Základné informácie o projekte

Operačný program Vzdelávanie  


Spolufinancovaný fondom Európsky sociálny fond
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie
Druh projektu dopytovo - orientovaný
Kód výzvy OPV – 2008/1.1/03 - SORO
Názov projektu Škola bez kriedy
Konečný prijímateľ Základná škola, Krosnianska 4, Košice
Sídlo prijímateľa Krosnianska 4, 040 22 Košice Slovenská republika
Miesto realizácie projektu Základná škola , Krosnianska 4, 040 22 Košice
Kód ITMS projektu 26110130102
Časový rámec realizácie projektu Október 2009 – september 2011
Číslo zmluvy o poskytnutí NFP 075/2009/1.1/OPV
Celkové oprávnené výdavky 99 581,75 €
Nenávratný finančný príspevok 94 602,66 €
Vlastné zdroje 4 979,09 €