Балицькі

БАЛИЦЬКІ (з Балиць, de Balyczе, Baliccy) – дрібний земянський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Жидачівському повіті Львівській землі.

Ігор Cмуток. Дрібношляхетські роди Жидачівського повіту на Перемишльщині у XVI – початку XVII ст.

У першій половині XVI ст. кілька вихідців роду побралися з представниками перемишльської шляхти. Зокрема, Федька, дочка Івашка Балицького, стала дружиною Кузьми Копистенського (1502 р.)19, Анна, дочка Павла Балицького, вийшла заміж за Федька Криницького (1547)20, Федір Балицький одружився з Марухною Височанською (перша половина XVI ст.)21. В цей час Балицькі пробують утвердитися серед землевласників Перемишльщини. Зокрема, Януш Балицький у 1530 р. отримав від Фелікса Блажівського під заставу певну земельну власність у Тростянці коло Мостиськ22. Втім, це не мало якихось далекосяжних наслідків. У другій половині XVI ст. Балицькі ще зустрічаються зрідка у майнових справах з перемишльською шляхтою. Наприклад, Мартин виступив кредитором Георгія Новоселицького та Андрія Замойського, позичивши відповідно 100 і 300 зл.23 Серед шляхти - землевласників Перемишльщини вони так і не з’явилися.
19 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospoltej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1909. T. 18: Najdawniejszezapiskisąduziemskiegoprzemyskiego 1469-1506 / Wyd. A. Prochaska. № 4072.
20 ЦДІА України у м. Львові, ф. 13, оп. 1, спр. 24, c. 225-230.
21 Там само. Спр. 308, c. 997-998.
22 Там само. Спр. 17, c. 223-225.
23Там само. Ф. 14, оп. 1, спр. 38, c. 1483; спр. 40, с. 663-664.


1. На блакитному полі срібний знак у вигляді стріли вістрям вгору над колом в супроводі двох золотих семипроменевих зірок обабіч та золотого півмісяця ліворуч, що лежить рогами вправо.Джерела:
– печатка Татомира з Балиць 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 689; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 815; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 8 [11], 54; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XVIII).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.Джерела:
– печатка Данька і Мика з Балиць 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190).
– печатка Сенька з Балиць 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237, 240, 242.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 83, 155.

Олег Однороженко

Балицький Ян-Станіслав.
Рік написання: 1641.Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання, лубенський кляш-
тор оо. бернардинів.
Пожертви: на Лубенський кляш-
.тор оо. бернардинів жертвує коня,
пару пістолетів, срібні речі та різні
боргові суми в розмірі 36, 15 та 2,3
тис. злотих. Крім того, на костел в
Коблині жертвує 60 злотих.
ЦЩАК України: Ф. 25. . Oil 1. .
Спр. 225. . Арк. 120,121зв.История рода Балицких начинается с того момента, как сын Пеха, Ванько, в январе 1400 г. за 140 гривен пражских грошей купил у перемышльского мещанина Яна Чеха село Баличи (12 км восточнее Перемышля, ныне ( в Мостисском районе). Пех, возможно, был в родстве с первым перемышльским войтом Михалко (1353-1392). Между 1402 и 1424 гг. Ванько сам стал войтом. В 1444 г. он с согласия сыновей ( ксендза (кустоша) Петра и Яна ( пожертвовал 6 гривен ежегодно на содержание нового кафедрального собора. В этом документе, а также в папской булле 1463 г., упоминается второе имя войта (“Валентин, иначе Ванько”), по-видимому, данное после перехода в католичество.
У умершего в 1444 или 1445 г. Ванька было трое сыновей и дочь Елизавета ( жена самборского мещанина Юрия (1448 г.). Еще одна Елизавета ( дочь рано ушедшего из жизни безымянного сына войта ( не позднее марта 1443 г. с 30 гривнами приданого вышла за львовского шляхтича Яна Братковского. Ян Балицкий не позднее июля 1437 г. женился на некоей Анне, в январе 1443 г. получил за ней 100 гривен приданого, с июля 1462 г. исполнял обязанности гродского судьи, умер в феврале-октябре 1467 г., оставив сына Миколая и четырех дочерей: Екатерину ( жену Миколая-Миклаша Мжуровского (1467 г.), вышедшую в 1469 г. за Миколая Розу Барбару-Петрушу, Дороту ( супругу Яна Подлесецкого (1474 г.) и Маргариту (1473 г.).
Миколай в апреле 1469 г. получил 300 гривен приданого за Сусанной Лысаковской, в январе 1470 г. предъявил в перемышльский лавничий суд грамоту князя Льва о продаже войтовства некоему Ивану, в 1480-1481 гг. выкупил у троих Новосельских большую часть села Малые Новосельцы (Сельце, Седлец) под Перемышлем, умер ранее февраля 1490 г.
Наследницами Миколая Балицкого стали две его дочери. В 1494 г. Елена была замужем за соседом Андреем Островским. Екатерина, схоронив первого мужа Станислава Стадницкого, вышла за перемышльского подстаросту Яна Войцеховского. В январе 1498 г. сестры разделили поровну всю недвижимость, а в мае Елена заложила свояку Яну свою половину Сельца. В 1508 г. их мужья заплатили в казну по 4 гривны: Войцеховский ( с Сельца и половин войтовства и Баличей, Андрей Островский ( с дедичного Острова и вторых половин войтовства и Баличей. Львиная доля налогов (около 7 гривен) была собрана с владений покойного Миколая Балицкого.


Poniżej Dzieduszyc usadowili się przy ujściu Sukiela do Świcy Sasowi e-Baliccy 
Przy lustracji 1469 przedłożył jeden z ówczesnych dziedziców „literam ruthenicam
cum sigillo de angelo super villam Balicze et Smuchow perpetue donacionis, serui.cium cum una hasta et tribus sagittariisu 8 Na podstawie tych uwag o charakterze 
dokumentu na Bal i ce i Smu c h ó w koło Młynisk nad Dniestrem dochodzimy do 
przekonania, że wystawiał go najprawdopodobniej Władysław Opolski; król Jagiełło 
posługiwał się bardzo rzadko ruskim językiem w dyplomatach nadawczych. Pierwszy 
właściciel, Ta to mir, występuje w zakwestjonowanych wyrokach granicznych, oraz 
jako świadek sporu Zaderewickiego z Oblaźnickimi 1411, później jako pozwany przez 
Iwaśka Dzieduszyckiego w sprawie granicy siachowskiej oraz drugiej granicy przeciw.ległej nad rzeką Turją 1413®. Niewątpliwie wcześniejszy występ Tatomira jako świadka 
nadania dworzyska Szandrowi przez Daniła Zaderewickiego 10 nie daje się, niestety, 
inaczej oznaczyć jak przypuszczalnie na r. 1373, przyjmując pomyłkę o 100 lat. 
Najistotniejszym dowodem jego istnienia i działalności jest jednak podpis i herb Sas 
z r. 142711. Musiał już być wtedy w latach podeszłych i zmarł niedługo, gdyż zapiski 
sądowe przywodzą już nowych dziedziców w osobach Hrycia-Jurgi, Donka, 
Michna a zapewne i Steczka — synów Iwaśka Balickiego Tatomirowicza 
1446 —145612 Niewiadomo, czy nazwać ich synami, czy też wnukami Tatomira. Hryć 
wydzierżawił r. 1453 połowę Błudnik od wójta halickiego i tam się przeniósł na prze.ciąg, lat kilkunastu ls. Dział swój w Balicach sprzedał Mykowi Dzieduszyckiemu r. 1456» 
ożenionemu z Milochną, zapewne córką owego Iwaśka14. Z pierwszej żony, córki 
Hrynia z Leszczyn (Lekczyn), miał Piotra i Lec h na (zapewne Olechno-Aleksander), 
drugą Do mnę lub Dominę odumarł r. 1463 wśród ostrej kłótni z pierworodnym, który porzucił macochę i przeniósł się do Grabowca na dział żony Nastki r. 1465 k W r. 1471 
wypłacił siostrze Ol uch n ie 20 grzywien tytułem wyprawy2. W Balicach widzimy 
1464 r. obok Donka już S e ń k a i Myka, a dokument przedłożył 1469 r. Iwaśko3. 
Córka tego ostatniego, Fedka, wyszła zamąż 1502 r. za Kuźmę Kopysteńskiego z pod 
Przemyśla4. W r. 1510 pozwany o zdradę stanu Seńko oczyścił się przed komisją 
królewską6. Lustracja 1515 r. podaje jako właścicieli Balic Wa ś k a i P i o t r a 6. Mimo 
braku pewniejszych wiadomości źródłowych o dalszym losie Balickich możemy przy.puścić, że ród utrzymywał się na jakiejś części Balic, jak dowodzi występ Hrehora 
Balickiego w towarzystwie Czołhańskich, Swaryczowskich i Korczyńskich 1642 r 7.
8 Źródła dziejowe XVIII/1 B. str. 20.
* Kronika domowa, dypl. nr II, III. Agz. III str. 84.
10 Rozprawy wydz. hist. fil. t. 42 str. 30. Przyjmujemy tę datę także na podstawie innych dowodów 
ubocznych, jak n. p. wzmianki o „panu Marku Lachowieckim“, co nie miałoby miejsca po roku 1375, kiedy 
Daniło posiadł owe Lachowce, dziś Lachowice.
II Notaty, nr 815. ** Agz. XII. 1814, 2564 XIV. str. 344 zap. MXLV. XIX. 2733.
11 Ib. XII. 2564 “ Ib. XIX. 2755.
1 Agz. XII. 4369, 4402, 2954, 2957, 3221, 3351 XIV. 3821. * Ib. XII. 2933, 4274.
* Ib. VII nr 55. Źródła dziejowe XVIII/1 B. str. 20 4 Agz. XVIII 4072.
5 Hruszewski, Materjały, nr 66. Był on żonaty z Małgorzatą z Łanczyna na Pokuciu, por. Matr 
Sum. IV. 4170, 5193. 6 Źródła dziejowe XVIII/1 str. 167.
7 Semkowicz, Wywody, nr 247. Źródła dziejowe XVIII/1 str. 82.


Comments