Ciele projektu

špecifické ciele:                                                                                                        


Obsahová prestavba vzdelávania na ZŠ Krosnianska č. 4 v Košiciach s využitím efektívnych foriem a metód výučby v súlade potrebami vedomostnej spoločnosti.

 

V projekte inovujeme obsah, procesy i metódy vzdelávania žiakov základnej školy. Meníme tradičnú školu na modernú, využívame medzipredmetové vzťahy, rozvíjame globálne vzdelávanie a vytvárame podmienky pre žiakov tak, aby boli nielen dostatočne vzdelaní, ale naučili sa aj kriticky myslieť, analyzovať a vyhodnocovať informácie. Takýmto prístupom im umožníme získať zručnosti, ktoré si vyžadujú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou typické pre vedomostnú spoločnosť.

Všetky tieto aktivity priamo podporujú globálny cieľ Operačného programu Vzdelávanie, ktorý je definovaný takto:Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“.


špecifické ciele:

Inovovať učebné osnovy a učebné materiály pre vybrané predmety na I. stupni.

Inovovať učebné osnovy a učebné materiály pre vybrané predmety na II. stupni.
Podporiť globálne vzdelávanie učiteľov.