กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 เม.ย. 2564 02:29 เสด็จ แก้วแสนเมือง แนบ วิจัยในชั้นเรียน ป. 1-2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง การศึกษาการปรับพฤติกรรมการไม่รับผิดชอบในการทำงาน.pdf กับ ตู้เก็บเอกสาร
13 เม.ย. 2564 02:29 เสด็จ แก้วแสนเมือง แนบ วิจัยในชั้นเรียน ป. 1 จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 2563.pdf กับ ตู้เก็บเอกสาร
14 มิ.ย. 2563 02:24 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:24 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:23 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:21 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:20 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:19 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:19 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:18 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:18 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:16 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:15 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:15 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:14 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
14 มิ.ย. 2563 02:12 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข ผลงานทางวิชาการ
22 พ.ค. 2563 20:50 เสด็จ แก้วแสนเมือง แนบ รายการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท C4T มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปี 2563.pdf กับ ตู้เก็บเอกสาร
22 พ.ค. 2563 20:47 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข รายงานการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9)
22 พ.ค. 2563 20:46 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข รายงานการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8)
22 พ.ค. 2563 20:46 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข รายงานการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C๔T – 8)
22 พ.ค. 2563 20:30 เสด็จ แก้วแสนเมือง สร้าง รายงานการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C๔T – 8)
16 พ.ค. 2563 23:37 เสด็จ แก้วแสนเมือง แนบ รายการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท C4T มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปี 2563.pdf กับ ตู้เก็บเอกสาร
16 พ.ค. 2563 23:28 เสด็จ แก้วแสนเมือง แก้ไข รายงานการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C๔T – 9)
16 พ.ค. 2563 23:27 เสด็จ แก้วแสนเมือง แนบ Year enD sale (3).png กับ Untitled Post
16 พ.ค. 2563 23:27 เสด็จ แก้วแสนเมือง สร้าง Untitled Post

เก่ากว่า | ใหม่กว่า