Poslání a hlavní náplň činnosti spolku
je aktivní činnost seniorů s cílem posilovat zdraví, cvičit paměť, právní minimum . Počítačová gramotnost relaxační cvičení, turistika.Hudba, tanec , společenské akce pro seniory  s oblíbenou hrou BINGO. 
Aktivita seniora a jeho sebeobrana, základy práce s počítačem ( informace z internetu, komunikace s rodinou a přáteli), tvořivá činnost (keramika, peddig), turistické vycházky a mnohé další. U nás se nic nemusí, děláme to co potřebujeme, co nám přináší radost, co opravdu chceme.
----------------------------------------------------------------------------------

POZOR!

Dne 21.června 2018 se koná již třetí ročník  Sportovních her seniorů v Kaplici. Zde najdete přihlášku i propozice těchto her!

Těšíme se na setkání v Kaplici. Akce začíná v 9 hodin.  

PŘIHLÁŠKA DRUŽSTVA

NA 3. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ v KAPLICI

konané v úterý dne 21. června 2018 ve Sportovním areálu ZŠ Školní ulice

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Soutěžní disciplíny: PETANGUE  A  NORDIC  WALKING

 

Pro zdárný průběh sportovních her je nezbytné se seznámit s „propozicemi“ her!  

Najdete je v příloze  zaslané přihlášky.

........................................................................................................................................................................................................................................

UVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ POVINNÉ ÚDAJE:

(údaje jsou nezbytné pro přesné určení výsledků, zpracování soutěžních listin a diplomů)

 Úplný název organizace, která soutěžní družstvo vysílá + případný název družstva:

 ............................................................................................................................................................

 

kontaktní osoba: …........................................  tel.: ….................... e-mail: …......................................

 

Členové soutěžního družstva  PETANQUE:

                                                  JMÉNO                                                                        ROK narození

 1. člen – kapitán                  …......................     …................................               …...    …...    ….....

 

 2. člen                                  …......................     …................................               …...    …...    ….....

 

 3. člen                                  …..........................................     …................................  ...............             …...    …...    ….....

 

 4. člen                                  ….................................................    …................................ ..................              …...    …...    ….....

 

       

Přihlášky do nordic walking :

1………………………………………………rok narození……………….               4………………………rok narození…………….

2……………………………………………..                       ……. ……….                5………………………                       …..………..

3……………………………………………..                       ……………….               6………………………                       …. ………..

 

 NORDIC  WALKING běh  se koná v přestávce  před finále  soutěže PETANQUE  

 

                      VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ZAŠLETE DO 30.5.2018

 

poštou: Jitka Papežová, předseda Spolku aktivních seniorů, Šumavská 891

 

  elektronicky: papst@seznam.cz              Potřebné informace: 722 561 206 

 

PROPOZICE SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ V KAPLICI 2018

 

A. OBECNÁ ČÁST

 

Název akce:             3. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ KAPLICE-

                                     PETANG  A  NORDIC  WALKING

 

Pořadatelé:              Spolek aktivních seniorů v Kaplici ve spolupráci s

                                  Městským úřadem  v Kaplici

          

                                 

Datum konání:        1. část březen až květen

                                   - TRENUJEME NA SPORTOVNÍ HRY

                                   - dle stanovených pravidel dobrovolné aktivity na sportovní hry

 

                                   2. část         21. červen (čtvrtek)

 

                                    - HLAVNÍ SPORTOVNÍ DEN

 

Podání přihlášky:     Do 30. května 2018

 

Místo konání:            1. část

                                     - v různých místech regionu  podle zapojení organizací a jejich družstev v 

                                         přípravě na  sportovní hry   

                                    2. část

                                     - Sportovní areál  ZŠ Školní ulice  Kaplice                       

                                     - prezence od 8.00 do 9.00 hodin

                                     - zahájení nástupem sportovců, organizátorů a rozhodčích v 9.15 hodin

 

 

B. SPORTOVNÍ ČÁST

 

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Sportovní hry jsou určeny pro seniorky a seniory, kteří v roce 2018 dosáhnou věku 55 a více let. Soutěžní kolektivy se na hry přihlašují prostřednictvím „Přihlášky družstva“ nejpozději            do 30. května 2018. Vzor přihlášky je uložen na webových stránkách pořadatelů her.

 

Hlavním cílem organizování sportovních her je propagace pohybových aktivit vhodných pro starší generaci k posílení zdravého životního stylu. Tomuto cíli odpovídají navržené disciplíny, které poskytují možnost účasti různým skupinám seniorů vzhledem k jejich individuálním věkovým i zdravotním předpokladům.

 

 

I když dosažený sportovní výkon je pro vyhodnocení nejlepších výsledků nezastupitelný, zůstává důležitým motivem účasti přátelské sportovní zápolení, radost z pohybu a dobrá nálada.

Sportovní hry jsou rovněž důležitou společenskou událostí, při které dochází k navazování přátelských kontaktů seniorů z různých míst kraje a k výměně zkušeností z organizování sportovních soutěží. Neméně významným prvkem těchto her je rovněž posilování mezigenerační solidarity zapojením studující mládeže v roli organizátorů a rozhodčích jednotlivých disciplín.

 

Pořadatelé nepovažují tyto sportovní hry pouze za jednorázovou záležitost. Proto doporučují organizacím a zejména soutěžícím kolektivům si v období březen až květen podle stanovených pravidel jednotlivé disciplíny odzkoušet. K tomu využít místní možnosti pro vnitřní nebo venkovní sportování.

 

Pro všechny účastníky her jsou vstup i poskytované informace zdarma.

 

Soutěžící i ostatní účastníci her dbají na to, aby nedošlo k mimořádným událostem, které by mohly ovlivnit zdraví nebo majetek zúčastněných osob. Účastníci her nepřeceňují své síly a přizpůsobují vynaložené úsilí svému zdravotnímu stavu a reálným možnostem. Organizátoři nenesou odpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví nebo majetku účastníků her.

 

Pro případy první pomoci je zdravotní služba zajištěna. Užívané léky si každý vezme s sebou.

 

Od účasti na sportovních hrách nás neodradí ani nepříznivé počasí. V takovémto případě se jednotlivé soutěže uskuteční v tělocvičně, která je ve sportovním areálu k dispozici.

 

  

II. ORGANIZACE PRŮBĚHU SOUTĚŽÍ

 

- Před zahájením soutěží se uskuteční nástup sportovců, organizátorů a rozhodčích, složení slibu

   sportovců a rozhodčích a podání  nezbytných informací.

 

 

- Každé družstvo má ze svých řad určeného kapitána, který:

   . zajišťuje prezentaci svého družstva,

   . kontroluje správnost zápisu výsledků dosažených členy jeho družstva,

   . vylosuje náhradníka, který by mohl opakovaně nastoupit v závodě, pokud by ze závažných        ­        důvodů bylo nutno některého člena družstva nahradit.

 

-

 Soutěžící družstva mohou nastoupit ve svých klubových dresech, případně v libovolném

  sportovním oblečení.

 

- Po skončení soutěží bude následovat přestávka, která bude vyplněna zájmovým programem.

   Během přestávky bude zajištěno občerstvení a budou zpracovány výsledky soutěží.

- Na závěr sportovních her se uskuteční nástup sportovců k vyhlášení výsledků.

 

 III. SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY A KATEGORIE

 

 Při stanovení soutěžních disciplín a kategorií bylo přihlédnuto ke zkušenostem z předchozích

 regionálních sportovních her.

Organizátoři sportovních her si vyhrazují právo při vzniku nepředvídatelných okolností závaž-

 ného charakteru upravit počet a pravidla sportovních disciplín a kategorií.

Po dohodě s organizátory her může organizace vyslat i více než jedno soutěžní družstvo.

 

Soutěžní disciplinou je  PETANG  a NORDIC  WALKING.

Vzhledem k tomu, že tyto discipliny nejsou letos zařazeny do krajských  sportovních her v Českých Budějovicích a jsou u sportovců velmi oblíbené, rozhodli jsme se letos jen pro tyto dvě soutěžní discipliny. Vhodně tím doplníme možnosti sportovního vyžití a soutěžení v rámci kraje .

 

Soutěž družstev

 Soutěžní družstva jsou čtyřčlenná. Složení družstev může být ženské, mužské nebo smíšené.

 

IV.  PRAVIDLA  A  HODNOCENÍ

 

Soutěž zajišťují rozhodčí, kteří jsou určeni organizačním štábem. Ve spolupráci s kapitány družstev organizují průběh soutěží a zaznamenávají dosažené  výsledky do připravených formulářů.

 

O pořadí rozhoduje dosažené bodové hodnocení. Při rovnosti bodů je vyšší  umístění přiděleno družstvu nebo jednotlivci s vyšším věkem.

 

C. PRÁCE ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU

 

Organizační štáb zajišťuje doprovodné služby, které bezprostředně souvisejí se zajištěním spor- tovních her a doprovodné akce, které souvisejí se společenským obohacením her. K zajišťování

konkrétních úkolů jsou přizvávány i další osoby.

 

I. DOPROVODNÉ SLUŽBY

 

A. Vytvoření finančních předpokladů pro uskutečnění her.

B. Zajištění technických předpokladů a materiálního vybavení sportovních disciplín.

C. Zajištění pohárů, medailí, diplomů a dalších materiálních forem ocenění.

D. Organizace sportovní části her včetně vyhodnocení dosažených výsledků.

E. Zajištění zdravotní pohotovosti.

F. Zajištění nezbytné úrovně občerstvení.

G. Propagace a dokumentace sportovních her.

 

II. DOPROVODNÉ AKCE

 

A. Propagace poslání Rady seniorů České republiky při prosazování oprávněných zájmů a potřeb

     seniorské populace.

B. Popularizace činnosti Krajské rady seniorů Jihočeského kraje a v radě sdružených organizací.

C. Poskytování informací z oblasti zdravotnictví, protipožární ochrany, bezpečnosti ve veřejném

     i domácím prostoru a ochrany proti dalším různým nástrahám života.

          III.         KONTAKTY   NA

                            SPOLEK   AKTIVNÍCH   SENIORŮ  V KAPLICI

 

                                   Předseda: Jitka Papežová,Šumavská 891,382 41 Kaplice

Mail:            papst@seznam.cz

                                                        web:            http://sites.google.com/site/seniorikaplice  

 

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI DRUŽSTEV V SOUTĚŽÍCH NA 3. SPORTOVNÍCH HRÁCH

   SENIORŮ V KAPLICI JSOU K DISPOZICI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLKU

                                   JE NUTNO JE PODAT DO 30. KVĚTNA 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Plán akcí na rok 2018

-------------------------------

Leden –        Výroční schůze- Novoroční setkání

Únor  -          Bingo- seniorské čajování

Březen –       Keramická dílna (Velikonoce) , MDŽ

Duben-          1. ročník - Jarní  šipkování- seniorský turnaj

Květen-          Turistická vycházka – Novohradské hory

Červen-        3. ročník - Sportovní olympiáda seniorů

Září-             Turistická vycházka – Prachatice

Říjen-            Seniorská sebeobrana- spolupráce s Policií ČR

Listopad-      Keramická dílna - Vánoce 

Prosinec-      3. Vánoční turnaj   ve scrabblu 

 

Spolupráce :

Dům dětí a mládeže v Kaplici- Jarní setkání na Pořešíně, Den dětí v městském parku, Halloween, Mikulášská nadílka  na náměstí města Kaplice, Domov pro seniory – Hrajeme si s pamětí, Vánoční zpívání koled, dobrovolnická služba 

-------------------------------------------------------------------


Co proběhlo v klubu aktivních seniorů v Kaplici?

Především 1.ročník sportovní seniorské olympiády , která se konala  ve středu, 22.června v Kaplici,ve sportovním areálu ZŠ Školní. Účastníci se sjeli z celého kraje.

Soutěžní discipliny byly petangue, běh  nordic walking, hod do dálky, kuželky,střelba na florbalovou branku, seniorský biatlon a nakonec štafetový závod.

Olympiádu pořádal Spolek aktivních seniorů ve spolupráci s MÚ Kaplice a Krajskou radou seniorů v Českých Budějovicích .Významným pomocníkem  je i SOU a SOŠE v Kaplici. Bez pomoci našich studentů se při takové akci neobejdeme. Stejně jako bez pomoci a propagace informačního střediska.

Rok 2016 byl pro náš spolek přelomový, naše akce se setkávaly se zájmem veřejnosti. Akce Seniorské čajování s hrou Bingo i Seniorské olympijské hry založily  v Kaplici tradici.Daří se i spolupráce s ostatními organizacemi (Svépomoc, Městská policie, Informační středisko).

Rozvíjí se i sponzoring-na prvním místě je firma  Agro Svoboda.  Velmi nám pomáhají drobné firmy a obchody v Kaplici. Bohužel  se nám nedaří do spolupráce se seniory zapojit i velké a bohaté firmy jako Engel nebo Oknotherm. Nejsme pro ně , zatím  , jejich zájmovou skupinou. Proto se připravujeme na navázání kontaktů se seniory  v Rakousku, zajímá nás jak se například fa Engel v Rakousku věnuje rakouským seniorům.Zeptáme se na to přímo jeho vedení v Rakousku. 

Rakousko se o své seniory stará vzorně,proč rakouské firmy v Česku spolupráci se seniory odmítají ??


V roce 2017 se chceme věnovat i spolupráci se seniory v regionu. Chceme rozšířit naší členskou základnu Finance na naše akce chceme získávat i formou projektů, Tak se nám podařilo velmi důstojně zrealizovat první kaplickou Seniorskou sportovní olympiádu. Vyměňujeme si zkušenosti z celým Jihočeským krajem, na prvním místě je Klub aktiv v Českých Budějovicích a seniorské spolky v Prachaticích
V roce 2017 se chceme kontaktovat  a spolupracovat s širokou seniorskou veřejností, především v rámci kaplického regionu (Malonty, Benešov nad Černou, Velešín). Pozveme přátele na naše akce, nabídneme hostování s programem u nich v obci.
Děláme ještě celou řadu chyb. Víme o nich, pracujeme na zlepšení. Získáváme pro naši činnost i sponzory.

Spolek aktivních seniorů v Kaplici

a jeho již druhé pokračování společenské akce pro seniory Seniorské čajování a Bingo. Tentokrát jsme pro přítomné připravili i tombolu. Do akce se již tradičně zapojila prodejna COOP na náměstí,která nám připravila první  krásnou hodnotnou cenu,dále pak fa Krajňák,vyhlášená svou kuchyní i prvotřídními uzeninami. Další nový sponzor  byla prodejna drogerie  Teta, moc děkujeme za pěkné ceny. Naši hudbu pánů  Dědek- Toncar zasponzorovala firma Agro pana Svobody,která si opět  zaslouží poděkování . Aktivním seniorům v Kaplici pomáhá od samého počátku.

Největší podniky v Kaplici jako Engel nebo Oknotherm považují  seniory za skupinu, která není objektem jejich zájmu. Obě tyto firmy pomoc našim seniorům odmítly.

Byla jsem na konferenci seniorů která se konala v prostorách senátu v Praze. Této mezinárodní akce se zúčastnili i zástupci vlády Německa a Rakouska. Především velké firmy tam  své seniory štědře sponzorují-proč to nejde i u nás ??                               Na to se chci zeptat přímo vedení firmy Engel v Rakousku.  A vůbec by to nemuselo být štědře, teď nám do nové klubovny velmi schází obyčejná skříň, na kterou nemáme finance. Schází nám petangové sady nebo nordic wolking hole, abychom mohli pořádat seniorský přebor .

V okolních státech a už i na Slovensku si velmi dobře uvědomují, že kvalita veřejného hodnocení firmy i její prestiž těží i z toho, jak se chová ke svým seniorům a jak si jich váží. Do důchodu míří každý, neházejte klacky pod nohy a pomáhejte  těm, kteří vám někdy s dost velkým nasazením energie a sil připravují důstojné podmínky pro plnohodnotný život i  ve vašem stáří. Nakonec chci pochválit Městský úřad , především pak pana místostarostu Mgr. Libora Lukše, je naším spolehlivým partnerem,v rámci svých sil a pravomocí nám obětavě pomáhá. Děkujeme.

A naše nejbližší akce  ? Ještě v listopadu jsme zahájili náš tradiční kurz keramiky na téma Vánoční dekorace. V prosinci chystáme novou akci i pro veřejnost .                  Je to Vánoční turnaj ve scrabblu . Jde o zajímavou pamětní hru. Držte nám palce, i tady se pokusíme o založení nové tradice v Kaplici. Už se nám podařila Sportovní seniorská olympiáda, Kurzy sebeobrany seniorské čajování s hrou Bingo pro seniory. Navážeme kontakty a budeme spolupracovat i s ostatními obcemi v regionu.

Informace i fotodokumentaci z naší činnosti najdete na stránkách spolku www.aktivniseniorikaplice.cz


Podřízené stránky (1): Propagace na veřejnosti
ć
Jitka Papežová,
18. 11. 2016 4:34