Яблоницькі

Яблоницькі - сяноцький земянський рід.

Джерела та література:
Ярослав Лисейко. Міграция руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття.

Рід належав до гербової спільноти Сасів48. Землеволодін-
ня Яблоницьких у Сяноцькій землі обмежувалося селом Яблониця Русь-
ка49. Владислав Опольський у 1373 р. надав його Прибиславу, сину Фаля 
з Ленчицької землі, передбачивши умову військової служби50. Упродовж наступної більш ніж чверті століття згадки про дідичів Яблониці відсутні. 
Очевидно, за цей час господар змінився, оскільки вже від 1404 р. фігурують 
нові власники-русини, на що вказують характерні імена Кость, Василь, Іг-
нат, Янко, Ходко51. Відкритим залишається питання, як вони отримали у 
власність Яблоницю і коли це відбулося. Можливо, мало місце повторне на-
дання села у зв’язку з тим, що попередні власники не залишили нащадків, 
а, можливо, вони володіли цим селом ще раніше, однак не змогли відстоя-
ти свої права у системі нових владних та правових координат. 1425 р. Ябло-
ницькі отримали даровизну від короля Владислава у Самбірському повіті 
й мігрували до нових маєтностей52. Після ряду застав сяноцького маєтку 
Смолицьким, а згодом Тарнавським53, на почату 40-х років Яблониця про-
дана Тарнавським54. Невдовзі, у 1444 р., Яблоницькі спробували викупити 
село, однак не змогли внести необхідної суми, тож воно залишилося за Тар-
навськими, а згодом перейшло як посаг до Деденських55. У Самбірському 
повіті Яблоницькі володіли селом Блажів, від чого згодом почали викорис-
товувати нове власницьке іменування Блажівські56.

48 Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów... – 
S. 53. 49 AGZ. – Nr 161, 164.
50 Fastnacht A. Słownik... – Сz. 2. – S. 21.
51 Zbiór dokumentów małopolskich. – 
Cz. 7. – Nr 9. 52 Fastnacht A. Słownik... – Сz. 2. – S. 21. 53 AGZ. – Nr 164, 712.
54 Ibidem. – Nr 1807.
55 Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów... – 
S. 53–54. 56 Ibidem.
Comments