Білашівські

БІЛАШІВСЬКІ (Белашівські, Біляшівські) з Білашева острозький земянський рід.


купча угода князя Юрія Васильовича Заславського з
паном Семеном Олізаровичем, згідно з якою перший продав другому свій
родовий маєток Білашів на Волині99. Нам вдалося встановити точну дату
укладення угоди — 26 червня 1496 року100, 
99 Державний архів Рівненської області. — Ф. 370. — Оп. 3. — Спр. 100. 100 Блануца А. До історії земельних володінь князів Заславських на Рівненщині
(кінець XV ст.) // Український історичний збірник. — К., 2010. — Вип. 13. — С. 158–
160. 

Ігнат Білашівський
Миколай Біляшівський
Comments