SFKP Statut

STATUT

ROZDZIAŁ I

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. W Statucie w dalszym ciągu zwane jest stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań, a terenem działania Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo zakładania Kół według zasad określonych w Statucie Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze działania.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 1

Celem Stowarzyszenia jest:

1) integracja środowiska farmaceutycznego w oparciu o wartości chrześcijańskie,

2) pogłębianie zasad etyki zawodowej,

3) pielęgnowanie tradycji zawodu,

4) rozpatrywanie problemów związanych z praca farmaceutów i wskazywanie chrześcijańskich rozwiązań,

5) organizowanie pomocy samokształceniowej i materialnej dla członków Stowarzyszenia,

6) aktywizacja udziału członków Stowarzyszenia w życiu społecznym

7) rozwijanie różnych form opieki nad młodymi farmaceutami i studentami kierunków farmaceutycznych, głównie poprzez koła stowarzyszenia.

§ 2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) wymianę doświadczeń zawodowych z uwzględnieniem etyki zawodowej,

2) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze działania

3) organizowanie dni skupienia, zebrań, konferencji kongresów o tematyce zawodowej i religijnej,

4) zamieszczanie publikacji w środkach masowego przekazu

5) prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzacyjnej,

6) tworzenie zespołów i komisji problemowych,

7) rozpatrywanie żywotnych problemów związanych z pracą zawodową farmaceutów i przygotowywanie wniosków do współpracy z innymi stowarzyszeniami.

§ 3

Duchową opiekę nad stowarzyszeniem sprawuje kapłan zaakceptowany przez Jego Eminencję Księdza Prymasa

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 1

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, seniorów, wspierających i honorowych.

§ 2

Członkiem zwyczajnym może być farmaceuta z wyższym wykształceniem lub student farmacji, kierujący się w życiu zasadami etyki katolickiej.

§ 3

Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd Koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i wprowadzenia przez dwie osoby, będące członkami Stowarzyszenia.

§ 4

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczenia w zebraniach, konferencjach i dniach skupienia oraz innych formach działalności podejmowanych przez Stowarzyszenie

3) występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami,

4) odwoływania się w sprawach członkowskich i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego do władz Stowarzyszenia,

5) posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia oznak Stowarzyszenia.

§ 5

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,

2) przestrzeganie norm współżycia koleżeńskiego i etycznego,

3) dbanie o dobro Stowarzyszenia i czynny udział w jego pracach,

4) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 6

Utrata praw członkowskich następuje poprzez:

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi,

2) prawomocne wykluczenie ze Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego

3) skreślenie z listy członków na podstawie uchwały zarządu Koła za naruszenie postanowień Statutu lub w przypadku śmierci członka Stowarzyszenia.

§ 7

Członkiem seniorem może zostać członek zwyczajny, który ze względu na stan zdrowia lub zaawansowany wiek nie może uczestniczyć aktywnie w działalności stowarzyszenia.

Uchwałę o zmianie statusu członka zwyczajnego na członka seniora podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne m.in. technicy farmaceutyczni i prawne, które wspierają materialnie działalność Stowarzyszenia zgodnie z jego ideowym programem. Członek wspierający – osoba prawna może działać za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 9

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego dożywotnie nadaje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia – Zjazd Delegatów – na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członek senior oraz członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 4, rozdz. III Statutu stowarzyszenia.

2. Członek senior oraz członek wspierający i honorowy ma prawo brac udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie seniorzy i honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

KOŁA STOWARZYSZENIA

§ 1

Podstawową komórką Stowarzyszenia jest Koło

§ 2

1. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Koło na pisemny wniosek co najmniej 10 członków

2. Zasięg działania Koła obejmuje teren diecezji.

3. O utworzeniu Koła powiadamiane SA przez Zarząd Stowarzyszenia odpowiednie władze kościelne w celu nawiązania lokalnej współpracy.

§ 3

1. Członkowie Koła wybierają na walnym zebraniu członków Koła 3-osobowy zarząd (przewodniczący, sekretarz, skarbnik).

2. Zarząd Koła przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi stowarzyszenia regulamin działania i ramowy plan pracy.

3. Kadencja zarządu KOŁA trwa do walnego zebrania członków KOŁA poprzedzającego WALNE ZEBRANIE członków stowarzyszenia

4. Zebrania zarządu Koła odbywają się co najmniej raz na kwartał.

5. Na podstawie uchwały walnego zebrania Koła może nastąpić zawieszenie w czynnościach lub odwołanie zarządu Koła, z powiadomieniem Zarządu stowarzyszenia i podaniem uzasadnienia.

§ 4

Rozwiązanie Koła może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia w przypadku wykazania działalności sprzecznej ze statutem lub braku działalności oraz na podstawie uchwały walnego zebrania członków Koła i złożenia odpowiedniego wniosku do Zarządu stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 1

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków stowarzyszenia – zjazd zwyczajny i nadzwyczajny. Zjazd nadzwyczajny obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

2. Jeżeli liczba członków przekroczy 500 osób, najwyższą władzę stowarzyszenia stanowi zjazd delegatów

3. Władzami Stowarzyszenia są także powołane na okres do następnego zjazdu:

§ Zarząd stowarzyszenia

§ Komisja rewizyjna i

§ Sąd koleżeński

Listy kandydatów do władz stowarzyszenia powinny przekraczać przynajmniej o 20% liczbę miejsc w składzie organów władzy.

4. Do kompetencji Zjazdu zwyczajnego należy:

a) Uchwalanie kierunków działania stowarzyszenia

b) Udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej

c) Wybór w głosowaniu tajnym członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego

d) Podejmowanie uchwał bezwzględną większością głosów,

e) Uchwalanie regulaminów komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego

f) Nadawanie godności członka honorowego stowarzyszenia

5. Zjazd zwyczajny zwoływany jest co cztery lata. Zwołuje go zarząd stowarzyszenia.

6. Zjazd nadzwyczajny może być zwołany:

a. z inicjatywy zarządu stowarzyszenia

b. na wniosek Komisji rewizyjnej

c. na pisemny wniosek 10% ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia

7. Delegaci na zjazd delegatów wybierani są na walnych zebraniach członków kół w proporcji – 1 delegat na każdych 10-ciu członków i dodatkowo 1 delegat po osiągnięciu 5-ciu członków kolejnej dziesiątki.

8. Mandat delegata trwa w okresie między zjazdami zwyczajnymi.

§ 2

1. zarząd stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności w okresie miedzy zjazdami i realizuje cele określone w statucie.

2. zarząd składa się z przewodniczącego i sześciu członków.

3. Przewodniczącego zarządu wybiera zjazd stowarzyszenia bezwzględną większością głosów. Jeżeli nie dokonano wyboru po dwóch głosowaniach, w trzecim głosowaniu wystarcza większość zwykła.

4. Pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu wybierane są przez zjazd zwykłą większością głosów.

5. zarząd wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy razem z przewodniczącym stanowią prezydium zarządu.

6. Do uprawnień zarządu należy:

a. powoływanie i rozwiązywanie kół stowarzyszenia oraz zespołów i komisji problemowych,

b. uchwalanie planów działania będących realizacją kierunków wskazanych przez zjazd stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

c. uchwalanie budżetu stowarzyszenia,

d. zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia,

e. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,

f. zawieszanie w czynnościach kół, jeżeli ich działalność jest niezgodna ze statutem i powoływanie zarządu tymczasowego, który pełni swą funkcję do czasu wyboru nowego zarządu koła przez walne zebranie członków koła.

g. Przyjmowanie członków wspierających na podstawie pisemnej deklaracji,

h. Wnioskowanie do walnego zebrania członków stowarzyszenia – zjazdu delegatów – o nadanie godności członka honorowego.

7. wszelkie pisma stowarzyszenia i dokumenty podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz, a w sprawach finansowych przewodniczący lub jego zastępca i skarbnik zarządu.

8. Zebrania zarządu stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zebrania zwoływane są przez prezydium zarządu, a jego uchwały są ważne przy obecności ½ liczby członków oraz przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§ 3

1. komisja rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia.

2. Komisja rewizyjna składa się z pięciu członków wybieranych przez zjazd zwykłą większościa głosów.

3. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego.

4. regulamin komisji rewizyjnej uchwala najwyższa władza stowarzyszenia.

§ 4

1. sąd koleżeński składa się z pięciu członków wybranych przez zjazd zwykłą większością głosów.

2. Powołani przez zjazd członkowie sądu koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

3. do zakresu działania sądu koleżeńskiego należy:

a. orzekanie w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem statutu

b. rozstrzyganie sporów między członkami stowarzyszenia wynikłych na tle działalności statutowych

4. sąd koleżeński może ferować następujące wyroki:

a. udzielenie upomnienia

b. udzielenie nagany

c. wykluczenie ze stowarzyszenia.

5. Regulamin sądu koleżeńskiego uchwala najwyższa władza stowarzyszenia

6. Orzeczenia sądu koleżeńskiego wykonuje zarząd stowarzyszenia

7. orzeczenia sądu koleżeńskiego mogą być zaskarżone do walnego zebrania członków stowarzyszenia – zjazdu delegatów.

§ 5

Kadencja Władz wybieralnych – zarządu stowarzyszenia, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego trwa 4 lata.

§ 6

Uzupełnianie składu władz wybieralnych stowarzyszenia następuje na drodze kooptacji z listy kandydatów zgłoszonych podczas wyborów na walnym zebraniu członków stowarzyszenia z zachowaniem kolejności zgodnej z liczbą uzyskanych głosów.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 1

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości i ruchomości będące jego własnością.

§ 2

Fundusze potrzebne na działalność uzyskuje stowarzyszenie z wpisowego, składek członkowskich, darowizn pochodzących od osób fizycznych i prawnych oraz z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin i zasady płatności ustala walne zebranie członków stowarzyszenia

§ 4

Zobowiązanie majątkowe i finansowe w imieniu stowarzyszenia podpisuje przewodniczący lub jego zastępca oraz skarbnik zarządu do wartości uchwalonej przez zjazd.

§ 5

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości oraz opracowywanie sprawozdań ustala zarząd stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 1

Uchwały dotyczące statutu, a także rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia zapadają na zjeździe zwyczajnym lub nadzwyczajnym większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 

 

Comments