Ястрембські

До певної міри це стосується й вихідців з М азовії та Малої 
Польщі: саме так в офіційних біографіях майбутніх єзуїтів позначе­
не місце народження Станіслава Карницького, Станіслава Неціше-
вича, Олександра Пашковського, Якуба Смогоржевського, Павла Ула-
новського і Петра Ястрембського.
Не були «новачками» на Волині й Улановські та мазовшани 
Ястрембські: якийсь Миколай Улановський ще в 1593 році фіксуєть­
ся у Луцьку як шляхтич-свідок147, а численні Ястрембські згадую ть­
ся як слуги та «бакаляри» місцевих панів починаючи з 1564 року148, 
причому лише впродовж 16 30 -16 4 0 -х років в Острозькому костелі 
було охрещено аж восьмеро членів цієї родини149.
147 Описи Острожчини другої половини XVI — першої половини XVII століт­
тя /Упор. В. Атаманенко. К.-Острог-Нью Йорк, 2004. С. 69.
148 Пор.: Ян, слуга Ілляша Борзобагатого Красенського 1564 року, та Ан­
джей, «бакаляр» дітей Шибенського 1595 року: ЦДІАУК. Ф. 25, оп. і, спр. 6. 
Арк. 146 зв.; спр. 46, арк. 129 зв.
149 Miesięcznik Heraldyczny. R. XVII, nr 7-8. S. 124.
Comments