.1355.5
Magdalena
1.1355.6 & 5
za Wrzeszczem 1668 roku (Gr. kamien.).
1.1355.7
Stefan w województwie bracławskiem,
1.1355.8 & 7
żonaty z Anną Tchórzewską 1693 roku (Bracł. XIV f. 823).
1.1355.9
Michał, komornik graniczny podolski, został wojskim mniejszym latyczowskim 1775 r.
1.1355.10
¶ Euzebiusz, właściciel ziemski w powiecie husiatyńskim,
1.1355.11 & 10
Wandy Golejewskiej
1.1355.12
pozostawił córkę Filomenę,
1.1355.13 & 12
zaślubioną Władysławowi Ciepielowskiemu z Poczapy,
1.1355.14
i syna Tadeusza.
1.1355.15
¶ Józef, właściciel Wasilkowiec w powiecie trębowelskim 1747 r.,
1.1355.16
miał syna Michała,
1.1355.17
a ten Leona, właściciela Młocin i Łomianek pod Warszawą,
1.1355.18
którego dwaj synowie, Józef
1.1355.19
Michał,
1.1355.20 & 17
urodzeni z Elżbiety Łaszczyńskiej, siostry
1.1355.21
gubernatora warszawskiego, i trzeci
1.1355.22
Ludwik,
1.1355.23 & 17
urodzony z Karoliny Poths, rozwiedzionej
1.1355.24 & 23
Phul;
1.1355.25 = 22
legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie w latach 1839-1848.
1.1355.26 = 22
Ludwik, uczeń szkoły podchorążych, ostatnio pułkownik lejb gwardyi ułanów wojsk cesarsko-rosyjskich,
1.1355.27 & 26
żonaty z Idą z Whitów,
1.1355.28
córką Karola, generała kawaleryi wojsk cesarsko-rosyjskich,
1.1355.29
ma z niej synów: Michała,
1.1355.30
Aleksandra,
1.1355.31
Stanisława
1.1355.32
Bronisława, pułkownika lejb gwardyi ułanów wojsk cesarsko-rosyjskich,
1.1355.33
oraz córki: Joannę
1.1355.34
Konstancyę,
1.1355.35 & 34
żonę Zygmunta Czeklińskiego.
1.1355.36 = 29
Michał
1.1355.37 & 36
ożeniony z Pauliną z Niewęgłowskich,
1.1355.38
ma syna Michała
1.1355.39
i córkę Janinę.
1.1355.40
¶ Jan Antoni, vicesgerent grodzki grabowiecki 1747 r.,
1.1355.41
pozostawił syna Józefa,
1.1355.42
a ten Stanisława,
1.1355.43 & 42
żonatego z Julianną Wierzbowską,
1.1355.44
którego syn Ferdynand udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie 1853 r. (A. b. Her.).
1.1355.45
Władysław
1.1355.46
Antoni 1857 r.,
1.1355.47
Roman,
1.1355.48
Ludwik
1.1355.49
Władysław 1860 roku.
1.1355.50
Roman umarł w Warszawie 1899 r.
1.1355.51
¶ W Galicyi wylegitymowali się ze szlachectwa: Jan Nepomucen
1.1355.52
Konstanty Czarnotowie Bojarscy w Wydziale Stanów we Lwowie 1819 r.,
1.1355.53
Mikołaj,
1.1355.54
Ignacy
1.1355.55
dwóch Michałów, 1782 r. w sądzie grodzkim lwowskim (Goł.).
1.1355.56
[Z tomu Uzupełnień, s. 236:] dodaj: Michał
1.1355.57
z synami: Onufrym Antonim,
1.1355.58
Michałem,
1.1355.59
Julianem
1.1355.60
Wincentym
1.1355.61
Jan
1.1355.62
z synami: Janem Floryanem
1.1355.63
Antonim Urbanem,
1.1355.64
synowie Jana,
1.1355.65
wnukowie Grzegorza,
1.1355.66
prawnukowie Szymona Bojarskiego, dziedzica 1630 r. Lubitowa,
1.1355.67 = 61
legitymowali się ze szlachectwa 1833 r., przed Deputacyą Wywodową wileńską.
1.1355.68
¶ Józef umarł w Jagielnicy 1787 r.
1.1355.69
Andrzej,
1.1355.70
syn Erazma,
1.1355.71 & 69
Anny Sokołowskiej,
1.1355.72
miał syna Józefa, ur. 1820 r. w Sosolówce (metr. w Jagielnicy).
1.1355.73
Maryanna,
1.1355.74 & 73
za Hieronimem Sagatowskim, chorążym chęcińskim 1785 r.
1.1355.75
Zuzanna Maryanna,
1.1355.76
córka Aleksandra
1.1355.77 & 76
Józefy Lachowskiej,
1.1355.78 = 75
ur. w Czortkowie 1807 r.,
1.1355.79 & 75
za Karolem Ropelewskim.
1.1355.80
¶ Stanisław Czarnota Bojarski,
1.1355.81 & 80
Maryanny z Bilińskich, zostawił:
1.1355.82
1. Józefa,
1.1355.83
po którym Mikołaj, komornik halicki
1.1355.84
Michał Stanisław.
1.1355.85
2. Dymitra,
1.1355.86 & 85
ożenionego z Ludwiką z Gerłowskich, po którym:
1.1355.87
Pelagia,
1.1355.88 & 87
za Stanisławem Jagiełłowiczem, cześnikiem czerniechowskim,
1.1355.89
Michał
1.1355.90
Ignacy, dziedzice części w Wasylkowcach, wylegitymowani ze szlachectwa 1782 roku, w sądzie grodzkim lwowskim.
1.1355.91 = 90
Z nich: ¶ Ignacy,
1.1355.92 & 91
miał z Teresy z Buczyńskich:
1.1355.93
Józefę,
1.1355.94
Konstantego, ur. 1790 r. (metr. w Borszczowie)
1.1355.95
Jana Nepomucena, ur. 1792 roku (metr. w Husiatynie), którzy udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie 1819 r., w Wydziale Stanów galicyjskich.
1.1355.96 = 95
¶ Jan Nepomucen, sekretarz tychże Stanów, zostawił,
1.1355.97 & 96
Genowefy z Wemerów:
1.1355.98
Maryę,
1.1355.99 & 98
za Marcelim Pileckim
1.1355.100
Aloizego Alfreda, inżyniera magistratu we Lwowie, ur. 1826 r. (metr. we Lwowie),
1.1355.101 & 100
ożenionego z Ludwiną z Dydyńskich,
1.1355.102
córką Franciszka
1.1355.103 & 102
Marceli z Kochańskich, z której
1.1355.104
Piotr, rotmistrz kawaleryi austryjackiej,
1.1355.105
Ignacy, magister farmacyi,
1.1355.106
Jan, inżynier galicyjskiego Wydziału Krajowego,
1.1355.107
Kajetan, sędzia powiatowy w Galicyi
1.1355.108
Franciszek, wylegitymowani w galicyjskim Wydziale Krajowym, 1882 r.
1.1355.109 = 84
¶ Michał Stanisław, zmarły 1819 r. w Wasylkowcach,
1.1355.110 & 109
Anieli Maryanny z Kamienieckich,
1.1355.111
zostawił: Zofię,
1.1355.112 & 111
za Kozłowskim,
1.1355.113
Jana,
1.1355.114
Marcelego
1.1355.115
Wincentego (A. Stanisł. For. Nob.),
1.1355.116 & 115
ożenionego z Rozalią z Sokolnickich,
1.1355.117 & 116
2-o v. Lewińską, z której:
1.1355.118
Edmund,
1.1355.119
Antoni
1.1355.120
Zygmunt Szczepan (Ibid.).
1.1355.121 & 120
Ostatni ożenił się 1848 r. (metr. ślub. w Mielnicy )z Antoniną Wandą z Golejewskich, z której
1.1355.122
Filomena
1.1355.123
Tadeusz Antoni, dziedzic części w Wasylkowcach, urodz. 1861 roku (metr. w Husiatynie), wylegitymowany, wraz z ojcem, w galicyjskim Wydziale Krajowym, 1872 roku.
1.1355.124
¶ Kazimierz, mieszkający w Poznaniu 1896 roku,
1.1355.125
syn Heliodora,
1.1355.126
a wnuk Ferdynanda,
1.1355.127 = 124
pochodził także z Wasylkowiec.
Comments