PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

,,DUMITRU POPOVICI" ŞERBĂNEŞTI, JUDEŢUL OLT

  

         

   REPERE CRONOLOGICE

 

      Şcoala de la Şerbăneşti funcţionează din 1830, cu scurte perioade de întrerupere până în anul 1879, dată de la care a avut un proces continuu până astăzi. Până în anul 1902 şcoala a funcţionat în local impropriu proprietatea comunei.

       Având o populaţie şcolara mai numeroasă, în 1902 s-a dat în folosinţă prima şcoală cu local propriu, dispunând de două săli de clasă.

        În 1925 s-a dat în folosinţă satul Şerbăneşti de sus un alt local de şcoală cu două săli de clasă şi cancelarie.

         În 1961 s-a dat în folosinţă şcoala de la centru cu cinci săli de clasă şi două cancelarii, iar în 1974 s-a ataşat la această cladire o constructie cu parter şi nivel adaugându-se alte şase săli de clasă şi bibliotecă.

          Şcoala de la centru a fost renovată complet în anul 2005-2006 în urma distrugerilor provocate de inundaţiile din iunie 2005 când apa a intrat în clase până înalţimea de 1,10 sau 1,30 m.

          Din şcoala noastra, au reusit si multi elevi foarte buni sa continue studiile ajungand profesori, invatatori, educatori, doctori., avocati, ingineri, informaticieni, ofiteri, politisti.

          In prezent organizarea si desfăsurarea procesului instructiv-educativ corespunde cerintelor si etapei în care ne aflăm , în sensul de a fi deschis , flexibil si capabil să asigure accesul la toate nivelurile si formele de învătământ ,din perspectiva formării abilitătilor si competentelor pentru realizarea succesului personal si profesional .

        

ARGUMENT

 

Odată cu  intrarea României în Uniunea Europeană, statutul ţării s-a schimbat fundamental în toate domeniile de activitate.

Noul statut de ţară comunitară presupune, printre altele, şi un sistem de învăţământ compatibil cu sistemele de învăţământ din ţările membre ale Uniunii Europene.

În vederea realizării acestui deziderat, guvernul României depune un efort deosebit pentru realizarea unor politici educaţionale care să răspundă pe deplin acestor noi cerinţe.

În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în sistemul de învăţământ preuniversitar:

 

1.                          Descentralizarea sistemului de învăţământ:

-    eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale;

-     democratizarea sistemului educaţional ;

-     asigurarea transparenţei actului managerial;

-     asigurarea accesului şi echităţii în educaţie;

-      stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.

 

2.                          Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune:

-      Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional;

-      monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent

     pe adaosurile progresive ale învăţării;

-      evaluarea internă a rezultatelor;

-      evaluarea externă a rezultatelor.

 

3.                          Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:

-      formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea calităţii;

-      perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate;

-      alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice.

 

 

1.     BAZA  CONCEPTUALĂ.

 

     Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

Ø      Legea Învăţământului nr. 1/2011

Ø       Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unitaţilor de învăţmânt preuniversitar OM 4925 din 08.09.2005

Ø      Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.T S.

Ø      Programul de Guvernare pe perioada 2008 – 2012, capitolul Educaţie

Ø      Raportul privind starea învăţământului în anul şcolar 2012/2013

 

 

 

2.  VIZIUNEA.

 

Conducerea Şcolii cu clasele I-VIII DUMITRU POPOVICI-SERBANESTI  urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de M.E.C.T.S ,încurajând iniţiativa personală şi creînd condiţii  în dezvoltării individuale a fiecărui cadru didactic. Promovăm  un învăţământ în care toţi elevii indiferent de etnie, să aibă sanse egale de progres şi formare   pentru a deveni  cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă.

 

 3.MISIUNEA ŞCOLII

 

                  Şcoala noastră – alături de părinţi şi comunitatea locală – oferă noi şanse de educaţie şi dezvoltare a copiilor într-o lume a valorilor democratice.

 

ANALIZA DE NEVOI

PUNCTE TARI

·        Toate cadrele didactice sunt calificate;

·        Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 70%;

·        Ponderea cadrelor didactice cu participare la programul P.I.R. este de 80%;

·        Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare si perfectionare;

·        Existenta cabinetelor de: informatica, biologie,desen,geografie, matematica.

·        Starea fizica a spatiilor scolare,si incadrarea in normele igienico-sanitare corespunzatoare,

·        Dotarea cu mobilier scolar in proportie de 80%,

·        O intensa activitate metodica in cadrul colectivului profesoral,

·        Functionarea activitatilor scolare intr-un singur schimb.

PUNCTE SLABE

·        Inexistenta laboratoarelor de fizica si chimie si a unei sali de sport,

·        Insuficienta colaborare a parintilor cu scoala

·        Lipsa unui centru scolar de documentare si informare,

·        Inexistenta cabinetului de consultanta psiho-pedagogica

·        Scoala nu dispune de sufficient material didactic

·        Articularea ineficienta a structurilor beneficiarilor, comunitatea local ape de o parte si scoala pe de alta parte, fapt ce conduce la o slaba colaborare (Consiliul elevilor si Consililul parintilor)

·        Mentalitati insufficient adaptate schimbarilor care se impun

·        Inexistenta surselor de venituri extrascolare

 

 

 

OPORTUNITATI

 

 • Existenta a doua importante societati economice cu profil agro-industrial pe care ii dorim ca parteneri ai scolaa
 • Intalnirile si activitatile commune ale cadrelor didactice in afara orelor de curs favorizeaza imprastierea experentei, cresterea coeziunii  grupului, o comunicare mai buna
 • Colaborarea cu I.S.J. Olt si Primaria locala

 

     AMENINTARI

 

 • Nivelul de educatie si resursele economice ale familiei
 • Timpul limitat al parintilor si implicarea in viata scolara
 • Fondurile banesti limitate incetinesc ritmul reparatiilor in scoala
 • Insuficienta diversificare si adaptare a C.D.S. al cerintelor si societatilor parintilor si elevilor
 • Baza materiala existenta si spatiile scolare nu permit realizarea tuturor solicitarilor beneficiarilor
 • Plecare unor parinti la lucru in strainatate
 • Insuficienta manualelor scolare
 • Navetismul cadrelor didactice

 

Analiza P.E.S.T.:

Politicul:

Politica educaţională din şcoala noastră vizează aspecte legate de ridicarea  calităţii procesului instructiv-educativ,colaborarea cu autorităţile locale şi comunitatea locală fiind benefică, asigurând o dezvoltare pozitivă a activităţii .

Consiliul local şi comunitatea locală este deschisă dialogului constructiv, având în derulare proiecte de reabilitare a şcolii şi alte proiecte care aşteaptă finanţare.

 

Economicul:

Localitatea Şerbănesti este o localitate prosperă cu un nivel de trai destul de ridicat, principala ocupaţie a cetăţenilor fiind cultivarea legumelor şi zarzavaturilor, activităţi cu mare randament economic şi eficienţă financiară.

Mica producţie s-a dezvoltat simţitor în ultimii ani, în localitate luând fiinţă două fabrici de confecţii  , 1 brutărie, un atelier auto modern, două societăţi agricole bine dezvoltate şi numeroase spaţii comerciale.

 

Socialul:

Nivelul de trai al locuitorilor comunei Serbăneşti este destul de ridicat, neînregistrându-se probleme sociale deosebite, cu excepţia populaţiei de etnie romă care are un nivel destul de ridicat de sărăcie, astfel mai multe familii primesc ajutor social.

 

Tehnologicul:

Majoritatea familiilor  din comuna Serbănesti beneficiază de televiziunea prin cablu, copii putând urmării programe educaţionale pe canale cum ar fi:Naţional geografic, Etno, Minimax, etc.

Dotarea bună a laboratorului de informatică şi înfiinţarea acestuia în urmă cu 4 ani, precum şi conectarea  la internet, face ţradiţională această activitate în şcoala noastră, astfel toate clasele de la ciclul gimnazial au ca obţional informatica.

         Un număr de 140 elevi deţin calculatoare acasă ceea ce denotă un interes major al părinţilor în acest domeniu, din care mai mult de jumatate sunt conectaţi la internet.

 

Ecologicul

         Activitatea din scoala noastră nu afectează mediul prin gunoiul si deşeuri produse.

La nivel de şcoală desfăsurăm activităti care să formeze caracter ecologic elevilor.

 

  

 OBIECTIVE STRATEGICE.

Ø      Realizarea Planului managerial al Şcolii  în concordanţă cu strategia M.E.C.T.S.

Ø      Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2011/2012 în cele mai bune condiţii.

Ø      Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ.

Ø      Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ.

Ø      Aplicării corecte a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia şcolii.

Ø      Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă.

Ø      Soluţionarea şi  eliminarea eventualelor conflicte.

Ø      Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea.

Ø      Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune.

Ø      Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de ARACIP, nu numai prin existenţa comisiilor în şcoli ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la alta.

Ø      Constientizarea grupurilor sociale părinti-educatori-elevi-comunitatea locală asupra importantei colaborării in vederea asigurării eficientei scolii.

Ø      Sprijinirea elevilor mai putin motivati in vederea ameliorării rezultatelor scolare.

 

Activitatea instructiv-educativă se realizează în două unităti de învăţământ :

 

*G.P.N. Şerbăneşti de Sus – o singura grupa cu 20   preşcolari

*SCOALA CU CLASELE I-VIII « DUMITRU POPOVICI » ŞERBĂNEŞTI cu :

            *  G.P.N. Serbăneşti cu trei grupe cu 82 preşcolari .

            * La invăţămîntul primar - 7 clase cu 118 elevi.

               * La învătământul gimnazial -7 clase cu 165 elevi.

                       

   Elevii unităţii noasre au participat la toate olimpiadele şcolare , ocupînd locul III la Olimpiada de limba si literatura română-faza judeţeană.

   Privind starea disciplinară avem o situatie bună  având în vedere că nici un elev nu a

   avut nota 7 la purtare . Nu au fost abateri de la Regulamentul de ordine interioară .

    Toate cadrele didactice sunt calificate şi manifestă preocupări permanente in vederea perfectionării , participând la cursuri de formare  (AeL ,P.I.R. cursuri organizate de C.C.D.).

 Activitătile extraşcolare au fost bine realizate : activităţi cultural artistice ,dansuri populare , excursii, întreceri sportive.             

RESURSE MATERIALE

   Scoala are urmatoarele corpuri de cladiri:

-Serbanesti centru, 10 sali de clasa (opt clase gimnaziale, trei clase primare, doua sali de clasa-gradinita, doua cancelarii + o gradinita, un cabinet informatica + zece calculatoare)

-Serbanesti de jos: trei sali de clasa primare, doua sali de clasa gradinita, o cancelarie.

-Serbanesti de sus: trei sali de clasa primare, doua de gradinita, o cancelarie.

         MATERIAL DIDACTIC: harti, seturi de planse de diferite specialitati, carti, aparatura (microscoape, mulaje).

  Avem cabinete: de informatica, de geografie, de biologie, de desen, de matematica, de romana, de limbi straine.

 

RESURSE UMANE

RESURSE INFORMATIONALE

CADRELE    DIDACTICE

Biblioteca scolara=4500 volume;

(cu fond nou)

Abonamente: tribuna invatamantului, ziare locale

-Educatoare

Gr I=1

Gr II=1

Definitiv =2

-Ivatatori

PARTENERIATE SI RESURSE COMUNITARE

Institutii partenere ale scolii: Primaria locala, Politia, Dispensarul, Biserica

Gr I=5

Gr II=1

 

-Profesori

Gr I=4

Gr II=3

Definitiv=4

ELEVII. TOTAL=280

STRUCTURA

GRADINITA=4 GRUPE=102 COPII

CICLUL I (primar)=118

CICLUL II (gimnazial)=165

Procent pertotal=99%

Procent promovabilitate=99.3%

  


PLAN OPERAŢIONAL

An şcolar 2011 /2012

Domenii 

funcţionale

Obiective 

specifice

Acţiuni

Comparti-mentul responsabil

Resurse

Indicatori de performanţă

Materiale

Finan

ciare

Umane

Timp

1

2

3

4

5

6

7

1.   Proiectare

ü      Analiza şi diagnoza activităţii educative

ü      Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale şi a documentelor de planificare pe specialităţi

ü      Creşterea calităţii activităţiieducative.

 

1.1. Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii desfăşurate în anul şcolar 2011-2012

Directorul şi consilierul educativ

Rapoartele de analiză şi diagnoză pe sem I şi Sem II

-

director

11.10. 2011

Realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial ANTERIOR.

1.2. Elaborarea planurilor manageriale  pentru anul şcolar 2011-2012

Directorul

Rapoartele de analiză pe anul şcolar 2011-2012

-

 director

 

11.10.

2011

Corelarea cu obiectivele strategice, cu criteriile de evaluare, cu nevoiel specifice ale comunităţii locale

1.3.Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale pe unităţi de învăţare la toate obiectele de învăţământ

Comisiile metodice

Programele şcolare

-

Toate cadrele didactice

11.10.

2011

Corelarea planificărilor cu programele şcolare

1.4. Elaborarea planului de dezvoltare a scolii si a planurilor operationale aferente

Echipa de proiecte

Rapoartele de analiza

-

Echipa de proiecte

25.10.

2011

Corelarea cu PDS anterior

 

 

1.5 Întocmirea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2011/2012

Director si secretar

Planul de scolarizare existent si datele de la grupele pregatitoare

-

 Director

secretar

directorul de la Gradinita cu program prelungit

Ianuarie 2012

Concordanţa cu nevoile de formare ale populaţiei şcolare.

1.6.Elaborarea C.D.Ş. pentru anul şcolar 2010/2011

Curriculum şi comisiile metodice

Metodologiile în vi-goare.

-

Directori, cadre didactice.

Martie 2012

Îmbunătăţirea ofertei educaţionale.

1.7 Elaborarea programu-lui de activităţi extra-curriculare.

Consiliere

Raportul consilierului educativ

-

Consilierul educativ

11.10.

2011

Dezvoltarea aptitudinilor.

 

1.8. Elaborarea programe-lor de pregătire pentru concursurile şi olimpiadele şcolare.

Curriculum

Programele scolare

-

Cadrele didactice

15.10.

2011

Creşterea numărului de premii la nivel judetean (trei premii I-III)

1.9. Elaborarea de pro-iecte privind diminuarea absenteismului şi a abandonului şcolar.

Invatatori si diriginti

Rapoartele de analiză si statisticile privind absenteismul si abandonul scolar

-

Invatatorii si dirigintii de la sectia romana

25.10 2011

Diminuare/eradicare a fenomenelor.

1.10. Realizarea proiectului de buget pe anul 2008

Contabilitate,director

Legislatie

bugetul anului 2010

raporte de analiza PDS

-

Director, contabil

10.12.

2011

Imbunatatirea starii materiala a unitatii

1.11. Conceperea proiectelor de identificare de noi resurse extrabugetare

Echipa de proiecte

Legislatia in vigoare

-

Echipa de proiecte,director , contabil

Luna dec.2011

Dezvoltarea bazei materiale a scolii

1.12. Intocmirea documentatiilor privind investitiile scolare si reparatiile

Contabil

director

Legislatia in vigoare

-

Director contabil

Oct.-dec.2011

Dezvoltarea bazei materiale a scolii

1.13. pregatirea proiectelor de colaborare la nivel international si de parteneriat la nivl local si national

Echipa de proiecte

Programe specifice

-

Director , echipa de proiecte

Conform graficului AN

Cresterea interesului pentru modernizarea demersului educativ


2.      Organizare

ü      Eficientizarea demersului managerial.

ü      Organizare în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.

ü Utilizarea unor noi      

tehnici şi metode de predare-învăţare-evaluare.

1.      Organizarea execuţiei bugetare.

2.    Extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional.

2.1. Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedinţele Consiliului profesoral,consiliului de administratie,  comisiilor metodice si a cercurilor de elevi.

Comisii metodice si consiliul de administratie

Documentele pentru perfecţio-nare.

-

Directorul

comisiile metodice

consiliul de administratie

25.10 2011

Corelarea cu obiectivele activităţii.

2.2. Organizerea asistentelor la lectie

directorul

Metodolo-giile de asistente la lectie

-

Directorul si consilierul educativ

Conform grafic.

 

Conform metodologiei

2.3. Asigurarea calităţii demersului didactic.

Consiliul de administratie

Rapoartele de analiza si diagnoza

-

Directorul, cadrele didactice

Permanent

Formarea/dezvoltareabilităţilor şi competenţelor conform  standardelor.

2.4. Constituirea de echipe de lucru

. Curriculum 

Raportele de analiza si diagnoza

-

Directorul, consilierul educativ

Când este cazul.

Coeziunea echipelor.

2.5 Repartizarea atribu-ţiilor şi a sarcinilor cadrelor didactice

Director

Organigrama.

-

Director,

cadre didactice

11.10.

2011

Întocmirea fişei posturilor.

2.6. Realizarea cuprinderii  copiilor in unitatea scolara conform legii

secretariat

Legislatia in vigoare

-

Secretar,

director

15.09.

2011

Cuprinderea tuturor copiilor in invatamant

2.7. Organizarea si desfasurarea concursurilor si olimpiadelor scolare

Curriculum

Furnituri birou

-

Director,secretar, cadre didactice

Conform graficului M.E.C.T.

Simularea competitiei

2.8. Elaborarea criteriilor de evaluare pentru acor-darea unor premii

Comisii metodice, curriculum

Metodolo-gia M.E.C.T.

-

Director si cadre didactice

Ian.–Febr. 2012

Creşterea gradului de motivare a cadrelor didactice.

 

2.9.Elaborarea progra-melor pentru opţionalele propuse

Curriculum

Metodolo-gia M.E.C.T.

-

Director, cadre didactice

15.12. 2011

Aplicarea criteriilor elaborate.

 

2.10 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare

Consilier educativ

 

Planurile cons. ed.

Resurse ex-trabugetare.

Consilierul educativ

Conform planificarii

Formarea abilităţilor şi competenţelor extracurriculare.

2.11.realizarea si prelucrarea normelor privind  protecţia  muncii.

Curriculum,

 

Legislaţia în vigoare

-

 Directori, cadre  didactice

15.09.

2011

Prevenirea accidentelor

 

2.12. Aplicarea Progra-mului guvernamental „Laptele şi cornul”

Administratie lapte-corn

Ordinul M.E.C.T.S

-

Responsabil lapte-corn.

Permanent

Primirea de către toţi preşcolarii şi scolarii.

2.13. Aplicarea proiectelor de investiţii şi reparaţii.

Contabilitate

Programul propriu.

Conform bugetului aprobat.

 Directori,contabil

Cf. progr. Propriu

Dezvoltarea bazei materiale.

2.14. Repartizarea bugetu-lui primit, conform legislaţiei în vigoare.

Contabil-director

Analiza de nevoi.

Bugetul repartizat.

Director, contabil

Cf. gr. de execuţie bugetară.

Asigurarea execuţiei bugetare.

2.15. Identificarea resur-selor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor.

Contabilitate

Propuneri-le directo-rului

Resurse ex-trabugetare.

Director contabil

Cf. progr. Manag.

Creşterea fondurilor extrabugetare

 

 

 

 

 

 

 


3.      Conducere operaţională.

3.      Operaţionalizarea activităţii.

4.      Eficientizarea demersu-lui managerial.

5.      Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.

3.1. Încheierea contractelor de muncă.

secretariat

Legislaţia în vigoare.

 

 Director,

secretar

Sept. 2011

Respectarea legislaţiei.

3.2. Coordonarea activităţii comisiilor metodice şi  a cadrelor didactice.

Curriculum

comisii metodice

Documen-te, ordine, notificări M.E.C.T.S

-

 Director,

cadre didactice

Permanent

Creşterea calităţii demersului didactic.

3.3 Realizarea procedu-rilor de disciplină a muncii, de mediere şi rezolvare a confictelor

Management

Legislaţia în vigoare.

-

  director

Când este cazul.

Respectarea legislaţiei.

 


4.Monitorizare. Eva-luare. Control.

·        Eficientizarea activităţii.

·        Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate.

4.1 Aplicarea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare.

Management

Criteriile stabilite.

-

 director

Conform graficelor.

Respectarea metodologiei.

4.6. Întocmirea tuturor documentelor solicitate de I.S.J.

Management şi secretariat

Documen-te, ordine, notificări

-

 Director,

secretar.

Cf.terme-nelor.

Respectarea termenelor.

4.7. Întocmirea raportului anual / semestrial asupra activităţii.

Management

Documen-taţia rezul-tată.

-

 Director

Semestrial

Anual

Respectarea structurii şi a termenelor.

 

4.4. Întocmirea documen-telor privind managemen-tul resurselor umane.

Management

Legislaţia în vigoare.

-

 Director

Cf.terme-nelor.

Respectarea legislaţiei.

4.5.Arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor legale.

Secretariat contabilitate

Legislaţia în vigoare.

-

 Director ,  secretar 

Conform graficului

Respectarea normativelor arhivării.

4.6. Încheierea exerciţiului financiar.

Contabilitate,

secretariat

Legislaţia în vigoare.

Conform bugetului aprobat.

 Contabil

Semestrial

Anual

Încadrarea în bugetul alocat.

4.7 Întocmirea docu-mentelor legale privind managementul financiar.

Contabilitate

Legislaţia în vigoare.

Conform bugetului aprobat.

 Contabil    director

Cf. term. Legale

Respectarea legislaţiei şi a termenelor.

 

4.8. Monitorizarea aplicării Programului „Laptele şi cornul”.

Contabilitate

Legislaţia în vigoare.

Conform bugetului aprobat.

Responsabil “Lapte şi corn” directori .

Permanent

Încadrarea în prevederile programului.

4.9. Evaluarea periodică a activităţii personalului din subordine.

Management

Criteriile stabilite.

Legislaţia în vigoare.

-

 Director

Cf.terme-nelor.

Redimensionarea activităţii.

4.10. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor de parteneriat.

Management

Criteriile stabilite.

-

Director, echipa de proiecte

Periodic

Impactul asupra unităţii şcolare.

 

4.      Motivare

Ø      Stimularea şi motivarea materială şi morală a cadrelor didactice şi a elevilor.

5.1 Stimularea (auto)formării şi dezvoltării profesionale.

Management

Ofertele de perfec-ţionare.

Conform bugetului aprobat.

 Director

cadre didactice

Permanent

.

Dezvoltarea profesională.

5.2. Stimularea spiritului de competitivitate.

Management

Rezultate-le deose-bite popu-larizate.

Resurse ex-trabugetare.

 Director

Permanent

Implicare, participare, dezvoltare.

5.3. Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor prin flexibilitate, deschidere spre nou.

Management

Rezultate-le deose-bite popu-larizate.

-

 Director

Permanent

Implicare, dezvoltare.

5.4. Repartizarea în cf. cu legislaţia în vigoare a stimulentelor materiale şi morale (gradaţii, diplome de merit etc.)

Management

Criteriile stabilite.

Legislaţia în vigoare.

Resurse ex-trabugetare.

Director

 ocazional.

Respectarea criteriilor.

5.5 Sprijinirea iniţiativelor în atragerea resurselor materiale şi financiare.

Mnagement,

contabilitate

Analiza e-voluţiei comunită-ţii locale.

-

 Director

Permanent

Participare, dezvoltarea unităţii.


5.      Implicare. Participare.

1.      Creşterea gradului de implicare.

6.1. Asigurarea deschiderii şi transparenţei în actul decizional, prin participare în luarea deciziilor.

Management

Curriculum

Programe-le uităţi-lor.

-

 Directori   cadre didactice.

Permanent

Implicare în actul decizional.

6.2. Implicarea perso-nalului din subordine în atragerea de resurselor materiale şi fianciare

Managemnet,

contabilitate

Programe-le uniăţilor

Resurse ex-trabugetare.

 Director

cadre didactice

Permanent

Responsabilizarea personalului.

6.3.  Creşterea gradului de implicare a părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa şcolii

Management

Curriculum

Programe-le uităţi-lor

 

 Director   cadre didactice.

Permanent

Implicare activă a părinţilor.

6.4. Organizarea de întâlniri periodice cu părinţii, autoritatea locală, agenţi economici, instituţii, organizaţii, O.N.G. – uri  etc.

Management

Programe-le uităţi-lor.

Resurse ex-trabugetare.

Directori, cadre didactice.

Permanent

Implicare activă a părinţilor.

6.5. Atragerea şi implicarea elevilor în elaborarea documentelor care îi vizează, în parteneriatul educaţional, alte activităţi.

Management

Programe-le uităţi-lor.

-

 Director  cadre didactice,

elevi

Permanent

Responsabilizarea elevilor.

 

6.      Formare şi dezvoltare profesională şi personală.

·        Optimizarea competenţelor.

·        Dezvoltarea competenţelor.

7.1. Participarea la programe de (auto)formare continuă pentru  director, cadre didactice, personal didactic auxiliar.

Management  Curriculum

Analiza de nevoi. Cursurile propuse.

Conform bugetului aprobat.

 Director  cadre didactice,

personalul auxiliar

Cf.grafic M.E.C.T.S şi I.S.J.

Creşterea nr. cadrelor didactice care participă la aceste cursuri.

7.2. Participarea elevilor la cursurile de pregătire / formare organizate la nivel local, judeţean

Management  Curriculum

Graficul I.S.J.

Resurse ex-trabugetare.

 Director , cadre did., elevi.

Cf.grafic I.S.J.

Dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţilor.

7.3. Organizarea colectivelor de proiect

Management

Programele unităţii

-

Director

Când este cazul

Constituirea şi coeziunea echipelor


7.      Formarea grupurilor. Dezvoltarea echipelor.

·        Dezvoltarea spiritului de echipă

8.1.  Încurajarea culturii organizaţionale de tip reţea.

Management

Analiza de nevoi.

-

 Director

Permanent

Lucrul în echipă.

8.2.  Organizarea colec-tivelor de proiect

Management

Programe-le uităţi-lor.

-

 Director

Când este cazul.

Constituirea şi coeziunea echipelor.

8.3. Organizarea unor echipe mixte pentru realizarea proiectelor de dezvoltare comunitară.

Management

Com. loc.

Programe-le uităţi-lor.

-

 Director

Când este cazul.

Coeziunea echipei.


8.      Negocierea şi rezolvarea con-flictelor.

·        Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii.

9.1.  Depistarea şi pozitivarea rapidă şi eficientă a conflictelor.

Management

Solicitări-le existen-te.

-

 Director

Când este cazul.

Înlăturarea conflictelor.

9.2.  Aplicarea corectă a planurilor cadru şi a curriculumului pt.. rez. conflictelor între repre-zentanţii disciplinelor.

Curriculum

Documen-te, ordine, notificări M.E.C.T.S

-

 Director

S1, S2

2011-2012

Evitarea conflictelor.

9.3.  Negocierea cu comunitatea locală pentru eficientizarea sprijinului comunitar.

Management

Com. loc.

Programe-le uităţi-lor.

-

 Director

Permanent

Implicarea comunităţii.

9.4 Negocierea condiţiilor financiare pentru execuţia bugetară.

Contabilitate

Legislaţia în vigoare.

-

 Director

Lunar

Respectarea legislaţiei.


9.      Comunicare şi informare.

·        Asigurarea fluxului informaţional.

·        Eficientizarea comunicării.

·        Atragerea opiniei publice şi a factorilor locali în vederea sprijinirii unităţilor şcolare.

10.1.  Informare periodică şi ritmică.

Management

Documen-te, ordine, notificări M.E.C.T.S

-

 Director

Permanent

Diseminarea informaţiei.

10.2. Menţinerea canalelor de comunicare cu partenerii educaţionali.

Management

Rapoartele unităţilor

-

 Director

Permanent

Fluidizarea comunicării.

10.3. Transmiterea în timp util către forurile ierarhice superioare a materialelor solicitate.

Management  Curriculum

Documen-te, ordine, notificări M.E.C.T.S

-

 Director

Periodic

Respectarea conţinutului şi a termenelor.

10.  Parteneriat.

·        Extinderea şi eficientizarea parteneriatelor

11.1. Colaborarea cu O.N.G. – uri, asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură şi artă.

Management

Oferta co-munităţii

-

 Director

Permanent

Iniţierea de activităţi comune.

11.2. Colaborarea perma-nentă cu organele de poliţie, sanitare, etc.

Management

Oferta co-munităţii

-

 Director

Permanent

Siguranţa şi sănătatea elevilor.

11.3. Implicarea fed. sindicale în proc. decizio-nal şi în rez. problemelor.

Management

Parteneri-atul cu sindicatele

Conform bugetului aprobat

 Director

Permanent

Respectarea drepturilor salariaţilor.

11.4. Iniţierea de proiecte de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional.

Management

Curriculum

Oferta lo-cală şi a A.N.

Conform bugetului aprobat.

Director ,  echipa managerială

An şcolar

2011-2012

Dezvoltare instituţională.

DIRECTOR,

Prof. ELEODOR DORU MARCU