Ясениницькі

Лютого 10, 1589 р. / Липня 8 – Дарчий запис п. Овдотії Ясениницької своєму чоловікові п. Івану Телецькому на 240 коп грошей литовських, док. № 27, арк. 22 зв. – 24.


Л­та Божtго нарожtнu а~ a~ rа~ [1561] мсц~а дtкаб ки~ [28] дн~я›.
Присылал до мtнt, Бориса Ивановича Совы, подстаростTго луцкого▫, 
зtмtнин гсдрскии пан Яско Матa­ºвич Ясtниницкии▫, жалуючи и jповTдаючи
тым jбычаtм, што ж, дtи, тых часов нtдавно прошлых мсц~а дtкабра двадцат
пtрвог дн~u в суботу пtрtд Божим нарожtнtмъ подданныи мои, люди 
ясtниницкиt ºздили в дуброву по дрова. В тот, дtи, час служtбник tt млсти 
кнг~ни Илиноº Jстрозскоt кнг~ни Бtяты с Костtлца врuд
2
 ставtцкии Стtпан, 
способившисu з служtбниками, з людми ставtцкими и з ыншими многими 
помочники своими, наtхавши моцно, кгвалтом на влостивыи кгрунт имtня 
моtго Ясtниницкого тых подданных моих людtи ясtниницких позбивал, 
поранил и з них сtрмuги, кожухи, шапки позбирал• и сокtры в них поjтнимал
и вtликиt шкоды имъ подtлалъ▫.
Для чого ж на jглtданº ран подданных своих брал в мtнt вижом з урадY 
замку Луцкого служtбника моtго▫ Ивана Василºвича•. Которыи виж там
бывши и jттолu приtхавши, пришодчи пtрtд мtнt до книг тыми словы 
сознал•, иж будучи мнt в пана Ясtниницкого и маючи при собt сторону•,
jглtдал tсми людtи ясtниницкихъ, збитых и поранtнtных•. Видtл tсми на 
Дорошу Y голов­ рана битая крывавая•. Тот имtновал шкоды своtt•, иж при 
том бою на тот час jтнuто в нtго сtрмuгу, шапку и сокиру•. На Якову Варtицt 
рана в голов­ битая крывавая и мtновал шкоды своtt, иж в нtго jтнuто 
кожух, шапка и сокира•. На Елтуху рана битая синuя на правои руцt, повtдил, 
жt tму jтнuто дв­ сtрмuги и двt сокиры•. На Прокопу рана синuu на плtчох. 
Тот повtдил•, иж tму jтнuто дв­ сtрмuги и сокtру•. Jмtлца збито, раны 
синиt по хрtбту, повtдил, иж в нtго jтнuто сtрмuгу и сокиру•. Гринцовы 
пасынки
1
, жt ихъ бито и в них jтнuто двt сtрмuги и дв­ сокиры▫. Jникиtц
повtдил, жt в нtго jтнuто сtрмuгу, шапъку и сокиру•. Atдtц повtдил, жt в 
нtго jтнuто сtрмuгу и сокиру•. Врядникова сына Андрtица збито, // и повtдал
шкоды своTT, жt в нtго сtрмuгу и сокиру jтнuто•. А по jглtданю ранных
jповtдал мнt пан Ясtниницкии и подданныи tго люди ясtниницкиt, иж тыt 
раны и шкоды свои на влостивомъ кгрунътt ясtниницкомъ jт врадника 
ставtцког Стtпана и jт помочниковъ tго маºмо▫.
К тому тtж jповtдал мнt на подданных кнз~u Ивана Чорторыского на 
мtщан клtванских•, иж jни грани попсовали и дубt гранноº порубали и мною,
вижом врадовым, jбводил. Видtл tсми три дубы порубаныхъ, в которыхъ 
грани были положоныº▫.
И хотtчи панъ Ясtниницки j то мовити, просил, абы то было записано. А 
такъ я тоt jповtданt пана Ясtниницкого и вижово сознанt до книгъ замковых
записати казалъ.


 У 1534 р. ще один волинський зем’янин, 
Лазар Васкович Ясеницький, подарував князеві третю частину маєтку 
Ясиничі в Луцькому повіті. Цю інформацію знаходимо у підтвердному листі 
Сиґізмунда І Старого від 1 березня 1534 р., яким він підтвердив договір дару 
Ф.М.Чорторийському19.19 РГАДА. – Ф.389. – Оп.1. – Ед. хр.17. – Л.547–547 об. Опубл.: Lietuvos Metrika: Knyga №17 
(1530–1536): Užrašymų knyga 17 / Parenge L.Karalius, D.Antanaviсius. – Vilnius, 2015. – Р.412–413


Бруяка Федір 1 шл. - Ганна Мартинівна Ясениницька
2 шл. - Ганна Кратовичівна
ЦДІАК України, ф. 26, оп. і,
спр. 6і, арк. 413 зв. -415; ф.
22, спр. 14, арк. 840 зв. -845.

Comments